Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom platformy Grantexpert

Všeobecné obchodné podmienky“ (ďalej len VOP) upravujú podmienky poskytovania a sprostredkovania služieb prostredníctvom internetovej platformy Grant Expert. Prevádzkovateľom platformy Grant Expert (www.grantexpert.sk, www.grant-expert.sk) je spoločnosť Grantexpert, s.r.o, so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 47 454 890, IČ DPH: SK2023906786, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93256/B.

A.     Základné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti medzi a) Grantexpert, s.r.o. a Žiadateľom pri poskytovaní grantových služieb; b) Grantexpert, s.r.o., Žiadateľom a Dodávateľom pri sprostredkovaní Produktu; Grantexpert, s.r.o. a Užívateľom platformy Grant Expert pri poskytovaní Informačných a reklamných služieb v súvislosti s používaním platformy Grant Expert.
 2. Spoločnosť Grantexpert s.r.o, má za cieľ prostredníctvom platformy Grant Expert predstaviť Žiadateľom existujúce dotačné zdroje a umožniť im identifikovať vhodné dotačné zdroje pre ich projektový zámer a poskytnúť Žiadateľovi služby v oblasti grantového poradenstva vo všeobecnosti, najmä však v oblasti eurofondov (Grantové služby). Predmetom Grantových služieb je predovšetkým vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe konkrétneho projektového zámeru Žiadateľa. Ďalšími službami sú sprostredkovanie Dodávateľa a poskytovanie informačných a reklamných služieb. Platobné transakcie sú zabezpečované prostredníctvom štandardizovaného systému platieb platformy Grant Expert.
 3. Vzájomné majetkové vzťahy Žiadateľov, Dodávateľov a spoločnosti Grantexpert s.r.o a iné právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s používaním platformy Grant Expert sa v zmysle ustanovenia § 9 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom spravujú právom Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok prestane byť z akéhokoľvek dôvodu platné, zostanú ostatné ustanovenia v platnosti a na miesto neplatného ustanovenia sa použije ustanovenie zodpovedajúce zmyslu a účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré bude v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 4. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné pre všetkých užívateľov platformy Grant Expert. Pred prvým použitím platformy Grant Expert je každý Užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom použitím platformy vyjadruje, že tieto Všeobecné obchodné podmienky akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať. Grantexpert s.r.o je oprávnená tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy Grant Expert uverejnením oznámenia o zmene Všeobecných obchodných podmienok na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy Grant Expert sú povinní oboznámiť sa s týmto novým znením, pričom pokračovaním v používaní platformy aj po zmene znenia Všeobecných obchodných podmienok vyjadrujú Užívatelia svoj súhlas s ich novým znením.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. a s ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa aplikujú na právne vzťahy vznikajúce pri používaní platformy Grant Expert.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na platforme Grant Expert.
 7. Záujemca sa považuje za oboznámeného pred uzatvorením zmluvy o obsahu VOP, ak vyjadril svoj súhlas s ich obsahom na stránke www.grantexpert.sk Udelením súhlasu Záujemca potvrdzuje že sa s aktuálne platnými VOP oboznámil a že sa nimi bude spravovať jeho zmluva (ďalej len „zmluva“).

