DIGITALIZÁCIA GRANTY PODNIKATELIA
8.2.2023

Sprievodca digitálnych grantov

Jednou z kľúčových priorít grantových programov pre najbližšie obdobie je podpora digitálnych projektov. Nenávratná finančná aj nefinančná pomoc bude určená pre subjekty verejného aj súkromného sektora. Podporované budú rôzne projekty od zvyšovania digitálnej gramotnosti po využívanie umelej inteligencie. V tomto článku vám prinášame veľký prehľad ekosystému digitálnych grantov.


Obsah článku

Bruselské programy

Plán obnovy

Program Slovensko

Plánované výzvy pre rok 2024


Bruselské programy

EÚ poskytuje finančné prostriedky na širokú škálu projektov a programov pokrývajúcich takmer všetky oblasti. Nové priamo riadené programy EÚ budú prebiehať v rokoch 2021 – 2027 a budú pokrývať široké spektrum oblastí, ako je regionálny a mestský rozvoj, výskum a inovácie, životné prostredie, vzdelávanie a odborná príprava, podpora MSP a kultúru. Na rozdiel od programov financovaných z EŠIF, ktoré sú implementované členskými štátmi, resp. regiónmi, je väčšina nástrojov podpory EÚ riadená a implementovaná centrálne – priamo generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie. Nižšie prinášame prehľad 6 najdôležitejších priamo riadených programov pre oblasť digitálnej transformácie.

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je hlavným programom EK pre financovanie digitálnych inovácií v aktuálnom programovom období. Jeho cieľom je urýchliť oživenie hospodárstva EÚ a podporiť digitálnu transformáciu Európy. Program Digitálna Európa posilní investície v mnohých oblastiach vrátane:

 • budovania kapacít v oblasti superpočítačov a spracovania údajov;
 • budovania kapacít v obalsti umelej inteligencie (AI), ako sú dátové priestory a knižnice algoritmov AI;
 • kyberbezpečnosti;
 • rozvoja digitálnych zručností, čím sa rozšíri najlepšie využitie digitálnych kapacít v spoločnosti a hospodárstve EÚ;
 • podpory digitalizácie podnikov a verejnej správy

Program Digitálna Európa je navrhnutý tak, aby zaplnil medzeru medzi výskumom a zavádzaním digitálnych technológií. Výsledky výskumu prinesie na trh v prospech európskych občanov a podnikov, najmä malých a stredných podnikov.

Viac o programe…

Nástroj na prepojenie Európy – Digital

Nástroj na prepojenie Európy podporuje transeurópske siete a infraštruktúry v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky. Investuje do širokopásmových sietí ako súčasť širšieho úsilia EÚ vybudovať infraštruktúru, ktorá dokáže zvládnuť vznikajúce a budúce procesy a aplikácie. Medzi hlavné intervencie plánované v rámci CEF Digital patria:

 • Budovanie vysokokapacitných sietí vrátane systémov 5G v vybraných oblastiach
 • Zabezpečenie nepretržitého pokrytia systémami 5G všetkých hlavných dopravných ciest vrátane transeurópskych dopravných sietí
 • Budovanie nových alebo významná modernizácia existujúcich chrbticových sietí vrátane podmorských káblov v rámci členských štátov a medzi nimi a medzi Úniou a tretími krajinami
 • Budovanie a podpora infraštruktúry digitálnej konektivity súvisiacej s cezhraničnými projektmi v oblasti dopravy alebo energetiky

Viac o programe…

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch?

Aktivovať radar

Horizon Europe

Horizont Európa je 7-ročný program financovania výskumu a inovácií, ktorý bude pokračovať v práci programu Horizont 2020. Bude financovať životne dôležitý výskum v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie. Horizont Európa zahŕňa vyhradený rozpočet na „Digitál, priemysel a vesmír“. Tento rozpočet bude rozvíjať výskum a špičkové inovácie v technológiách, ako sú:

 • umelá inteligencia a robotika
 • internet novej generácie
 • vysokovýkonnáé výpočty
 • veľké dáta
 • kľúčové digitálne technológie
 • 6G

Program bude podporovať aj výskum v oblasti kombinovania digitálnych technológií s inými technológiami. Celkovo sa očakáva, že približne 35 % programu Horizont Európa podporí projekty v oblasti digitálnej transformácie. Projekty z programu Horizont Európa budú dopĺňať projekty programu Digitálna Európa.

