PLÁN OBNOVY SAMOSPRÁVY ŠKOLY
26.8.2022

Ministerstvo vyhlásilo 4 výzvy na dotácie pre školy z plánu obnovy

Ministerstvo školstva vyhlásilo 4 dôležité výzvy, ktoré pomôžu materským, základným aj stredným školám s rozšírením kapacít a debarierizáciou. Dotácie môžu získať samosprávy, cirkvi ale aj žiadatelia zo súkromného či neziskového sektora.

Cieľom výzvy z Plánu obnovy je vybudovanie viac ako 12 tisíc nových miest v materských školách. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú všetky typy zriaďovateľov – od miest a obcí, cez cirkvi a neziskové organizácie až po súkromné škôlky. Celková alokácia financií určených na túto výzvu je 70 miliónov eur.

Maximálna výška dotácie sa odvíja od počtu nových kapacít, pričom na novovytvorené miesto pripadá maximálna výška 17 388 eur. Minimálny počet nových kapacít je 10. Miera dotácie je až 100 % oprávnených výdavkov, čo znamená, že na financovanie projektu nepotrebujete vlastné zdroje. Počas realizácie projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.

Dôležitou podmienkou je to, aby bola v obnovených priestoroch dosiahnutá úroveň úspory primárnej energie aspoň na úrovní 30%. Z dotácie môžete podporiť nasledovné aktivity:

 • výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení
 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
 • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy (napr. rôzne nevyužité priestory a iné)
 • vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory
 • obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity materských škôl alebo pridruženej infraštruktúry,
 • obstaraním materiálno-technického vybavenia materských škôl

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Hlavným cieľom výzvy je zvýšenie kapacít na základných školách, v ktorých počet žiakov presahuje ich kapacitné možnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú tak ako v predošlej výzve, mestá a obce, orgány štátnej správy, cirkvi, mimovládne neziskové organizácie aj subjekty zo súkromného sektora.

Indikatívna výška peňazí určených na výzvu je 33 847 440 eur, pričom žiadatelia vedia získať 13 750 € na jednu novovytvorenú kapacitu. Minimálny počet nových kapacít je 10. Miera dotácie je až 100 % oprávnených výdavkov, čo znamená, že na financovanie projektu nepotrebujete vlastné zdroje. Počas realizácie projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.
 
Oprávnenými výdavkami pre túto výzvu sú napríklad:

 • výdavky potrebné na zabezpečenie zvýšenia kapacít základnej školy, najmä –  realizácia nových objektov základnej školy
 • rekonštrukcia a modernizácia budov základnej školy
 • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy základnej školy
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov základnej školy a ďalšie.

Z Plánu obnovy môžete financovať aj odstraňovanie bariér na stredných školách. Týka sa to však len škôl s počtom žiakov 275 a viac. Indikatívna výška finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre túto výzvu je 32 607 212 eur. Cieľom je debarierizácia aspoň 252 väčších stredných škôl.

Maximálna výška dotácie pre jednu školu je 130 000 eur. Dotácie sú určené na zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti, alebo architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácií s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou.

Oprávnenými výdavkami v rámci výzvy sú napríklad:

 • stavebné práce a stavebné úpravy
 • ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie
 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou,
 • stavebný dozor
 • odborný autorský dohľad (ak relevantné)
 • projektová dokumentácia (v rátane odborných posudkov napr. ako statický posudok, ak relevantné)
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)
zvýšenie kapacít škôl

Aj cieľom tejto výzvy je rozšíriť kapacity základných škôl prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. Obnovou priestorov je zároveň potrebné dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú všetky typy zriaďovateľov – od miest a obcí, cez cirkvi a neziskové organizácie až po súkromné subjekty. Celková alokácia financií určených na túto výzvu je takmer 35 miliónov eur.

Maximálna výška dotácie sa odvíja od počtu nových kapacít, pričom na novovytvorené miesto pripadá výška 13 750 eur. Minimálny počet nových kapacít je 10. Miera dotácie je až 100 % oprávnených výdavkov

Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považujú výdavky potrebné na vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory), obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity základných škôl alebo pridruženej infraštruktúry, a obstaranie materiálno-technického vybavenia základných škôl.

Chceli by ste sa poradiť o vašom projekte s expertmi?

Potrebujete pomôcť s vypracovaním projektovej žiadosti?

Kontaktujte nás na ahoj@grantexpert.sk