DIGITALIZÁCIA PROGRAM SLOVENSKO SAMOSPRÁVY
3.6.2024

Efektívne využívanie dát pri čerpaní eurofondov v samospráve

V dnešnom digitálnom svete sú dáta neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacích procesov vo všetkých oblastiach verejnej správy. V miestnej samospráve majú dáta významný vplyv na plánovanie, rozpočtovanie alebo napríklad na zlepšovanie hospodárenia či zefektívnenie verejnej dopravy. Tento článok sa zameriava na význam dát pri implementácii projektov financovaných z fondov EÚ. Vysvetlíme vám, prečo je pre mestá a obce ale aj VÚC, prínosné využívať dáta a predstavíme vám aj ITMS report, ktorý môže byť užitočný pre mnoho samospráv.


čerpanie eurofondov - dáta

Oblasti využitia dát v samospráve

Správne spracované a analyzované dáta pomáhajú samosprávam lepšie porozumieť svojim obyvateľom, optimalizovať poskytované služby a plánovať rozvoj svojich území. V oblasti implementácie projektov financovaných z fondov EÚ môžu dáta prispieť napríklad k lepšiemu a efektívnejšiemu čerpaniu. V úvode si predstavme oblasti, kde všade sa na úrovni miestnej správy dajú dáta využívať.

 • Plánovanie a rozpočtovanie: Dáta poskytujú informácie potrebné na plánovanie rozpočtu a alokáciu zdrojov. Analytické nástroje môžu pomôcť samosprávam identifikovať prioritné oblasti a efektívne riadiť financie.
 • Zlepšovanie kvality života obyvateľov: Dáta môžu byť využívané na monitorovanie a zlepšovanie kvality života obyvateľov. To môže zahŕňať sledovanie úrovne kriminality, dostupnosť základných služieb, kvalitu vzduchu a ďalšie.
 • Efektívne verejné služby: Dáta môžu pomôcť samosprávam identifikovať oblasti, kde môžu efektívne investovať do verejných služieb, ako sú doprava, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a ďalšie.
 • Rozvoj a urbanizácia: Pri plánovaní rozvoja miest a obcí môžu byť dáta využívané na identifikáciu trendov v populácii, dopyte po nehnuteľnostiach, environmentálnych vplyvoch a ďalších faktoroch, ktoré ovplyvňujú urbanizáciu.
 • Zlepšovanie verejnej dopravy: Dáta môžu byť využívané na optimalizáciu verejnej dopravy. Napríklad sledovanie pohybu dopravných prostriedkov môže pomôcť pri plánovaní trás, časových rozvrhoch a ďalších aspektoch dopravy.
 • Riadenie krízových situácií: Dáta sú kľúčové aj pri riadení krízových situácií, ako sú prírodné katastrofy, pandémie alebo iné nečakané udalosti. Informácie o populácii, zdravotnej starostlivosti a ďalších faktoroch môžu pomôcť pri rýchlom a koordinovanom reagovaní.
 • Participatívne rozhodovanie: Dáta môžu byť využívané na podporu participatívneho rozhodovania, čím sa obyvateľom poskytuje príležitosť podieľať sa na rozhodovacom procese a vyjadrovať svoje názory a potreby.
 • Transparentnosť: Verejné dáta prispievajú k transparentnosti samosprávy. Poskytovanie verejných informácií a dát zvyšuje dôveru obyvateľov vo verejnú správu.
 • Riadenie projektov: Samosprávy vedia využívať dáta aj pri riadení projektov financovaných z EÚ. Vo zvyšku článku sa pozrieme bližšie na to, akým spôsobom vedia zamestnanci a riadiaci pracovníci v samosprávach využiť dáta na zefektívnenie implementácie projektov.

Zaujíma vás téma podpory dátových a IT projektov vo verejnej správe? Pozrite si náš WEBINÁR.

Využitie dát pri čerpaní EÚ fondov

V oblasti implementácie projektov financovaných z fondov EÚ majú dáta veľmi dôležitý význam. Notorickým problémom EÚ fondov na Slovensku je nízka miera čerpania, ktorú sa všetky zainteresované strany snažia spravidla dohnať posledný rok programového obdobia. V súvislosti s týmto problémom je však potrebné poznamenať, že takmer 85% všetkých EU fondov v poslednom programovom období (2014 – 2020) putovalo do verejnej správy, t. j. štátna správa, územná samospráva alebo organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. V mnohých prípadoch ide o organizácie, ktoré implementujú viac ako jeden projekt. Vo viacerých prípadoch aj niekoľko desiatok projektov. Práve pre tieto organizácie je mimoriadne dôležité mať aktuálne informácie o implementácii projektov, aby ich vedeli efektívne riadiť.

Manažérsky report je v prvom rade zdrojom informácií, ktoré nám pomáhajú lepšie sa rozhodovať. Rozhodovanie na základe dát je trend, ktorý sa časom neustále posilňuje a to najmä v dôsledku produkcie a dostupnosti obrovského množstva dát. Význam dát pri rozhodovaní sa posilňuje nielen pri riadení podnikov ale naprieč všetkými odvetviami, verejnú správu nevynímajúc. Dôležitý je tiež spôsob ako dáta zobrazovať. Na tento účel môžu slúžiť manažérske reporty, ktoré spracovávajú množstvo dát ale zobrazujú ich v jednoduchej podobe grafov, tabuliek a ďalších vizuálnych prvkov, ktoré sú súčasťou konkrétnych reportov. Programov, v ktorých možno manažérske reporty vytvárať je viacero. Medzi najpoužívanejšie patrí program Microsoft Power BI.

Manažérsky report zameraný na riadenie eurofondových projektov v samospráve môže obsahovať napríklad informácie o podaných a schválených žiadostiach, grantových výzvach, žiadostiach o platbu, monitorovaní alebo verejnom obstarávaní. Detailne si takýto ITMS report popíšeme v článku nižšie.

Manažérsky report využiteľný pri implementácii eurofondových projektov

Možností  využitia manažérskeho reportu týkajúceho sa implementácie eurofondových projektov je viacero. Tu sú niektoré zo spôsobov:

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o aktuálnych grantoch?

MÁm ZÁujem

Viacnásobní žiadatelia

Mesto/obec/VÚC má podaných viacero žiadostí o grant a implementuje viacero schválených projektov, ktoré potrebuje monitorovať a kontrolovať. Môže to byť buď z úrovne primátora, starostu, prednostu alebo inej riadiacej funkcie.

Viacero organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mesto/obec/VÚC má viacero organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré majú vlastné projekty a zriaďovateľ potrebuje mať informácie o stave týchto žiadostí/projektov a to nielen z pohľadu kontroly či riadenia samotného projektu/projektov, ale aj z pohľadu riadenia a financovania samotnej organizácie.

Viacero projektov a zapojenie externého dodávateľa

Mesto/obec/VÚC/Organizácia implementuje viacero projektov a administratívnu implementáciu majú na starosti externí dodávatelia. Prijímatelia potrebujú mať aktuálne informácie o stave projektov, aby vedeli kontrolovať dodávateľov externého riadenia.

Informovanie verejnosti

Mesto/obec/VÚC chce informovať členov zastupiteľstva alebo aj širokú verejnosť o stave projektov.

ITMS report pre samosprávy

V súčasnosti sú projekty financované z fondov EÚ administrované cez informačný systém ITMS. Portál ITMS je dôležitým nástrojom pre implementáciu projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Poskytuje komplexné informácie a podporu, ktoré pomáhajú žiadateľom o NFP úspešne realizovať svoje projekty.

Samospráva, ako jeden z kľúčových prijímateľov grantov môže využívať práve otvorené dáta z ITMS. Jedná sa o verejne dostupné informácie o výzvach, projektoch, financovaní a podobne. Takéto informácie môžu byť zaujímavé najmä pre vedúcich zamestnancov, primátora, starostu, prednostu alebo napríklad zamestnanca oddelenia regionálneho rozvoja či projektového oddelenia obce.

Môže ísť napríklad o základné, rámcové informácie o stave jednotlivých žiadostí, projektov, čerpaní rozpočtu projektov ale aj o rôzne detailné a pokročilé dáta. Finálny report môže obsahovať napríklad tieto informácie:

Žiadosti

 • Stav žiadostí – prijaté/schválené/neschválené/hodnotení
 • Počet žiadostí
 • Štruktúra žiadostí podľa výziev, poskytovateľov
 • Časová os hodnotenia žiadostí

 Prehľad výziev

 • Základné informácie o výzve
 • Zoznam mojich žiadostí vo výzve
 • Zoznam konkurenčných žiadostí vo výzve

Prehľad zazmluvnených projektov

 • Stav projektov – zazmluvnený, riadne ukončený, mimoriadne ukončený
 • Zazmluvnená suma projektov
 • Čerpanie zazmluvnenej sumy a čerpanie položiek rozpočtu

Prehľad o žiadostiach o platbu

 • Zoznam predložených ŽoP
 • Predfinancovanie, zúčtovanie predfinancovania, zálohová platba, zúčtovanie zálohovej platby, refundácia
 • Stav – v spracovaní, uhradená, zamietnutá
 • Dátumy
 • Časová os ŽoP

Harmonogram projektov

 • Harmonogram aktivít projektov

Monitorovanie projektu

 • Plnenie merateľných ukazovateľov projektu
 • Prehľad monitorovacích termínov

Prehľad verejných obstarávaní


Máte záujem o vytvorenie reportu pre vašu samosprávu?

Veľmi radi takto pripravíme report prispôsobený pre vaše mesto alebo váš kraj. Granularita dát v rámci reportov môže byť samozrejme prispôsobená vašim individuálnym potrebám. V prípade záujmu o vytvorenie reportu pre konkrétnu samosprávu nás neváhajte kontaktovať mailom na ahoj@grantexpert.sk