Prevádzkovateľom platformy Grant Expert (www.grantexpert.sk, www.grant-expert.sk) je spoločnosť Grantexpert, s.r.o, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 47 454 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93256/B (ďalej ako „Grantexpert s.r.o“).

Spoločnosť Grantexpert s.r.o vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky platformy Grant Expert:

Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti žiadateľov, konzultantov a spoločnosti Grantexpert, s.r.o ako sprostredkovateľa služieb v oblasti grantového poradenstva, rovnako ako aj zásady zmluvných vzťahov, do ktorých uvedené osoby vstupujú, v súvislosti s používaním platformy Grant Expert.

Spoločnosť Grantexpert s.r.o, sro má za cieľ prostredníctvom platformy Grant Expert predstaviť žiadateľom existujúce dotačné zdroje a umožniť im identifikovať vhodné dotačné zdroje pre ich projektový zámer. Žiadateľom je ďalej umožnené prostredníctvom platformy vyhľadať vhodného konzultanta, ktorého služby v oblasti grantového poradenstva spoločnosť Grantexpert s.r.o sprostredkúva. Predmetom sprostredkúvaných služieb je predovšetkým vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe konkrétneho projektového zámeru žiadateľa. Súčasťou platformy Grant Expert je štandardizovaná komunikačná platforma, v rámci ktorej prebieha komunikácia žiadateľov a konzultantov v súvislosti s poskytovanými službami grantového poradenstva. Platobné transakcie medzi žiadateľmi a konzultantmi sú zabezpečované prostredníctvom štandardizovaného systému platieb platformy Grant Expert. Súčasťou platformy Grant Expert je aj blog, v ktorom sú zverejňované príspevky na tému prípravy a implementácie projektov.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov platformy Grant Expert. Pred prvým použitím platformy Grant Expert je každý užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím platformy vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. Grantexpert s.r.o je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy Grant Expert uverejnením oznámenia o zmene Všeobecných obchodných podmienok na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy Grant Expert sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením, pričom pokračovaním v používaní platformy aj po zmene znenia Všeobecných obchodných podmienok vyjadrujú užívatelia svoj súhlas s ich novým znením.

Vzájomné majetkové vzťahy žiadateľov, konzultantov a spoločnosti Grantexpert s.r.o a iné právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním platformy Grant Expert sa v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom spravujú právom Slovenskej republiky. Všetky spory vznikajúce v súvislosti s používaním platformy Grant Expert budú prednostne riešené mimosúdnou cestou a v prípade, že sa ich nepodarí vyriešiť touto formou, budú rozhodované pred miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti a na miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré bude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa aplikujú na právne vzťahy vznikajúce pri používaní platformy Grant Expert.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na platforme Grant Expert.

Definície pojmov

Nižšie uvedené pojmy majú pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok nasledujúci význam:

Grantexpert je obchodná spoločnosť Grantexpert, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 47 454 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93256/B. Grantexpert ako prevádzkovateľ platformy Grant Expert (www.grantexpert.sk, www.grant -expert.sk) sprostredkúva služby konzultantov v oblasti grantového poradenstva žiadateľom, ktorí majú záujem o vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, prípadne o doplnkové služby služby poskytované v rámci platformy.

QSCert, spol. s r.o. je certifikačný orgán, so sídlom E. P. Voljanského 9950/1 , Zvolen 960 01, IČO: 36 040 631, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 6355/S. QSCert, spol. s r.o. ako partner Grantexpert prezentuje prostredníctvom platformy svoje služby užívateľom platformy.

HKP Legal, s.r.o.je advokátska kancelária, so sídlom Križkova 9, 811 04 Bratislava, IČO: 36 727 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 44176/B. HKP Legal, s.r.o. ako partner Grantexpert prezentuje prostredníctvom platformy svoje právne služby užívateľom platformy.

Tatra banka, a.s., je banka, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 71/B. Tatra banka, a.s. ako partner Grantexpert poskytuje prostredníctvom platformy svoju službu CardPay užívateľom platformy.

Platforma je platforma Grant Expert (www.grantexpert.sk, www.grant-expert.sk).

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti žiadateľov a konzultantov a ich vzájomné vzťahy pri používaní platformy, rovnako ako aj ich vzťahy s Grantexpert.

Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v rámci platformy a ktorá má záujem o zaradenie do databázy záujemcov. Záujemcom v databáze Grantexpert s.r.o zasiela informácie o službách poskytovaných platformou a o novinkách v oblasti grantového poradenstva.

Žiadateľ je právnická osoba, ktorá je registrovaná v rámci platformy a ktorá má záujem o služby poskytované platformou, predovšetkým o vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok konzultantom na základe registrovaného projektového zámeru žiadateľa.