Viac o programe

InvestEU

InvestEU poskytne kľúčovú podporu spoločnostiam vo fáze obnovy a zabezpečí silné zameranie súkromných investorov na strednodobé a dlhodobé politické priority EÚ. Najmä európska zelená dohoda a digitalizácia. Najmenej 10 % programu sa použije na digitálne ciele. InvestEU výrazne posilní investície do digitálnych infraštruktúr, technológií a zručností, pričom sa zameria najmä na:

 • Väčšia a lepšia konektivita, ktorá poskytuje potrebnú šírku pásma pre zdravotníctvo, vzdelávanie, dopravu, logistiku a médiá a znižuje digitálnu priepasť
 • Vývoj, nasadzovanie a rozšírené používanie digitálnych technológií, ktoré transformujú priemysel a majú skutočný vplyv na každodenný život ľudí, ako sú superpočítače, umelá inteligencia, blockchain, cloud, dáta a internet vecí
 • Posilnenie európskej prítomnosti v kľúčových častiach digitálneho dodávateľského reťazca, ako sú polovodiče vrátane mikroprocesorov, dátové technológie, 5G a kvantové technológie, ktoré sú mimoriadne dôležité pre bezpečnosť, dôveru a strategickú autonómiu
 • Digitálna transformácia ekosystémov a podnikov naprieč hospodárskymi sektormi, posilnenie ich potenciálu a ich vybavenie potrebnými digitálnymi nástrojmi a procesmi
 • Inovatívny mediálny obsah a technológie

Viac o programe

Creative Europe MEDIA

Podprogram Kreatívna Európa MEDIA bude podporovať európsky filmový a iný audiovizuálny priemysel. Poskytuje finančné prostriedky na vývoj, propagáciu a distribúciu európskych diel v rámci Európy aj mimo nej. Prostredníctvom akcie Creative Innovation Lab chce Kreatívna Európa podporiť inovatívne prístupy k tvorbe obsahu, prístupu, distribúcii a propagácii v kultúrnych a kreatívnych sektoroch, ako aj v iných sektoroch. Takéto prístupy by mali zohľadniť digitálnu transformáciu s cieľom:

 • Motivovať subjekty z rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov, aby navrhovali a testovali inovatívne digitálne riešenia s dlhodobým pozitívnym vplyvom
 • uľahčiť vytváranie inovatívnych nástrojov, modelov a metód blízkych trhu pre audiovizuálny sektor a iné kreatívne odvetvia

Viac o programe

EU4Health

EU4Healto je nový program určený na posilnenie zdravotnej bezpečnosti a prípravu na budúce zdravotné krízy. Približne 10 % tohto programu sa použije na digitálnu transformáciu zdravotníctva. V oblasti digital je cieľom programu zlepšenie údajov o zdraví a podpora využívania digitálnych nástrojov a služieb a digitálnej transformácie systémov zdravotnej starostlivosti.

Viac o programe


plan obnovy a odolnosti

Plán obnovy

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Kľúčovým cieľom plánu je podporiť reformy a investície, ktoré posilnia slovenskú ekonomiku a umožnia začať znova dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Na základe stanoveného kľúča bude mať Slovensko k dispozícii 6,3 miliárd eur na vykonanie reforiem a investícií obsiahnutých v Pláne obnovy, z toho 1 miliardu pre oblasť digitálnej transformácie.

Kľúčovým prvkom Plánu obnovy z pohľadu finacnovania digitálnej transformácie je tzv. Komponent 17 Digitálne Slovensko, ktorého hlavným cieľom je rozvoj elektronickej verejnej správy, kybernetickej bezpečnosti, digitálnych zručností nielen pre žiakov a študentov škôl, ale aj pre zamestnancov v priemysle a verejnej správe, podpora nasadzovania digitálnych technológií s širším dosahom na spoločnosť v oblasti priemyselnej výroby a poskytovania služieb.

Okrem vyššie uvedeného komponentu bude možné digitálne projekty financovať aj z Komponentu 7 Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý bude podporovať projekty v oblasti zvyšovania digitálnych zručností a digitalizácie škôl.

