Aktuálne granty a dotácie pre podnikateľov

Najväčší balík peňazí na podporu podnikania je vyčlenený z eurofondov (Európskych štrukturálnych a investičných fondov). V programovom období 2021 – 2027 je v rámci grantov pre podnikateľov k dispozícii niekoľko miliárd eur v novom Programe Slovensko. Ďalším zdrojom dotácií na podnikanie je plán obnovy. Z neho môžu získať MSP financie na zvyšovanie energetickej efektívnosti, výskum a vývoj alebo digitalizáciu procesov a výroby. Dôležitou témou je prepájanie súkromného sektora s verejným.

K dispozícii sú tiež dotácie pre poľnohospodárov, ktorí môžu získať podporu na nákup strojov, inováciu podnikov ale aj ďalšie oblasti. Významná pomoc z grantov bude v aktuálnom programovom období smerovať prostredníctvom dotácií pre malých a mladých farmárov. Podpora a investície do poľnohospodárskej prvovýroby sa týkajú aj samostatne hospodáriacich roľníkov.

Medzi dotácie pre podnikateľov môžeme zaradiť aj podporu kultúrneho a kreatívneho sektora. Pre túto oblasť je zaujímavý Fond na podporu umenia, program Kreatívna Európa, Audiovizuálny fond ale aj rôzne komunitné granty zo súkromných nadácií. Osvedčenou príležitosťou sú pravidelne vyhlasované poukážky (napríklad Kreatívne vouchere). Vďaka nim vedia malé a stredné podniky požiadať o preplatenie služieb v rámci kreatívneho priemyslu, digitalizácie alebo výskumu a vývoja. Príspevok na podnikanie alebo dotácie pre živnostníkov však môžete získať aj z iných grantových výziev.

Granty a výzvy pre podnikateľov