Konzultant je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v rámci platformy a ktorej služby v oblasti grantového poradenstva sú prostredníctvom platformy sprostredkúvané žiadateľom.

Neregistrovaný užívateľ je užívateľ platformy, ktorý nevykonal registráciu záujemcu, registráciu žiadateľa a ani registráciu konzultanta v rámci platformy, čoho dôsledkom je jeho obmedzený prístup k obsahu a funkciám platformy.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (Žiadosť o NFP) je dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti o NFP a z povinných príloh, ktorým žiadateľ žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a ďalších regionálnych a národných programov na základe konkrétnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

Projekt je súhrn aktivít a činností, na ktoré sa vzťahuje poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ktoré popisuje žiadateľ v žiadosti o NFP.

Projektový zámer je dokument, v ktorom žiadateľ špecifikuje pracovný názov projektu, ciele a aktivity projektu, miesto realizácie projektu, majetkové pomery súvisiace s projektom, celkový rozpočet projektu a priradenie projektu ku konkrétnemu operačnému programu. Projektový zámer vypracúva žiadateľ a podlieha osobitnej registrácii v rámci platformy.

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP (Výzva) je východiskový podklad zo strany riadiaceho orgánu v rámci konkrétneho operačného programu, na základe ktorého žiadateľ vypracúva žiadosť o NFP.

Databáza výziev je databáza výziev, ktorá je sprístupnená žiadateľovi na základe registrácie jeho projektového zámeru.

Registrácia záujemcu predstavuje prvú úroveň registrácie v rámci platformy a je spoločná pre všetkých žiadateľov a konzultantov. Registrácia záujemcu sa vykoná na základe vyplnenia registračného formulára v rozsahu užívateľského mena, hesla a emailovej adresy. Na základe registrácie záujemcu je vytvorená databáza záujemcov.

Registrácia žiadateľa predstavuje druhú úroveň jeho registrácie v rámci platformy a vykoná sa na základe vyplnenia podrobného registračného formulára žiadateľom. Súčasťou registrácie žiadateľa je aj uvedenie údajov požadovaných zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (pokiaľ sú tieto právne predpisy relevantné pre konkrétneho žiadateľa). Registrácia je automatická a nie je podmienená schválením zo strany Grantexpert.

Predbežné vyhodnotenie predstavuje vyhodnotenie oprávnenosti žiadateľa v zmysle podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku, ktoré vykonáva Grantexpert v nadväznosti na registráciu žiadateľa. V prípade zistenia, že žiadateľ nie je oprávnený na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, Grantexpert o tejto skutočnosti notifikuje žiadateľa.

Registrácia projektového zámeru je umožnená výhradne registrovaným žiadateľom a vykoná sa na základe vyplnenia osobitného registračného formulára žiadateľom. Registrácia projektového zámeru nie je automatická a podlieha kontrole zo strany Grantexpert, v rámci ktorej môže Grantexpert upozorniť žiadateľa na nevhodnosť projektového zámeru alebo odporučiť opravu priradenia projektového zámeru k operačnému programu. Registrácia projektového zámeru je podmienkou pre využívanie platených služieb platformy a pre sprístupnenie zoznamu konzultantov a databázy výziev žiadateľovi. V nadväznosti na registráciu projektového zámeru je žiadateľ notifikovaný o existencii alebo neexistencii výzvy pre konkrétny špecifický cieľ. V prípade priradenia projektového zámeru k existujúcej výzve je žiadateľovi sprístupnený zoznam dostupných konzultantov, z ktorých má možnosť si vybrať vhodného konzultanta pre vypracovanie žiadosti o NFP alebo pre poskytnutie doplnkových služieb.

Registrácia konzultanta predstavuje druhú úroveň jeho registrácie v rámci platformy a vykoná sa na základe vyplnenia podrobného registračného formulára konzultantom. Súčasťou registrácie konzultanta je aj uvedenie údajov požadovaných zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (pokiaľ sú tieto právne predpisy relevantné pre konkrétneho konzultanta). Súčasťou registrácie konzultanta je ďalej uvedenie špecifických cieľov, pre ktoré vypracúva žiadosti o NFP, ďalej uvedenie ceny za vypracovanie žiadosti o NFP a maximálnej kapacity. Registrácia konzultanta nie je automatická a podlieha schváleniu zo strany Grantexpert s.r.o. Schváleniu registrácie konzultanta predchádza splnenie kvalifikačných predpokladov stanovených zo strany Grantexpert s.r.o. V prípade splnenia kvalifikačných predpokladov Grantexpert s.r.o prevedie registráciu konzultanta.

