PODNIKATELIA ZELENÉ DOTÁCIE
13.7.2023

Zelená podnikom – granty na inštaláciu fotovoltiky a ďalších OZE

Firmy budú môcť získať granty na solárne panely, tepelné čerpadlá ale napríklad aj veterné turbíny. Z nových eurofondov má byť v rámci projektu „Zelená podnikom“ rozdelených až 80 miliónov eur. Pomoc je určená pre živnostníkov a malé a stredné firmy, pričom finančnú podporu by takto malo získať až 1330 podnikov.

Poukážky pre firmy na obnoviteľné zdroje energie

Projekt Zelená podnikom je inšpirovaný úspešným projektom Zelená domácnostiam, vďaka ktorému boli na Slovensku nainštalované desaťtisíce zariadení OZE. Týmto spôsobom bolo prerozdelených viac ako 100 miliónov eur z EÚ fondov. Hlavným cieľom nového projektu Zelená podnikom je podporiť podniky v inštalácii zariadení na využívanie OZE, aby tak pokryli svoju vlastnú spotrebu energie. Projekt Zelená podnikom umožní zrejme už tento rok malým a stredným firmám (MSP), vrátane živnostníkov, dostať podporu na inštaláciu zelených zariadení.

Výzva a celý projekt je aktuálne v štádiu príprav a spustenie je naplánované na začiatok roka 2024. Slovenská inovačná a energetická agentúra avizuje, že by malo ísť o podporu formou poukážok. Tie sú dobre zaužívané napríklad pri podpore inovácií či prepájaní podnikateľov a kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Poukážková forma pomoci je oproti klasickým grantovým výzvam podstatne jednoduchšia. Výška poukážky zatiaľ nie je jasne stanovená, no podľa informácií zo SIEA by mal byť limit až 100 000 € na jednu firmu, pričom podnikateľ môže podať aj viac žiadostí na viac zariadení.

Očakáva sa veľký záujem o energetické audity, ktoré identifikujú potenciály úspor energie. Schéma má ambíciu ponúknuť  zjednodušený administratívny proces, čo predstavuje významný motivačný faktor pre firmy. SIEA predpokladá, že počas trvania projektu bude podporených formou poukážok približne 1330 podnikov, čo dokazuje široký rozsah a vplyv tejto iniciatívy.

Predmetom podpory by mali byť 4 druhy zariadení:

 • tepelné čerpadlá všetkých typov
 • fotovoltické systémy
 • slnečné kolektory
 • veterné turbíny


Všetky aktuálne dostupné informácie o výzve spolu s informáciami o energetickom audite nájdete aj v prehľadnej video prezentácii k schéme Zelená podnikom.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Projekt zelená podnikom by mal mať jednoduchú žiadosť

Podniky budú môcť inštalovať zariadenia OZE najmä na vlastné použitie. Podmienkou projektu bude vypracovanie energetického auditu, ktorý identifikuje potenciál, kde môže firma ušetriť, úspory aj vyčísliť a zároveň navrhnúť vhodné zariadenie, ktoré pokryje vlastnú spotrebu podniku. Na vypracovanie auditu spôsobilou osobou by mali firmy tiež získať finančnú podporu.

Dôležitým rozdielom oproti projektu Zelená domácnostiam je, že podnikatelia nebudú vyberať zo zoznamu zhotoviteľov. SIEA predpokladá, že firmy majú s výberom dodávateľov podstatne lepšiu zdatnosť ako domácnosti. Žiadosť by mala byť čo najjednoduchšia s minimálnym počtom príloh, aby boli žiadatelia odbremenení od zbytočne náročnej administratívy celého procesu. Peniaze z projektu budú môcť firmy čerpať až do roku 2029. Vyššie spomenutá alokácia nie je fixná a v prípade úspechu programu a dostatočného záujmu bude môcť byť balík navýšený.

