AKTUALITY GRANTY POĽNOHOSPODÁRI
16.6.2022

Ako získať dotáciu pre poľnohospodárov? 10 najčastejších otázok

Mladí poľnohospodári a malé poľnohospodárske podniky majú po 2 rokoch opäť jedinečnú príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu. Pôdohospodárska platobná agentúra ešte v marci tohto roka vyhlásila 2 výzvy s celkovou alokáciou takmer 34 miliónov €. O dotácie pre poľnohospodárov môžete žiadať od 1. 7. 2022 do konca septembra 2022.

1. Kto môže získať dotáciu z výzvy pre MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV?

V prípade opatrenia 6.1 môžu o dotáciu žiadať mladí poľnohospodári, t. j. fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Z pohľadu právnej formy to môžu byť samostatne hospodáriaci roľníci (ďalej aj „SHR“) ale aj obchodné spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka ako napr. spoločnosti s ručeným obmedzením, akciové spoločnosti, družstvá a iné.

Ďalšie podmienky oprávnenosti:

 • Mladý poľnohospodár nesmie v čase podania žiadosti o dotáciou dosiahnuť vek 41 rokov.
 • Ak je žiadateľom o dotáciu právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať jej najvyšší predstaviteľ, ktorý poľnohospodársky podnik založil, ovláda ho a  súčasne ho aj vedie, t. j. spoločník a konateľ.
 • Mladý poľnohospodár nesmie v čase podania žiadosti o dotáciu podnikať dlhšie ako 24 mesiacov
 • Mladý poľnohospodár má ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva alebo veterinárstva. Ekvivalentom je absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej alebo rastlinnej výroby. Túto podmienku môže úspešný žiadateľ splniť aj dodatočne a to do 24 mesiacov od schválenia žiadosti.
 • V čase podania žiadosti mladý poľnohospodár už obhospodaruje poľnohospodársku pôdu alebo chová hospodárske zvieratá (vykonáva teda činnosti v oblasti rastlinnej alebo živočíšnej výroby)
 • Hodnota štandardného výstupu mladého poľnohospodára pri podaní žiadosti o NFP musí byť v intervale od 10 000 € do 50 000 €. Ukazovateľ hodnoty štandardného výstupu sa vypočíta ako súčin obhospodarovanej plochy konkrétnej plodiny a koeficientu pre konkrétnu plodinu, resp. v prípade živočíšnej výroby ako súčin počtu chovaných hospodárskych zvierat a koeficientu pre konkrétne hospodárske zvieratá. V praxi to teda znamená, že žiadatelia o dotáciu z tejto výzvy už majú povinnosť v čase podania žiadosti existovať ako právna forma, t. j. musia byť registrovaní ako SHR, prípadne obchodná spoločnosť a musia obhospodarovať plochu, na ktorú žiadajú v roku 2022 priame platby, prípadne majú evidované hospodárske zvieratá v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Fyzické osoby nepodnikatelia nie sú oprávnení uchádzať sa o dotáciu z tejto výzvy. Zároveň z tejto výzvy nebudú podporení mladí poľnohospodári, ktorým bol schválený nenávratný finančný príspevok z opatrenia 6.1. v rámci predchádzajúcich výziev.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

2. Kto môže získať dotáciu z výzvy na podporu MALÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO podniku?

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy 6.3 sú malé poľnohospodárske podniky. Sú to fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 24 mesiacov pred podaním žiadosti o NFP. Z pohľadu právnej formy to rovnako ako v prípade výzvy pre mladých poľnohospodárov môžu byť samostatne hospodáriaci roľníci ale aj obchodné spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka ako napr. spoločnosti s ručeným obmedzením, akciové spoločnosti, družstvá a iné.

Hodnota štandardného výstupu v čase podania žiadosti v prípade malých poľnohospodárskych podnikov musí byť v intervale od 4 000 € do 9 999 €. Z tejto výzvy nebudú podporení žiadatelia, ktorým bol schválený nenávratný finančný príspevok podopatrenia 6.3 v rámci predchádzajúcich výziev.