Cena za vypracovanie žiadosti o NFP je cena služieb konzultanta, ktorú konzultant uvedie vo svojom profile. Cenu za vypracovanie žiadosti o NFP hradí žiadateľ na účet Grantexpert s.r.o po podpísaní zmluvy o dielo s konzultantom. Cena za vypracovanie žiadosti o NFP je konzultantovi postupne uhrádzaná z účtu Grantexpert s.r.o, pričom je splatná v štyroch splátkach, vždy do desiatich pracovných dní od akceptácie čiastkového výstupu žiadateľom v príslušnej fáze nákupu služieb.

CardPay je platobný portál, ktorý umožňuje žiadateľom platiť za služby poskytované prostredníctvom platformy platobnou kartou. Po vyplnení objednávky služieb a po zvolení platby kartou je žiadateľ presmerovaný na zabezpečenú webovú stránku Tatra banka, a.s., kde vyplní nasledovné údaje: číslo svojej karty, platnosť karty, ochranný CVV 2/CVC 2 kód a v prípade 3-D Secure aj heslo. Následne je žiadateľ presmerovaný späť na webovú stránku platformy, pričom Grantexpert dostáva ihneď notifikáciu o výsledku platby, na základe ktorej môže začať s realizovaním objednávky.

Maximálna kapacita konzultanta je maximálny počet žiadostí o NFP, ktoré konzultant vypracuje za kalendárny mesiac. Maximálnu kapacitu konzultant uvedie vo svojom profile. V prípade prekročenia maximálnej kapacity konzultanta zvoleného žiadateľom zabezpečí Grantexpert s.r.o vypracovanie žiadosti o NFP iným expertom.

Hodnotenie konzultanta je hodnotením žiadateľa o spokojnosti so službami konzultanta, ktoré je naviazané na akceptáciu čiastkového výstupu 4. fázy nákupu služieb. Hodnotenie konzultanta nie je automaticky zverejňované na platforme a podlieha predchádzajúcej kontrole zo strany Grantexpert s.r.o.

Zmluva o registrácii konzultanta je zmluva medzi konzultantom a Grantexpert s.r.o, predmetom ktorej je sprostredkovanie príležitosti uzavretia zmluvy o dielo medzi konzultantom a žiadateľom a dohoda o úhrade transakčného poplatku Grantexpert s.r.o za túto službu.

Zmluva o dielo je zmluva medzi konzultantom a žiadateľom, predmetom ktorej je úprava podmienok vypracovania žiadosti o NFP a dohoda o úhrade ceny za vypracovanie žiadosti o NFP konzultantovi.

Transakčný poplatok je poplatok pre Grantexpert s.r.o vo výške 20% z ceny za vypracovanie žiadosti o NFP za sprostredkovanie tejto služby. Transakčný poplatok je splatný v štyroch splátkach, vždy ku dňu akceptácie čiastkového výstupu v príslušnej fáze nákupu služieb, kedy je splátka z účtu Grantexpert s.r.o uhradená spoločnosti Grantexpert s.r.o.

Účet Grantexpert s.r.o je depozitný účet spoločnosti Grantexpert s.r.o, na ktorý žiadateľ po podpise zmluvy o dielo s konzultantom prevedie cenu za vypracovanie žiadosti o NFP a z ktorého sú postupne uhrádzané splátky ceny za vypracovanie žiadosti o NFP konzultantovi a splátky transakčného poplatku Grantexpert s.r.o.

Zálohová faktúra je faktúra, ktorou konzultant účtuje žiadateľovi celkovú sumu ceny za vypracovanie žiadosti o NFP. Grantexpert s.r.o je vo faktúre uvedená ako príjemca fakturovanej platby, pričom Grantexpert s.r.o faktúru vystaví prostredníctvom platformy v nadväznosti na uzavretie zmluvy o dielo medzi konzultantom a žiadateľom a zašle konzultantovi a žiadateľovi. Obdobne vykoná Grantexpert s.r.o aj zúčtovanie prijatých platieb v zmysle relevantných právnych predpisov.

Potvrdenie o prijatí ceny za vypracovanie žiadosti o NFP je potvrdenie zaslané konzultantovi a žiadateľovi v nadväznosti na prijatie platby ceny za vypracovanie žiadosti o NFP od žiadateľa na účte Grantexpert s.r.o. V prípade, že je konzultant platcom DPH, Grantexpert s.r.o zároveň vystaví prostredníctvom platformy daňový doklad na prijatú zálohu, ktorý je taktiež zaslaný konzultantovi a žiadateľovi.

