OZNAMY
18.5.2022

Zmena podmienok používania portálu

Prevádzkovateľ platformy Grant Expert, spoločnosť Grantexpert s.r.o. v súlade s platnými ustanoveniami obchodných podmienok platformy oznamuje všetkým užívateľom, že od 1. mája 2022 platia nová znenia Všeobecných obchodných podmienok a Zásad ochrany osobných údajov.

Čo sa zmenilo?

V súvislosti so spustením novej verzie platformy bola odstránené definície “konzultanta” a doterajšia úprava pre nákup služby “písanie projektov”. Do obchodných podmienok boli doplnená definície pre “dodávateľa” ako aj pravidlá pre poskytovanie nových služieb: overenie oprávnenosti, písanie projektu, databáza dodávateľov. Z balíkov predplatného MEDIUM a PROFI boli odstránené interaktívne prehľady.

Nové Všeobecné obchodné podmienky portálu GrantExpert.sk nájdete na tomto mieste.

GRANTY PODNIKATELIA ÚVERY
15.5.2022

Možnosti financovania projektov prostredníctvom banky

Granty a dotácie sú významným zdrojom financovania projektov vo verejnom ale aj súkromnom sektore. S výnimkou projektov štátnej správy, granty väčšinou nefinancujú 100 percent výdavkov projektu. Ak chcete ako súkromná spoločnosť žiadať o grant, musíte zväčša rátať aj s inými zdrojmi financovania. Tie môžu byť vlastné alebo úverové, poskytované predovšetkým komerčnými bankami.

Prečo sa javí úverové financovanie ako optimálne riešenie v prípade realizácie projektu, aj keď žiadate o grant? Samotný proces podania žiadosti o dotáciu zvyčajne predstavuje veľmi dlhý čas, ktorý zahŕňa obdobie od vyhlásenia výzvy, podania žiadosti o nenávratný príspevok, jej samotného posúdenia. V prípade úspešnosti je to aj proces schválenia, zazmluvnenia, verejného obstarávania, samotných kontrol žiadostí o platbu. Navyše v prípade, že potrebujete vykonať zmeny v rámci scháleného projektu (napr. realokovať položky v rozpočte)sa celý proces predlžuje. Je totiž potrebné ich preschváliť prostredníctvom zmenových konaní na strane poskytovateľa grantu. Celý tento proces môže trvať v praxi aj viac ako 2 roky. V konečnom dôsledku neviete s istotou určiť, kedy peniaze reálne dostanete, napriek tomu, že máte kvalitne vypracovaný biznis plán a namodelovaný cash flow projektu.

Financovanie projektov cez bankové úvery

Banky tento zdĺhavý proces dôverne poznajú. Poznajú tiež potreby svojich klientov a preto im vedia prispôsobiť produkty na mieru. Ide hlavne o preklenutie tohto dlhého časového obdobia, čím vedia výrazne pomôcť s financovaním projektu. Ide najmä o čas keď čakáte na čerpanie grantových zdrojov, nevyhnutných na bezproblémovú realizáciu projektu. Z hľadiska realizácie projektu a prosperovania samotnej firmy je preto výhodnejšie počítať vo svojom biznispláne s úrokmi a poplatkami banke. Vaša firma tým dokáže umiestniť svoj produkt, alebo zrealizovať službu na trhu promptne, čím sa stáva konkurencieschopnejšia a dokáže rýchlejšie inkasovať tržby.

Bankové domy poskytujú svoje služby žiadateľom o grant už v prípravnej fáze a to ešte pred schválením žiadosti o nenávratný príspevok, resp. pred podpisom zmluvy o schválenom nenávratnom príspevku:

 1. V prípade, že nepotrebujete cudzie zdroje na spolufinancovanie projektu, vystaví banka potvrdenie o zostatku alebo potvrdenie o zdrojoch na bankovom účte.
 2. Naopak, ak budete potrebovať cudzie zdroje, banka Vám vystaví indikatívny alebo nezáväzný úverový prísľub. V prípade potreby to môže byť aj záväzný úverový prísľub, ktorým deklaruje pripravenosť financovať váš projekt. Tento proces vyžaduje posúdenie úverovej spôsobilosti klienta, t.j. posúdenie primárnej a sekundárnej návratnosti a je potrebné predložiť požadované doklady banke, ktorá posúdi váš projekt.
 3. Banka môže poskytnúť úverové financovanie a v skutočnosti aj samotné čerpanie úverovej linky pri vybratých typoch projektov už pred podpisom zmluvy o grante.
financovanie projektov

Ako postupovať po schválení projektu?

