AKTUALITY GRANTY OBNOVA DOMOV
10.4.2022

Na obnovu domu budete môcť získať až 19 tisíc eur

Dotáciu na obnovu rodinného domu by v najbližších rokoch malo získať až 30 tisíc domácností. Ministerstvo životného prostredia plánuje otvorenie výzvy na jeseň 2022, podmienky sú však známe už teraz. Záujemcovia budú môcť napríklad získať financie aj na rekonštrukciu, ktorá začala alebo začne v blízkej dobe. Sociálne znevýhodnení budú mať preplatené náklady na obnovu domu až do výšky 95 percent.

Kto môže získať dotáciu?

Žiadateľom o dotáciu na rekonštrukciu domu môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • je občanom členského štátu EÚ
 • má na území SR trvalý pobyt
 • je spôsobilá na právne úkony
 • je vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky
 • nebola právoplatne odsúdená z trestných činov, ktoré sú bližšie definované priamo výzvou
 • osoba voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nej neeviduje pohľadávky po splatnosti

Ľudí, ktorí budú môcť požiadať o spolufinancovanie obnovy svojho domu, rozdelilo ministerstvo do dvoch kategórií. Prvá skupina prijímateľov budú tí, ktorí sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení a môžu dostať dotáciu až do výšky 95 percent. Do tejto skupiny patrí osoba s ťažkým postihnutím alebo osoba, ktorá sa stará o postihnuté dieťa alebo žije s takouto osobou v spoločnej domácnosti. Nárok bude mať ďalej aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi. Druhou skupinou budú štandardní prijímatelia. Tí môžu dostať až 60 percent z celkovej sumy nákladov na obnovu. V rámci niekoľkých výziev by malo byť na obnovu starých domov postupne využitých takmer 530 miliónov eur z plánu obnovy. Podmienky financovania sú podrobne rozpísané na tomto portáli.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Aké podmienky musíte spĺňať?

Prostriedky z výzvy budú poskytované výlučne na obnovu rodinného domu. Rodinný dom je definovaný ako existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Dom musí spĺňať niekoľko ďalších podmienok ako napríklad:

 • musí byť skolaudovaný pred rokom 2013
 • musí byť využívaný výlučne alebo v prevažnej miere na bývanie, t.j. na iný účel môže byť využívaných maximálne 10 % celkovej podlahovej plochy domu
 • musí byť v energetickom certifikáte alebo v projektovom energetickom hodnotení zatriedený ako rodinný dom
 • viac ako 20% jeho kapacity nesmie byť využívaných na hospodárske účely

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie bude možné prioritne online prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje zriadiť desať. Osem z nich má byť v krajských mestách.
Výška finančných prostriedkov poskytnutých z na obnovu rodinného domu neprekročí:

 • 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z plánu obnovy znáša prijímateľ.

Na aký účel môžete dotáciu získať?

Predmetom dotácie na obnovu bude ľubovoľná kombinácia niekoľkých opatrení, pričom obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru dome, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Ďalšími oprávnenými aktivitami v rámci výzvy budú napríklad vybudovanie zelenej strechy, akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, odstránenie azbestu a ďalšie.