Faktúra za čiastkový výstup je faktúra, ktorou je zúčtovaná splátka ceny za vypracovanie žiadosti o NFP za príslušnú zrealizovanú fázu nákupu služieb. Faktúru za čiastkový výstup vystaví Grantexpert s.r.o prostredníctvom platformy v nadväznosti na akceptáciu čiastkového výstupu žiadateľom a zašle konzultantovi a žiadateľovi a to v nasledujúcich pomeroch za jednotlivé fázy nákupu služieb:

 • 1. Fáza – 10% z celkovej sumy ceny za vypracovanie žiadosti o NFP
 • 2. Fáza – 40 % z celkovej sumy ceny za vypracovanie žiadosti o NFP
 • 3. Fáza – 25% z celkovej sumy ceny za vypracovanie žiadosti o NFP
 • 4. Fáza – 25 % z celkovej sumy ceny za vypracovanie žiadosti o NFP

Komunikačný nástroj platformy je komunikačná infraštruktúra platformy, prostredníctvom ktorej Grantexpert s.r.o zasiela žiadateľom a konzultantom notifikácie súvisiace s používaním platformy a prostredníctvom ktorej je umožnená vzájomná elektronická komunikácia medzi konzultantom, žiadateľom a Grantexpert s.r.o. Všetky úkony, ktoré majú povahu písomných žiadostí alebo oznámení, sú žiadatelia a konzultanti povinní zasielať Grantexpert s.r.o prostredníctvom komunikačného nástroja platformy. Pre účely posúdenia reklamácie čiastkového výstupu archivuje Grantexpert s.r.o komunikáciu medzi konzultantom a žiadateľom v komunikačnom nástroji platformy, a to až do akceptácie čiastkového výstupu 4. fázy nákupu služieb tzn. do úplného ukončenia procesu vypracovávania žiadosti o NFP.

Fázy nákupu služieb predstavujú štyri fázy procesu vypracovávania žiadosti o NFP: 1. Úvodné stretnutie spojené s konzultáciou (1. fáza nákupu služieb); 2. Prvý návrh projektu (2. fáza nákupu služieb); 3. Finálny návrh projektu (3. fáza nákupu služieb); 4. Klarifikácia (4. fáza nákupu služieb). Každá fáza nákupu služieb je ukončená akceptáciou čiastkového výstupu žiadateľom alebo iným spôsobom, ktorý je v zmysle týchto VOP taktiež považovaný za akceptáciu čiastkového výstupu.

Harmonogram dodávky služieb je časový harmonogram procesu vypracovávania žiadosti o NFP, ktorý si žiadateľ a konzultant dohodli v zmluve o dielo.

Čiastkový výstup predstavuje výstup niektorej zo štyroch fáz nákupu služieb, ktorý odovzdal konzultant žiadateľovi a ktorý je predmetom akceptácie, pripomienkovania alebo reklamácie v zmysle týchto VOP. Odovzdanie čiastkového výstupu žiadateľovi vykoná konzultant prostredníctvom komunikačného nástroja platformy.

Akceptácia čiastkového výstupu sa vykoná po odovzdaní čiastkového výstupu odsúhlasením zápisu o priebehu príslušnej fázy nákupu služieb žiadateľom v rámci komunikačného nástroja platformy. Na základe akceptácie čiastkového výstupu sa čiastkový výstup považuje za odovzdaný bez vád, čím zaniká možnosť pripomienkovania čiastkového výstupu a reklamácie čiastkového výstupu. Čiastkový výstup sa ďalej považuje za akceptovaný, pokiaľ je tak výslovne uvedené v ustanoveniach týchto VOP.

Zrealizovaná fáza nákupu služieb je fáza nákupu služieb, ktorá bola ukončená akceptáciou čiastkového výstupu.

Pripomienkovanie čiastkového výstupu zo strany žiadateľa je možné v lehote troch kalendárnych dní od odovzdania čiastkového výstupu žiadateľovi. V prípade nedodržania tejto lehoty právo pripomienkovania príslušného čiastkového výstupu zaniká. Žiadateľ oznámi svoje pripomienky konzultantovi prostredníctvom komunikačného nástroja platformy. Konzultant zapracuje alebo odmietne pripomienky žiadateľa a odovzdá čiastkový výstup žiadateľovi do troch kalendárnych dní od obdržania jeho pripomienok. V prípade, že po zapracovaní pripomienok čiastkový výstup naďalej nespĺňa požiadavky žiadateľa, má žiadateľ nárok na reklamáciu čiastkového výstupu. Pokiaľ po odovzdaní čiastkového výstupu so zapracovanými pripomienkami nedôjde k reklamácii čiastkového výstupu a ani k akceptácii čiastkového výstupu, považuje sa čiastkový výstup za akceptovaný uplynutím reklamačnej lehoty.

Reklamácia čiastkového výstupu je oprávnená iba v prípade, že komunikácia medzi žiadateľom a konzultantom v súvislosti s vypracovávaním žiadosti o NFP (vrátane pripomienkovania čiastkového výstupu) prebiehala v rámci komunikačného nástroja platformy.