B.     Definície pojmov

 1. Grantexpert je obchodná spoločnosť Grantexpert, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 47 454 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93256/B. Grantexpert ako prevádzkovateľ platformy Grant Expert (www.grantexpert.sk, www.grant-expert.sk) dodáva vlastné služby v oblasti Grantového poradenstva,  sprostredkúva produkty vybraných Dodávateľov a poskytuje reklamný priestor.
 2. GOPAY s.r.o., je spoločnosť, so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030. GOPAY s.r.o. ako partner Grantexpert poskytuje prostredníctvom platformy platobný systém GoPay Užívateľom platformy Grant Expert.
 3. Záujemca je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná v rámci platformy a ktorá má záujem o zaradenie do databázy Záujemcov. Záujemcom v databáze Grantexpert s.r.o zasiela informácie o službách poskytovaných platformou a o novinkách v oblasti grantového poradenstva.
 4. Žiadateľ je právnická osoba, ktorá je registrovaná v rámci platformy a ktorá má záujem o služby poskytované platformou Grant Expert, predovšetkým o vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe registrovaného projektového zámeru Žiadateľa v rámci Grantových služieb.
 5. Dodávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je registrovaná so súhlasom Grantexpert, s.r.o. v rámci platformy Grant Expert ako Dodávateľ produktu (tovarov prác a služieb), ktoré môžu byť podľa Grantexpert, s.r.o. potrebné pre Žiadateľov.
 6. Produktom sa rozumie akékoľvek plnenie Dodávateľa ponúkané platformou Grant Expert pre Užívateľa platformy Grant Expert na komerčné využitie a sprostredkované zo strany Grantexpert, s.r.o. v rámci platformy Grant Expert.
 7. Informačnou a reklamnou službou sa rozumie oznam prevádzkovateľa platformy pre užívateľov platformy, alebo reklama fyzickej alebo právnickej osoby v najširšom možnom rozsahu prezentovaná prostredníctvom platformy Grant Expert.
 8. Neregistrovaný užívateľ je užívateľ platformy Grant Expert, ktorý nevykonal registráciu Záujemcu, registráciu Žiadateľa, registráciu Dodávateľa  v rámci platformy Grant Expert, čoho dôsledkom je jeho obmedzený prístup k obsahu a funkciám platformy Grant Expert.
 9. Užívateľ platformy je súhrnné označenie pre všetkých Záujemcov, Žiadateľov a Neregistrovaných užívateľov, ktorí používajú platformu Grant Expert.
 10. Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci platformy Grant Expert (www.grantexpert.sk, www.grant-expert.sk), a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom platformy Grant Expert, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Grantexpert s.r.o. ako prevádzkovateľa platformy Grant Expert.
 11. Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Užívateľa počas používania Platformy. Prevádzkovateľ pomocou Cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé Cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré Prevádzkovateľ zhromažďuje prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na Platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré Cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto Cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby Cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie Platformy nebudú prístupné.

