GRANTY PODNIKATELIA
21.3.2022

Veľký prehľad grantov na podporu digitalizácie pre podnikateľov

Digitálna éra prináša nové technológie, inovácie a trendy, ktoré dynamicky menia svet a zasahujú do všetkých oblastí života. Informatizácia a digitalizácia zmenili spôsob, akým sa vytvára ekonomická hodnota, štruktúra a fungovanie trhov. V konečnom dôsledku to tiež spôsobuje zmeny v tom, ako sa vytvárajú a rozvíjajú vzťahy – hospodárske aj sociálne.

Sociálne a ekonomické výzvy musia byť preto adresované a riešené tak, aby sa ukázala pridaná hodnota spoločnej a jednotnej Európy, ktorá digitálnu transformáciu využije v maximálnom možnom meradle vo svoj prospech. Zodpovedajú tomu aj okruhy, do ktorých by podľa Komisie mala Únia v nasledujúcich siedmich rokoch investovať.

V rámci viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027 dostáva potreba rozvoja digitálnej ekonomiky osobitnú pozornosť. To sa samozrejme prejaví aj v podpore verejného sektora a podnikateľov z grantov a dotácií. Okrem „zelených tém“ bude mať oblasť digitalizácie dôležité zastúpenie nie len v rámci eurofondov ale aj plánu obnovy a ďalších grantových zdrojov.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Stratégia pre jednotný digitálny trh

Pri téme digitálnej transformácie je dobré poznať stratégie a plány na národnej úrovni aj úrovni EÚ, pretože tieto určujú zameranie, obsah a rozsah nástrojov (finančných a nefinančných). Granty a dotácie sú jedným z nástrojov na dosahovanie cieľov rozvojových politík a aby sme pochopili širší kontext grantových výziev je potrebné poznať stratégie z ktorých vychádzajú. Jednou z nich je Stratégia pre jednotný digitálny trh, ktorá tvorí základ pre ďalšie dôležité stratégie EÚ ako napríklad Digitálny kompas do roku 2030.

Jednotný trh je jedným z najdôležitejších výdobytkov EÚ. Vďaka tomu sa môžu tovary, práce ľudia pohybovať po celej EÚ takmer rovnako ako v rámci jednej krajiny. Oblasť, ktorá pokrýva digitálny marketing, elektronické obchodovanie a telekomunikácie sa označuje ako digitálny jednotný trh (DSM). Európska komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Tá je zameraná na 4 základné oblasti:

  • zručnosti
  • digitálna transformácia podnikov
  • bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry
  • digitalizácia verejných služieb.

Na úrovni Slovenska je dôležitou stratégiou SK RIS3 2021+, ktorá určuje ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. SK RIS3 2021+ je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027 pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií.

Jednou z hlavných prekážok pre malé a stredné podniky na ceste k digitalizácii je nedostatok zdrojov na investovanie do procesu digitálnej transformácie. Absencia finančných prostriedkov predstavuje osobitný problém pre MSP, keďže schopnosť získať financie zvyčajne súvisí s veľkosťou firmy. Čím je spoločnosť menšia, tým je pre ňu ťažšie využiť externé možnosti financovania. Nástroje externej pomoci sa nelimitujú len na granty, ale aj na ďalšie formy pomoci ako vouchere, úvery, one-stop-shop riešenia či ďalšie formy nefinančnej pomoci.

podpora digitalizacie

Konkrétne granty na podporu digitalizácie

Na podporu digitalizácie zo zdrojov EÚ bude v najbližších rokoch vyčlenených niekoľko miliárd eur. Tu sú niektoré konkrétne možnosti, ktoré budú môcť podnikatelia na Slovensku využiť.