V prípade, že vaša žiadosť o grant bola schválená a vy vstupujte do fázy prípravy a podpisovania zmluvnej dokumentácie s poskytovateľom, zriadia vám banky dotačný alebo grantový účet. Ten bude slúžiť na realizáciu úhrad výdavkov, ktoré sú spojené s vaším projektom. Ak nemáte dostatok vlastných zdrojov, je vhodné, aby ste čím skôr žiadali banku o poskytnutie financovania (o úver však môžete požiadať v ktorejkoľvek fáze projektu):

 1. Preklenovací úver, ktorý banka poskytne na preklenutie obdobia medzi reálnou úhradou vašich výdavkov a obdobím refundácie. Až pri refundácii vám totiž bude reálne preplatený grant na základe zmluvy o NFP. Preklenovací úver sa poskytuje v prípade, že váš grant bude preplácaný formou refundácie, zvyčajne do výšky 100% NFP. Je možné ho čerpať jednorázovo alebo postupne a splatíte ho z došlého NFP taktiež jednorázovo alebo postupne podľa dohody s bankou.
 2. Investičný úver poskytuje banka na krytie tých výdavkov projektu, ktoré nefinancujete z grantu a môžete nimi doplniť vlastné zdroje. Čerpanie, splácanie,  samotná výška úveru a prípadné dozabezpečenie úveru je stanovená na základe zmluvných podmienok s bankou.
 3. Prípadne môžete požiadať o poskytnutie kombinácie oboch úverov.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Aké sú konkrétne možnosti?

Spolufinancovanie projektov krytých z EÚ fondov ponúkajú úspešne mnohé komerčné banky na Slovensku. Vyberáme z nich aktuálne pre vás napríklad financovanie vo VÚB, ktorá má v súčasnosti v rámci programového obdobia 2014 – 2020 podpísané zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe pre OP II, OP Kvalita životného prostredia a OP Program rozvoja vidieka alebo Tatrabanku, ktorá na svojej webovej stránke uvádza, že má zabezpečené Zmluvy o spolupráci so všetkými dôležitými ministerstvami.

Potrebujete grantové poradenstvo? Radi by ste vypracovali biznisplán alebo potrebujete predložiť kvalitné podklady pre financujúcu banku či vášho investora? Kontaktujte tím Grantexpert na ahoj@grantexpert.sk. Radi vám pomôžeme s riešením.

GRANTY POĽNOHOSPODÁRI
13.5.2022

Poľnohospodári môžu aktuálne získať dotácie z dvoch otvorených výziev

Podpora farmárov a potravinárov je od začiatku tohto roka pomerne často skloňovanou témou. Môže za to najmä skutočnosť, že Pôdohospodárska platobná agentúra na prelome rokov zverejnila dve veľké grantové výzvy.

V decembri to bola výzva č. 51/PRV/2021 pre podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov. Celkový indikatívny rozpočet výzvy má hodnotu 170 miliónov eur. V januári bola vyhlásená Výzva na podporu  investícií do poľnohospodárskych podnikov 52/PRV/2022 (podopaternie 4.1). O dotácie môžu poľnohospodári žiadať do konca apríla respektíve do konca mája.

Z výzvy 51/PRV budú podporené nasledujúce oblasti:

 • Mäsopriemysel, hydinársky priemysel a spracovanie vajec
 • Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych výrobkov
 • Mlynský, pekárenský, pečivárenský a cukrovinkársky priemysel
 • Konzervárenský priemysel a mraziarenský priemysel vrátane výroby termosterilizovaných pokrmov, hotových jedál, omáčok, dojčenských výživ, pretlakov, kečupov, džemov a lekvárov a priemysel výroby korenín
 • Cukrovarnícky priemysel, tukový priemysel vrátane spracovania olejnín a strukovín
 • Pivovarnícko – sladovnícky priemysel, liehovarnícky priemysel, vinársky priemysel, priemysel nealko nápojov a škrobárenský priemysel
 • Výroba kŕmnych zmesí a ostatné spracovanie alebo uvádzanie na trh neuvedené v predchádzajúcich bodoch, napr. spracovanie medu, spracovanie liečivých rastlín, osív a sadív a pod.
 • Osobitná oblasť pre prvovýrobcov: Investície do odbytových miest (vrátane súvisiacich investícií do logistiky) a mobilných odbytových zariadení

