GRANTY PODNIKATELIA
30.6.2022

Definícia pojmu Malý a stredný podnik

Malí a strední podnikatelia (MSP) majú k dispozícii množstvo grantov ale aj iných foriem pomoci. Cieľom Európskej komisie je podporovať podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie pre MSP tak, aby mohli udržateľne rásť a rozvíjať svoj potenciál. Na to, aby mohol malý a stredný podnik získať podporu určenú pre MSP, musí jednoznačne spĺňať určené kritériá. Odporúčanie Európskej komisie č. 2003/361/EC, platné od 1.1.2005, definuje za akých podmienok je podniku uznaný štatút malého a stredného podniku (MSP).

malý a stredný podnik

Čo je podnik?

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu. Patria sem najmä samostatne zárobkovo činné osoby, obchodné spoločnosti, ale aj partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Kritériá a hraničné hodnoty pre určenie MSP

Pre účely posúdenia štatútu MSP sa posudzuje veľkosť podniku podľa splneného hlavného kritéria – počtu zamestnancov – a splneného aspoň jedného z dvoch finančných kritérií – ročný obrat alebo ročná bilančná suma. Veľkostné limity pre zaradenie podniku do skupiny MSP sú nasledovné:

definícia MSP

Ročný obrat je pre tieto účely suma príjmov, za príslušný rok z predaja tovaru, výrobkov a poskytovania služieb, ktoré patria k bežným činnostiam podniku. Celková ročná bilančná suma je hodnota aktív podniku.

Pri posudzovaní splnenia finančných kritérií sa použijú údaje z poslednej schválenej závierky, prepočítané na celé 12 mesačné obdobie. Novozaložené podniky, ktoré ešte nemajú schválenú ročnú účtovnú závierku, by mali predložiť vyhlásenie zahŕňajúce kvalifikovaný odhad hodnôt limitov, ideálne keď je odhad pripravený na základe business plánu.

Ak podnik prekročí počet pracovníkov alebo finančné limity v jednom roku, nebude to mať za následok stratu nadobudnutého štatútu MSP, pokiaľ sa tieto limity neprekročili v minimálne dvoch po sebe idúcich rokov. Naopak, podnik môže postavenie MSP získať, ak bol predtým veľkým podnikom, ale následne v dvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach klesol pod povolené maximálne hodnoty.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Typy podnikov

Nasledujúce rozdelenie sa zohľadňuje pri výpočte počtu pracovníkov a finančných limitov. Podnik môže byť samostatný, partnerský alebo prepojený podnik. Výpočty pre každý z týchto troch typov podnikov sa líšia a v konečnom dôsledku určujú, či podnik spĺňa jednotlivé maximálne hodnoty stanovené v definícii MSP. V závislosti od situácie môže byť potrebné, aby podnik vzal do úvahy:

len svoje vlastné údaje, ak je podnik samostatný

časť údajov v prípade partnerského podniku – pripočítal k svojim údajom časť počtu pracovníkov svojho partnera a jeho finančných údajov. Táto časť bude zodpovedať percentuálnemu podielu akcií alebo hlasovacích práv (podľa toho, ktorá z hodnôt je vyššia), ktoré vlastní,  alebo

všetky údaje – 100% počtu pracovníkov aj finančných údajov – každého podniku, ktorý sa považuje za prepojený s dotknutým podnikom.

Podrobnejšie definície typov podnikov

Za samostatný podnik sa považuje taký podnik, ktorý je úplne nezávislý, t.j. nemá účasť v iných podnikoch a zároveň žiadny podnik nemá účasť v ňom. Alebo:

– podnik ktorý vlastní menej ako 25% imania alebo hlasovacích práv (podľa toho ktorá hodnota je vyššia) v jednom alebo vo viacerých iných podnikoch a/alebo všetky externé strany vlastnia v podniku najviac 25% imania alebo hlasovacích práv (podľa toho ktorá hodnota je vyššia).

– nie je prepojený s iným podnikom prostredníctvom fyzickej osoby
 
Partnerské podniky sú také, ktoré nadviazali určité finančné partnerstvá za účelom výkonu priamej alebo nepriamej kontroly nad tým druhým podnikom. Podnik je partnerský vtedy, ak:

– má v inom podniku podiel rovný alebo väčší ako 25% imania alebo hlasovacích práv a/alebo, ak má iný podnik podiel rovný alebo väčší ako 25% v podniku, ktorého postavenie MSP sa posudzuje, a

– podnik nie je prepojený s iným podnikom, t.j. jeho hlasovacie práva v inom podniku (alebo naopak) nepresahujú 50%.

Existujú však aj výnimky z takto vymedzenej definície pre partnerské podniky. Ide o nasledovné prípady:

1. Podnik je možné posudzovať za nezávislý, ak v posudzovanom podniku má podiel od 25-50% niektorý z týchto subjektov: spoločnosť rizikového kapitálu, univerzity, inštitucionálny investor, malý autonómny miestny orgán.

2.  Podnik nie je MSP, ak v posudzovanom podniku má podiel na imaní alebo riadení 25% alebo viac verejný sektor.

Prepojené podniky sú také ktoré tvoria skupinu prostredníctvom priamej alebo nepriamej kontroly iného podniku nad väčšinou hlasovacích práv. Takmer jednoznačne podnik patrí medzi prepojené podniky pokiaľ zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku, alebo je zahrnutý prostredníctvom úplnej konsolidácie v konsolidovanej účtovnej závierke iného podniku. Typickým príkladom prepojeného podniku je 100% vlastnená dcérska spoločnosť. Za istých okolností môže byť podnik prepojený aj prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb.

Prepojenia a partnerské vzťahy medzi podnikmi pre účely skúmania štatútu MSP je potrebné skúmať aj v ďalšom rade  – teda ak je napr. posudzovaný podnik prepojený s iným podnikom, ktorý má následne ďalšie prepojené alebo partnerské podniky.

Nie ste si istý či patríte medzi MSP? Radi vám poradíme!

Informácie v tomto článku boli čerpané z Príručky pre používateľov k definícii MSP.