Dotácie pre malé a stredné podniky a startupy

Malé a stredné podniky (MSP) a živnostníci patria medzi piliere európskej ekonomiky. Európska komisia sa preto rozhodla pre výraznejšiu podporu podnikania v programovom období 2014 – 2020, s cieľom podporovať podnikavosť a podporovať rast malých a stredných podnikov riešením problémov, ktoré brzdia ich rozvoj. Finančné prostriedky pre podporu MSP sú vyčlenené z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Pre koho sú dotácie určené?

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

ROZVOJ PODNIKANIA

Podporované sú najmä investície do nových výrobných technológií a strojov  vo výrobných odvetviach od produkcie farmaceutických výrobkov až po výrobu nábytku, do marketingu nových produktov, do kultúrneho a kreatívneho priemyslu…

VÝSKUM A VÝVOJ

Podporiť môžete dlhodobý strategický výskum, spoluprácu s výskumnými inštitúciami, inovácie výrobných procesov a produktov, vývoj nových produktov…

POĽNOHOSPODÁRSTVO, RYBNÉ HOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO

Podporované je podnikanie v živočíšnej a špecializovanej rastlinnej výrobe, investície do skladovacích kapacít, poľnohospodárskych strojov a zariadení a mnoho iného.  Ďalšou kategóriou sú investície do lesníckych technológií a rozvoja akvakultúry.

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Podpora elektronického podnikania,  zvýšenie kvality a dostupnosti eGovernment služieb, zvyšovanie dôveryhodnosti a zjednodušenie elektronického obchodu.

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Podporovaná je umelecká tvorba od divadla cez hudbu až po literatúru, investície do agroturistiky a ubytovacích zariadení a iné.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Investície do prípravy na opätovné použitie odpadov, recyklácie, materiálového zhodnocovania odpadov,  zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, verejných vodovodov či kanalizácií.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú opatrenia na podporu udržateľného zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, zvýšenie zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti Rómov, tvorbu nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle…

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora podnikania v oblasti služieb starostlivosti o deti, podpora zosúladenia rodinného a pracovného života, boj proti diskriminácii…

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Výstavba škôlok, tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých, zlepšenie prístupu na trh práce znevýhodnených skupín obyvateľstva…

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

Zabezpečenie a implementácia energetických auditov – zatepľovanie budov, výmena okien, rozvody energie,  osvetlenie a pod.

ANALÝZY PLÁNY STRATÉGIE

Podporované sú dokumenty zaoberajúce sa bojom proti diskriminácií, zamestnateľnosťou, medzisektorovými spoluprácami, cezhraničnou stratégiou na podporu inteligentného rozvoja…

Chcete dostávať notifikácie o najnovších výzvach?

Dotácie pre vaše podnikanie

Vyberte si grant
pre vaše podnikanie

Všetko pohodlne
do 5 minút.

zobraziť aktuálne výzvy

Dôverujú nám

Ako pracujeme?

Chcete využiť grantové finančné zdroje? My vieme, ako na to.
Vyberte si balíček spolupráce, ktorý vám najviac vyhovuje:

Light – 2,90 €/mesiac – získate mesačný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a dotácií a k tomu aj eBook: Ako úspešne čerpať eurofondy (bežná cena tohto eBooku je 2,90 €).

Basic –  19,90 €/rok – získate ročný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a dotácií, sprístupnenie všetkých eBookov, možnosť využívať interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy, aby ste zistili, aké sú vaše šance pri žiadosti o zvolenú dotáciu.

• Medium –  59,90 €/rok – okrem služieb balíka Basic získate ročný prístup k video obsahu. V ňom vám predstavíme podstatné informácie o najzaujímavejších aktuálnych výzvach. Máte možnosť zadať jeden projektový nápad, ktorý naši experti prehodnotia a priradia k nemu dotačný zdroj.

• Profi – 119,90 €/rok – táto forma registrácie je vhodná pre najnáročnejších klientov. Okrem služieb z balíka Medium získate 30- minútovú telefonickú konzultáciu, kde s vami prediskutujeme vaše otázky zo sveta grantov. Máte možnosť zadať až 3 projektové nápady, ktoré naši experti prehodnotia a priradia k nim vhodný dotačný zdroj. Potom stačí počkať na notifikáciu, kedy bude vhodný grant vyhlásený.

Free – bezplatná forma registrácie -ak si neprajete väčšiu formu podpory zo strany GrantExpert.sk a prístup do detailu grantov, môžete aj naďalej využívať služby portálu zdarma.

Zvolili ste si balík Light, Basic alebo Free?

1. Po zaregistrovaní na portál máte prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a dotácií.  V rámci balíka Free sa vám zobrazia len základné informácie o grantoch.

2. Ak chcete preveriť projektový nápad dokúpte si službu Posúdenie projektového nápadu v sekcii Služby GrantExperta.

3. Expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný pre váš zámer. Následne máte možnosť osloviť konkrétnych expertov na spracovanie projektu.

Zvolili ste si balík Medium alebo Profi? 

1. Získavate ročný prístup k videoobsahu.

2. V rámci balíka predplatného Medium môžete zadať 1 projektový nápad, v Profi až 3. Expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný pre váš nápad.

3. Získavate plnú technickú podporu prostredníctvom VIP rozhrania s on-line chatom.

Všetci registrovaní klienti môžu využiť nasledujúce služby portálu:

  • Posúdenie projektového nápadu
  • Školenia o eurofondoch
  • Prípravu žiadosti o grant
  • Projektový manažment schváleného projektu
  • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
  • Energeticky audit

Stačí si vybrať vhodnú službu pre váš projektový zámer.

Pre jednotlivé služby môžete vyberať z grantových expertov. Každý z expertov prešiel preverením zo strany prevádzkovateľa portálu GrantExpert a absolvoval osobný pohovor.
Spomedzi expertov vyberáte na základe:

  • Fixnej ceny za službu
  • Referencií (doložené ITMS kódy zrealizovaných projektov)
  • Hodnotenia zo strany klientov portálu

Systém vám automaticky vyberie expertov, ktorí najlepšie zodpovedajú vašim projektovým zámerom a vybraným dotačným zdrojom.

Osloviť môžete viacero expertov a po potvrdení z ich strany vybrať toho, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Následne s ním uzatvoríte zmluvu a zaplatíte za službu na bezpečný účet portálu. Z tohoto účtu sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.

Pozn. Pre niektoré služby ako sú Zápis do registra partnerov, verejné obstarávanie alebo energetický audit máme jedného zmluvného partnera.

Každá služba má svoj špecifický proces. Napríklad pri službe vypracovanie projektu je priebeh nasledujúci:

1. fáza: Úvodné stretnutie s expertom – počas neho si dohodnete, aké podklady je potrebné dodať z vašej strany a určíte si časový plán spolupráce.
2. fáza: Prvý návrh projektu – grantový expert nahrá na portál prvotný návrh žiadosti o dotácie, ktorá bude čakať na vaše schválenie.
3. fáza: Finálny návrh projektu – Expert pre vás vypracuje finálnu žiadosť a po vašom schválení ju odovzdá inštitúcii zodpovednej za daný grantový zdroj v súlade s podmienkami výzvy.

4. fáza:  Klarifikácia: V prípade, že vám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti, expert vám pripraví podklady potrebné pre doplnenie projektu a cez portál vám ich doručí. Až po tomto kroku je expertovi vyplatená posledná platba za jeho služby.