Konkrétne výhody pre firmy

Schéma Zelená podnikom prináša pre MSP mnoho konkrétnych výhod. Týmto podnikom sa otvára cesta k energetickým riešeniam, ktoré by inak mohli byť nedosiahnuteľné alebo príliš zložité na realizáciu. Medzi kľúčové výhody patria:

 • Finančná podpora: Schéma umožňuje MSP pokryť časť nákladov spojených s inštaláciou zariadení na využívanie OZE formou poukážok. Vďaka tejto podpore je pre MSP jednoduchšie a cenovo dostupnejšie pristúpiť k zeleným energetickým riešeniam.
 • Zameranie na energetickú efektívnosť: Schéma neponúka len finančnú podporu na samotné zariadenia, ale tiež na energetické audity, ktoré pomáhajú MSP určiť, ktoré riešenia OZE sú pre nich najvhodnejšie. Takýto prístup zabezpečuje, že investície podnikov do OZE budú optimálne a efektívne.
 • Decentralizácia výroby energie: Vďaka schéme Zelená podnikom sa MSP stávajú aktívnymi účastníkmi v energetickom sektore tým, že sa stávajú výrobcami energie. Toto podporuje decentralizáciu výroby energie z OZE, čo môže priniesť nižšie ceny a väčšiu energetickú bezpečnosť na lokálnej úrovni.
 • Zníženie administratívnej záťaže: Schéma bude realizované prostredníctvom poukážok a preto MSP nemusia prechádzať komplexnými postupmi žiadosti o granty alebo verejným obstarávaním, čo značne zjednodušuje a zrýchľuje proces získavania podpory.
 • Zníženie nákladov v podniku: V dlhodobom horizonte môžu MSP očakávať zníženie nákladov spojených so spotrebou energie, keďže sa stávajú výrobcami vlastnej energie a znižujú závislosť od externých dodávok.

Predbežné podmienky oprávnenosti

Oprávnenosť žiadateľa: Malé a stredné podniky sú oprávnené žiadať o podporu vo forme finančných príspevkov na inštaláciu zariadení na využívanie OZE a energetické audity.

Druhy podpory: MSP môže žiadať o:

 • podporu inštalácie zariadení a energetický audit.
 • podporu iba inštalácie zariadení.

Energetický audit: Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou v súlade so zákonom č. 321/2014 o energetickej efektívnosti. V čase podania žiadosti o vydanie poukážky musí mať MSP energetický audit vypracovaný.

Podmienky podávania žiadosti:

 • MSP môže podať žiadosť o všetky druhy zariadení alebo o podporu zariadenia rovnakého druhu či viacerých druhov.
 • Súčasťou každej žiadosti bude energetický audit zameraný na identifikáciu opatrení energetickej efektívnosti.

Postup po podaní žiadosti:

 • Vydávanie poukážok bude priebežné a bude zohľadňovať pripravenosť MSP.
 • Ak MSP splní všetky podmienky, SIEA s ním podpíše zmluvu, ktorej súčasťou bude poukážka.
 • Poukážka bude preplatená po realizácii inštalácie OZE na základe Žiadosti o preplatenie poukážky.

Zodpovednosti MSP po získaní podpory: MSP bude každoročne posielať SIEA údaje o vyrobenej elektrine, teple a chlade zo zariadení OZE, ktoré bude získavať z prevádzkových meradiel.

Ako sa zapojiť do výzvy Zelená podnikom?

Hoci oficiálna výzva ešte nebola publikovaná, chceme vás vopred informovať o tejto skvelej príležitosti a pomôcť vám pripraviť sa na jej využitie. Výzvu po vyhlásení nájdete aj v našej ponuke grantov.

Na základe informácií uvedených v zámere schémy  je pred podaním žiadosti nevyhnutné mať vypracovaný energetický audit vášho podniku. Energetický audit musí byť vypracovaný odborne spôsobilou osobou podľa §12 a §13 zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti.

Spolu s kolegami pre vás pripravujeme sériu webinárov, v ktorých sa dozviete viac o tom, ako schéma funguje, aké sú jeho ciele a aké prínosy môže priniesť vášmu podniku. Nezabudnite odoberať náš newsletter, sledovať náš blog a sociálne médiá, aby ste nezmeškali dátumy a ďalšie detaily.

Potrebujete pomôcť s projektom alebo energetickým auditom? Napíšte nám na ahoj@grantexpert.sk