GRANTY OBNOVA BUDOV
10.4.2022

Na obnovu domu môžete získať až 19 tisíc eur

Dotáciu na obnovu rodinného domu by v najbližších rokoch malo získať až 30 tisíc domácností. Ministerstvo životného prostredia otvorilo prvú výzvu na jeseň 2022. Ďalšie budú vyhlásené v roku 2023. Záujemcovia môžu napríklad získať financie aj na rekonštrukciu, ktorá začala alebo začne v blízkej dobe.

Kto môže získať dotáciu?

Žiadateľom o dotáciu na rekonštrukciu domu môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • je občanom členského štátu EÚ
 • má na území SR trvalý pobyt
 • je spôsobilá na právne úkony
 • je vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky
 • nebola právoplatne odsúdená z trestných činov, ktoré sú bližšie definované priamo výzvou
 • osoba voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nej neeviduje pohľadávky po splatnosti

Ľudí, ktorí budú môcť požiadať o spolufinancovanie obnovy svojho domu, rozdelilo ministerstvo do dvoch kategórií. Prvá skupina prijímateľov budú tí, ktorí sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení a môžu dostať dotáciu až do výšky 95 percent. Do tejto skupiny patrí osoba s ťažkým postihnutím alebo osoba, ktorá sa stará o postihnuté dieťa alebo žije s takouto osobou v spoločnej domácnosti. Nárok bude mať ďalej aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi. Druhou skupinou budú štandardní prijímatelia. Tí môžu dostať až 60 percent z celkovej sumy nákladov na obnovu. V rámci niekoľkých výziev by malo byť na obnovu starých domov postupne využitých takmer 530 miliónov eur z plánu obnovy. Podmienky financovania sú podrobne rozpísané na tomto portáli.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Aké podmienky musíte spĺňať?

Prostriedky z výzvy budú poskytované výlučne na obnovu rodinného domu. Rodinný dom je definovaný ako existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Dom musí spĺňať niekoľko ďalších podmienok ako napríklad:

 • musí byť skolaudovaný pred rokom 2013
 • musí byť využívaný výlučne alebo v prevažnej miere na bývanie
 • musí byť v energetickom certifikáte alebo v projektovom energetickom hodnotení zatriedený ako rodinný dom
 • viac ako 20% jeho kapacity nesmie byť využívaných na hospodárske účely

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie bude možné prioritne online prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje zriadiť desať. Osem z nich má byť v krajských mestách. Výška finančných prostriedkov poskytnutých z na obnovu rodinného domu neprekročí:

 • 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z plánu obnovy znáša prijímateľ.

Na aký účel môžete dotáciu získať?

Predmetom dotácie na obnovu bude ľubovoľná kombinácia niekoľkých opatrení, pričom obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru dome, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Ďalšími oprávnenými aktivitami v rámci výzvy budú napríklad vybudovanie zelenej strechy, akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, odstránenie azbestu a ďalšie. Kompletné informácie o dotácii nájdete na stránke www.obnovdom.sk