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Oprávnenými žiadateľmi z tejto výzvy sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov poľnohospodárskej prvovýroby a/alebo potravinárskej výroby (s výnimkou rybích produktov). O dotáciu môžu požiadať aj fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby, ako aj spracovania vlastnej produkcie. Medzi oprávnené aktivity patrí napríklad výstavba, rekonštrukcia a modernizácia objektov, rekonštrukcia a modernizácia zariadení, strojov, prístrojov a technológií. Sú to však aj rôzne iné stavebné alebo technologické investície a ďalšie činnosti. Minimálna výška projektu je 10 tisíc a maximálna 2 milióny eur.

Výzva 52/PRV je zasa zameraná na:

 • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe
 • obstaranie technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia
 • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy
 • investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení)
 • investície do zlepšenia odbytu investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie

O dotáciu môžu žiadať fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Maximálna výška oprávnených výdavkovsa v závislosti od oblasti pohybuje od 80 tisíc do 2 miliónov eur.

V prípade záujmu o viac informácií nám napíšte na ahoj@grantexpert.sk

AKTUALITY GRANTY OBNOVA BUDOV
10.4.2022

Na obnovu domu budete môcť získať až 19 tisíc eur

Dotáciu na obnovu rodinného domu by v najbližších rokoch malo získať až 30 tisíc domácností. Ministerstvo životného prostredia plánuje otvorenie výzvy na jeseň 2022, podmienky sú však známe už teraz. Záujemcovia budú môcť napríklad získať financie aj na rekonštrukciu, ktorá začala alebo začne v blízkej dobe. Sociálne znevýhodnení budú mať preplatené náklady na obnovu domu až do výšky 95 percent.

Kto môže získať dotáciu?

Žiadateľom o dotáciu na rekonštrukciu domu môže byť fyzická osoba, ktorá:

 • je občanom členského štátu EÚ
 • má na území SR trvalý pobyt
 • je spôsobilá na právne úkony
 • je vlastníkom, bezpodielovým spoluvlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom rodinného domu, na obnovu ktorého chce žiadať finančné prostriedky
 • nebola právoplatne odsúdená z trestných činov, ktoré sú bližšie definované priamo výzvou
 • osoba voči ktorej nie je vykonávaná exekúcia podľa Exekučného poriadku
 • nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa voči nej neeviduje pohľadávky po splatnosti

Ľudí, ktorí budú môcť požiadať o spolufinancovanie obnovy svojho domu, rozdelilo ministerstvo do dvoch kategórií. Prvá skupina prijímateľov budú tí, ktorí sú sociálne alebo zdravotne znevýhodnení a môžu dostať dotáciu až do výšky 95 percent. Do tejto skupiny patrí osoba s ťažkým postihnutím alebo osoba, ktorá sa stará o postihnuté dieťa alebo žije s takouto osobou v spoločnej domácnosti. Nárok bude mať ďalej aj osamelý rodič starajúci sa o dieťa do 18 rokov či rodina s aspoň jedným rodičom a štyrmi alebo viac deťmi. Druhou skupinou budú štandardní prijímatelia. Tí môžu dostať až 60 percent z celkovej sumy nákladov na obnovu. V rámci niekoľkých výziev by malo byť na obnovu starých domov postupne využitých takmer 530 miliónov eur z plánu obnovy. Podmienky financovania sú podrobne rozpísané na tomto portáli.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Aké podmienky musíte spĺňať?

