Aktuálne granty a dotácie pre školy

Spoločným cieľom podpory vzdelávania na Slovensku je kvalitnejšie a modernejšie školstvo. V programovom období 2021 – 2027 je v oblasti školstva dôraz kladený na niekoľko dôležitých tém. Je to napríklad grantová podpora inkluzívneho vzdelávania, debarierizácia škôl či budovanie nových a modernizácia existujúcich priestorov. Školy sa tiež môžu zapojiť do výzvy na podporu výstavba školských športovísk. Kvalitné vzdelávanie je jedným z pilierov plánu obnovy, z ktorého Slovensko v najbližších rokoch získa viac než 6 miliárd eur. Dotácie môžu zriaďovatelia získať napríklad z výzvy na dobudovanie kapacít základných škôl alebo ďalšej školskej infraštruktúry. Výzva “Učitelia pre 21. storočie” zasa podporuje školy a školské zariadenia v procese aplikácie nových foriem metód vyučovania a výchovy na školách prostredníctvom mentoringu pedagogických zamestnancov.

Na Grantexpert.sk sa podrobnejšie venujeme napríklad týmto témam:

Ministerstvo vyhlásilo 4 výzvy na dotácie pre školy z plánu obnovy

Granty a výzvy pre školy