Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
29.5.2024
Čas
9:00 – 13:00

Verejné obstarávanie v stavebníctve – stavebné zákazky

Na webinári, ktorý sa uskutoční 29. mája 2024, vám vysvetlíme aktuálnu rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie vo vzťahu k stavebným zákazkám. Webinár je určený predovšetkým pre verejných obstarávateľov, prijímateľov a záujemcov o granty v rámci Programu Slovensko, Plánu obnovy a ďalších verejných zdrojov.

Cena s DPH
119 €
Cena s DPH
119 €

O webinári

Na tomto online seminári vám vysvetlíme novinky v oblasti stavebných zákaziek. Okrem iného vám vysvetlíme nový pohľad na problematiku výkazu výmer vo verejnom obstarávaní. Po novom už neplatí, že všetky činnosti v technickej správe musia byť ocenené vo výkaze výmer. Túto a ďalšie súčasti aktuálne rozhodovacej praxe ÚVO vám priblížime 29. mája.

Všetci registrovaní účastníci dostanú kompletný videozáznam z webinára.

Hlavné témy


1) Opis predmetu zákazky
– nový pohľad na výkaz výmer
– problematika ekvivalentov – čo už nie je ekvivalent
– exotické požiadavky na obsah ponuky – požiadavka na popis opatrení zníženia hlučnosti, prašnosti, predbežné technické riešenie a pod.

2) Podmienky účasti
– sumárna vs. jedna referencia
– hraničná hodnota referencie vo vzťahu k PHZ
– rozsah dokladov vyžadovaných od stavbyvedúceho
– hosťovanie zahraničných stavbyvedúcich
– vzorky vs. katalógové listy.

3) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
– vyhodnocovanie iného kritéria ako cena pri super reverznej súťaži
– nulové položky v ponuke
– mimoriadne nízka ponuka

4) Dodatkovanie
– limity dodatkov
– kedy sa do percenta zmeny počíta zámena materiálu a kedy nie
– posudzovanie nepredvídateľnosti pri dodatkovaní.

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
119 €

Ďalšie webináre