GRANTY POĽNOHOSPODÁRI
16.6.2022

Ako získať dotáciu pre poľnohospodárov? 7 najčastejších otázok

Vďaka Programu rozvoj vidieka (PRV) majú poľnohospodári možnosť uchádzať sa o dotácie. Mladí poľnohospodári, samostatne hospodáriaci roľníci, malé poľnohospodárske podniky ale aj väčší podnikatelia nájdu všetky výzvy v databáze grantov. V nasledujúcom článku sa pozrieme na časté otázky, ktoré sa s dotáciami pre poľnohospodárov spájajú.

1. Aké dotácie sú aktuálne k dispozícii?

K dispozícii je aktuálne niekoľko otvorených výziev, napríklad na podporu výstavby poľných ciest, protierózne opatrenia či ďalšie pozemkové úpravy. Asi najzaujímavejšia možnosť je momentálne Podpora investícií do poľnohospodárskych podnikov 65/PRV/2022 v rámci špecifického cieľa 4.1. Výzva je zameraná na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov ako napríklad nákup technického a technologického vybavenia, výstavba a modernizácia budov, investície do zlepšenia odbytu a ďalšie. Výzva má celkovú alokáciu 50 miliónov eur a maximálna výška oprávnených výdavkov je až 2 milióny eur. V nasledujúcich rokoch by mali byť opäť vyhlásené aj výzvy na podporu malých a mladých poľnohospodárov.

2. Kto môže získať dotáciu z výzvy pre MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV?

V prípade opatrenia 6.1 môžu o dotáciu žiadať mladí poľnohospodári, t. j. fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Z pohľadu právnej formy to môžu byť samostatne hospodáriaci roľníci (ďalej aj „SHR“) ale aj obchodné spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka ako napr. spoločnosti s ručeným obmedzením, akciové spoločnosti, družstvá a iné.

Ďalšie podmienky oprávnenosti:

 • Mladý poľnohospodár nesmie v čase podania žiadosti o dotáciou dosiahnuť vek 41 rokov.
 • Ak je žiadateľom o dotáciu právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať jej najvyšší predstaviteľ, ktorý poľnohospodársky podnik založil, ovláda ho a  súčasne ho aj vedie, t. j. spoločník a konateľ.
 • Mladý poľnohospodár nesmie v čase podania žiadosti o dotáciu podnikať dlhšie ako 24 mesiacov
 • Mladý poľnohospodár má ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva alebo veterinárstva. Ekvivalentom je absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej alebo rastlinnej výroby. Túto podmienku môže úspešný žiadateľ splniť aj dodatočne a to do 24 mesiacov od schválenia žiadosti.
 • V čase podania žiadosti mladý poľnohospodár už obhospodaruje poľnohospodársku pôdu alebo chová hospodárske zvieratá (vykonáva teda činnosti v oblasti rastlinnej alebo živočíšnej výroby)
 • Hodnota štandardného výstupu mladého poľnohospodára pri podaní žiadosti o NFP musí byť v intervale od 10 000 € do 50 000 €. Ukazovateľ hodnoty štandardného výstupu sa vypočíta ako súčin obhospodarovanej plochy konkrétnej plodiny a koeficientu pre konkrétnu plodinu, resp. v prípade živočíšnej výroby ako súčin počtu chovaných hospodárskych zvierat a koeficientu pre konkrétne hospodárske zvieratá. V praxi to teda znamená, že žiadatelia o dotáciu z tejto výzvy už majú povinnosť v čase podania žiadosti existovať ako právna forma, t. j. musia byť registrovaní ako SHR, prípadne obchodná spoločnosť a musia obhospodarovať plochu, na ktorú žiadajú v roku 2022 priame platby, prípadne majú evidované hospodárske zvieratá v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

3. Kto môže získať dotáciu z výzvy na podporu MALÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO podniku?

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy 6.3 sú malé poľnohospodárske podniky. Sú to fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 24 mesiacov pred podaním žiadosti o NFP. Z pohľadu právnej formy to rovnako ako v prípade výzvy pre mladých poľnohospodárov môžu byť samostatne hospodáriaci roľníci ale aj obchodné spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka ako napr. spoločnosti s ručeným obmedzením, akciové spoločnosti, družstvá a iné.

Hodnota štandardného výstupu v čase podania žiadosti v prípade malých poľnohospodárskych podnikov musí byť v intervale od 4 000 € do 9 999 €.