Prostriedky z výzvy budú poskytované výlučne na obnovu rodinného domu. Rodinný dom je definovaný ako existujúca, užívaná budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Dom musí spĺňať niekoľko ďalších podmienok ako napríklad:

 • musí byť skolaudovaný pred rokom 2013
 • musí byť využívaný výlučne alebo v prevažnej miere na bývanie, t.j. na iný účel môže byť využívaných maximálne 10 % celkovej podlahovej plochy domu
 • musí byť v energetickom certifikáte alebo v projektovom energetickom hodnotení zatriedený ako rodinný dom
 • viac ako 20% jeho kapacity nesmie byť využívaných na hospodárske účely

Predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie bude možné prioritne online prostredníctvom internetového portálu Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP). Alternatívou bude podanie žiadosti osobne v regionálnej kancelárii, kde pracovníci SAŽP žiadateľovi so zadaním žiadosti do internetového portálu pomôžu. SAŽP ich v rámci Slovenska plánuje zriadiť desať. Osem z nich má byť v krajských mestách.
Výška finančných prostriedkov poskytnutých z na obnovu rodinného domu neprekročí:

 • 14 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie na úrovni 30 až 60 % oproti stavu pred obnovou,
 • 19 000 EUR v prípade projektov, ktoré dosiahnu úsporu primárnej energie viac ako 60 % oproti stavu pred obnovou a zároveň 60 % žiadateľom skutočne vynaložených oprávnených výdavkov bez DPH. Rozdiel medzi skutočne vynaloženými výdavkami a finančným príspevkom z plánu obnovy znáša prijímateľ.

Na aký účel môžete dotáciu získať?

Predmetom dotácie na obnovu bude ľubovoľná kombinácia niekoľkých opatrení, pričom obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30% oproti stavu pred obnovou. Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie na zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy:

 • zateplenie obvodového plášťa
 • zateplenie strešného plášťa
 • výmena otvorových konštrukcií
 • zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru dome, pod ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu (resp. akéhokoľvek nevykurovaného priestoru v dome, nad ktorým je vykurovaný priestor)
 • zateplenie podlahy na teréne (vykurovanej miestnosti v RD, pod ktorou nie je iná miestnosť)

Ďalšími oprávnenými aktivitami v rámci výzvy budú napríklad vybudovanie zelenej strechy, akumulačnej nádrže na dažďovú vodu, odstránenie azbestu a ďalšie.

AKTUALITY GRANTY
24.3.2022

Nový zákon o EÚ fondoch: transparentne a jednoducho

Nový zákon o eurofondoch, ktorý schválil parlament, by mal znamenať jednoduchšie, transparentnejšie a rýchlejšie čerpanie financií. Základným zjednodušením je jednotný Program Slovensko, ktorý nahradí 6 doterajších operačných programov s rôznymi pravidlami. Vďaka tomu by sa malo zjednodušiť množstvo byrokratických procesov. Zredukuje sa tiež množstvo orgánov, ktoré eurofondy doteraz riadili.

Čo prinesie novela zákona?

 • výrazné zníženie rozsahu aj obsahu vyžadovanej dokumentácie
 • zjednodušenie schvaľovacieho procesu
 • plná elektronizácia procesov a úplné odstránenie listinnej formy komunikácie
 • jednotný výkon kontroly verejného obstarávania prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie

Nový zákon o eurofondoch hovorí aj o tom, že žiadatelia sa po novom budú môcť odvolať proti rozhodnutiu riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu. Zjednodušením je, že prijímatelia nebudú musieť opakovane predkladať dokumenty, ktoré už raz predložili. Zákon zároveň ukladá povinnosť ministerstvu financií, aby zverejňovalo informácie o nedostatkoch zistených v auditoch. Prináša tiež väčšiu flexibilitu v procese vyhlasovania výziev a v schvaľovacom procese žiadostí. Novela tiež umožňuje flexibilne reagovať na nečakané situácie, ktoré v čase vyhlásenia výziev nie je možné predvídať, ako napríklad pandémia koronavírusu. Vyhlasovateľ bude môcť spraviť napríklad zmeny v oprávnenosti výdavkov.

Okrem nového zákona o eurofondoch musel byť nový právny predpis prijatý aj pre čerpanie financií z plánu obnovy – zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti. Plán obnovy na rozdiel od eurofondov predstavuje samostatný a nový zdroj financovania projektov a reforiem, s ktorým SR nemá doteraz žiadne skúsenosti. O tomto zákone sa dozviete viac z nášho webinára.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar
AKTUALITY GRANTY PODNIKATELIA
21.3.2022

Veľký prehľad grantov na podporu digitalizácie pre podnikateľov

Digitálna éra prináša nové technológie, inovácie a trendy, ktoré dynamicky menia svet a zasahujú do všetkých oblastí života. Informatizácia a digitalizácia zmenili spôsob, akým sa vytvára ekonomická hodnota, štruktúra a fungovanie trhov. V konečnom dôsledku to tiež spôsobuje zmeny v tom, ako sa vytvárajú a rozvíjajú vzťahy – hospodárske aj sociálne.

