PLÁN OBNOVY PROGRAM SLOVENSKO ŠKOLY
20.9.2023

Prehľad aktuálnych grantov pre školy

Na začiatku školského roka 2023 majú zriaďovatelia niekoľko možností ako získať granty pre školy. Z nového Programu Slovensko, ktorý bude v najbližších rokoch zastrešovať eurofondy, bola vyhlásená výzva pre základné aj stredné školy. Okrem toho nájdete v článku informácie aj o ďalších možnostiach grantov pre školy.

Dotácia na rekonštrukciu základných škôl

Táto výzva má za cieľ podporiť základné školy a zlepšiť ich vzdelávacie podmienky. Žiadatelia môžu predkladať projekty na rekonštrukciu a modernizáciu školských budov, zlepšenie vybavenia tried, a budovanie alebo obnovu školských športovísk. Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy zaradené do siete škôl, ktorých zriaďovateľmi sú obec, mestská časť, samosprávny kraj, mimovládna organizácia alebo subjekty zo súkromného sektora.

Výzva je určená pre školy, ktoré realizáciou projektu riešia rekonštrukciu alebo obnovu objektov. Financie nie sú určené pre školy, ktoré chcú riešiť rozširovanie kapacít a energetickú efektívnosť budov základných škôl. Na výzvu je vyčlenených až 50 miliónov eur pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená.

Viac informácií

Viac sa o aktuálnych dotáciách pre školy dozviete aj na našom WEBINÁRI.

Grantový radar

Chcem dostávať informácie o nových grantoch?

Mám Záujem

Rozvoj stredného odborného vzdelávania vo vybraných okresoch

Táto výzva bola vyhlásená v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou nového Programu Slovensko. Jej celková alokácia je viac ako 46 miliónov eur. Hlavným zámerom výzvy je podpora odborného vzdelávania v regiónoch Trenčiansky samosprávny kraj, Košický kraj a Banskobystrický kraj. Cieľom je pripraviť tieto regióny na prechod k zelenšej ekonomike a posilniť ich konkurencieschopnosť.

Výzva umožní školám realizovať komplexné projekty, vrátane rekonštrukcie priestorov, modernizácie technického vybavenia a vzdelávacích programov. Taktiež umožní podporu učiteľov v odborných predmetoch. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné odborné školy zapojené do systému formálneho vzdelávania, samosprávne kraje,  mimovládne organizácie ale aj subjekty zo súkromného sektora.

Viac informácií

Grantová výzva: Školy budúcnosti

Táto výzva je zameraná na podporu inovatívnych základných škôl a mimovládnych organizácií v Prešovskom a Košickom kraji. Program podporí projekty v oblastiach ako rozvoj kritického myslenia a schopnosti identifikovať dezinformácie a hoaxy, podpora vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií a rozvoju digitálnych zručností či budovanie zodpovedného prístupu k životu, vrátane zodpovednosti voči sebe, spoločenstvu a životnému prostrediu.

Témou s najvyššou prioritou v tejto výzve je rozvoj kritického myslenia a schopnosti identifikovať dezinformácie a hoaxy. Projekty zamerané na túto oblasť budú v hodnotení favorizované a budú mať pri prideľovaní grantov výhodu. Pri hodnotení žiadostí o granty sa bude zohľadňovať aj umiestnenie projektov v menších obciach v súvislosti s rozvojom inovatívneho vzdelávania na vidieku. Hlavným kritériom hodnotenia však zostane kvalita a potenciál konkrétneho projektu.

Viac informácií

Ďalšie granty pre školy

Okrem uvedených možností môžu aktuálne získať financie aj vysoké školy  v rámci výzvy na modernizáciu budov internátov. Z dotácie môžu žiadatelia financovať rekonštrukciu, modernizáciu, alebo iné opatrenia a aktivity, spoločne vedúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu. Dotácia môže byť využitá aj na nákup a montáž interiérového vybavenia, debarierizáciu a digitalizáciu budov alebo úpravu vonkajších areálov.

Výzva s názvom „Učitelia pre 21. Storočie“ je zameraná na splnenie troch cieľov. Prvým cieľom je vytvoriť regionálne partnerstvá, ktoré budú slúžiť na podporu učiteľov pri implementácii princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania. Toto sa dosiahne zriadením regionálnych centier, ktoré budú učiteľom poskytovať potrebnú podporu.

Druhým cieľom je podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v jednotlivých regiónoch. Títo lídri budú zohrávať dôležitú úlohu pri implementácii nového kurikula a budú mať za úlohu šíriť odborné znalosti medzi učiteľmi.

Tretím cieľom je zabezpečiť učiteľom v regiónoch podporu počas procesu implementácie nového kurikula základného vzdelávania. Táto podpora bude poskytovaná prostredníctvom mentoringu a poradenstva, čo pomôže učiteľom lepšie zvládnuť nové výzvy a prispievať k úspešnej implementácii kurikula.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.