Operačné programy na Slovensku

Eurofondy sú kľúčovým zdrojom grantov a dotácií na Slovensku. Z nového programového obdobia budeme mať k dispozícii cez program Slovensko takmer 13 miliárd eur. Napriek tomu nám zostáva dočerpať pomerne veľký balík peňazí z operačných programov v rámci programového obdobia 2014 – 2020. Aj výzvy z operačného programu Slovensko nájdete na stránke Grantexpert.sk v databáze grantov.

Program Slovensko 2021 – 2027

Program Slovensko bude do roku 2030 podporovať formou dotácií z EÚ fondov oblasti ako sú výskum, vývoj, inovácie, vzdelávanie, životné prostredie a energetická efektívnosť, budovanie dopravnej infraštruktúry, sociálne služby a zdravotníctvo, zamestnanosť a mnoho iných tém. V programovom období 2021 – 2027 budú EU fondy (eurofondy) distribuované prostredníctvom tohto jedného operačného programu.

Viac informácií

Integrovaný regionálny operačný program

Dotácie z programu IROP podporujú najmä projekty verejného sektora v oblasti dopravy v regiónoch, sociálnej, vzdelávacej a zdravotníckej infraštruktúry, zelenej inštruktúry v mestách. Podporuje tiež rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v SR.

Viac informácií

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

OP II financuje infraštruktúrne projekty cestnej, železničnej a vodnej dopravy. Od roku 2019 je súčasťou OP II stal aj OP Výskum a inovácie, ktorý podporuje akademický aj súkromný sektor v oblastiach výskumu, vývoj a inovácií. Žiadatelia tiež môžu získať v rámci tohto programu aj granty v oblasti zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských podnikov.

Viac informácií

Operačný program Kvalita životného prostredia

Granty z programu môžete využiť na projekty v oblasti ochrany životného prostredia, ako napr. podpora triedenia a zhodnocovania odpadov, odvádzanie a čisteni komunálnych vôd, ochranu biotopov, znižovanie rizík povodní, manažment riadenia rizík a ich zvládanie, ako aj zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Viac informácií

Operačný program Ľudské zdroje

Program podporuje zvyšovanie kvality vzdelávania na všetkých úrovniach, zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti a zlepšenie prístupu na trh práce, sociálne začlenenie znevýhodnených skupín ako aj projekty integrácie marginalizovanej rómskej komunity.

Viac informácií

Operačný program Efektívna verejná správa

OP EVS podporuje skvalitnenie a zefektívnenie procesov vo verejnej správe, zvyšovanie kompetencií zamestnancov verejnej správy ako aj zefektívnenie a posilnenie nezávislosti súdnictva.

Viac informácií

Program rozvoja vidieka

Program rozvoja vidieka zastrešuje dotácie v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby a spracovania produktov z poľnohospodárskej prvovýroby. Podporuje tiež oblasť lesného hospodárstva a rozvoj verejnej infraštruktúry v malých vidieckych sídlach.

Viac informácií

Operačný program Rybné hospodárstvo

Program podporuje rozvoj sektora akvakultúry a spracovania rýb, ako aj marketing a podpora uvádzania na trh produktov akvakultúry.

Viac informácií