Sociálne a ekonomické výzvy musia byť preto adresované a riešené tak, aby sa ukázala pridaná hodnota spoločnej a jednotnej Európy, ktorá digitálnu transformáciu využije v maximálnom možnom meradle vo svoj prospech. Zodpovedajú tomu aj okruhy, do ktorých by podľa Komisie mala Únia v nasledujúcich siedmich rokoch investovať.

V rámci viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021-2027 dostáva potreba rozvoja digitálnej ekonomiky osobitnú pozornosť. To sa samozrejme prejaví aj v podpore verejného sektora a podnikateľov z grantov a dotácií. Okrem „zelených tém“ bude mať oblasť digitalizácie dôležité zastúpenie nie len v rámci eurofondov ale aj plánu obnovy a ďalších grantových zdrojov.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Stratégia pre jednotný digitálny trh

Pri téme digitálnej transformácie je dobré poznať stratégie a plány na národnej úrovni aj úrovni EÚ, pretože tieto určujú zameranie, obsah a rozsah nástrojov (finančných a nefinančných). Granty a dotácie sú jedným z nástrojov na dosahovanie cieľov rozvojových politík a aby sme pochopili širší kontext grantových výziev je potrebné poznať stratégie z ktorých vychádzajú. Jednou z nich je Stratégia pre jednotný digitálny trh, ktorá tvorí základ pre ďalšie dôležité stratégie EÚ ako napríklad Digitálny kompas do roku 2030.

Jednotný trh je jedným z najdôležitejších výdobytkov EÚ. Vďaka tomu sa môžu tovary, práce ľudia pohybovať po celej EÚ takmer rovnako ako v rámci jednej krajiny. Oblasť, ktorá pokrýva digitálny marketing, elektronické obchodovanie a telekomunikácie sa označuje ako digitálny jednotný trh (DSM). Európska komisia 9. marca 2021 predstavila víziu a spôsoby, ako dosiahnuť digitálnu transformáciu Európy do roku 2030. Tá je zameraná na 4 základné oblasti:

 • zručnosti
 • digitálna transformácia podnikov
 • bezpečné a udržateľné digitálne infraštruktúry
 • digitalizácia verejných služieb.

Na úrovni Slovenska je dôležitou stratégiou SK RIS3 2021+, ktorá určuje ciele, systém politík a opatrení v oblasti výskumu, vývoja a inovácií. SK RIS3 2021+ je zároveň základným dokumentom, ktorý určuje obsahové zameranie podpory z fondov politiky súdržnosti Európskej únie pre obdobie 2021 – 2027 pre oblasť výskumu, vývoja a inovácií.

Jednou z hlavných prekážok pre malé a stredné podniky na ceste k digitalizácii je nedostatok zdrojov na investovanie do procesu digitálnej transformácie. Absencia finančných prostriedkov predstavuje osobitný problém pre MSP, keďže schopnosť získať financie zvyčajne súvisí s veľkosťou firmy. Čím je spoločnosť menšia, tým je pre ňu ťažšie využiť externé možnosti financovania. Nástroje externej pomoci sa nelimitujú len na granty, ale aj na ďalšie formy pomoci ako vouchere, úvery, one-stop-shop riešenia či ďalšie formy nefinančnej pomoci.

podpora digitalizacie

Konkrétne granty na podporu digitalizácie

Na podporu digitalizácie zo zdrojov EÚ bude v najbližších rokoch vyčlenených niekoľko miliárd eur. Tu sú niektoré konkrétne možnosti, ktoré budú môcť podnikatelia na Slovensku využiť.

Inovačné poukážky Slovensko

Výzva by mala byť otvorená v lete 2022. Granty/poukážky budú poskytované vo výške do 10 000 €. Medzi oprávnenými aktivitami v rámci výzvy bude mapovanie kľúčových procesov podniku súvisiacich s implementáciou inovácií; identifikácia produktov, služieb a technológií vhodných na transformáciu a zhodnotenie ich inovačného potenciálu; príprava technologického plánu (skauting technológií) pre inovácie; príprava plánu digitalizácie podniku a špecifikácia procesov digitalizácie.

