OZE PODNIKATELIA ZELENÉ DOTÁCIE
1.7.2024

Schémy štátnej pomoci na podporu energetickej efektívnosti a OZE

Koncom júna 2024 boli publikované schémy štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a podporu energetickej efektívnosti. Na základe týchto dokumentov budú následne vyhlásené riadne výzvy. V tomto texte sa dozviete aké projekty budú v rámci plánovaných výziev podporené, kto bude oprávneným žiadateľom a získate informácie o kľúčových podmienkach.

Dotácie na OZE

Účelom tejto schémy je podpora energie z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), obnoviteľného vodíka a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla z OZE. Cieľom je zvýšiť podiel OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR, zvýšiť podiel elektriny a tepla vyrobeného vysokoúčinnou kombinovanou výrobou a prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov.
Medzi oprávnené projekty sú zaradené:

 • Podpora výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie – Zahŕňa podporu projektov zameraných na výrobu elektriny z OZE, ako sú solárne panely, veterné turbíny, vodné elektrárne a biomasa.
 • Podpora výroby tepla z obnoviteľných zdrojov energie – Zahŕňa projekty zamerané na výrobu tepla z OZE, napríklad cez tepelné čerpadlá, solárne tepelné systémy a využitie biomasy na výrobu tepla.
 • Podpora kombinovanej výroby elektriny a tepla (kogenerácia) – Podpora pre projekty, ktoré kombinujú výrobu elektriny a tepla z OZE, čím sa zvyšuje energetická efektívnosť.
 • Podpora energetickej efektívnosti a úspory energie – Zahŕňa projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti, napríklad cez modernizáciu technológií, ktoré znižujú spotrebu energie.
 • Výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov energie – Podpora pre projekty zamerané na výskum a vývoj nových technológií a riešení v oblasti OZE.
 • Podpora infraštruktúry pre obnoviteľné zdroje energie – Zahŕňa výstavbu a modernizáciu infraštruktúry, ktorá je nevyhnutná pre integráciu OZE do energetických systémov, ako sú napríklad inteligentné siete a úložiská energie.

Indikatívna výška výdavkov plánovaných v rámci tejto schémy pre celé obdobie 2024 – 2027 je 138 400 000 EUR. Odhadovaný priemerný ročný objem finančných prostriedkov na realizáciu tejto schémy je 39 540 000 EUR. Konkrétna výška alokovaných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu bude súčasťou výzvy.

Grantový radar

Chcem dostávať bezplatné informácie o grantoch a dotáciách

Mám Záujem

Dotácie na podporu energetickej efektívnosti

Predmetom tejto schémy je poskytovanie štátnej pomoci na podporu opatrení energetickej efektívnosti, či už v budovách alebo v iných oblastiach. Oprávnené projekty podľa tejto schémy sú investičné projekty zamerané na podporu opatrení energetickej efektívnosti v oblastiach iných ako budovy, zamerané na dosiahnutie vyššej úrovne energetickej efektívnosti a investičné projekty energetickej hospodárnosti budov, priamo spojené s dosiahnutím vyššej úrovne energetickej hospodárnosti v budove. Pomoc poskytnutá na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy sa môže kombinovať s pomocou na niektoré alebo všetky tieto opatrenia:

 • a) inštalácia integrovaných zariadení vyrábajúcich elektrickú energiu, vykurovanie alebo chladenie z obnoviteľných zdrojov energie priamo na mieste, vrátane fotovoltických panelov a tepelných čerpadiel;
 • b) inštalácia zariadení na uskladňovanie energie vyrobenej zariadeniami na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov priamo na mieste. Zariadenie na uskladňovanie musí každoročne absorbovať aspoň 75 % energie z priamo pripojeného zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov;
 • c) pripojenie na energeticky účinný systém centralizovaného zásobovania teplom a/alebo chladom a súvisiace zariadenia;
 • d) výstavba a inštalácia nabíjacej infraštruktúry určenej pre používateľov budovy, ako aj súvisiacej infraštruktúry
 • e) inštalácia zariadení na digitalizáciu budovy, a to najmä na zvýšenie jej inteligentnej pripravenosti, vrátane pasívnych vnútorných rozvodov alebo štruktúrovaných káblových rozvodov pre dátové siete a doplnkovej časti širokopásmovej infraštruktúry na pozemku, na ktorom sa budova nachádza, s výnimkou elektrických rozvodov alebo káblových rozvodov pre dátové siete mimo pozemku;
 • f) investície do vegetačných striech a zariadení na zachytávanie a využívanie dažďovej vody

Pre koho je podpora určená?

Prijímateľom pomoci podľa týchto schém je:

a) fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods.

b) subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže – všetky subjekty nespadajúce pod písm. a) tohto odseku, ktoré vykonávajú hospodársku (nielen podnikateľskú) činnosť a sú/stanú sa účastníkmi hospodárskej súťaže (umiestňujú tovary a/alebo služby na trhu) v súvislosti s realizáciou oprávneného projektu podľa článku

 • i) subjekty verejnej správy, teda organizácie štátnej správy, subjekty územnej samosprávy, ostatné subjekty verejnej správy;
 • ii) mimovládne neziskové organizácie;
 • iii) cirkvi a náboženské spoločenstvá; iv) iné subjekty podľa písm. b) neuvedené v bodoch i) až iii). 3. Pre účely tejto schémy sa za účastníkov hospodárskej súťaže podľa ods. 2 písm. b) tohto článku považujú aj samospotrebitelia energie z OZE a komunity vyrábajúce energiu z OZE.

Ďalšou zaujímavou možnosťou získať dotáciu na OZE pre firmy je program Zelená podnikom.