Reklamačná lehota je sedem kalendárnych dní od odovzdania čiastkového výstupu so zapracovanými pripomienkami žiadateľovi. Pokiaľ žiadateľ voči odovzdanému čiastkovému výstupu nevzniesol pripomienky v lehote určenej na pripomienkovanie, reklamačná lehota v dĺžke siedmich kalendárnych dní začína plynúť od márneho uplynutia lehoty určenej na pripomienkovanie. Reklamáciu čiastkového výstupu je potrebné uplatniť v reklamačnej lehote na základe reklamácie adresovanej Grantexpert s.r.o, v ktorej žiadateľ popíše vytýkané vady čiastkového výstupu. V prípade nedodržania reklamačnej lehoty Grantexpert s.r.o reklamáciu čiastkového výstupu neakceptuje a možnosť reklamácie príslušného čiastkového výstupu zaniká. Čiastkový výstup sa považuje za akceptovaný márnym uplynutím reklamačnej lehoty.

Vybavenie reklamácie čiastkového výstupu vykoná Grantexpert s.r.o, ktorá je za týmto účelom oprávnená v potrebnom rozsahu pristupovať do archívu komunikácie žiadateľa a konzultanta v rámci komunikačného nástroja platformy. Lehota na vybavenie reklamácie čiastkového výstupu zo strany Grantexpert s.r.o je stanovená na desať pracovných dní od obdržania reklamácie. V čase vybavovania reklamácie čiastkového výstupu Grantexpert s.r.o blokuje príslušnú splátku ceny za vypracovanie žiadosti o NFP na účte Grantexpert s.r.o, rovnako ako aj príslušnú splátku transakčného poplatku. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie čiastkového výstupu je Grantexpert s.r.o povinná oznámiť výsledok reklamácie žiadateľovi. V prípade uznania reklamácie čiastkového výstupu má žiadateľ primárne nárok na opravu čiastkového výstupu konzultantom, a to pokiaľ Grantexpert s.r.o nerozhodne o vrátení splátky ceny za vypracovanie žiadosti o NFP (vrátane splátky transakčného poplatku) za fázu nákupu služieb, ktorej čiastkový výstup žiadateľ úspešne reklamoval. Opravu čiastkového výstupu je konzultant povinný vykonať do troch pracovných dní od oznámenia výsledku reklamácie čiastkového výstupu zo strany Grantexpert s.r.o resp. pokiaľ Grantexpert s.r.o rozhodla o vrátení splátky ceny za vypracovanie žiadosti o NFP, vráti Grantexpert s.r.o v uvedenej lehote splátku ceny za vypracovanie žiadosti o NFP (vrátane splátky transakčného poplatku) žiadateľovi. V prípade, že Grantexpert s.r.o posúdi reklamáciu čiastkového výstupu ako neoprávnenú, Grantexpert s.r.o reklamáciu odmietne, čím sa príslušný čiastkový výstup považuje za akceptovaný.

Zmena osoby konzultanta po 1. fáze nákupu služieb je možná po 1. fáze nákupu služieb – avšak predtým ako dôjde k započatiu 2. fázy nákupu služieb – pokiaľ sa žiadateľ rozhodne, že zvolený konzultant nespĺňa jeho požiadavky. O zmenu osoby konzultanta požiada žiadateľ na základe žiadosti adresovanej Grantexpert s.r.o, pričom možnosť zmeny osoby konzultanta Grantexpert s.r.o negarantuje. Grantexpert s.r.o notifikuje žiadateľa ohľadom vyhovenia/nevyhovenia jeho žiadosti do troch pracovných dní od obdržania žiadosti. V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu osoby konzultanta po 1. fáze nákupu služieb poskytne Grantexpert s.r.o žiadateľovi iného konzultanta, ktorý predmetnú žiadosť o NFP vypracuje za pôvodnú cenu za vypracovanie žiadosti o NFP. V prípade zmeny osoby konzultanta po 1. fáze nákupu služieb je žiadateľ povinný uhradiť pôvodnému konzultantovi splátku ceny za vypracovanie žiadosti o NFP za 1. fázu nákupu služieb a spoločnosti Grantexpert s.r.o splátku transakčného poplatku za prvú fázu nákupu služieb. Zvyšok ceny za vypracovanie žiadosti o NFP za nezrealizované fázy nákupu služieb bude použitý na úhradu ceny za vypracovanie žiadosti o NFP nového konzultanta.