Kreatívne vouchere

Grantová výzva na kreatívne poukážky je vyhlasovaná pravidelne 2x ročne. Podnikatelia vďaka tejto výzve môžu využiť služby v oblasti architektúry, dizajnu, reklamy a marketingu a taktiež programátorské či iné IKT služby. Výška príspevku býva zväčša nižšia ako pri iných zdrojoch, aktuálne je to 4650 €.

Vďaka plánu obnovy by malo na Slovensko prísť viac ako 6 miliárd eur. Digitálna transformácia malých a stredných podnikov bude podporená z niekoľkých výziev:

 • Inovačné, digitálne, patentové vouchere – ich cieľom je stimulácia spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami; certifikačné konania a skúšky; individualizované IT riešenia pre firmy; nasadenie alebo zásadné vylepšenie informačného systému; e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. Podpora bude vo výške do 200 000 €.
 • Digitálna pôžička – je zameraná na zvýšenie motivácie MSP vstupovať do projektov zo zelenej a digitálnej oblasti. Splatnosť pôžičiek bude 12-84 mesiacov
 • Výskum a inovácie pre digitalizáciu ekonomiky – výzva zameraná na podporu priemyselných technológií (napr. automatizácia v priemysle), ale aj ďalších technológií (napr. kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí, mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia ); umelá inteligencia a robotika; demonštratívne nasadzovanie technológií.
 • Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií – cieľom tejto výzvy bude podpora perspektívnych projektov výskumu, vývoja a inovácií; podpora budovania testovacej a experimentálnej infraštruktúry; podpora aktivít, ktoré povedú k zapájaniu sa subjektov do inovačných projektov, výskumno-vývojových projektov, a to najmä na európskej a medzinárodnej úrovni; podporu platforiem a kompetenčných centier.

Podpora malého a stredného podnikania je jednou z priorít eurofondovej pomoci v programovom období 2021 – 2027. Podnikatelia budú môcť získať granty predovšetkým na podporu riadenia, prototypovania, testovania a zavádzania inovácií (vrátane produktových a procesných). Hlavným cieľom pomoci z grantov a dotácií pre podnikateľov je zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP, ako aj prechod na zelené a digitálne hospodárstvo, podpora začínajúcich podnikov so zameraním na rozvoj inovatívnych startupov a podpora rodinného podnikania či alternatívnych foriem podnikania (zdieľaná ekonomika, strieborná ekonomika a.i.). 

Dôležitá bude téma zvyšovania digitálnych zručností, ktoré by mali byť prispôsobené doménam ris3 a potrebám priemyselnej a zelenej transformácie. Pôjde najme o dotácie na podporu fungovania nových podnikateľských modelov vrátane zdieľanej ekonomiky, online platforiem a využitia inovatívnych technológií v priemysle a službách. Z eurofondov budete môcť tiež financovať projekty zameraná na inteligentné a prepojené senzory a zariadenia, zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov dát a databáz či inteligentné energetické systémy. Špecifickou témou podpory podnikania z eurofondov bude kybernetická bezpečnosť a kryptografia.

Digital Europe Programme

Vďaka výzve Digital Training (DIGITAL-2022-TRAINING-02) budete môcť získať financie na kurzy pre manažérov (na získanie pokročilých digitálnych zručností a kompetencií súvisiacich s digitálnymi technológiami). Okrem toho bude podpora zameraná napríklad aj na organizáciu seminárov a workshopov o konkrétnych obchodných prípadoch a aspektoch určitých digitálnych technológií pre vysokokvalifikovaných pracovníkov v MSP. Výzva European Digital Innovation Hubs (DIGITAL-2021-EDIH-01) bude zasa zameraná napríklad na pomoc podnikateľov pri hľadaní investorov alebo získavaní grantov a ďalšie aktivity.

