Program Slovensko 2021 -2027

Eurofondy sú kľúčovým zdrojom grantov a dotácií na Slovensku. Z nového programového obdobia máme k dispozícii vďaka operačnému programu Slovensko takmer 13 miliárd eur. Všetky výzvy z operačného programu Slovensko nájdete na stránke Grantexpert.sk v databáze grantov.

Program Slovensko 2021 – 2027

Program Slovensko bude do roku 2030 podporovať formou dotácií z EÚ fondov oblasti ako sú výskum, vývoj, inovácie, vzdelávanie, životné prostredie a energetická efektívnosť, budovanie dopravnej infraštruktúry, sociálne služby a zdravotníctvo, zamestnanosť a mnoho iných tém. V programovom období 2021 – 2027 budú EU fondy (eurofondy) distribuované prostredníctvom tohto jedného operačného programu.

Priority Programu Slovensko

Program Slovensko definuje niekoľko prioritných oblastí. Najväčšia suma peňazí z eurofondov (viac ako 4 miliardy eur) je určená na podporu zelenšieho Slovenska. Pôjde napríklad o projekty na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE), ochrany ovzdušia či energetickej efektívnosti budov. Značná časť dotácií bude zameraná aj na podporu inovácií, výskumu a digitálnych zručností. Priority Programu Slovensko na roky 2021 -2027:

Konkurencieschopnejšie a inteligentnejšie Slovensko:
– Podpora inovácií a výskumu
– Rozvoj digitálnych zručností a infraštruktúry
– Podpora podnikania a rastu malých a stredných podnikov

Sociálnejšie a inkluzívnejšie Slovensko:
– Zníženie chudoby a sociálneho vylúčenia
– Podpora zamestnanosti a vzdelávania
– Zlepšenie prístupu k sociálnym službám

Zelenšie Slovensko:
– Podpora adaptácie na zmenu klímy
– Podpora udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia
– Podpora energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie

Prepojenejšie Slovensko:
– Rozvoj dopravnej infraštruktúry
– Podpora digitalizácie verejnej správy
– Zlepšenie dostupnosti služieb pre občanov

Európa bližšie k občanom:
– Podpora aktívneho občianstva a participatívnej demokracie
– Podpora kultúry a kreatívneho priemyslu
– Podpora medzikultúrneho dialógu

Fond na spravodlivú transformáciu:
– Podpora regiónov, ktoré sú najviac postihnuté dekarbonizáciou
– Podpora tvorby nových pracovných miest a rozvoja nových priemyselných odvetví

Kto môže byť žiadateľom o dotácie?

Verejná správa:
– Štátne orgány (ministerstvá, úrady)
– Obce a mestá
– VÚC (vyššie územné celky)

Neziskové organizácie:
– Občianske združenia
– Nadácie
– Združenia právnických osôb

Súkromné firmy:
– Malé a stredné podniky (MSP)
– Veľké firmy

Fyzické osoby:
– Podnikatelia
– Študenti
– Vedci
– Umelci

Príklady projektov z Programu Slovensko

Verejná správa:
– Rekonštrukcia ciest a cyklotrás
– Budovanie a rekonštrukcia škôl a škôlok
– Zatepľovanie verejných budov
– Podpora sociálnych služieb

Neziskové organizácie:
– Podpora vzdelávania a rozvoja zručností
– Podpora sociálnej inklúzie a boja proti chudobe
– Podpora ochrany životného prostredia
– Podpora kultúry a umenia

Súkromné firmy:
– Investície do inovácií a výskumu
– Rozvoj digitálnych technológií
– Podpora exportu
– Tvorba nových pracovných miest

Fyzické osoby:
– Študentské granty
– Podpora podnikania
– Podpora vedy a výskumu
– Podpora umeleckej tvorby

VIAC INFORMÁCIÍ