GRANTY PODNIKATELIA
28.2.2023

Prehľad dotácií pre startupy z EÚ fondov a Plánu obnovy

Startupy a začínajúci podnikatelia často potrebujú na svoj rozvoj externé zdroje financovania svojich projektov. Na získanie peňazí môžu využiť rôzne spôsoby: od crowfundingu cez úvery a rizikový kapitál až po dotácie. Práve na granty a dotácie pre startupy bude zameraný nasledovný článok.


Obsah článku

Definícia startupu

Granty z Plánu obnovy

Granty z Programu Slovensko


Čo je to startup?

V úvode je dobré vysvetliť si, čo vlastne pojem startup označuje. Definícií máme k dispozícii viacero. Na Slovensku platí už niekoľko rokov zákon o podpore malého a stredného podnikania. Zákon okrem iného definuje aj rámec pre podnikateľov vo fáze budovania firmy. Wikipédia popisuje startup ako „novo vznikajúci projekt či začínajúcu firmu často ešte vo fáze tvorby podnikateľského zámeru“. Popularizácia pojmu sa úzko spája s obdobím okolo roku 2000 kedy vzniklo mnoho spoločností zameraných na nové technológie. Najčastejší záber takýchto firiem sa od vtedy zmenil len mierne. Aj dnes sa jedná predovšetkým o spoločnosti zamerané na inovácie, technológie či internetové firmy.

Hlavné vlastnosti startupov sú: nízke počiatočné náklady, vyššie podnikateľské riziko a zároveň potenciál vyššej návratnosti do budúcnosti.  Z hľadiska grantov a dotácií z verejných zdrojov, je dôležité vedieť akú definíciu používa poskytovateľ financií. Nižšie nájdete európske a slovenské vymedzenie pojmu startup.

Definícia podľa European Startup Network:

 • Startup je nezávislá organizácia, ktorá je mladšia ako päť rokov a je zameraná na vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie škálovateľného, inovatívneho produktu s podporou technológií s vysokým a rýchlym rastom. 

Definícia podľa zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania:

 • Obchodná spoločnosť povinne vytvárajúca základné imanie, so sídlom v Slovenskej republike, od vzniku ktorej neuplynulo viac ako 36 mesiacov a ktorá je ovládaná fyzickými osobami, ktoré sú jej zakladateľmi, a je inovačným podnikom, mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom.

Zákon o podpore malého a stredného podnikania prináša okrem iného aj nové schémy priamej a nepriamej podpory, o ktoré sa startup môže uchádzať. Medzi nepriame druhy podpory môžeme zaradiť napríklad poradenstvo, vzdelávanie alebo podpora účasti na súťažiach a iných podujatiach. K priamym formám podpory zaraďujem napríklad granty a dotácie.

V nasledujúcich rokoch budú mať začínajúci podnikatelia viacero dotačných možností ako financovať svoje projekty. Z hľadiska zdrojov to môžu byť napríklad eurofondy (Program Slovensko), Plán obnovy a odolnosti alebo takzvané bruselské granty (komunitárne programy priamo riadené EÚ). Nižšie vám predstavíme vybrané grantové výzvy na podporu startupov a začínajúcich podnikateľov z domácich programov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch?

Aktivovať radar

Granty pre startupy z Plánu obnovy

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Kľúčovým cieľom plánu je podporiť reformy a investície, ktoré posilnia slovenskú ekonomiku a umožnia začať znova dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Na základe stanoveného kľúča bude mať Slovensko k dispozícii 6,3 miliárd eur na vykonanie reforiem a investícií obsiahnutých v Pláne obnovy, z toho 1 miliardu pre oblasť digitálnej transformácie.

Kľúčovým prvkom Plánu obnovy z pohľadu finacnovania startupov je tzv. Komponent 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť úroveň výskumu a vývoja a inovačný potenciál Slovenskej republiky a tak zlepšiť jej konkurencieschopnosť. Okrem vyššie uvedeného komponentu budú môcť začínajúci podnikatelia získať financie aj z Kompentnu 17 Digitálne Slovensko.

Výzvy z Plánu obnovy postupne pribúdajú do databázy grantov na portáli Grantexpert.sk

Inovačné, patentové a digitálne vouchere

Plánu obnovy a odolnosti plánuje podporovať podnikateľov z 3 typov voucherov. Na tento účel má byť v roku 2023 alokovaných cca 18 miliónov eur. Prijímateľmi sú prioritne slovenské MSP (ráta sa s počtom 100 – 200 subjektov ročne), s výškou individuálnej kumulatívnej pomoci do 200 000 eur počas obdobia 3 rokov.

Ako to funguje? Na základe otvorenej výzvy a vyhodnotenej žiadosti dostane žiadateľ voucher, ktorý môže uplatniť za výskumné a inovačné služby poskytnuté širokým okruhom poskytovateľov, a to kumulatívne až do limitu vouchra. Plán obnovy, z ktorého môžu podnikatelia žiadať o financie až do roku 2026, ráta s podporou 100 – 200 subjektov ročne.

Inovačný voucher – slúži na stimuláciu spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium). Podporené tiež môžu byť rôzne certifikačné konania a skúšky, napr. za účelom uvedenia nového tovaru na trh, resp. pre vstup na nový trh.

