MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE PODNIKATELIA SAMOSPRÁVY ZELENÉ DOTÁCIE
10.5.2024

Výzvy LIFE 2024 podporia inovatívne zelené projekty

Záväzok Európskej únie smerujúci k udržateľnej budúcnosti zdôrazňujú aj nové grantové možnosti z programu LIFE. Tento program podporuje projekty v oblasti životného prostredia, ochrany prírody a biodiverzity či cirkulárnej ekonomiky. Ako získať grant a prispieť svojim projektom k environmentálnym a klimatickým cieľom EÚ? V tomto článku nájdete dôležité informácie o nových výzvach z programu LIFE 2024.


Obsah

Aké projekty môžu získať grant z programu LIFE 2024?

Cirkulárna ekonomika a inovatívne zelené projekty

Projekty v oblasti ochrany prírody a rozvoja biodiverzity

Podpora zmierňovania a prispôsobenia sa klimatickým zmenám

Príklady úspešných projektov


Aké projekty môžu získať grant z programu LIFE 2024?

Program LIFE je zameraný na podporu komplexných a inovatívnych projektov, ktoré majú nielen lokálny dosah ale majú potenciálny presah aj vo zvyšku EÚ. Projekty by mali byť výnimočné v rámci danej oblasti a mali by mať schopnosť multiplikovať svoje výsledky.

Žiadatelia by sa mali pripraviť na to, že príprava projektu v rámci programu LIFE môže zabrať niekoľko mesiacov a preto s ňou treba začať čo najskôr. V prvom kroku si treba vybrať vhodnú výzvu a overiť všetky podmienky oprávnenosti, formálne ako aj obsahové. Následne by mala byť spravená dôkladná analýza aktuálneho stavu v danej oblasti, cieľov a priorít na úrovni EÚ, aby bolo možné správne zadefinovať prínos projektu pre konkrétnu oblasť.

 Projekt by mal obsahovať kvalifikovanú expertízu, ktorá sa bude realizovať prostredníctvom profesionálnych projektových partnerov (partnerstvo nie je podmienka, ale v mnohých prípadoch je to pozitívny atribút projektu). Partneri zároveň garantujú kvalitu projektu a jeho uskutočniteľnosť. Pri odbornom hodnotení sú tiež preferované projekty, ktoré zahŕňajú partnerov z rôznych častí EÚ.

Treba tiež uviesť, že získať grant z tohto programu je podstatne náročnejšie ako pri bežných grantových výzvach z národných programov, EÚ fondov či plánu obnovy, nakoľko do programu sa zapája konkurencia aj z ostatných krajín EÚ. Úspešnosť projektov sa pohybuje niekde na úrovni 25% (v našich podmienkach ešte menej).

Projekty LIFE nemajú stanovené maximálny rozpočet ale v priemere sa rozpočet pohybuje okolo 1 – 3 mil. EUR, ciele a ambície projektov sú väčšinou veľmi vysoké. V minulosti boli schválené aj projekty s rozpočtom 20 mil. EUR. Takéto veľké projekty majú väčšinou regionálny presah alebo sú výnimočné v rámci celého vybraného sektora. Treba tiež rátať aj s povinným spolufinancovaním, ktoré sa môže pohybovať na úrovni 40-50 %

Vo zvyšku textu sa vám pokúsime priblížiť kľúčové oblasti podpory v rámci programu LIFE a jednotlivé grantové výzvy. V každej oblasti vám pre inšpiráciu načrtneme aj jednoduché projektové nápady, ktoré vygenerovala umelá inteligencia. Na konci článku tiež nájdete príklady úspešných projektov z minulosti.

Cirkulárna ekonomika a inovatívne zelené projekty

Kto sa môže uchádzať o granty?

Možnosť uchádzať sa majú rôzne subjekty vrátane verejných inštitúcií, súkromných firiem a mimovládnych organizácií so sídlom v EÚ alebo v pridružených krajinách. Či už ste startup zameraný na zelené technológie, nezisková organizácia podporujúca udržateľné praktiky, alebo miestna samospráva, táto výzva ponúka cestu k financovaniu inovatívnych environmentálnych projektov.

Aké projekty sú oprávnené?

Výzva podporí projekty zamerané na prechod k udržateľnej, cirkulárnej ekonomike a energeticky efektívnej ekonomike. Projekty by mali mať za cieľ vyvíjať a implementovať inovatívne praktiky, zvyšovať dodržiavanie politík EÚ v oblasti životného prostredia a prispievať efektívne k cieľom v oblasti klímy.

Program LIFE zdôrazňuje hmatateľné výsledky. Projekty by mali prinášať merateľné zlepšenia v kvalite životného prostredia a integrovať udržateľné praktiky, ktoré možno replikovať alebo rozšíriť. Žiadatelia musia podrobne uviesť predpokladané výstupy pomocou kľúčových indikátorov výkonnosti (KPI), aby kvantifikovali environmentálne prínosy.

Program LIFE je veľmi komplexný a vzťahuje sa na neho množstvo regulácií a usmernení nielen na úrovni EÚ ale aj na národnej úrovni jednotlivých členských štátov.

