GRANTY PLÁN OBNOVY
4.5.2022

Eurofondy a plán obnovy v rokoch 2021 – 2027

Ešte stále sa nachádzame v úvode programového obdobia 2021 – 2027, počas ktorého na Slovensko príde takmer 13 miliárd eur z EŠIF. Tieto peniaze by sme mohli nazvať aj nové eurofondy. Napriek tomu máme k dispozícii ešte niekoľko miliárd eur zo starého programového obdobia, ktoré treba vyčerpať do konca roku 2023. Z plánu obnovy je pre Slovensko vyčlenených ďalších viac ako 6 miliárd.

Eurofondy vs. plán obnovy

Aký je rozdiel medzi balíkom peňazí z eurofondov a balíkom peňazí z plánu obnovy? Kto bude môcť tieto peniaze využiť a na aké oblasti budú zamerané granty? Ak vás zaujímajú odpovede, čítajte ďalej.

Eurofondy, po správnosti nazvané Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), sú jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie. Ich zámerom je predovšetkým vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi v rámci spoločenstva. Eurofondy slúžia tiež na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Fungujú na princípe viacročného finančného rámca a sú financované priamo z rozpočtu EÚ.

Peniaze z eurofondov sa pre jednotlivé členské štáty vyčleňujú podľa toho, v čom daný štát zaostáva, aby mohol rýchlejšie dobehnúť priemer EÚ. Z celkového rozpočtu fondov má, na základe ekonomických ukazovateľov, každý štát pridelený konkrétny balík peňazí. Tie sa následne prostredníctvom grantových výziev a projektov presunú najmä (nie výlučne) do chudobnejších a menej rozvinutých regiónov, do regiónov s vysokou nezamestnanosťou mladých, nadmernými emisiami skleníkových plynov, či vyššou migráciou. Zjednodušene povedané – časť rozpočtu EÚ smeruje do eurofondov – peniaze z nich smerujú konkrétnym štátom – tie prostredníctvom grantov a dotácií posielajú financie do svojich regiónov.

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Je to balík reforiem a investícií, ktoré budú realizované do roku 2026. Ich kľúčovým cieľom je zlepšenie životnej úrovne obyvateľov Slovenska a posilnenie ekonomiky. Okrem iného plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na riešenie výziev v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou. Výzvy z plánu obnovy nájdete aj v našej databáze grantov TU.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Nové programové obdobie

Momentálne sa nachádzame na začiatku programového obdobia 2021 – 2027. Napriek tomu má Slovensko k dispozícii niekoľko miliárd eur z minulého programového obdobia, ktoré treba vyčerpať do konca roku 2023. Do toho istého roku máme k dispozícii aj 780 miliónov z balíka REACT na zmiernenie dopadov koronakrízy. V roku 2023 môžeme vidieť výzvy na dotácie aj z minulého aj z toho aktuálneho programového obdobia. Zostávajúce eurofondy z predošlého programového obdobia budú môcť firmy využiť napríklad na inštaláciu fotovoltiky. V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť 6,4 miliardy z plánu obnovy zameraného na investície a reformy do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť určených na dotácie pre farmárov.

Takmer 13 miliárd eur z eurofondov by malo byť použitých v rámci projektov na napĺňanie piatich základných cieľov. To znamená: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa Európa, ktorá má bližšie k občanom. Veľká časť zo spomenutých financií by mala byť premietnutá do grantových výziev v najbližších rokoch.

V období 2021 – 2027 pôjde veľká časť investícii z eurofondov na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Okrem iného je ich cieľom motivovať štáty k prechodu na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boji proti zmene klímy a na plnenie Parížskej dohody. Značné množstvo grantových výziev bude zameraných aj na rozvoj miest a obcí.

Nové pravidlá pri čerpaní eurofondov v rokoch 2021- 2027 predstavujú podporu rozvojových stratégii riadených na miestnej úrovní. To znamená, že presúvajú právomoci viac do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú tak mať vyššiu zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ. Toto sú hlavné témy podpory:

 • spolupráca výskumných inštitúcií a VŠ s podnikmi
 • podpora výskumných kapacít
 • digitálna a dátová ekonomika
 • inteligentné mestá a regióny
 • energetická efektívnosť podnikov
 • podpora energie z obnoviteľných zdrojov
 • rozvoj inteligentných energetických sietí
 • predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia
 • ochrana prírody a biodiverzity
 • podpora mestskej mobility, vrátane cyklodopravy
 • budovanie cestnej aj železničnej infraštruktúry
 • modernizácia školstva aj zdravotníctva
nove eurofondy a plan obnovy

Granty a dotácie z plánu obnovy

Obnova po kríze má byť posilnená prostredníctvom opatrení pokrývajúcich týchto šesť pilierov: zelená transformácia; digitálna transformácia; inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej súdržnosti, pracovných miest, produktivity, konkurencieschopnosti, výskumu, vývoja a inovácií a dobre fungujúceho vnútorného trhu so silnými MSP; sociálna a územná súdržnosť; zdravie a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť, s cieľom zvyšovať pripravenosť na krízy a schopnosť reakcie na krízy, a politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež, ako sú vzdelávanie a zručnosti.

Plán obnovy bude okrem viacerých dôležitých reforiem zameraný na investície, ktoré sa priamo či nepriamo dotknú nás všetkých. Vďaka tomu budú k dispozícii dotácie na podnikanie ale aj dotácie pre mestá a obce či ďalšie subjekty. V tomto zozname nájdete niekoľko najzaujímavejších opatrení:

 • obnova rodinných domov
 • obnova škôl, internátov ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • odstraňovanie bariér v budovách škôl
 • výstavba nových cyklotrás
 • modernizácia železníc
 • rekonštrukcia nemocníc a digitalizácia zdravotníctva
 • rozširovanie kapacít materských škôl
 • zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov
 • rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy
 • zlepšenie ochrany a transformácia Národných parkov
 • podpora digitálnych technológií a výskumu

Potrebujete pomôcť s vypracovaním žiadosti o grant? Napíšte nám na tejto stránke.