Digitálny voucher – stimuluje digitalizáciu služieb a procesov u MSP. Oprávnenými nákladmi sú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových hardvérových a softvérových riešení), napr. nasadenie a zásadné vylepšenie informačného systému, e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. Predpokladá sa široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium).

Patentový voucher – slúži na podporu ochrany duševného vlastníctva. Je určený pre MSP, výskumné inštitúcie, vysoké školy alebo fyzické osoby. Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady patentového cyklu počnúc podaním patentovej prihlášky až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladateľských a právnych služieb na ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva.

Fast grants – Hackathony

Cieľom týchto grantov je prinášať rýchle, inovatívne a pragmatické riešenia celospoločenských problémov vrátane ich dodávky, testovania a zavedenia do užívania. Podpora formou hackathonov ráta s účasťou inovátorov z radov korporácií, startupov, výskumných inštitúcií, (študentov) vysokých škôl a inej odbornej verejnosti. Ďalšími cieľmi sú:

 • Vytvoriť ekosystém menších inovácii v oblasti digitálnych technológii a digitálnej ekonomiky
 • Podporiť aktívny prístup obyvateľstva k riešeniu spoločenských problémov zlepšením inovačnej kultúry a proaktivitou
 • Zvýšiť mieru adaptácie a využívania moderných a inovatívnych riešení vo verejnej správe

Cieľové skupiny podpory sú najmä: verejná správa, inovátori a odborníci z radov korporácií, startupov, výskumných inštitúcií, stredných a vysokých škôl.

Digitálna pôžička

Digitálna pôžička má byť poskytovaná vo výške od 10 000 – 200 000 eur so splatnosťou 12-84 mesiacov s účelom použitia, ktorý má smerovať na podporu zavedenia alebo modernizácie digitálnych procesov v malých a stredných podnikoch. Poskytnutie grantového mechanizmu v objeme od 10- 30% z objemu úveru bude naviazané na výšku investície MSP. Pri navrhovanej alokácii 10 mil. eur s priemernou výškou pôžičky 80 000 eur (v cenách roku 2021) sa počíta s poskytnutím približne 125 pôžičiek do roku 2026.

„Early stage“ research granty

Štartovacie granty (10-tisíc ročne; na 1 až 2 roky); v počte 100 grantov ročne, pre doktorandov a do 5 rokov od nadobudnutia titulu PhD. s cieľom naštartovania vedecko-výskumnej produktivity mladých vedeckých pracovníkov a podpory internacionalizácie výskumu a vývoja. Mladí vedeckovýskumní pracovníci dostanú možnosť naštartovať výskum vo svojej vlastnej oblasti a budú tak lepšie pripravení na podávanie projektov v štandardných národných alebo európskych schémach.


Granty pre startupy z Programu Slovensko

Prostredníctvom Programu Slovensko sa v období 2021 – 2027 budú realizovať investície z eurofondov v celkovej výške viac ako 12 miliárd eur. Zdroje z fondov EÚ sú vyčlenené na prioritné oblasti podpory v rozsahu piatich cieľov politiky súdržnosti EÚ. V rámci cieľa politiky 1 „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“ sú investície z fondov EÚ zamerané najmä na podporu rozvoja a rozšírenia výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií.

Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie

Pre startupy je zaujímavá napríklad podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie. Hlavným cieľom opatrenia je zvýšenie inovačnej schopnosti ekonomiky prostredníctvom zavádzania top digitálnych technológií, zvýšenie kvality poskytovaných verejných služieb a zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.

 • Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia
 • Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov dát a databáz
 • Inteligentné energetické systémy
 • Kybernetická bezpečnosť a kryptografia

Výzvy z Programu Slovensko na podporu malého a stredného podnikania

Hlavným cieľom opatrenia je stimulovať rozvoj mikro, malých a stredných podnikov v rôznych sektoroch hospodárstva. Cieľom je tiež zvýšenie konkurencieschopnosti MSP zlepšením prístupu k financovaniu, vrátane na mieru šitých finančných nástrojov a kapitálového financovania zameraného na podporu startupov. Začínajúcich podnikateľov sa týkajú predovšetkým nasledovné aktivity:

 • Podpora riadenia, prototypovania, testovania a zavádzania inovácií (vrátane produktových a procesných) podporujúcich zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP, ako aj prechod na zelené a digitálne hospodárstvo
 • Podpora začínajúcich podnikov so zameraním na rozvoj inovatívnych startupov
 • Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania (zdieľaná ekonomika, strieborná ekonomika a.i.);

Hlavným cieľom je zabezpečenie a rozvoj zručností či kompetencií (technické, nové
vysokošpecializované, digitálne a i.) potrebných pre digitálnu a zelenú transformáciu. Všetko má prebiehať v úzkej spolupráci vzdelávacích inštitúcií s podnikmi. Podporovaná bude napríklad tvorba a zavádzanie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov podľa potrieb priemyslu, podpora tvorby a zavádzania krátkych (non-degree) kurzov a programov terciárneho vzdelávania, podpora tvorby a poskytovania profesijných kvalifikácií a mikrocertifikátov, podpora realizácie praktického vyučovania žiakov (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa).


Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Radi vám poskytneme individuálnu konzultáciu alebo vypracujeme projektovú žiadosť.