Príklady potenciálnych projektov

  1. Projekt zameraný na premenu poľnohospodárskeho odpadu na bio-produkty, čím sa zníži využívanie skládok a zároveň vyprodukujú udržateľné alternatívy k petrochemickým výrobkom.
  2. Iniciatíva na zvýšenie mestskej biodiverzity a zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom rozvoja zelených striech a stien v mestských oblastiach.
  3. Vývoj systému, ktorý recykluje odpadovú vodu pomocou prírodných riešení, zlepšuje kvalitu a dostupnosť vody bez potreby rozsiahlej infraštruktúry.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o aktuálnych grantoch?

MÁm ZÁujem

Projekty v oblasti ochrany prírody a rozvoja biodiverzity

Kto sa môže uchádzať o granty?

Výzva je otvorená pre rôzne skupiny účastníkov, vrátane verejných orgánov, súkromných organizácií a mimovládnych organizácií z EÚ a pridružených krajín. Hľadajú sa subjekty schopné dosiahnuť významný environmentálny dopad prostredníctvom inovatívnych stratégií ochrany prírody.

Oprávnené projekty a aktivity

Oprávnené aktivity zahŕňajú obnovu biotopov, ochranu druhov, vývoj zelenej infraštruktúry a inovatívne správne opatrenia zamerané na ochranu biodiverzity. Cieľom je integrovať ochranné opatrenia s širšími spoločenskými a ekonomickými výhodami.

Príklady projektov na inšpiráciu

  • Projekt zameraný na obnovu mokradí na zlepšenie biodiverzity, kvality vody a posilnenie lokálnych ekosystémov.
  • Zvýšenie biodiverzity v mestách – iniciatívy na rozvoj zelených striech a stien v mestských prostrediach, zamerané na zvýšenie mestských divokých živočíchov a zlepšenie životných podmienok v mestách.
  • Cezhraničné koridory biotopov – aktivity vytvárajúce migračné koridory cez štátne hranice na podporu adaptácie druhov na klimatické zmeny zlepšením prepojenia krajiny.

Podpora zmierňovania a prispôsobenia sa klimatickým zmenám

Kto sa môže uchádzať o granty?

Výzva je otvorená pre verejné orgány, súkromné subjekty a mimovládne organizácie.

Oprávnené projekty a aktivity

Projekty môžu zahŕňať široké spektrum aktivít od vývoja a demonštrácie nových technológií po zavádzanie politík a zvyšovanie informovanosti. Projekty by mali prispievať k nasledujúcim oblastiam:

  • Zmierňovanie klimatických zmien: Rozvoj a implementácia riešení na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie energetickej efektivity.
  • Prispôsobenie sa klimatickým zmenám: Zlepšenie odolnosti a adaptácie spoločností a ekosystémov na zmeny klímy.
  • Správa klimatických informácií: Podpora projektov zameraných na zvyšovanie povedomia o klimatických zmenách a práca s dátami

Medzi príklady potenciálnych projektov môže patriť napríklad rozvoj nových materiálov a technológií zameraných na zníženie spotreby energie v budovách alebo implementácia technológií pre presné poľnohospodárstvo na zníženie emisií a zvýšenie odolnosti voči klimatickým zmenám

Príklady úspešných projektov LIFE

1. Projekt LIFE-VICORPAN ukazuje, ako môže vylepšená izolácia vákuových chladiacich zariadení zvyšovať energetickú účinnosť a umožňovať recykláciu. Tento nový typ izolačného panelu by mohol výrazne ovplyvniť trh s komerčnými a domácimi chladničkami.

Project – LIFE VICORPAN project (life-vicorpan.com)

2. Projekt RAPID DRY si kladie za cieľ optimalizovať proces sušenia keramických odlievaných dielov vďaka zníženiu spotreby energie a emisií CO2, ako aj zníženiu spotreby primárnych surovín.

ENG_brochure_dic2020_stampa.pdf (rapid-dry.eu)

3. Cieľom projektu MULTI PEAT je obnova degradovaných rašelinísk, zlepšenie hydrologickej situácie a stavu biotopov ako aj príslušných druhov. Výsledkom projektu je celoeurópska sada nástrojov na katalogizáciu projektov, politík a dát týkajúcich sa rašelinísk.

Objectives and scope | LIFE Multi Peat

3. Hlavným cieľom v rámci projektu Clima-Bombina je dosiahnuť priaznivý stav ochrany pre Kunku červenobruchú a prispieť k dosiahnutiu priaznivého stavu ochrany pre ďalších 7 druhov obojživelníkov, 1 druh plazov, 4 druhy vtákov a 9 typov prírodných biotopov v pobrežných oblastiach.

LIFE Clima-Bombina (arcgis.com)


Zaujímajú vás výzvy z programu LIFE 2024?

V prípade záujmu vám radi poskytneme individuálne konzultácie k vášmu projektu alebo pomôžeme aj priamo s vypracovaním projektovej žiadosti.