Inovačné poukážky Slovensko

Výzva by mala byť otvorená v lete 2022. Granty/poukážky budú poskytované vo výške do 10 000 €. Medzi oprávnenými aktivitami v rámci výzvy bude mapovanie kľúčových procesov podniku súvisiacich s implementáciou inovácií; identifikácia produktov, služieb a technológií vhodných na transformáciu a zhodnotenie ich inovačného potenciálu; príprava technologického plánu (skauting technológií) pre inovácie; príprava plánu digitalizácie podniku a špecifikácia procesov digitalizácie.

Kreatívne vouchere

Grantová výzva na kreatívne poukážky je vyhlasovaná pravidelne 2x ročne. Podnikatelia vďaka tejto výzve môžu využiť služby v oblasti architektúry, dizajnu, reklamy a marketingu a taktiež programátorské či iné IKT služby. Výška príspevku býva zväčša nižšia ako pri iných zdrojoch, aktuálne je to 4650 €.

Vďaka plánu obnovy by malo na Slovensko prísť viac ako 6 miliárd eur. Digitálna transformácia malých a stredných podnikov bude podporená z niekoľkých výziev:

  • Inovačné, digitálne, patentové vouchere – ich cieľom je stimulácia spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami; certifikačné konania a skúšky; individualizované IT riešenia pre firmy; nasadenie alebo zásadné vylepšenie informačného systému; e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. Podpora bude vo výške do 200 000 €.
  • Digitálna pôžička – je zameraná na zvýšenie motivácie MSP vstupovať do projektov zo zelenej a digitálnej oblasti. Splatnosť pôžičiek bude 12-84 mesiacov
  • Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky – výzva zameraná na podporu priemyselných technológií (napr. automatizácia v priemysle), ale aj ďalších technológií (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia ); umelá inteligencia a robotika; demonštratívne nasadzovanie technológií.
  • Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií – cieľom tejto výzvy bude podpora perspektívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií; podpora budovania testovacej a experimentálnej infraštruktúry; podpora aktivít, ktoré povedú k zapájaniu sa subjektov do inovačných projektov, výskumno-vývojových projektov, a to najmä na európskej a medzinárodnej úrovni; podporu platforiem a kompetenčných centier.

Podpora malého a stredného podnikania je jednou z priorít eurofondovej pomoci v programovom období 2021 – 2027. Podnikatelia budú môcť získať granty predovšetkým na podporu riadenia, prototypovania, testovania a zavádzania inovácií (vrátane produktových a procesných). Hlavným cieľom pomoci z grantov a dotácií pre podnikateľov je zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP, ako aj prechod na zelené a digitálne hospodárstvo, podpora začínajúcich podnikov so zameraním na rozvoj inovatívnych startupov a podpora rodinného podnikania či alternatívnych foriem podnikania (zdieľaná ekonomika, strieborná ekonomika a.i.). 

Dôležitá bude téma zvyšovania digitálnych zručností, ktoré by mali byť prispôsobené doménam ris3 a potrebám priemyselnej a zelenej transformácie. Pôjde najme o dotácie na podporu fungovania nových podnikateľských modelov vrátane zdieľanej ekonomiky, online platforiem a využitia inovatívnych technológií v priemysle a službách. Z eurofondov budete môcť tiež financovať projekty zameraná na inteligentné a prepojené senzory a zariadenia, zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov dát a databáz či inteligentné energetické systémy. Špecifickou témou podpory podnikania z eurofondov bude kybernetická bezpečnosť a kryptografia.

Digital Europe Programme

Vďaka výzve Digital Training (DIGITAL-2022-TRAINING-02) budete môcť získať financie na kurzy pre manažérov (na získanie pokročilých digitálnych zručností a kompetencií súvisiacich s digitálnymi technológiami). Okrem toho bude podpora zameraná napríklad aj na organizáciu seminárov a workshopov o konkrétnych obchodných prípadoch a aspektoch určitých digitálnych technológií pre vysokokvalifikovaných pracovníkov v MSP. Výzva European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01) bude zasa zameraná napríklad na pomoc podnikateľov pri hľadaní investorov alebo získavaní grantov a ďalšie aktivity.