GRANTY ŠKOLY
16.3.2022

Škôlky v Bratislavskom kraji dostanú 23 miliónov eur z eurofondov

Celková alokácia aktuálnej dotácie pre škôlky v Bratislavskom samosprávnom kraji má hodnotu viac než 23 miliónov eur.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR chce vďaka tejto výzve pomôcť rodinám riešiť problémy s umiestňovaním detí v škôlkach. Uchádzať sa môžu zriaďovatelia zo štátneho aj súkromného sektora. Jedná sa o vôbec o prvú takúto eurofondovú podporu určenú pre škôlky výlučne v Bratislavskom kraji. Z doterajších výziev pre celé Slovensko bolo financovaných už 25 000 nových miest v škôlkach vo všetkých regiónoch.

Výstavba nových objektov či nákup vybavenia

Z najnovšej výzvy programu IROP môžu žiadatelia získať až 2,5 milióna eur napríklad na výstavbu nových objektov či nákup materiálovo-technologického vybavenia. Výzva je určená pre zriaďovateľov rôznych typov škôlok – od obecných, cez súkromné až po tie, ktoré spravujú občianske združenia a cirkvi. V prípade rozširovania existujúcich materských škôl musí žiadateľ medzi iným zabezpečiť zvýšenie kapacity minimálne o 10 miest. Ak sa jedná o projekty na zriadenie novej materskej školy, žiadateľ musí tiež splniť podmienku zaradenia materskej školy do siete škôl a školských zariadení. Ministerstvo školstva tento úkon zabezpečí na základe žiadosti.

Žiadatelia môžu žiadať dotácie pre škôlky na:

 • výstavbu nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania
 • rozširovanie kapacít existujúcich škôlok prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou či zmenou dispozície objektov
 • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov s cieľom ich prispôsobenia pre potreby MŠ s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. môže ísť o prestavbu nevyužitých priestorov základných škôl)
 • stavebno-technické úpravy areálov MŠ, vrátane detských ihrísk, záhrad a tiež športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky
 • obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ
 • zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov MŠ

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Naša pomoc pre zriaďovateľov škôlok

GrantExpert a Slovenská sporiteľňa pomôžu vybranému projektu/projektom pro-bono konzultačnou podporou v rozsahu 100 hodín za účelom podania projektu v rámci aktuálne otvorenej výzvy na budovanie nových alebo zvyšovanie existujúcich kapacít materských škôl v Bratislavskom kraji. Všetky informácie o výzve si môžete pozrieť v zázname z webinára

Našim cieľom je podporiť vznik INKLUZÍVNYCH škôlok – pre sociálne, zdravotne alebo inak znevýhodnené deti a ich rodičov (napr. jednorodičovské rodiny).  Uvedomujeme si, že založiť a viesť takúto škôlku si vyžaduje väčšie nasadenie. Preto sme sa rozhodli pomôcť projektom našou konzultačnou podporou, ktorá môže zvýšiť šance projektu na jeho schválenie.

Do výzvy sa môžete zapojiť vyplnením tohto dotazníka: https://forms.gle/BC1mV3up8sbzPDVZA

V prípade otázok sa neváhajte obrátiť na kolegov:

AKTUALITY PROGRAM SLOVENSKO
15.3.2022

Operačný Program Slovensko má svoju prvú verziu!

V novom programovom období nahradí aktuálnych šesť operačných programov jeden jediný – Operačný Program Slovensko (PSK).

program slovensko

Jeho prvá verzia bola v uplynulých dňoch odoslaná na pripomienkovanie do Európskej komisie. Vďaka tomu máte možnosť už teraz zistiť, aké oblasti budú podporované z dotácií počas najbližších rokov. Z nového balíka eurofondov v rokoch 2021 – 2027 je pre Slovensko vyčlenených takmer 13 miliárd eur.

Operačný Program Slovensko znamená pomerne veľkú zmenu. Tvorbe programu predchádzal pomerne dlhý proces rokovaní i neformálnych konzultácií. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie sa snažilo do diskusie o tvorbe programu zapojiť aj mimovládne organizácie či odbornú a laickú verejnosť. Aktuálna verzia programu momentálna čaká na pripomienkovanie zo strany Európskej komisie. Nasledovať budú ďalšie workshopy na národnej úrovni. Finálna podoba PSK by mala byť známa v prvom polroku 2022. Prvé grantové výzvy by tak mohli byť vyhlásené v lete.