3. Čo je štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku a ako vypočítam jeho hodnotu ?

Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku je súčet všetkých štandardných výstupov každej komodity, ktorú podnik obhospodaruje. Vypočíta ako súčin koeficientu štandardného výstupu a mernej jednotky danej komodity. Ako ilustráciu uvádzame príklad výpočtu hodnoty štandardného výstupu poľnohospodárskeho podniku, ktorý realizuje rastlinnú aj živočíšnu výrobu.

4. Ako a kedy preukazujem hodnotu štandardného výstupu podniku?

Hodnotu štandardného výstupu žiadateľ preukazuje dvakrát:

1. pri podaní žiadosti o dotáciu
2. pri predložení druhej, teda poslednej žiadosti o platbu

Hodnotu štandardného výstupu vypočíta/preukáže žiadateľ na základe nasledovných údajov:

 • V prípade rastlinnej výroby predložením žiadosti o priamu platbu na PPA po vyhlásení výzvy, t.j. v roku 2022. To znamená, že do výpočtu hodnoty štandardného výstupu vstupujú iba tie plodiny, resp. plochy, na ktoré žiadateľ žiada priame platby v roku 2022. Iné plochy/plodiny do výpočtu nevstupujú.
 • V prípade živočíšnej výroby registráciou hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej hospodárskych zvierat ku dňu podania žiadosti o dotáciu. To znamená, že do výpočtu hodnoty štandardného výstupu vstupujú iba tie zvieratá, ktoré má žiadateľ evidované ku dňu podania žiadosti o dotáciu.

V prípade mladých poľnohospodárov aj malých poľnohospodárskych podnikov musia úspešní žiadatelia hodnotu štandardného výstupu minimálne dodržať alebo prekročiť.

dotacie pre mladych farmarov

5. Musím už podnikať v čase podania žiadosti o NFP?

Áno. V prípade, že sa žiadateľ uchádza o grant, je nutné, aby bol zapísaný v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) alebo mal založenú obchodnú spoločnosť ešte pred podaním žiadosti o NFP.

6. Aká je výška dotácie?

50 000 € paušálny grant pre mladých poľnohospodárov, 15 000 € paušálny grant pre malé poľnohospodárske podniky.

7. Aké výdavky môžem pokryť z dotácie?

Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky súvisiace s realizáciou rastlinnej a/alebo živočíšnej výrobe v podniku a to bez obmedzení. Podmienkou je predloženie a správna realizácia podnikateľského plánu. Vynaloženie konkrétnych výdavkov sa žiadnym spôsobom nepreukazuje.

8. Ako, kedy a aká suma peňazí mi bude z grantu vyplatená?

V oboch výzvach je schválená suma vyplácaná paušálne a nie je potrebné predkladať v rámci jednotlivých žiadostí o platbu účtovné doklady k preukázaniu oprávnenosti. Výška podpory pre mladého poľnohospodára je stanovená v sume 50 000 € a je vyplácaná v 2. splátkach:

 • Prvá splátka vo výške 70% podpory (t.j. 35 000 €) bude vyplatená po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP a súčasne po schválení prvej žiadosti o platbu.
 • Druhá splátka vo výške 30% podpory (t.j. 15 000 €) bude vyplatená po schválení druhej žiadosti o platbu, kedy musí byť preukázaná správna realizácia podnikateľského plánu na základe predloženého odpočtu podnikateľského plánu. Druhá (posledná) žiadosť o platbu musí byť predložená do 30.06.2025.

Výška podpory pre malého poľnohospodára je stanovená v sume 15 000 € a je vyplácaná v 2. splátkach:

 • Prvá splátka vo výške 50% podpory (t.j. 7 500 €) bude vyplatená po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP a súčasne po schválení prvej žiadosti o platbu.
 • Druhá splátka vo výške 50% podpory (t.j. 7 500 €) bude vyplatená po schválení druhej žiadosti o platbu, kedy musí byť preukázaná správna realizácia podnikateľského plánu na základe predloženého odpočtu podnikateľského plánu. Druhá (posledná) žiadosť o platbu musí byť predložená do 30.06.2025.