Výzvy z Plánu obnovy postupne pribúdajú do databázy grantov na portáli Grantexpert.sk

eGovernment – digitálne služby štátu

V oblasti budovania elektronických služieb štátu pre občasnov a podnikateľov budú z prostriedkov plánu obnovy podporené nasledujúce projekty:

 • Nasadenie eGovernment riešenia pre 16 životných situácií, ktoré budú adresovať jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb a jednotné miesto pre realizáciu služieb, mobilnú verziu, jednotný dizajn, dostatočnú navigáciu, plynulý prechod v životnej situácii, prístup k prehľadu o stave spracovania podaní, poskytovanie notifikácií o stave spracovania podania a služby a tiež platby online.
 • Dokončenie digitálnej transformácie (spustenie funkčnej digitálnej verzie) 42 informačných systémov verejnej správy

Viac o programe

Digitálna ekonomika

Plán obnovy bude hlavným nástrojom pre financovanie reforiem v oblasti riadenia procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti. Okrem reforiem na úrovni verejnej správy podporí Plán obnovy aj konkrétne investície:

 • Vybudovanie siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a centier digitálnych inovácií (CDI) pre podporu slovenských MSP
 • Dobudovanie kompetenčných centier a platforiem zameraných na konkrétne technológie (napríklad vysokovýkonné výpočty, blockchain alebo kybernetická bezpečnosť)
 • Podpora účasti slovenských subjektov v projektoch v rámci priamo riadených programov EÚ, a to najmä programov Digitálna Európa (DIGITAL), Nástroj na prepájanie Európy (CEF) a Horizont Európa formou dodatočného financovania projektov
 • Podpora výskumu a tvorby aplikačných riešení v oblasti digitálnych technológií, posilnenie kapacít (ľudských, technologických a infraštruktúrnych) v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie top digitálnych technológií v podmienkach Slovenska
 • Riešenie aktuálnych spoločenských problémov a dostatočne flexibilnú a rýchlu podporu inovatívnych riešení – formou hackathonov s účasťou inovátorov z radov korporácií, startupov, výskumných inštitúcií, (študentov) vysokých škôl a inej odbornej verejnosti

Viac o programe

Digitálne zručnosti

Zvyšovanie digitálnych zručností je kľúčovým nástrojom na digitalizáciu celého hospodárstva a verejnej správy. Plán obnovy preto podporí zvyšovanie gramotnosti žiakov a získavanie zručnosti potrebných pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti).

Digitálna vybavenosť základných a stredných škôl je dôležitým predpokladom pre rozvíjanie digitálnych zručností. Cieľom podpory z Plánu obnovy bude nadviazať na už existujúce a schválené projekty a priblížiť sa k plnej digitálnej vybavenosti na vstupnej úrovni všetkých základných a stredných škôl (podľa definovaných IKT štandardov postavených na základe modelu „vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (highly equipped and connected classroom HECC).

Viac o programe

Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Granty v tejto oblasti budú poskytnuté na stimuláciu súkromnej participácie na výskume, vývoji a inováciách. Zámerom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych inovácií. Plán obnovy poskytne nasledujúce formy podpory:

 • Zriadenie 3 Transformačných a inovačných konzorcií vo vybraných sektoroch ekonomiky s cieľom generovania nových výskumno-vývojových a inovačných projektov s transformačným potenciálom. Môže ísť napríklad o smart mobilitu a témy týkajúce sa rozvoja inteligentných miest a regiónov, IT a kybernetickú bezpečnosť, biotechnológie/digitálnu medicínu alebo zelené technológie/obnoviteľné zdroje.
 • Digitálny voucher – bude stimulovať digitalizáciu služieb a procesov u MSP. Oprávnenými nákladmi budú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových hardvérových a softvérových riešení), napr. nasadenie a zásadné vylepšenie informačného systému, e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť.
 • Podpora VaV projektov zameraných na digitálne témy, ktoré budú mať silné miesto v programe Horizont Európa a v iných EÚ iniciatívach ako priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle), kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí; mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia ), umelá inteligencia a robotika.