Zmena osoby konzultanta z dôvodu na strane konzultanta je možná predovšetkým z dôvodov súvisiacich s nepriaznivým zdravotným stavom konzultanta, ktorý zakladá jeho práceneschopnosť. O zmenu osoby konzultanta požiada konzultant na základe žiadosti adresovanej Grantexpert s.r.o, v ktorej uvedie dôvody jeho žiadosti, predovšetkým priloží potvrdenie o svojej pracovnej neschopnosti od lekára. Grantexpert s.r.o notifikuje konzultanta ohľadom vyhovenia/nevyhovenia jeho žiadosti do troch pracovných dní od obdržania žiadosti. V prípade vyhovenia žiadosti o zmenu osoby konzultanta z dôvodu na strane konzultanta, Grantexpert s.r.o notifikuje žiadateľa o potrebe zmeny osoby konzultanta a o možnosti poskytnutia iného konzultanta, ktorý predmetnú žiadosť o NFP vypracuje za pôvodnú cenu za vypracovanie žiadosti o NFP. V prípade zmeny osoby konzultanta z dôvodu na strane konzultanta bude zvyšok ceny za vypracovanie žiadosti o NFP za nezrealizované fázy nákupu služieb použitý na úhradu ceny za vypracovanie žiadosti o NFP nového konzultanta.

Storno služieb konzultanta je možné vykonať v nasledujúcich prípadoch:
a) žiadateľ nespĺňa podmienky výzvy resp. nespĺňa niektorú podmienku oprávnenosti v zmysle podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku,
b) bol identifikovaný problém s oprávnenosťou žiadateľa v zmysle podmienok poskytnutia nenávratného finančného príspevku, pričom žiadateľ prisľúbil jeho včasné odstránenie a tento problém sa napriek snahe žiadateľa nepodarilo odstrániť, alebo
c) žiadateľ nemá po oznámení potreby zmeny osoby konzultanta z dôvodu na strane
konzultanta záujem o vypracovanie žiadosti o NFP novým konzultantom.

O storno služieb konzultanta požiada žiadateľ na základe žiadosti adresovanej Grantexpert s.r.o, v ktorej uvedie dôvody jeho žiadosti. Grantexpert s.r.o notifikuje žiadateľa ohľadom vyhovenia/nevyhovenia jeho žiadosti do troch pracovných dní od obdržania žiadosti. V prípade splnenia podmienok pre storno služieb konzultanta vráti Grantexpert s.r.o žiadateľovi cenu za vypracovanie žiadosti o NFP zníženú o splátky ceny za vypracovanie žiadosti o NFP a splátky transakčného poplatku za zrealizované fázy nákupu služieb.

Doplnkové služby sú služby grantového poradenstva a súvisiace služby (mimo služby vypracovania žiadosti o NFP), ktoré sú poskytované prostredníctvom platformy priamo zo strany Grantexpert alebo konzultantov. Bližšia špecifikácia doplnkových služieb je obsiahnutá v rámci ponuky služieb, ktoré si žiadateľ môže objednať prostredníctvom platformy v súvislosti s konkrétnou výzvou resp. s jeho projektovým zámerom. Druh, rozsah a obsah doplnkových služieb závisí od druhu konkrétnej výzvy resp. projektového zámeru žiadateľa, ku ktorým sú doplnkové služby priradené a ďalej od aktuálnej produktovej ponuky Grantexpert a taktiež od aktuálnej časovej kapacity Grantexpert a/alebo konzultantov. Na doplnkové služby sa vzťahujú ustanovenia týchto VOP, ktoré upravujú vypracovanie žiadosti o NFP a s tým súvisiace procesy, ak pri objednávani doplnkovej služby v rámci platformy nevyplynie iný proces a pokiaľ to povaha výstupu doplnkovej služby umožňuje.

Predplatné je balík služieb poskytovaných priamo zo strany Grantexpert alebo zo strany konzultantov, ktorý môže žiadateľ využívať prostredníctvom platformy. Predplatné Free, Predplatné Light, Predplatné Basic a Predplatné Profi sa od seba odlišujú rozsahom služieb, ktoré zahŕňajú a výškou ročného poplatku.

Predplatné Free umožňuje bezplatné využívanie nasledovných funkcionalít platformy:

 • Registrácia záujemcu,
 • Registrácia žiadateľa,
 • Registrácia konzultanta,
 • Registrácia jedného projektového zámeru
 • Predbežné vyhodnotenie jedného projektového zámeru,
 • Databáza výziev bez možnosti zobrazenia detailných informácií o výzvach a
 • Nákup služieb ponúkaných v rámci platformy.

Predplatné Light je predplatená služba, ktorá je uvedená v ponuke predplatného Light v rámci platformy. Predplatné Light sa neobnovuje. Do doby úhrady splatného mesačného poplatku, je žiadateľovi umožnený prístup k službám iba v rozsahu predplatného Free. Okrem prístupu k funkcionalitám, ktoré sú dostupné v rámci predplatného Free, zahŕňa predplatné Light na obdobie 1 mesiaca aj možnosť zobrazenia detailnych informácií o výzvach.