4. Čo je štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku a ako vypočítam jeho hodnotu ?

Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku je súčet všetkých štandardných výstupov každej komodity, ktorú podnik obhospodaruje. Vypočíta ako súčin koeficientu štandardného výstupu a mernej jednotky danej komodity. Ako ilustráciu uvádzame príklad výpočtu hodnoty štandardného výstupu poľnohospodárskeho podniku, ktorý realizuje rastlinnú aj živočíšnu výrobu.

5. Ako a kedy preukazujem hodnotu štandardného výstupu podniku?

Hodnotu štandardného výstupu žiadateľ sa pri výzvach v rámci podopatrení 6.1 a 6.3 preukazuje dvakrát:

1. pri podaní žiadosti o dotáciu
2. pri predložení druhej, teda poslednej žiadosti o platbu

Hodnotu štandardného výstupu vypočíta/preukáže žiadateľ na základe nasledovných údajov:

 • V prípade rastlinnej výroby predložením žiadosti o priamu platbu na PPA po vyhlásení výzvy, t.j. v roku 2022. To znamená, že do výpočtu hodnoty štandardného výstupu vstupujú iba tie plodiny, resp. plochy, na ktoré žiadateľ žiada priame platby v roku 2022. Iné plochy/plodiny do výpočtu nevstupujú.
 • V prípade živočíšnej výroby registráciou hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej hospodárskych zvierat ku dňu podania žiadosti o dotáciu. To znamená, že do výpočtu hodnoty štandardného výstupu vstupujú iba tie zvieratá, ktoré má žiadateľ evidované ku dňu podania žiadosti o dotáciu.

V prípade mladých poľnohospodárov aj malých poľnohospodárskych podnikov musia úspešní žiadatelia hodnotu štandardného výstupu minimálne dodržať alebo prekročiť.

dotacie pre mladych farmarov

5. Musím už podnikať v čase podania žiadosti o NFP?

Spravidla áno. V prípade, že sa žiadateľ uchádza o grant v rámci podopatrení 6.1 a 6.3, je nutné, aby bol zapísaný v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) alebo mal založenú obchodnú spoločnosť ešte pred podaním žiadosti o NFP. V rámci podopatrenia 4.1 sú oprávnenými žiadateľmi fyzické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

6. Aká je výška dotácie?

Výšku dotácie určuje vždy konkrétna výzva. Pri projektoch na podporu investícií do poľnohospodárskych podnikov pre podopatrenie 4.1, je aktuálna výška oprávnených výdavkov až 2 000 000 €. V rámci podopatrení 6.1 a 6.3 bola v poslednej výzve výška nasledovná: 50 000 € paušálny grant pre mladých poľnohospodárov, 15 000 € paušálny grant pre malé poľnohospodárske podniky.

7. Aké výdavky môžem pokryť z dotácie?

Oprávnenými výdavkami v rámci podopatrení 6.1 a 6.3 sú všetky výdavky súvisiace s realizáciou rastlinnej a/alebo živočíšnej výrobe v podniku a to bez obmedzení. Podmienkou je predloženie a správna realizácia podnikateľského plánu. Vynaloženie konkrétnych výdavkov sa žiadnym spôsobom nepreukazuje.

Pre podopatrenie 4.1 sú oprávnenými aktivitami nasledovné aktivity:

 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov ŠRV vrátane prípravy staveniska a vrátane okolitých spevnených plôch;
 • investície do obstarania technického a technologického vybavenia ŠRV vrátane strojov a náradia slúžiacich na pestovanie, aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín, priemyselných a hospodárskych hnojív, zber a pozberovú úpravu;
 • stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
 • investície do obstarania inovatívnej techniky, technológie a strojov s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov do pôdy (oprávnené sú taktiež investície uvedené v rámci rozsahu činností High tech ŠRV a ŽV v časti 2.1.1.4);
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie objektov a do jeho vnútorného vybavenia na priamy predaj výhradne vlastných výrobkov v rámci areálu daného podniku (vrátane okolitých spevnených plôch;
 •  investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie kapacít pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MW;
 • investície do uskladnenia hnojív a chemických prípravkov v rastlinnej výrobe.
 • investície na využitie obnoviteľných zdrojov energie na vlastnú spotrebu vyrobenej energie, ak projekt obsahuje aj iné investície ako len na využitie obnoviteľných zdrojov energie
 • a ďalšie