GRANTY PLÁN OBNOVY
14.2.2023

Ako získať dotácie z Plánu obnovy?

Podnikatelia, mestá a obce ale aj neziskové organizácie môžu získať dotácie z rôznych zdrojov. Jedným z nich je aj Plán obnovy, vďaka ktorému budete môcť žiadať o podporu pre svoje projekty až do roku 2026. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo znamená Plán obnovy, aké projekty podporuje a aká je jeho celková alokácia. Vysvetlíme vám kde hľadať informácie a priblížime proces získania dotácie z Plánu obnovy.

Zdroje grantov a dotácií

Za najdôležitejšie zdroje grantov a dotácií na Slovensku môžeme považovať Európske štrukturálne a investičné fondy (eurofondy), dotačné programy ministerstiev, grantové schémy VÚC alebo napríklad verejnoprávne inštitúcie ako Fond na podporu umenia či Audiovizuálny fond. Do skupiny grantových zdrojov patria aj grantové programy rôznych súkromných nadácií.

V súvislosti s koronakrízou prišla Európska únia s mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti, ktorý má zabezpečiť obnovu hospodárstva a vybudovať lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie. Z pohľadu grantov a dotácií je Plán obnovy, popri eurofondoch, kľúčovým zdrojom nenávratného financovania na najbližšie roky. Celkovo by malo Slovensko vďaka Plánu obnovy získať až 6,3 miliardy eur. Je to približne polovičná alokácia oproti eurofondom z programového obodbia 2021 – 2027.

Čo je to Plán obnovy?

Plán obnovy a odolnosti predstavuje ucelený balík reforiem a investícií. Okrem iného plán zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.

Zjednodušene povedané, Plán obnovy je jeden z prvkov širokého portfólia stratégií, iniciatív a nástrojov EÚ zameraných na dosahovanie politických cieľov v oblasti kohézie, zeleného a digitálneho rastu a ďalších politík.  Pre potenciálnych žiadateľov sú kľúčové práve investície. O tieto peniaze sa budú môcť podnikatelia či samosprávy uchádzať prostredníctvom výziev, ktoré vyhlasujú priamo ministerstvá zodpovedné za danú oblasť.

Na základe výziev z Plánu obnovy, ktoré boli doteraz vyhlásené v tomto a minulom roku môžeme badať niekoľko rozdielov oproti eurofondom. Pri výzvach z eurofondov platí, že v prípade dodržania termínu podania výzvy, rozhoduje o pridelení dotácie bodovanie a odborné hodnotenie daných projektov. Pri výzvach z Plánu obnovy sa stretávame so systémom „First in-first out“, teda ten, kto skôr podá žiadosť, získa dotáciu. Predpokladom je samozrejme splnenie všetkých podmienok a predloženie všetkých povinných príloh. Môže teda nastať situácia, že žiadateľ spĺňa všetky podmienky, avšak dotáciu nezíska pre vyčerpanie finančnej alokácie určenej pre výzvu. Aj preto je dôležité aktívne sledovať plánované a aktuálne grantové výzvy z Plánu obnovy. Ak je vhodná výzva vyhlásená, treba podať žiadosť o dotáciu čo najskôr.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o dotáciách z Plánu obnovy?

Aktivovať radar

Priority a podporované oblasti

Priority plánu obnovy zohľadňujú najdôležitejšie problémy ekonomiky a kľúčové spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti priemeru EÚ ako aj na základe spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko vo výsledkoch značne zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie aj kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je rozdelený do piatich základných oblastí:

 • Lepšie vzdelanie pre každého (892 mil. eur)
 • Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (739 mil. eur)
 • Zelené Slovensko (2 301 mil. eur)
 • Zdravý život pre každého (1 533 mil. eur)
 • Efektívny štát a digitalizácia (1 110 mil. eur)

Reformy, investície a dotácie z Plánu obnovy

Ako už bolo spomenuté vyššie, Plán obnovy sa skladá z reforiem a investícií. Investície sa k žiadateľom dostávajú najmä formou dotácií. Medzi reformy s hlavným prínosom zaraďuje Plán obnovy reformy vo vzdelávacom systéme, zdravotníctve a spravodlivosti. Ďalšia časť reforiem bude pozostávať z ostatných opatrení, najmä z reforiem zameraných na vytvorenie nekorupčného, predvídateľného a konkurencieschopného podnikateľského prostredia a na podporu stabilného rastu investícií a sektora malých a stredných podnikov.

Príklady reforiem:

 • Reforma súdnej mapy
 • Reforma riadenia vysokých škôl
 • Modernizácia policajného zboru
 • Reforma verejných výskumných inštitúcií
 • optimalizácia siete nemocníc
 • Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí (reforma NAKA)
 • Reforma nakladania so stavebným odpadom
 • Reforma verejnej osobnej dopravy
 • Reforma zosúladenia podporných mechanizmov obnovy rodinných domov
 • Dôchodková reforma
 • Kurikulárna reforma
 • Reforma verejného obstarávania
 • Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti
 • Zavedenie povinného vzdelávania pre deti od 5 rokov, zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke od 3 rokov

Príklady investícií:

 • Investície do výstavby nových a modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE
 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov
 • Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy
 • Budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkových staníc
 • Znižovanie emisií skleníkových plynov v priemyslu
 • Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja
 • Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby, obnova vozového parku
 • Rozšírenie a obnova kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
 • Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Ako získať dotácie z Plánu obnovy?

Prvým dôležitým krokom sú informácie. Ak chcete získať dotáciu, je dobré mať informácie o tom, aké projekty budú podporované. Veľkou výhodou je, ak už máte aj sformovaný projektový zámer. Na základe toho potom môžete hľadať konkrétne výzvy. Väčšinu informácií môžete nájsť priamo na webovej stránke Plánu obnovy alebo napríklad aj v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Ak máte identifikovanú konkrétnu grantovú výzvu, ktorá vyhovuje potrebám a možnostiam vášho projektu, treba si danú výzvu preštudovať. V prvom rade sa uistite, či ste oprávneným žiadateľom. Každá výzvy totiž presne definuje pre koho je určená. Musíte sa tiež oboznámiť s tým, aké konkrétne aktivity daná výzva podporuje. Tie totiž udávajú presný rámec toho, na čo môžete financie využiť. Každá výzva definuje ďalšie podmienky, ktoré musíte splniť a aké povinné prílohy musíte v rámci žiadosti predložiť, aby bol váš projekt úspešný.

Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Radi vám poskytneme individuálnu konzultáciu alebo vypracujeme projektovú žiadosť.