GRANTY PROGRAM SLOVENSKO
23.2.2023

V roku 2023 bude vyhlásených 138 výziev z Programu Slovensko

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje spolu so sprostredkovateľskými orgánmi v roku 2023 vyhlásiť až 138 grantových výziev z nového Programu Slovensko. Malo by ísť o dotácie vo výške 5,8 miliardy eur, čo je takmer polovica z celkového balíka 13 miliárd eur, ktoré Slovensko dostane z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027.

Program Slovensko a nové eurofondy

V nasledujúcich rokoch očakáva Slovensko rekordnú podporu z Európskej únie. Ako už bolo spomenuté, v rámci programového obdobia 2021 – 2027 máme k dispozícii takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov, ktoré budeme čerpať až do roku 2030. Do konca aktuálneho roka môžu žiadatelia stále získať dotácie aj z predošlého programového obdobia (2014 – 2020). Tu zostáva naďalej voľných 4,85 miliárd eur (stav k 31. 1. 2023), ktoré sa zatiaľ nepodarilo vyčerpať. Okrem toho môžu podnikatelia, samosprávy či mimovládne organizácie rátať s dotačnými možnosťami z Plánu obnovy, kde je k dispozícii viac než 6 miliárd eur. Tieto financie treba vyčerpať do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť v najbližších rokoch určených na dotácie pre poľnohospodárov.

Dôležitou novinkou programového obdobia 2021 – 2027 je jeden operačný program – Program Slovensko. V porovnaní z predošlým obdobím kedy bolo operačných programov viac, by malo ísť o zjednodušenie. V rámci Programu Slovensko by mali platiť jednotné pravidlá, jednotná metodika a efektívnejšia kontrola verejného obstarávania.

Predpokladá sa, že jeden operačný program umožní jednoduchšie a rýchlejšie reagovať na aktuálne geopolitické, ekonomické a sociálne výzvy. Mal by zároveň vytvoriť podmienky pre kombináciu investícií z rôznych fondov a cieľov politiky (napr. formou integrovaných výziev). Prináša tiež očakávané zjednotenie pravidiel implementácie a zjednodušenie práce pre prijímateľov. Riadiacim orgánom pre Program Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Výzvy z Programu Slovensko na rok 2023

Ministerstvo zverejnilo na svojom webe predbežný harmonogram výziev na rok 2023. Veľká časť dotácií bude smerovať do národných projektov, kde sú oprávnenými žiadateľmi napríklad ministerstvá či organizácie priamo riadené ministerstvami (Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity atď.). Medzi oprávnenými žiadateľmi sú samozrejme aj mestá a obce, podnikatelia či neziskové organizácie.

Dotácie z Programu Slovensko budú v roku 2023 zamerané aj na podporu týchto oblastí.

  • budovanie a modernizácia základných škôl – 53 mil. eur
  • starostlivosť komunitného typu – 89 mil. eur
  • zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a obnoviteľné zdroje energie – 620 mil. eur
  • verejná zeleň v mestách a obciach – 9 mil. eur
  • kanalizácie, vodovody, čističky odpadových vôd – 241 mil. eur
  • odstránenie envirozáťaží a skládok – 240 mil. eur
  • vybavenia stredných odborných škôl a prepojenie s praxou – 46 mil. eur
  • podpora podnikov a zavádzania inovácií – 69 mil. eur
  • cyklotrasy – 20 mil. eur
  • podpora samospráv a mimovládnych organizácií – 27 mil. eur

V našej databáze nájdete prehľad grantov aj s informáciami o oprávnených žiadateľoch či aktivitách, ktoré môžete financovať z dotácií. Na portáli Grantexpert nájdete tiež ponuku komplexných grantových služieb.