Predplatné Basic je predplatená služba, ktorá je uvedená v ponuke predplatného Basic v rámci platformy. Predplatné Basic sa každý rok automaticky obnovuje. Do doby úhrady splatného ročného poplatku, je žiadateľovi umožnený prístup k službám iba v rozsahu predplatného Free. Okrem prístupu k funkcionalitám, ktoré sú dostupné v rámci predplatného Free, zahŕňa predplatné Basic aj nasledovné služby:

 • Registrácia troch projektových zámerov
 • Predbežné vyhodnotenie troch projektových zámerov
 • Databáza výziev a zobrazenie detailných informácií o výzvach
 • Základné interaktívne prehľady o úspešnosti uchádzačov o eurofondy, ktoré sú vytvárané na základe otvorených dát ITMS a obsahujú štatistické ukazovateľe konkrétnych realizovaných výziev. Interaktívne prehľady v rámci predplatného Basic sú aktualizované raz za 3 mesiace.
 • VIP rozhranie s možnosťou on-line chatu s technickou podporou portálu, a to prostredníctvom na to určeného on-line nástroja počas pracovných dní medzi 08:00-16:30. Mimo stanovených hodín môže žiadateľ zanechať príšlušnému odborníkovi off-line správu.

Predplatné Profi je predplatená služba, ktorá je uvedená v ponuke predplatného Profi v rámci platformy. Predplatné Profi sa každý rok automaticky obnovuje. Do doby úhrady splatného ročného poplatku, je žiadateľovi umožnený prístup k službám iba v rozsahu predplatného Free. Okrem prístupu k funkcionalitám, ktoré sú dostupné v rámci predplatného Basic, zahŕňa predplatné Profi aj nasledovné služby:

 • Úvodná telefonická konzultácia so zástupcom Grantexpert v rozsahu 30-tich minút, v rámci ktorej môže žiadateľ klásť zástupcovi Grantexpert otázky týkajúce sa funkcionalít platformy a služieb ponúkaných platformou. Obsahom úvodnej konzultácie môže byť aj poskytnutie základných informácií o aktuálnych dotačných programoch. V rámci úvodnej konzultácie však nebudú poskytované informácie o konkrétnej žiadosti o NFP.
 • Písomná správa, ktorá obsahuje sumár grantových možností evidovaných v rámci platormy, ktoré sú relevantné pre daného žiadateľa. Túto písomnú správu obdrží žiadateľ zo strany Grantexpert raz ročne, a to najneskôr 2 týždne od zaplatenia príslušného ročného poplatku za predplatné Profi.
 • Rozšírené interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy, ktoré sú vytvárané na základe otvorených dát ITMS a obsahujú štatistické ukazovateľe konkrétnych realizovaných výziev. Interaktívne prehľady v rámci predplatného Profi sú aktualizované raz za mesiac.

Užívateľ platformy je súhrnné označenie pre všetkých záujemcov, žiadateľov, konzultantov a neregistrovaných užívateľov, ktorí používajú platformu.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Osobné údaje sú osobné údaje fyzických osôb v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Grantexpert s.r.o – ako prevádzkovateľ v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) zákona o osobných údajoch – prijala za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov platformy. Grantexpert s.r.o spracúva osobné údaje užívateľov platformy spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov platformy, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Užívateľovi platformy, ktorého osobné údaje Grantexpert s.r.o spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Užívateľ platformy má v tejto súvislosti najmä právo od Grantexpert s.r.o vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Grantexpert s.r.o získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
c) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, a
d) ďalšie informácie a úkony v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov spoločnosti Grantexpert s.r.o je dobrovoľné. Pokiaľ Grantexpert s.r.o spracúva osobné údaje užívateľa platformy na základe súhlasu udeleného v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov, má užívateľ platformy právo kedykoľvek tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ platformy formou odvolania adresovaného Grantexpert s.r.o (prostredníctvom komunikačného nástroja platformy resp. elektronickej pošty). Užívateľ platformy berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje presne, pravdivo a úplne, a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Grantexpert s.r.o o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov. Užívateľ platformy používaním platformy potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, pravdivé a úplné a že bol Grantexpert s.r.o poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

Osobné údaje záujemcu spracúva Grantexpert s.r.o na základe súhlasu záujemcu udeleného v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie. Uvedené osobné údaje záujemcu Grantexpert s.r.o spracúva za účelom registrácie záujemcu a ďalej za účelom jeho zaradenia do databázy záujemcov, ktorým Grantexpert s.r.o zasiela informácie o službách poskytovaných platformou a o novinkách v oblasti grantového poradenstva. Odkliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri odoslaní registračného formulára (v rámci registrácie záujemcu) z áujemca udeľuje Grantexpert s.r.o súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, a to v rozsahu a za účelom špecifikovaným vyššie. Tento súhlas udeľuje záujemca Grantexpert s.r.o na dobu platnosti jeho registrácie.

