PROGRAM SLOVENSKO ŠKOLY
9.8.2023

Dotácia na rekonštrukciu základných škôl z Programu Slovensko

V poradí štvrtá výzva z nových eurofondov má alokáciu 50 miliónov eur. Je zameraná na modernizáciu a rekonštrukciu základných škôl a na výstavbu alebo rekonštrukciu školských športovísk.

Modernizácia školských budov aj rekonštrukcia telocvične

Predmetom podpory bude najmä obnova a modernizácia školských budov, zabezpečenie materiálneho vybavenia a bezbariérový prístup, alebo výstavba a modernizácia učební. Nie je možné žiadať o podporu na rozšírenie kapacít alebo na zvýšenie energetickej účinnosti budov. Táto výzva je určená pre základné školy vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského kraja.

Vďaka výzve budú môcť požiadať základné školy aj o dotáciu na telocvične a športoviská. Z celkovej alokácie by až 10 miliónov malo byť vyhradených práve na aktivity súvisiace s rekonštrukciou telocviční a športovísk. Dôležité je spomenúť, že napríklad výstavbu alebo rekonštrukciu telocvične nie je možné financovať ako samostatnú aktivitu.

Prehľad oprávnených aktivít:

a) podpora desegregácie výchovy a vzdelávania,

b) debarierizácia škôl a školských zariadení (pozri časť debarierizácia škôl a školských zariadení),

c) materiálne vybavenie a technické zabezpečenie škôl a školských zariadení,

d) budovanie/modernizácia učební vrátane vonkajších,

e) výstavba a rekonštrukcia školských športovísk.

Viac informácií

Grantový radar

Chcem dostávať informácie o nových grantoch?

Aktivovať radar

Dotácia pre súkromné aj štátne základné školy

Z hľadiska oprávnených výdavkov sú financie určené predovšetkým na nákup dlhodobého hmotného a nehmotného majetku ako napríklad, nákup softvéru, nákup interiérového a exteriérového vybavenia, prístavby, nadstavby, stavebné úpravy vrátane debarierizácie, výstavba/realizácia nových objektov/budov/stavieb v rámci infraštruktúry základných škôl a ďalšie.

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú:

  • Obec, mesto, samosprávny kraj ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou
  • Subjekt zo súkromného sektora – právnická osoba alebo fyzická osoba2 (podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), základná škola, spojená škola, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základná škola s materskou školou
  • Mimovládna/nezisková organizácia (nezisková organizácia, združenie, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovatelia základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou
  • Regionálny úrad školskej správy ako zriaďovateľ základnej školy, spojenej školy, ktorej základná škola je organizačnou zložkou, základnej školy s materskou školou

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.