9. Aké sú moje šance získať grant?

V roku 2020 boli v rámci podopatrení 6.1 a 6.3 vyhlásené pre malých a mladých poľnohospodárov obdobné výzvy ako sú tieto súčasné. Pre mladých poľnohospodárov predstavovala alokácia zdrojov 13 miliónov €. O tieto zdroje sa uchádzalo len 117 subjektov s priemerným počtom bodov 85 zo 100 v rámci hodnotiacich kritérií. Mladí poľnohospodári požiadali len o 5,85 milióna €, čo je menej ako polovica z peňazí, ktoré boli k dispozícii.

Pre malé poľnohospodárske podniky bolo v rámci alokácie zdrojov vyčlenených 4,92 milióna €. O dotáciu požiadalo len 105 poľnohospodárov v celkovej sume 1,57 milióna €. V rámci hodnotiacich kritérií dosiahli priemerne 81 bodov zo 100.

V prípade podobného záujmu preto predpokladáme, že s veľkou pravdepodobnosťou budú projekty, ktoré splnia podmienky, úspešne schválené.

10. Aké termíny si v rámci výziev treba pamätať?

 • Dátum uzavretia výzvy: 30.09.2022
 • Dátum podávania žiadostí o dotáciu: 01.07.2022 – 30.09.2022
 • Podpis zmluvy o NFP: po schválení žiadosti o NFP
 • Podanie 1. žiadosti o platbu: najneskôr do 6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • Začiatok realizácie podnikateľského plánu: najneskôr do 9 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • Podanie 2. Žiadosti o platbu: najskôr 12 mesiacov od začatia realizácie podnikateľského plánu, najneskôr však do 30.06.2025.

Pomôžeme vám získať dotáciu

V prípade, že sa chcete uchádzať o dotácie pre poľnohospodárov v rámci jednej z aktuálnych výziev, portál GrantExpert vám ponúka niekoľko možností.

1. ŠIKOVNÝ NÁVOD K PODNIKATEĽSKÉMU PLÁNU


Cena: 29 € s DPH

Podnikateľský plán je kľúčovou súčasťou žiadosti o dotáciu. So „šikovným návodom na vypracovanie podnikateľského plánu“ ho zvládnete vypracovať sami – kvalitne a rýchlo. Po objednaní a zaplatení služby vám na mail zašleme podrobný návod vo formáte PDF. Ako bonus vám bezplatne zašleme videonahrávku školenia, na ktorom sme vysvetlili presné podmienky jednotlivých výziev.

OBJEDNAŤ

2. ŠIKOVNÝ NÁVOD K PODNIKATEĽSKÉMU PLÁNU + WEBINÁR: AKO VYPLNIŤ KOMPLETNÚ ŽIADOSŤ

Cena: 69 € s DPH

Podnikateľský plán je kľúčovou súčasťou žiadosti o dotáciu. So „šikovným návodom na vypracovanie podnikateľského plánu“ ho zvládnete vypracovať sami – kvalitne a rýchlo. Po objednaní a zaplatení služby vám na mail zašleme podrobný návod vo formáte PDF. Na webinári sme vám ukázali kompletné vypĺňanie žiadosti o dotáciu, ktorá prebieha prostredníctvom portálu slovensko.sk. Z webinára je dostupná kompletná videonahrávka. Všetky informácie o webinári nájdete na tejto stránke.

OBJEDNAŤ

3. INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA

Cena: 69 € s DPH

Nie ste si istý, či spĺňate podmienky výziev alebo sa potrebujete poradiť? Naši konzultanti vám radi poradia. Po objednaní a zaplatení služby vás budeme kontaktovať, zistíme vaše potreby a dohodneme presný dátum a čas konzultácie.

Viac informácií

4. VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O NFP

Kvalitné vypracovanie projektu je kľúčovým krokom k získaniu dotácie. Vieme, že pre väčšinu z vás nie je jednoduché napísať svojpomocne žiadosť dotácie. Radi vám preto pomôžeme a kompletnú žiadosť vypracujeme za vás.

Viac informácií