Osobné údaje žiadateľa (resp. jeho štatutárneho zástupcu) spracúva Grantexpert s.r.o na základe súhlasu štatutárneho zástupcu žiadateľa udeleného v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie. Uvedené osobné údaje štatutárneho zástupcu žiadateľa Grantexpert s.r.o spracúva za účelom registrácie žiadateľa a ďalej za účelom zasielania notifikácií žiadateľovi, ktoré súvisia so službami poskytovanými platformou. Odkliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri odoslaní registračného formulára (v rámci registrácie žiadateľa) štatutárny zástupca žiadateľa udeľuje Grantexpert s.r.o súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, a to v rozsahu a za účelom špecifikovaným vyššie. Tento súhlas udeľuje štatutárny zástupca žiadateľa Grantexpert s.r.o na dobu platnosti registrácie žiadateľa.

Osobné údaje konzultanta spracúva Grantexpert s.r.o na základe súhlasu konzultanta udeleného v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie. Uvedené osobné údaje konzultanta spracúva Grantexpert s.r.o za účelom registrácie konzultanta a ďalej za účelom zasielania notifikácií konzultantovi, ktoré súvisia so službami poskytovanými platformou. Odkliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri odoslaní registračného formulára (v rámci registrácie konzultanta) konzultant udeľuje Grantexpert s.r.o súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, a to v rozsahu a za účelom špecifikovaným vyššie. Tento súhlas udeľuje konzultant Grantexpert s.r.o na dobu platnosti jeho registrácie.

Osobné údaje konzultanta, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy o registrácii konzultanta alebo na zabezpečenie predzmluvných vzťahov konzultanta a Grantexpert s.r.o , spracúva Grantexpert s.r.o na základe zákona o ochrane osobných údajov (v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) tohto zákona), a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, profilová fotografia, e -mail, telefonický kontakt, IP adresa, kontaktná adresa, fakturačné údaje. Na spracúvanie osobných údajov konzultanta podľa predchádzajúcej vety sa nevyžaduje súhlas konzultanta v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje užívateľa platformy poskytované HKP Legal, s.r.o. sú osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým užívateľ platformy udelil osobitný súhlas s ich poskytnutím HKP Legal, s.r.o.. Osobné údaje užívateľa platformy poskytované HKP Legal, s.r.o. spracúva Grantexpert ako sprostredkovateľ v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov na základe zmluvy s HKP Legal, s.r.o. ako prevádzkovateľom a ďalej na základe súhlasu tohto užívateľa platformy udeleného v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa (ulica, číslo domu, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefonický kontakt. Uvedené osobné údaje užívateľa platformy spracúva Grantexpert v mene HKP Legal, s.r.o. za účelom ich poskytnutia HKP Legal, s.r.o.. HKP Legal, s.r.o. poskytnuté osobné údaje ďalej spracúva pre účely poskytovania právnych služieb. Odkliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely ich poskytnutia HKP Legal, s.r.o. pri odoslaní registračného formulára (v rámci registrácie) užívateľ platformy udeľuje Grantexpert súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, a to v rozsahu a za účelom špecifikovaným vyššie. Tento súhlas udeľuje záujemca Grantexpert na dobu platnosti jeho registrácie.

Osobné údaje užívateľa platformy poskytované QSCert, spol. s r.o. sú osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým užívateľ platformy udelil osobitný súhlas s ich poskytnutím QSCert, spol. s r.o.. Osobné údaje užívateľa platformy poskytované QSCert, spol. s r.o. spracúva Grantexpert ako sprostredkovateľ v zmysle § 8 zákona o ochrane osobných údajov na základe zmluvy s QSCert, spol. s r.o. ako prevádzkovateľom a ďalej na základe súhlasu tohto užívateľa platformy udeleného v zmysle § 11 zákona o ochrane osobných údajov, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa (ulica, číslo domu, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefonický kontakt. Uvedené osobné údaje užívateľa platformy spracúva Grantexpert v mene QSCert, spol. s r.o. za účelom ich poskytnutia QSCert, spol. s r.o.. QSCert, spol. s r.o. poskytnuté osobné údaje ďalej spracúva pre účely poskytovania auditorských služieb. Odkliknutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov pre účely ich poskytnutia QSCert, spol. s r.o. pri odoslaní registračného formulára (v rámci registrácie) užívateľ platformy udeľuje Grantexpert súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov, a to v rozsahu a za účelom špecifikovaným vyššie. Tento súhlas udeľuje záujemca Grantexpert na dobu platnosti jeho registrácie.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Užívateľa počas používania Platformy. Prevádzkovateľ pomocou Cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé Cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré Prevádzkovateľ zhromažďuje prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na Platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré Cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto Cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby Cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie Platformy nebudú prístupné.