Viac o programe

Digitalizácia v zdravotníctve

V oblasti digitalizácie zdravotníctva sa plánuje z prostriedkov plánu obnoviť podporiť nasledujúce projekty:

 • Projekt centra zdieľaných služieb pre 16 nemocníc s využitím moderného informačného systému, ktorý zabezpečí vysoký stupeň robotizácie a automatizácie administratívnych a kontrolingových procesov
 • Projekt celonárodného systému pre podporu služieb telemedicíny
 • Projekt národného archívu obrazových vyšetrení, čím bude umožnená systematická archivácia obrazových vyšetrení a ich spárovanie s anamnézou, či inými vyšetreniami daného pacienta
 • Projekt siete digitalizovaných patologických pracovísk integrovaných do národného archívu obrazových vyšetrení

Viac o programe


Program Slovensko

Prostredníctvom Programu Slovensko sa v období 2021 – 2027 budú realizovať investície z eurofondov v celkovej výške viac ako 12 miliárd €. Zdroje z fondov EÚ budú vyčlenené na prioritné oblasti podpory v rozsahu piatich cieľov politiky súdržnosti EÚ. V rámci cieľa politiky 1 „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“ budú investície z fondov EÚ zamerané najmä na podporu rozvoja a rozšírenia výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií. Podporená bude aj téma digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a verejnú správu, posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, rozvoja zručností pre priemyselnú transformáciu a podnikanie. Dôraz bude ďalej kladený na zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti v slovenských regiónoch.

Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie

Cieľom podpory je zvýšenie inovačnej schopnosti ekonomiky, prostredníctvom zavádzania inovatívnych a bezpečných digitálnych technológií, zvýšenie kvality poskytovaných verejných služieb. Cieľom je aj zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030. Zoznam podporovaných činností sa v mnohom podobá na aktivity Plánu obnovy a zahŕňa:

 • podporu zapojenia slovenských subjektov do komunitárnych programov EÚ
 • podporu rozvoja siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) slúžiacich ako „one stop shop“ miesta, ktoré poskytnú podnikom, prevažne MSP, ale aj verejnej správe „služby na kľúč“ zamerané na podporu ich digitálnej transformácie
 • rozvoj dátovej interoperability informačných systémov verejnej správy
 • zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a verejnej správy

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Hlavným cieľom je zabezpečenie rozvoja obcí, miest a regiónov prostredníctvom implementácie inovatívnych technologických a netechnologických riešení a inteligentného riadenia. Podpora bude zameraná na:

 • Rozvoj tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoj dátových platforiem, využívanie priestorových a otvorených dát a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie a správu mesta/regiónu, tvorba proaktívnych elektronických služieb, ako aj poskytovanie služieb občanom a podnikateľom, vrátane získavania poznatkov o aktuálnom stave dostupnosti a využívania dát v rámci verejnej správy, budovania špecifických kapacít a infraštruktúry v tejto oblasti.
 • Aktivity a inovatívne riešenia pre zvyšovanie kvality života, ekologickosti, bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti miest a regiónov, ako aj podpora behaviorálnych a sociálnych inovácií;
 • Vytváranie a rozvoj inovačných ekosystémov, platforiem a partnerstiev pre aktivity experimentovania s novými technológiami, pilotovania inovatívnych, zelených, udržateľných riešení v tejto oblasti.
 • Budovanie administratívnych, technických a analytických kapacít pre rozvoj inteligentných miest a regiónov a implementáciu projektov v tejto oblasti, vrátane podpory vzdelávacích aktivít a programov, a aktivít zameraných na budovanie vedomostnej základne

Digitálne zručnosti

Hlavným cieľom je zabezpečenie a rozvoj zručností a kompetencií (technické, nové
vysokošpecializované, digitálne a i.) potrebných pre digitálnu a zelenú transformáciu, a to v úzkej spolupráci vzdelávacích inštitúcií s podnikmi. Podporované bude napríklad tvorba a zavádzanie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov podľa potrieb priemyslu, podpora tvorby a zavádzania krátkych (non-degree) kurzov a programov terciárneho vzdelávania, podpora tvorby a poskytovania profesijných kvalifikácií a mikrocertifikátov, podpora realizácie praktického vyučovania žiakov (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa).