Všetky výzvy z nového programového obdobia budeme postupne pridávať do zoznamu grantov a dotácií na portáli Grantexpert. Kompletnú ponuku grantov nájdete v našej databáze.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar
AKTUALITY GRANTY
19.1.2022

Grantexpert.sk v roku 2022 zjednoduší cestu k dotáciám

Portál Grantexpert.sk už 5 rokov prináša informácie o aktuálnych dotáciách na jednom mieste, v prehľadnej databáze. Počas tohto obdobia sa snažíme rásť a zlepšovať naše služby, aby sme potenciálnym žiadateľom dokázali pomôcť dostať sa bližšie k financovaniu projektov. Konzultujeme s vami rôzne projektové zámery či vypracovávame žiadosti o dotácie.

Úspešný rok za nami, nové výzvy pred nami

V roku 2021 naši experti skonzultovali viac ako 250 vašich nápadov. Niektoré sme dokázali spolu s vami premeniť do úspešných projektov a viaceré stále čakajú na otvorenie vhodných výziev. O nových grantových výzvach naďalej pravidelne odosielame mailové notifikácie, ktoré v súčasnosti odoberá takmer 20 000 používateľov.

Počas roka 2021 pribudlo do databázy približne 350 výziev a spolu s expertmi sme zorganizovali 30 webinárov. Obľúbenými témami boli prezentácie detailných podmienok jednotlivých výziev, ukážky konkrétnych projektov či novinky z eurofondov a Plánu obnovy.

Webináre sú momentálne skvelou alternatívou prezenčných školení. Svedčí o tom fakt, že sa ich v minulom roku zúčastnilo viac než 6 500 účastníkov. Pozvanie na webináre prijalo niekoľko zaujímavých lektorov a hostí z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí prispeli k rozšíreniu obsahu a prezentovaných tém. Hoci naďalej ponúkame aj prezenčné školenia na mieru rôznym inštitúciám či organizáciám, v tomto roku plánujeme rozšíriť webináre o nové témy.

V roku 2022 budú dotácie dostupnejšie

V roku 2022 dostane portál Grantexpert.sk novú vizuálnu podobu, ktorá bude prehľadnejšia a modernejšia. Používatelia získajú rozšírené alternatívy vyhľadávania grantov a dotácií v našej databáze. Na portáli tiež pribudnú nové možnosti, vďaka ktorým budú granty dostupnejšie a cesta k úspešným projektom jednoduchšia.

V tomto roku začnú tiež vo väčšej miere pribúdať grantové výzvy z Plánu obnovy aj z nového programového obdobia 2021 – 2027. Už teraz je možné pripraviť si projekty a zistiť, do akých oblastí bude smerovať najviac financií z eurofondov. Do databázy postupne pridávame plánované výzvy a o novinkách sa dozviete aj prostredníctvom spomenutých webinárov. Bezplatné informácie o nových výzvach získate vďaka notifikáciám, ktoré po prihlásení na portál Grantexpert automaticky dostávate do vašej mailovej schránky.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Pripravte sa na nové grantové výzvy už teraz

Pri príprave je kľúčové zadefinovať si projektové zámery vhodné na grantové financovanie či sledovať aktuálne výzvy. Budúci žiadatelia zo súkromného sektora by nemali zabudnúť na formálne a finančné podmienky, ktorých splnenie je podmienkou pre získanie dotácií. Vďaka bezplatným online nástrojom ako napríklad „Overovač oprávnenosti“ viete v priebehu niekoľkých sekúnd zistiť či spĺňate základné formálne podmienky pre získanie grantov a dotácií. Na úrovni samospráv by nemalo chýbať strategické plánovanie (sektorové stratégie, územné stratégie), definovanie projektov na financovanie či predinvestičná príprava.

Na záver by sme sa veľmi radi poďakovali všetkým klientom za spoluprácu v roku, ktorý bol pre nás všetkých veľmi ťažko predvídateľný. Sme radi, že sa nám napriek tomu opäť podarilo posunúť sa o kus vpred. Všetkým partnerom, klientom, odberateľom, čitateľom ale aj odborníkom, ktorí pacujú v oblasti grantov a dotácii prajeme úspešný rok 2022, veľa vhodných príležitostí na financovanie projektov a zrozumiteľných podmienok pre ich získanie. Šťastie praje pripraveným. Budeme sa snažiť, pomôcť vám byť správne pripravení.