Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
V archíve
Čas
9:00 – 13:00

Aktuálne pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy

Na webinári vám predstavíme aktuálne pravidlá obstarávania tovarov, prác a služieb v rámci projektov z Plánu obnovy. Webinár je určený predovšetkým pre verejných obstarávateľov, prijímateľov a záujemcov o granty v rámci Plánu obnovy.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Na tomto online seminári vám bližšie predstavíme problematiku obstarávania projektov z Plánu obnovy. Pozrieme sa na postupy zadávania zákaziek a pravidlá pre všetky typy zákaziek. Dozviete sa tiež ako postupovať pri prieskume trhu v týchto projektoch.

Všetci registrovaní účastníci dostanú kompletný videozáznam z webinára.

Hlavné témy

9:00 – 9:30: Úvod
– Úvod do problematiky obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR
– Prezentácia Príručky k procesu verejného obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

9:30 – 10:30: Postupy zadávania zákaziek nespadajúcich pod ZVO
– Obsah dokumentácie
– Kontrola o Konflikt záujmov
– Pravidlá pre zadávanie zákaziek z výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO
– Pravidlá pre zadávanie zákaziek do 10 000 eur

10:30 – 11:00: Prestávka

11:00 – 12:00: Prieskum trhu
– Výzva na predkladanie ponúk a jej vyhodnotenie o Internetový prieskum
– Pravidlá pre zadávanie zákaziek tzv. „malého rozsahu“
– Obsah dokumentácie
– Pravidlá pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou cez vlastný prieskum

12:00 – 13:00:
Pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané na základe zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk
– Obsah dokumentácie
– Lehoty na predkladanie ponúk
– Konflikt záujmov
– Kolúzia
– Proces kontroly verejného obstarávania

Podlimitné a nadlimitné zákazky:
– Lehoty na predkladanie ponúk
– Obsah dokumentácie
– Konflikt záujmov
– Dodatky

Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže:
– Pre aké druhy zákaziek je potrebné ich skúmať
– Čo má obsahovať dokumentácia
– Skúmanie rizikových indikátorov
– Skúmanie kolúzneho správania vo verejnom obstarávaní

13:00: Záver a diskusia

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre