DIGITALIZÁCIA GRANTY PODNIKATELIA
8.2.2023

Sprievodca digitálnych grantov

Jednou z kľúčových priorít grantových programov pre najbližšie obdobie je podpora digitálnych projektov. Nenávratná finančná aj nefinančná pomoc bude určená pre subjekty verejného aj súkromného sektora. Podporované budú rôzne projekty od zvyšovania digitálnej gramotnosti po využívanie umelej inteligencie. V tomto článku vám prinášame veľký prehľad ekosystému digitálnych grantov.


Obsah článku

Bruselské programy

Plán obnovy

Program Slovensko

Plánované výzvy pre rok 2023


Bruselské programy

EÚ poskytuje finančné prostriedky na širokú škálu projektov a programov pokrývajúcich takmer všetky oblasti. Nové priamo riadené programy EÚ budú prebiehať v rokoch 2021 – 2027 a budú pokrývať široké spektrum oblastí, ako je regionálny a mestský rozvoj, výskum a inovácie, životné prostredie, vzdelávanie a odborná príprava, podpora MSP a kultúru. Na rozdiel od programov financovaných z EŠIF, ktoré sú implementované členskými štátmi, resp. regiónmi, je väčšina nástrojov podpory EÚ riadená a implementovaná centrálne – priamo generálnymi riaditeľstvami Európskej komisie. Nižšie prinášame prehľad 6 najdôležitejších priamo riadených programov pre oblasť digitálnej transformácie.

Program Digitálna Európa

Program Digitálna Európa (DIGITAL) je hlavným programom EK pre financovanie digitálnych inovácií v aktuálnom programovom období. Jeho cieľom je urýchliť oživenie hospodárstva EÚ a podporiť digitálnu transformáciu Európy. Program Digitálna Európa posilní investície v mnohých oblastiach vrátane:

 • budovania kapacít v oblasti superpočítačov a spracovania údajov;
 • budovania kapacít v obalsti umelej inteligencie (AI), ako sú dátové priestory a knižnice algoritmov AI;
 • kyberbezpečnosti;
 • rozvoja digitálnych zručností, čím sa rozšíri najlepšie využitie digitálnych kapacít v spoločnosti a hospodárstve EÚ;
 • podpory digitalizácie podnikov a verejnej správy

Program Digitálna Európa je navrhnutý tak, aby zaplnil medzeru medzi výskumom a zavádzaním digitálnych technológií. Výsledky výskumu prinesie na trh v prospech európskych občanov a podnikov, najmä malých a stredných podnikov.

Viac o programe…

Nástroj na prepojenie Európy – Digital

Nástroj na prepojenie Európy podporuje transeurópske siete a infraštruktúry v sektoroch dopravy, telekomunikácií a energetiky. Investuje do širokopásmových sietí ako súčasť širšieho úsilia EÚ vybudovať infraštruktúru, ktorá dokáže zvládnuť vznikajúce a budúce procesy a aplikácie. Medzi hlavné intervencie plánované v rámci CEF Digital patria:

 • Budovanie vysokokapacitných sietí vrátane systémov 5G v vybraných oblastiach
 • Zabezpečenie nepretržitého pokrytia systémami 5G všetkých hlavných dopravných ciest vrátane transeurópskych dopravných sietí
 • Budovanie nových alebo významná modernizácia existujúcich chrbticových sietí vrátane podmorských káblov v rámci členských štátov a medzi nimi a medzi Úniou a tretími krajinami
 • Budovanie a podpora infraštruktúry digitálnej konektivity súvisiacej s cezhraničnými projektmi v oblasti dopravy alebo energetiky

Viac o programe…

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch?

Aktivovať radar

Horizon Europe

Horizont Európa je 7-ročný program financovania výskumu a inovácií, ktorý bude pokračovať v práci programu Horizont 2020. Bude financovať životne dôležitý výskum v oblasti zdravia, odolnosti a zelenej a digitálnej transformácie. Horizont Európa zahŕňa vyhradený rozpočet na „Digitál, priemysel a vesmír“. Tento rozpočet bude rozvíjať výskum a špičkové inovácie v technológiách, ako sú:

 • umelá inteligencia a robotika
 • internet novej generácie
 • vysokovýkonnáé výpočty
 • veľké dáta
 • kľúčové digitálne technológie
 • 6G

Program bude podporovať aj výskum v oblasti kombinovania digitálnych technológií s inými technológiami. Celkovo sa očakáva, že približne 35 % programu Horizont Európa podporí projekty v oblasti digitálnej transformácie. Projekty z programu Horizont Európa budú dopĺňať projekty programu Digitálna Európa.

Viac o programe

InvestEU

InvestEU poskytne kľúčovú podporu spoločnostiam vo fáze obnovy a zabezpečí silné zameranie súkromných investorov na strednodobé a dlhodobé politické priority EÚ. Najmä európska zelená dohoda a digitalizácia. Najmenej 10 % programu sa použije na digitálne ciele. InvestEU výrazne posilní investície do digitálnych infraštruktúr, technológií a zručností, pričom sa zameria najmä na:

 • Väčšia a lepšia konektivita, ktorá poskytuje potrebnú šírku pásma pre zdravotníctvo, vzdelávanie, dopravu, logistiku a médiá a znižuje digitálnu priepasť
 • Vývoj, nasadzovanie a rozšírené používanie digitálnych technológií, ktoré transformujú priemysel a majú skutočný vplyv na každodenný život ľudí, ako sú superpočítače, umelá inteligencia, blockchain, cloud, dáta a internet vecí
 • Posilnenie európskej prítomnosti v kľúčových častiach digitálneho dodávateľského reťazca, ako sú polovodiče vrátane mikroprocesorov, dátové technológie, 5G a kvantové technológie, ktoré sú mimoriadne dôležité pre bezpečnosť, dôveru a strategickú autonómiu
 • Digitálna transformácia ekosystémov a podnikov naprieč hospodárskymi sektormi, posilnenie ich potenciálu a ich vybavenie potrebnými digitálnymi nástrojmi a procesmi
 • Inovatívny mediálny obsah a technológie

Viac o programe

Creative Europe MEDIA

Podprogram Kreatívna Európa MEDIA bude podporovať európsky filmový a iný audiovizuálny priemysel. Poskytuje finančné prostriedky na vývoj, propagáciu a distribúciu európskych diel v rámci Európy aj mimo nej. Prostredníctvom akcie Creative Innovation Lab chce Kreatívna Európa podporiť inovatívne prístupy k tvorbe obsahu, prístupu, distribúcii a propagácii v kultúrnych a kreatívnych sektoroch, ako aj v iných sektoroch. Takéto prístupy by mali zohľadniť digitálnu transformáciu s cieľom:

 • Motivovať subjekty z rôznych kultúrnych a kreatívnych sektorov, aby navrhovali a testovali inovatívne digitálne riešenia s dlhodobým pozitívnym vplyvom
 • uľahčiť vytváranie inovatívnych nástrojov, modelov a metód blízkych trhu pre audiovizuálny sektor a iné kreatívne odvetvia

Viac o programe

EU4Health

EU4Healto je nový program určený na posilnenie zdravotnej bezpečnosti a prípravu na budúce zdravotné krízy. Približne 10 % tohto programu sa použije na digitálnu transformáciu zdravotníctva. V oblasti digital je cieľom programu zlepšenie údajov o zdraví a podpora využívania digitálnych nástrojov a služieb a digitálnej transformácie systémov zdravotnej starostlivosti.

Viac o programe


plan obnovy a odolnosti

Plán obnovy

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Kľúčovým cieľom plánu je podporiť reformy a investície, ktoré posilnia slovenskú ekonomiku a umožnia začať znova dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Na základe stanoveného kľúča bude mať Slovensko k dispozícii 6,3 miliárd eur na vykonanie reforiem a investícií obsiahnutých v Pláne obnovy, z toho 1 miliardu pre oblasť digitálnej transformácie.

Kľúčovým prvkom Plánu obnovy z pohľadu finacnovania digitálnej transformácie je tzv. Komponent 17 Digitálne Slovensko, ktorého hlavným cieľom je rozvoj elektronickej verejnej správy, kybernetickej bezpečnosti, digitálnych zručností nielen pre žiakov a študentov škôl, ale aj pre zamestnancov v priemysle a verejnej správe, podpora nasadzovania digitálnych technológií s širším dosahom na spoločnosť v oblasti priemyselnej výroby a poskytovania služieb.

Okrem vyššie uvedeného komponentu bude možné digitálne projekty financovať aj z Komponentu 7 Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý bude podporovať projekty v oblasti zvyšovania digitálnych zručností a digitalizácie škôl.

Výzvy z Plánu obnovy postupne pribúdajú do databázy grantov na portáli Grantexpert.sk

eGovernment – digitálne služby štátu

V oblasti budovania elektronických služieb štátu pre občasnov a podnikateľov budú z prostriedkov plánu obnovy podporené nasledujúce projekty:

 • Nasadenie eGovernment riešenia pre 16 životných situácií, ktoré budú adresovať jednotný prístup k vyhľadávaniu služieb a jednotné miesto pre realizáciu služieb, mobilnú verziu, jednotný dizajn, dostatočnú navigáciu, plynulý prechod v životnej situácii, prístup k prehľadu o stave spracovania podaní, poskytovanie notifikácií o stave spracovania podania a služby a tiež platby online.
 • Dokončenie digitálnej transformácie (spustenie funkčnej digitálnej verzie) 42 informačných systémov verejnej správy

Viac o programe

Digitálna ekonomika

Plán obnovy bude hlavným nástrojom pre financovanie reforiem v oblasti riadenia procesu digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti. Okrem reforiem na úrovni verejnej správy podporí Plán obnovy aj konkrétne investície:

 • Vybudovanie siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) a centier digitálnych inovácií (CDI) pre podporu slovenských MSP
 • Dobudovanie kompetenčných centier a platforiem zameraných na konkrétne technológie (napríklad vysokovýkonné výpočty, blockchain alebo kybernetická bezpečnosť)
 • Podpora účasti slovenských subjektov v projektoch v rámci priamo riadených programov EÚ, a to najmä programov Digitálna Európa (DIGITAL), Nástroj na prepájanie Európy (CEF) a Horizont Európa formou dodatočného financovania projektov
 • Podpora výskumu a tvorby aplikačných riešení v oblasti digitálnych technológií, posilnenie kapacít (ľudských, technologických a infraštruktúrnych) v oblasti výskumu, vývoja a aplikácie top digitálnych technológií v podmienkach Slovenska
 • Riešenie aktuálnych spoločenských problémov a dostatočne flexibilnú a rýchlu podporu inovatívnych riešení – formou hackathonov s účasťou inovátorov z radov korporácií, startupov, výskumných inštitúcií, (študentov) vysokých škôl a inej odbornej verejnosti

Viac o programe

Digitálne zručnosti

Zvyšovanie digitálnych zručností je kľúčovým nástrojom na digitalizáciu celého hospodárstva a verejnej správy. Plán obnovy preto podporí zvyšovanie gramotnosti žiakov a získavanie zručnosti potrebných pre život v globálnej a nízkouhlíkovej digitálnej ekonomike a spoločnosti (kritické myslenie, digitálne a mäkké zručnosti).

Digitálna vybavenosť základných a stredných škôl je dôležitým predpokladom pre rozvíjanie digitálnych zručností. Cieľom podpory z Plánu obnovy bude nadviazať na už existujúce a schválené projekty a priblížiť sa k plnej digitálnej vybavenosti na vstupnej úrovni všetkých základných a stredných škôl (podľa definovaných IKT štandardov postavených na základe modelu „vysoko vybavenej a prepojenej učebne” (highly equipped and connected classroom HECC).

Viac o programe

Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky

Granty v tejto oblasti budú poskytnuté na stimuláciu súkromnej participácie na výskume, vývoji a inováciách. Zámerom je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych inovácií. Plán obnovy poskytne nasledujúce formy podpory:

 • Zriadenie 3 Transformačných a inovačných konzorcií vo vybraných sektoroch ekonomiky s cieľom generovania nových výskumno-vývojových a inovačných projektov s transformačným potenciálom. Môže ísť napríklad o smart mobilitu a témy týkajúce sa rozvoja inteligentných miest a regiónov, IT a kybernetickú bezpečnosť, biotechnológie/digitálnu medicínu alebo zelené technológie/obnoviteľné zdroje.
 • Digitálny voucher – bude stimulovať digitalizáciu služieb a procesov u MSP. Oprávnenými nákladmi budú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových hardvérových a softvérových riešení), napr. nasadenie a zásadné vylepšenie informačného systému, e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť.
 • Podpora VaV projektov zameraných na digitálne témy, ktoré budú mať silné miesto v programe Horizont Európa a v iných EÚ iniciatívach ako priemyselné technológie (napr. automatizácia v priemysle), kľúčové digitálne technológie (napr. kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí; mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia ), umelá inteligencia a robotika.

Viac o programe

Digitalizácia v zdravotníctve

V oblasti digitalizácie zdravotníctva sa plánuje z prostriedkov plánu obnoviť podporiť nasledujúce projekty:

 • Projekt centra zdieľaných služieb pre 16 nemocníc s využitím moderného informačného systému, ktorý zabezpečí vysoký stupeň robotizácie a automatizácie administratívnych a kontrolingových procesov
 • Projekt celonárodného systému pre podporu služieb telemedicíny
 • Projekt národného archívu obrazových vyšetrení, čím bude umožnená systematická archivácia obrazových vyšetrení a ich spárovanie s anamnézou, či inými vyšetreniami daného pacienta
 • Projekt siete digitalizovaných patologických pracovísk integrovaných do národného archívu obrazových vyšetrení

Viac o programe


Program Slovensko

Prostredníctvom Programu Slovensko sa v období 2021 – 2027 budú realizovať investície z eurofondov v celkovej výške viac ako 12 miliárd €. Zdroje z fondov EÚ budú vyčlenené na prioritné oblasti podpory v rozsahu piatich cieľov politiky súdržnosti EÚ. V rámci cieľa politiky 1 „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“ budú investície z fondov EÚ zamerané najmä na podporu rozvoja a rozšírenia výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií. Podporená bude aj téma digitalizácie pre občanov, podniky, výskumné organizácie a verejnú správu, posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, rozvoja zručností pre priemyselnú transformáciu a podnikanie. Dôraz bude ďalej kladený na zvyšovanie digitálnej pripojiteľnosti v slovenských regiónoch.

Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie

Cieľom podpory je zvýšenie inovačnej schopnosti ekonomiky, prostredníctvom zavádzania inovatívnych a bezpečných digitálnych technológií, zvýšenie kvality poskytovaných verejných služieb. Cieľom je aj zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v súlade so Stratégiou digitálnej transformácie Slovenska 2030. Zoznam podporovaných činností sa v mnohom podobá na aktivity Plánu obnovy a zahŕňa:

 • podporu zapojenia slovenských subjektov do komunitárnych programov EÚ
 • podporu rozvoja siete európskych centier digitálnych inovácií (ECDI) slúžiacich ako „one stop shop“ miesta, ktoré poskytnú podnikom, prevažne MSP, ale aj verejnej správe „služby na kľúč“ zamerané na podporu ich digitálnej transformácie
 • rozvoj dátovej interoperability informačných systémov verejnej správy
 • zlepšovanie technologického, procesného, infraštruktúrneho, vedomostného a organizačného zabezpečenia zručností a kapacít pre plnenie úloh v oblasti KIB v prostredí orgánov štátnej a verejnej správy

Podpora budovania inteligentných miest a regiónov

Hlavným cieľom je zabezpečenie rozvoja obcí, miest a regiónov prostredníctvom implementácie inovatívnych technologických a netechnologických riešení a inteligentného riadenia. Podpora bude zameraná na:

 • Rozvoj tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy, najmä rozvoj dátových platforiem, využívanie priestorových a otvorených dát a súvisiacich nástrojov s pridanou hodnotou pre inteligentné rozhodovanie a správu mesta/regiónu, tvorba proaktívnych elektronických služieb, ako aj poskytovanie služieb občanom a podnikateľom, vrátane získavania poznatkov o aktuálnom stave dostupnosti a využívania dát v rámci verejnej správy, budovania špecifických kapacít a infraštruktúry v tejto oblasti.
 • Aktivity a inovatívne riešenia pre zvyšovanie kvality života, ekologickosti, bezpečnosti, odolnosti a udržateľnosti miest a regiónov, ako aj podpora behaviorálnych a sociálnych inovácií;
 • Vytváranie a rozvoj inovačných ekosystémov, platforiem a partnerstiev pre aktivity experimentovania s novými technológiami, pilotovania inovatívnych, zelených, udržateľných riešení v tejto oblasti.
 • Budovanie administratívnych, technických a analytických kapacít pre rozvoj inteligentných miest a regiónov a implementáciu projektov v tejto oblasti, vrátane podpory vzdelávacích aktivít a programov, a aktivít zameraných na budovanie vedomostnej základne

Digitálne zručnosti

Hlavným cieľom je zabezpečenie a rozvoj zručností a kompetencií (technické, nové
vysokošpecializované, digitálne a i.) potrebných pre digitálnu a zelenú transformáciu, a to v úzkej spolupráci vzdelávacích inštitúcií s podnikmi. Podporované bude napríklad tvorba a zavádzanie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov podľa potrieb priemyslu, podpora tvorby a zavádzania krátkych (non-degree) kurzov a programov terciárneho vzdelávania, podpora tvorby a poskytovania profesijných kvalifikácií a mikrocertifikátov, podpora realizácie praktického vyučovania žiakov (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa).

Program bude ďalej podporovať projekty zamerané na programy (vrátane podpory pilotných projektov a schém) na rozvoj vzdelávania špecifických cieľových skupín, manažérov spoločností a riadiacich pracovníkov verejného a súkromného sektora a ich kompetencií v oblasti riadenia, ktoré sú nevyhnutné pre digitálnu transformáciu a inovácie spoločností.

Podpora digitálnej pripojiteľnosti

Hlavným cieľom podpory bude zlepšenie konektivity a podpora bude zameraná najmä na nasledovné aktivity:

 • rozvoj infraštruktúry – zavádzanie vysokokapacitných širokopásmových sietí (najmenej 1 Gbps) v miestach zlyhania trhu. Na základe mapovania aktuálneho pokrytia a komerčných plánov operátorov budú spolufinancované náklady na pasívnu časť infraštruktúry elektronickej komunikačnej siete;
 • systém poukážok na podporu konektivity
 • podpora zapojenia slovenských subjektov do programu Nástroj na prepájanie Európy pre oblasť konektivity

Plánované výzvy pre rok 2023

Digitálny voucher

Plánované vyhlásenie

Q1 2023

Plánovaná alokácia

12 mil. €

Výzva bude zameraná na stimuláciu digitalizácie služieb a procesov vo firmách. Riešenia pre digitalizáciu bude môcť poskytnúť široká škála poskytovateľov vrátane iných spoločností, digitálnych centier, univerzít a samospráv. Pomôže to naštartovať digitálnu transformáciu, ktorá je nevyhnutná pre zmenu fungovania firiem a poskytovanie hodnoty zákazníkom. Výzva bude určená pre mikropodniky, malé podniky alebo stredné podniky. Maximálna výška pomoci na jeden poukaz je 15 000 eur. Časová oprávnenosť uplatnenia poukazu je 6-12 mesiacov, pričom o poukaz bude možné požiadať aj viackrát do roka. Oprávnenosť na opätovné zapojenie je podmienená zapojením žiadateľa do iného projektu a účasťou iného riešiteľského tímu. Orientačný počet podporených projektov je 800.

Čítaj viac

Inovačný voucher

Plánované vyhlásenie

Q1 2023

Plánovaná alokácia

7,7 mil. €

Plánovaná výzva ponúka firmám finančné prostriedky na spoluprácu s akademickými inštitúciami a výskumnými a vývojovými organizáciami s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Inovačné vouchery budú slúžiť na sprostredkovanie VaV služieb za účelom riešenia konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiacej s jeho inovačnými aktivitami. Poukaz bude slúžiť na úhradu služieb výskumu a vývoja, ktoré pomôžu vyriešiť konkrétne zadanie alebo problém súvisiaci s inovačnými aktivitami žiadateľa. Na pomoc sa bude vzťahovať režim pomoci de minimis, takže sa môžu zúčastniť aj menšie spoločnosti. Minimálna výška grantu je 1 000 EUR a maximálna výška grantu je 15 000 EUR. o voucher bude umožnené požiadať opakovane, max. 1 krát ročne, s 12 mesačným odstupom od dátumu podania predchádzajúceho projektu.

Čítaj viac

Výzva pre projekty na TRL úrovniach 1-3

Plánované vyhlásenie

Q1 2023

Plánovaná alokácia

41 mil. €

Plánovaná výzva je zameraná na podporu základného, ​​aplikovaného výskumu a overovania koncepcií pre oblasti s potenciálnou budúcou komerčnou hodnotou v oblasti digitálnych technológií. Cieľom je pomôcť výskumným inštitúciám a univerzitám zvýšiť ich vedomostnú základňu a podporiť spoluprácu medzi všetkými sektormi. Celková alokácia na výzvu je 41,18 milióna eur. Výzva je otvorená pre právnické osoby zo všetkých sektorov výskumu a vývoja, ako aj pre firmy a inštitúcie zo všetkých sektorov. Oprávnenými činnosťami sú výskumno-vývojové činnosti s cieľom zvyšovania poznatkovej základne v prostredí výskumu a vývoja. Oprávnenými výdavkami sú mzdové výdavky vrátane povinných odvodov, tovary a služby, výdavky na prístroje, náradie a vybavenie (nákup, prenájom, leasing, odpisy), výdavky na PDV, cestovné náklady a nepriame výdavky. Pravidlá štátnej pomoci budú závisieť od typu žiadateľov/partnerov. Minimálna a maximálna výška grantu je 500 000 € na 3 roky a 1 000 000 € na 3 roky pre projekty s partnermi. Maximálna intenzita pomoci je 100 % (v závislosti od žiadateľov/partnerov). Časová oprávnenosť na realizáciu projektu je najneskôr do Q2/2026.

Čítaj viac

Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí

Plánované vyhlásenie

Q1 2023

Plánovaná alokácia

41 mil. €

Výzva “Podpora vývoja inovatívnych riešení a ich pilotného testovania/nasadzovania v reálnom prostredí” podporuje procesné inovácie v oblasti Industry 4.0. Cieľom je vývoj unikátnych technológií, ktoré majú potenciál uspieť na trhu, pre vlastné alebo trhové potreby. Žiadatelia môžu podávať projekty v oblasti priemyselných technológií, digitálnych technológií, umelej inteligencie a robotiky. Alokácia výzvy je 41,21 mil. €, formou podpory je grant. Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické alebo právnické osoby oprávnené na podnikanie, a v prípade inovatívnych MSP aj subjekty uskutočňujúce výskum a vývoj.

Čítaj viac

Príbuzné články

OZNAMY
18.5.2022

Zmena podmienok používania portálu

Prevádzkovateľ platformy Grant Expert, spoločnosť Grantexpert s.r.o. v súlade s platnými ustanoveniami obchodných podmienok platformy oznamuje všetkým užívateľom, že od 1. mája 2022 platia nová znenia Všeobecných obchodných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov.

Čo sa zmenilo?

V súvislosti so spustením novej verzie platformy bola odstránené definície “konzultanta” a doterajšia úprava pre nákup služby “písanie projektov”. Do obchodných podmienok boli doplnená definície pre “dodávateľa” ako aj pravidlá pre poskytovanie nových služieb: overenie oprávnenosti, písanie projektu, databáza dodávateľov. Z balíkov predplatného MEDIUM a PROFI boli odstránené interaktívne prehľady.

Nové Všeobecné obchodné podmienky portálu GrantExpert.sk nájdete na tomto mieste.

Príbuzné články

GRANTY PODNIKATELIA
15.5.2022

Možnosti financovania projektov prostredníctvom banky

Granty a dotácie sú významným zdrojom financovania projektov vo verejnom ale aj súkromnom sektore. S výnimkou projektov štátnej správy, granty väčšinou nefinancujú 100 percent výdavkov projektu. Ak chcete ako súkromná spoločnosť žiadať o grant, musíte zväčša rátať aj s inými zdrojmi financovania. Tie môžu byť vlastné alebo úverové, poskytované predovšetkým komerčnými bankami.

Prečo sa javí úverové financovanie ako optimálne riešenie v prípade realizácie projektu, aj keď žiadate o grant? Samotný proces podania žiadosti o dotáciu zvyčajne predstavuje veľmi dlhý čas, ktorý zahŕňa obdobie od vyhlásenia výzvy, podania žiadosti o nenávratný príspevok, jej samotného posúdenia. V prípade úspešnosti je to aj proces schválenia, zazmluvnenia, verejného obstarávania, samotných kontrol žiadostí o platbu. Navyše v prípade, že potrebujete vykonať zmeny v rámci scháleného projektu (napr. realokovať položky v rozpočte)sa celý proces predlžuje. Je totiž potrebné ich preschváliť prostredníctvom zmenových konaní na strane poskytovateľa grantu. Celý tento proces môže trvať v praxi aj viac ako 2 roky. V konečnom dôsledku neviete s istotou určiť, kedy peniaze reálne dostanete, napriek tomu, že máte kvalitne vypracovaný biznis plán a namodelovaný cash flow projektu.

Financovanie projektov cez bankové úvery

Banky tento zdĺhavý proces dôverne poznajú. Poznajú tiež potreby svojich klientov a preto im vedia prispôsobiť produkty na mieru. Ide hlavne o preklenutie tohto dlhého časového obdobia, čím vedia výrazne pomôcť s financovaním projektu. Ide najmä o čas keď čakáte na čerpanie grantových zdrojov, nevyhnutných na bezproblémovú realizáciu projektu. Z hľadiska realizácie projektu a prosperovania samotnej firmy je preto výhodnejšie počítať vo svojom biznispláne s úrokmi a poplatkami banke. Vaša firma tým dokáže umiestniť svoj produkt, alebo zrealizovať službu na trhu promptne, čím sa stáva konkurencieschopnejšia a dokáže rýchlejšie inkasovať tržby.

Bankové domy poskytujú svoje služby žiadateľom o grant už v prípravnej fáze a to ešte pred schválením žiadosti o nenávratný príspevok, resp. pred podpisom zmluvy o schválenom nenávratnom príspevku:

 1. V prípade, že nepotrebujete cudzie zdroje na spolufinancovanie projektu, vystaví banka potvrdenie o zostatku alebo potvrdenie o zdrojoch na bankovom účte.
 2. Naopak, ak budete potrebovať cudzie zdroje, banka Vám vystaví indikatívny alebo nezáväzný úverový prísľub. V prípade potreby to môže byť aj záväzný úverový prísľub, ktorým deklaruje pripravenosť financovať váš projekt. Tento proces vyžaduje posúdenie úverovej spôsobilosti klienta, t.j. posúdenie primárnej a sekundárnej návratnosti a je potrebné predložiť požadované doklady banke, ktorá posúdi váš projekt.
 3. Banka môže poskytnúť úverové financovanie a v skutočnosti aj samotné čerpanie úverovej linky pri vybratých typoch projektov už pred podpisom zmluvy o grante.
financovanie projektov

Ako postupovať po schválení projektu?

V prípade, že vaša žiadosť o grant bola schválená a vy vstupujte do fázy prípravy a podpisovania zmluvnej dokumentácie s poskytovateľom, zriadia vám banky dotačný alebo grantový účet. Ten bude slúžiť na realizáciu úhrad výdavkov, ktoré sú spojené s vaším projektom. Ak nemáte dostatok vlastných zdrojov, je vhodné, aby ste čím skôr žiadali banku o poskytnutie financovania (o úver však môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze projektu):

 1. Preklenovací úver, ktorý banka poskytne na preklenutie obdobia medzi reálnou úhradou vašich výdavkov a obdobím refundácie. Až pri refundácii vám totiž bude reálne preplatený grant na základe zmluvy o NFP. Preklenovací úver sa poskytuje v prípade, že váš grant bude preplácaný formou refundácie, zvyčajne do výšky 100% NFP. Je možné ho čerpať jednorázovo alebo postupne a splatíte ho z došlého NFP taktiež jednorázovo alebo postupne podľa dohody s bankou.
 2. Investičný úver poskytuje banka na krytie tých výdavkov projektu, ktoré nefinancujete z grantu a môžete nimi doplniť vlastné zdroje. Čerpanie, splácanie,  samotná výška úveru a prípadné dozabezpečenie úveru je stanovená na základe zmluvných podmienok s bankou.
 3. Prípadne môžete požiadať o poskytnutie kombinácie oboch úverov.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Aké sú konkrétne možnosti?

Spolufinancovanie projektov krytých z EÚ fondov ponúkajú úspešne mnohé komerčné banky na Slovensku. Vyberáme z nich aktuálne pre vás napríklad financovanie vo VÚB, ktorá má v súčasnosti v rámci programového obdobia 2014 – 2020 podpísané zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe pre OP II, OP Kvalita životného prostredia a OP Program rozvoja vidieka alebo Tatrabanku, ktorá na svojej webovej stránke uvádza, že má zabezpečené Zmluvy o spolupráci so všetkými dôležitými ministerstvami.

Potrebujete grantové poradenstvo? Radi by ste vypracovali biznisplán alebo potrebujete predložiť kvalitné podklady pre financujúcu banku či vášho investora? Kontaktujte tím Grantexpert na ahoj@grantexpert.sk. Radi vám pomôžeme s riešením.

Príbuzné články

GRANTY POĽNOHOSPODÁRI
13.5.2022

Poľnohospodári môžu aktuálne získať dotácie z dvoch otvorených výziev

Podpora farmárov a potravinárov je od začiatku tohto roka pomerne často skloňovanou témou. Môže za to najmä skutočnosť, že Pôdohospodárska platobná agentúra na prelome rokov zverejnila dve veľké grantové výzvy.

V decembri to bola výzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Celkový indikatívny rozpočet výzvy má hodnotu 170 miliónov eur. V januári bola vyhlásená Výzva na podporu  investícií do poľnohospodárskych podnikov 52/PRV/2022 (podopaternie 4.1). O dotácie môžu poľnohospodári žiadať do konca apríla respektíve do konca mája.

Z výzvy 51/PRV budú podporené nasledujúce oblasti:

 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 • Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Oprávnenými žiadateľmi z tejto výzvy sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov). O dotáciu môžu požiadať aj fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. Medzi oprávnené aktivity patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií. Sú to však aj rôzne iné stavebné alebo technologické investície a ďalšie činnosti. Minimálna výška projektu je 10 tisíc a maximálna 2 milióny eur.

Výzva 52/PRV je zasa zameraná na:

 • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe
 • obstaranie technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy
 • investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení)
 • investície do zlepšenia odbytu investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie

O dotáciu môžu žiadať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Maximálna výška oprávnených výdavkovsa v závislosti od oblasti pohybuje od 80 tisíc do 2 miliónov eur.

V prípade záujmu o viac informácií nám napíšte na ahoj@grantexpert.sk

Príbuzné články

GRANTY OBNOVA BUDOV
10.4.2022

Na obnovu domu môžete získať až 19 tisíc eur

Dotáciu na obnovu rodinného domu by v najbližších rokoch malo získať až 30 tisíc domácností. Ministerstvo životného prostredia otvorilo prvú výzvu na jeseň 2022. Ďalšie budú vyhlásené v roku 2023. Záujemcovia môžu napríklad získať financie aj na rekonštrukciu, ktorá začala alebo začne v blízkej dobe.

Kto môže získať dotáciu?

Žiadateľom o dotáciu na rekonštrukciu domu môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • je občanom členského štátu EÚ
 • má na území SR trvalý pobyt
 • je spôsobilá na právne úkony
 • je vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky
 • nebola právoplatne odsúdená z trestných činov, ktoré sú bližšie definované priamo výzvou
 • osoba voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nej neeviduje pohľadávky po splatnosti

Ľudí, ktorí budú môcť požiadať o spolufinancovanie obnovy svojho domu, rozdelilo ministerstvo do dvoch kategórií. Prvá skupina prijímateľov budú tí, ktorí sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení a môžu dostať dotáciu až do výšky 95 percent. Do tejto skupiny patrí osoba s ťažkým postihnutím alebo osoba, ktorá sa stará o postihnuté dieťa alebo žije s takouto osobou v spoločnej domácnosti. Nárok bude mať ďalej aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi. Druhou skupinou budú štandardní prijímatelia. Tí môžu dostať až 60 percent z celkovej sumy nákladov na obnovu. V rámci niekoľkých výziev by malo byť na obnovu starých domov postupne využitých takmer 530 miliónov eur z plánu obnovy. Podmienky financovania sú podrobne rozpísané na tomto portáli.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Aké podmienky musíte spĺňať?

Prostriedky z výzvy budú poskytované výlučne na obnovu rodinného domu. Rodinný dom je definovaný ako existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Dom musí spĺňať niekoľko ďalších podmienok ako napríklad:

 • musí byť skolaudovaný pred rokom 2013
 • musí byť využívaný výlučne alebo v prevažnej miere na bývanie
 • musí byť v energetickom certifikáte alebo v projektovom energetickom hodnotení zatriedený ako rodinný dom
 • viac ako 20% jeho kapacity nesmie byť využívaných na hospodárske účely

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie bude možné prioritne online prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje zriadiť desať. Osem z nich má byť v krajských mestách. Výška finančných prostriedkov poskytnutých z na obnovu rodinného domu neprekročí:

 • 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z plánu obnovy znáša prijímateľ.

Na aký účel môžete dotáciu získať?

Predmetom dotácie na obnovu bude ľubovoľná kombinácia niekoľkých opatrení, pričom obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru dome, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Ďalšími oprávnenými aktivitami v rámci výzvy budú napríklad vybudovanie zelenej strechy, akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, odstránenie azbestu a ďalšie. Kompletné informácie o dotácii nájdete na stránke www.obnovdom.sk

Príbuzné články

GRANTY
24.3.2022

Nový zákon o EÚ fondoch: transparentne a jednoducho

Nový zákon o eurofondoch, ktorý schválil parlament, by mal znamenať jednoduchšie, transparentnejšie a rýchlejšie čerpanie financií. Základným zjednodušením je jednotný Program Slovensko, ktorý nahradí 6 doterajších operačných programov s rôznymi pravidlami. Vďaka tomu by sa malo zjednodušiť množstvo byrokratických procesov. Zredukuje sa tiež množstvo orgánov, ktoré eurofondy doteraz riadili.

Čo prinesie novela zákona?

 • výrazné zníženie rozsahu aj obsahu vyžadovanej dokumentácie
 • zjednodušenie schvaľovacieho procesu
 • plná elektronizácia procesov a úplné odstránenie listinnej formy komunikácie
 • jednotný výkon kontroly verejného obstarávania prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie

Nový zákon o eurofondoch hovorí aj o tom, že žiadatelia sa po novom budú môcť odvolať proti rozhodnutiu riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu. Zjednodušením je, že prijímatelia nebudú musieť opakovane predkladať dokumenty, ktoré už raz predložili. Zákon zároveň ukladá povinnosť ministerstvu financií, aby zverejňovalo informácie o nedostatkoch zistených v auditoch. Prináša tiež väčšiu flexibilitu v procese vyhlasovania výziev a v schvaľovacom procese žiadostí. Novela tiež umožňuje flexibilne reagovať na nečakané situácie, ktoré v čase vyhlásenia výziev nie je možné predvídať, ako napríklad pandémia koronavírusu. Vyhlasovateľ bude môcť spraviť napríklad zmeny v oprávnenosti výdavkov.

Okrem nového zákona o eurofondoch musel byť nový právny predpis prijatý aj pre čerpanie financií z plánu obnovy – zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Plán obnovy na rozdiel od eurofondov predstavuje samostatný a nový zdroj financovania projektov a reforiem, s ktorým SR nemá doteraz žiadne skúsenosti. O tomto zákone sa dozviete viac z nášho webinára.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Príbuzné články