Program bude ďalej podporovať projekty zamerané na programy (vrátane podpory pilotných projektov a schém) na rozvoj vzdelávania špecifických cieľových skupín, manažérov spoločností a riadiacich pracovníkov verejného a súkromného sektora a ich kompetencií v oblasti riadenia, ktoré sú nevyhnutné pre digitálnu transformáciu a inovácie spoločností.

Podpora digitálnej pripojiteľnosti

Hlavným cieľom podpory bude zlepšenie konektivity a podpora bude zameraná najmä na nasledovné aktivity:

 • rozvoj infraštruktúry – zavádzanie vysokokapacitných širokopásmových sietí (najmenej 1 Gbps) v miestach zlyhania trhu. Na základe mapovania aktuálneho pokrytia a komerčných plánov operátorov budú spolufinancované náklady na pasívnu časť infraštruktúry elektronickej komunikačnej siete;
 • systém poukážok na podporu konektivity
 • podpora zapojenia slovenských subjektov do programu Nástroj na prepájanie Európy pre oblasť konektivity

Aktuálne a plánované výzvy pre rok 2024

Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Plánované vyhlásenie

Q2 2024

Plánovaná alokácia

114 mil. €

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje v rámci Programu Slovensko vyhlásiť výzvu na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Alokovaných bude 114 miliónov eur a podporu budú môcť získať podnikateľské subjekty, ktoré budú na svojom výskume spolupracovať s výskumnými organizáciami v pozícii partnerov. Touto výzvou budú podporené projekty vedecko výskumných aktivít v podnikoch na každom stupni inovačného reťazca, a podporí sa aj zavedenie dosiahnutej inovácie do samotného produkčného procesu. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie a žiadať o dotáciu budú môcť podniky na celom území Slovenska, ktoré spĺňajú kľúčovú podmienku držiteľa platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

Čítaj viac...

Podpora digitálnej ekonomiky RIS3

Plánované vyhlásenie

Q2 2024

Plánovaná alokácia

15 mil. €

Z Programu Slovensko by mali byť podporené podniky a výskumné inštitúcie z výzvy Podpora digitálnej ekonomiky RIS3. Predpokladaná alokácia výzvy je 15 miliónov EUR. Výzva bude podľa dostupných zdrojov vyhlásená Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v druhom kvartáli tohto roka a o zdroje sa budú môcť uchádzať podniky z celého územia okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Oprávnené aktivity budú musieť spadať do niektorej z domén inteligentnej špecializácie RIS3:

 • Doména 1: Inovatívny priemysel pre 21. storočie;
 • Doména 2: Mobilita pre 21. storočie;
 • Doména 3: Digitálna transformácia Slovenska;
 • Doména 4: Zdravá spoločnosť;
 • Doména 5: Zdravé potraviny a životné prostredie.

Čítaj viac…

Inovačný voucher 2024

Plánované vyhlásenie

Aktuálna

Plánovaná alokácia

7,7 mil €

Výzva ponúka firmám finančné prostriedky na spoluprácu s akademickými inštitúciami a výskumnými a vývojovými organizáciami s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Inovačné vouchery slúžia na sprostredkovanie VaV služieb za účelom riešenia konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiacej s jeho inovačnými aktivitami. Akceptovaným výsledkom výskumných a vývojových činností sú napr. analýzy, štúdie, technické dokumentácie, dodanie modelov či funčkných prototypov. Ochrana práv duševného vlastníctva – prihláška resp. udržiavacie poplatky patentových prihlášok alebo úžitkových vzorov. V priebehu roku 2024 by následne mala byť vyhlásená aj ďalšia výzva na Inovačné vouchery, tentokrát z Programu Slovensko.

Čítaj viac

Výzva IT firmy

Plánované vyhlásenie

Q3 2024

Plánovaná alokácia

5 mil. €

Z tejto výzvy by mali byť podporené inovatívne riešenia v oblasti zdravotníctva a školstva. Predpokladaný objem prostriedkov je stanovený na 5 miliónov eur. Výzvu vyhlási Ministerstvo hospodárstva SR v treťom kvartáli a o zdroje budú môcť požiadať firmy zo všetkých krajov okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Čítaj viac…