GRANTY ZELENÉ DOTÁCIE
4.4.2022

Podpora cyklistickej dopravy v roku 2023

Granty na podporu cyklodopravy a investície do cyklistickej infraštruktúry patria medzi kľúčové faktory rozvoja udržateľnej dopravy. Napriek tomu, že Slovensko má už od mája roku 2013 prijatú Národnú stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorej cieľom bolo dosiahnutie 10 % podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v roku 2020, naďalej v tomto smere výrazne zaostáva.

Ekologická forma dopravy

Aktuálne programové obdobie 2021 – 2027 sa javí ako ideálna možnosť posunúť krajinu o krok vpred v oblasti rozvoja udržateľnej mobility. Dôvodom je skutočnosť, že značný balík finančných prostriedkov v podobe grantov a dotácií smeruje v najbližších rokoch práve do tejto oblasti.

Hlavným prijímateľom podpory v tejto oblasti sú mestá a obce. Do výziev sa však môžu zapojiť aj vyššie územné celky (VÚC), rozpočtové organizácie či neziskový sektor. Výstavba cyklistickej infraštruktúry je kľúčovým predpokladom zapojenia cyklistickej dopravy do deľby prepravnej práce v mestách, ich aglomeráciách a priľahlom zázemí (vrátane priemyselných parkov).

Ide o ekologickú formu dopravy, ktorá je spojená s veľmi nízkou úrovňou hlučnosti. Ide tiež o mód dopravy, ktorý neprodukuje žiadne škodlivé emisie.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Z dotácií na podporu cyklistickej dopravy môžete podporiť viacero aktivít. Spadajú medzi ne napríklad budovanie nových cyklotrás či rekonštrukcia tých starých. Okrem toho medzi oprávnené aktivity patrí napríklad vytvorenie prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – odstavné zariadenia pre bicykle (t. j. cyklistické stojany a chránené parkoviská pre bicykle), vrátane príslušenstva (napr. servisné stojany pre bicykle a nabíjacie stanice pre elektrobicykle).

Predpokladá sa, že dominantným zdrojom podpory cyklodopravy na Slovensku budú v nasledujúcich rokoch plán obnovy a eurofondy (EŠIF). Z plánu obnovy budú podporené projekty výstavby cyklotrás v mestách a obciach združených v územiach Udržateľného mestského rozvoja (UMR).

Značná časť zdrojov bude zrejme využitá na výstavbu parkovacích miest určených pre bicykle na železničných staniciach. Cieľom takýchto investícií je dosiahnutie zvýšenia spomínaného podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.

Z prostriedkov EŠIF sa naopak predpokladá realizácia cyklodopravných projektov v územiach, ktoré nespadajú pod UMR. Tým sa vylučuje riziko duplicitného financovania. Zároveň sa tým zabezpečuje jednoznačný výklad zacielenia investícií pre potenciálnych prijímateľov. Schválené projekty v oblasti cyklistickej dopravy budú nadväzovať na platné strategické dokumenty jej rozvoja (napr. regionálne a lokálne plány udržateľnej mobility; PUM).

Tu nájdete aktuálnu dotáciu na výstavbu cyklotrás.

podpora cyklodopravy z grantov

Zdroje financovania cyklistickej infraštruktúry

Eurofondy 2014 – 2020

Európske štrukturálne a investičné fondy sú kľúčovým zdrojom podpory z grantov a dotácií. Z PO 2014 -2020 má Slovensko naďalej k dispozícii 8 miliárd EUR. V súčasnosti je rozvoj cyklodopravy podporovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). O podporu v rámci tohto programu sa možno uchádzať až do roku 2023.

Eurofondy 2021 – 2027


V programovom období 2021 – 2027 je pre Slovensko vyčlenená suma takmer 13 miliárd EUR. Takmer 4 miliardy z toho majú byť použité na environmentálne témy, kam spadá aj rozvoj cyklodopravy. Detaily budú známe ku koncu roka 2021.

Plán obnovy a odolnosti

Podporu z Plánu obnovy budú môcť čerpať samosprávy spadajúce do území tzv. udržateľného mestského rozvoja (UMR). Celková predpokladaná suma dosahuje úroveň 90 mil. EUR, pričom prvá výzva by mala byť vyhlásená začiatkom roku 2022. Ďalších 10 mil. EUR by malo smerovať do rozvoja bezpečných parkovacích možností pre bicykle na železničných staniciach.

Lokálne granty

Granty sú formou spolufinancovania poskytované aj od lokálnych subjektov, ako sú komerčné banky (napr. VÚB, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa a i.) alebo obchodné siete (Tesco, Kaufland, Lidl a i.).

Ministerstvo dopravy (MDV SR)

Ministerstvo dopravy vyčlenilo dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, vrátane budovania odstavných miest pre bicykle. Spustenie výzvy vyhlásenej podľa zákona č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky sa očakáva v letných mesiacoch roka 2021, kedy budeme informovať o jej presnom zameraní.

Nórske fondy

Nórsky finančný mechanizmus (NFM) poskytuje finančné prostriedky práve na zelenú infraštruktúru a zlepšovanie stavu životného prostredia. Sem spadá aj budovanie a rozvoj cyklistickej infraštruktúry.

Naša pomoc pre vás

V spolupráci s našimi partnermi vám dokážeme pomôcť dotiahnúť projekt vašej cyklotrasy či inej infraštruktúry do úspešného konca.

Grantexpert.sk je portál zameraný na komplexné poradenstvo v oblasti grantov, dotácií a eurofondov. Od vyhľadania vhodnej dotácie pre váš zámer, cez konzultačnú pomoc až po vypracovanie projektovej žiadosti. Veľmi radi pomôžeme s vypracovaním projektovej žiadosti pre vašu obec či mesto. Kontaktovať nás môžete na ahoj@grantexpert.sk

Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj cyklodopravy na Slovensku. So samosprávami spolupracujeme na tvorbe projektov cyklotrás tak, aby spĺňali štandardy kvalitnej a modernej cyklistickej infraštruktúry. Poskytujeme konzultácie v oblasti cyklodopravy a participujeme na tvorbe cyklistických generelov. V prípade záujmu o pomoc s tvorbou cyklotrás alebo posúdením hotových projektov nás, prosím, kontaktujte na info@cyklokoalicia.sk

partneri pre podporu cyklodopravy