C.     Poskytovanie Grantových Služieb

 1. Záujemca si môže objednať poskytnutie aktuálnej ponuky služieb formou predplatného. Predplatné je balík služieb poskytovaných priamo zo strany Grantexpert, ktorý môže žiadateľ využívať prostredníctvom platformy Grant Expert. Predplatné Free, Predplatné Basic, Predplatné Medium a Predplatné Profi sa od seba odlišujú rozsahom služieb, ktoré zahŕňajú a výškou ročného poplatku.
 2. Objednanie služby a  uzavretie zmluvy uskutočňuje Záujemca výhradne elektronicky prostredníctvom portálu. Ustanovenia VOP sú záväzné pre obidve zmluvné strany.
 3. Úkony v mene Záujemcu môže vykonávať iba osoba na to oprávnená v zmysle platného práva.  Za nedostatok oprávnenia fyzickej osoby konať v mene právnickej osoby vo vzťahu k Grantexpert, s.r.o. zodpovedá výlučne Záujemca.
 4. Užívateľ portálu je povinný na nákup služby vykonať svoju registráciu v zmysle podmienok obsiahnutých v online registračnom formulári. Registráciou bude Záujemcovi vytvorené konto. Vytvorenie konta je bezplatné. Vytvorením konta získava Záujemca možnosť prístupu do svojho profilu vytvoreného automaticky zo strany Grantexpert, s.r.o. na možnosť využívania služieb.
 5. Registrácia prebieha prostredníctvom emailovej adresy,  mena osoby oprávnenej konať v mene Záujemcu a hesla. V prípade akýchkoľvek otázok alebo potreby asistencie s registráciou je možné kontaktovať Grantexpert, s.r.o. na e-mailovej adrese technickej podpory: ahoj@grantexpert.sk Prihlásenie sa do konta Záujemca vykonáva prostredníctvom prihlasovacích údajov osoby ktorá uviedla svoje údaje pri registrácii.
 6. Záujemca je povinný v objednávke uviesť správne, pravdivé a úplné údaje, skontrolovať už vyplnené údaje, oboznámiť sa a odsúhlasiť tieto VOP a objednávku odoslať. Odoslaná objednávka je záväzným návrhom na uzavretie zmluvy na nákup objednanej služby. Záujemca v plnom rozsahu zodpovedá za správnosť údajov obsiahnutých v objednávke. Tieto údaje budú následne využité ako fakturačné údaje pri vygenerovaní faktúry ako daňového dokladu.
 7. Grantexpert, s.r.o. si vyhradzuje právo neprijať objednávku najmä z dôležitého dôvodu. O neprijatí objednávky bude Záujemca informovaný e-mailom na ním uvedenú e-mailovú adresu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo Grantexpert, s.r.o. zistí dôvod pre jej neprijatie.
 8. Zmeny v obsahu zmluvy musia mať písomnú formu a musia byť zo strany Grantexpert, s.r.o. písomne potvrdené, inak sú neplatné. Platnými zmenami pôvodný záväzok zmluvy zaniká a je nahradený záväzkom novým, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že nový dojednaný záväzok vzniká vedľa doposiaľ existujúceho záväzku v zmluve.
 9. Akýkoľvek návrh Záujemcu na zmenu podmienok poskytnutia služby po uzavretí zmluvy nie je Grantexpert, s.r.o. povinný prijať.
 10. Predplatné Free umožňuje bezplatné využívanie nasledovných funkcionalít platformy:
  • Registrácia Záujemcu,
  • Registrácia žiadateľa,
  • Registrácia konzultanta,
  • Registrácia Dodávateľa
  • Zjednodušená databáza výziev bez možnosti zobrazenia detailných informácií o výzvach a
  • Nákup služieb ponúkaných v rámci platformy Grant Expert.
 11. Predplatné Basic je predplatená služba, ktorá je uvedená v ponuke predplatného Basic v rámci platformy. Predplatné Basic sa každý rok automaticky obnovuje, ak s touto možnosťou užívateľ súhlasil pri zadávaní objednávky. Do doby úhrady splatného ročného poplatku, je žiadateľovi umožnený prístup k službám iba v rozsahu predplatného Free. Okrem prístupu k funkcionalitám, ktoré sú dostupné v rámci predplatného Free, zahŕňa predplatné Basic aj nasledovné služby:
  • Prístup do detailnej databázy výziev
 12. Predplatné Médium je predplatená služba, ktorá je uvedená v ponuke predplatného Médium v rámci platformy. Predplatné Médium sa každý rok automaticky obnovuje, ak s touto možnosťou užívateľ súhlasil pri zadávaní objednávky. Do doby úhrady splatného ročného poplatku, je Žiadateľovi umožnený prístup k službám iba v rozsahu predplatného Free. Okrem prístupu k funkcionalitám, ktoré sú dostupné v rámci predplatného Basic, zahŕňa predplatné Médium aj nasledovné služby:
  • Registrácia jedného projektového zámeru,
  • Predbežné vyhodnotenie jedného projektového zámeru,
  • Prístup k archívu bezplatných webinárov,
 13. Predplatné Profi je predplatená služba, ktorá je uvedená v ponuke predplatného Profi v rámci platformy. Predplatné Profi sa každý rok automaticky obnovuje, ak s touto možnosťou užívateľ súhlasil pri zadávaní objednávky. Do doby úhrady splatného ročného poplatku, je žiadateľovi umožnený prístup k službám iba v rozsahu predplatného Free. Okrem prístupu k funkcionalitám, ktoré sú dostupné v rámci predplatného Basic, zahŕňa predplatné Profi aj nasledovné služby:
  •  Registrácia troch projektových zámerov,
  •  Predbežné vyhodnotenie troch projektových zámerov,
  • Prístup k archívu bezplatných webinárov,
  • Úvodná telefonická konzultácia so zástupcom Grantexpert, s.r.o. v rozsahu 30-tich minút, v rámci ktorej môže žiadateľ klásť zástupcovi Grantexpert, s.r.o. otázky týkajúce sa funkcionalít platformy a služieb ponúkaných platformou. Obsahom úvodnej konzultácie môže byť aj poskytnutie základných informácií o aktuálnych dotačných programoch. V rámci úvodnej konzultácie však nebudú poskytované informácie o konkrétnej žiadosti o NFP.
 14. Grantový radar – je bezplatná informačná služba, ktorá je nezáväzne poskytovaná všetkým užívateľom platformy po zadaní emailovej adresy do registračného formuláru služby grantový radar. Služba poskytuje zasielanie automatických notifikácií o obsahu nových výziev zaradených do databázy platformy.
 15. Overenie oprávnenosti – je bezplatná služba, ktorá je poskytovaná všetkým užívateľom platformy. Služba ponúka negarantované overenie splnenia základných formálnych podmienok oprávnenosti pre získanie nenávratného finančného príspevku najmä platný zápis v obchodnom registri a iných obdobných registroch, údaje v registri štátnej pomoci, v registri osôb so zákazom prijímať dotácie, v registri trestov právnických osôb, atď.
 16. Konzultácie – spoplatnená služba, ktorá je poskytovaná Žiadateľom na základe objednávky vystavenej prostredníctvom Platformy. Konzultácia prebieha osobne, online alebo telefonicky. Osobné konzultácie prebiehajú výlučne v priestoroch Grant Expert na Záhradníckej 72 v Bratislave. Predmetom konzultácie môžu byť najmä všeobecné pravidlá poskytovanie dotácií a grantov alebo konkrétny projektový zámer Žiadateľa.
 17. Webináre – vzdelávacie alebo informačné aktivity poskytované bezplatne alebo za odmenu v závislosti od aktuálnej ponuky registrovaným užívateľom platformy. Témy, trvanie a obsah webinárov určuje výhradne Grant Expert.
 18. Externý projektový manažment –    spoplatnená služba, ktorá je poskytovaná Žiadateľom na základe individuálnej ponuky. Konkrétny obsah a rozsah činností je predmetom samostatnej objednávky Žiadateľa vystavenej na základe ponuky Grant Expert.
 19. Vypracovanie projektu –    spoplatnená služba, ktorá je poskytovaná Žiadateľom na základe individuálnej ponuky. Konkrétny obsah a rozsah činností je predmetom samostatnej objednávky Žiadateľa vystavenej na základe ponuky Grant Expert.
 20. Privátny grantový konzultant – spoplatnená služba, ktorá je poskytovaná Žiadateľom na základe individuálnej ponuky. Konkrétny obsah a rozsah činností je predmetom samostatnej objednávky Žiadateľa vystavenej na základe ponuky Grant Expert.

D.     Sprostredkovanie Produktov Dodávateľa

 1. Záujemca si môže objednať poskytnutie Produktu. Objednanie Produktu a  uzavretie zmluvy uskutočňuje Záujemca priamo z Dodávateľom výhradne elektronicky prostredníctvom portálu, pričom Grantexpert, s.r.o. má pri uzatváraní zmluvy postavenie sprostredkovateľa predaja Produktu za odmenu.
 2. Úkony v mene Záujemcu môže vykonávať iba osoba na to oprávnená v zmysle v zmysle platného práva.  Za nedostatok oprávnenia fyzickej osoby konať v mene právnickej osoby vo vzťahu k Dodávateľovi zodpovedá výlučne Záujemca.
 3. Návštevník portálu je povinný na nákup služby vykonať svoju registráciu v zmysle podmienok obsiahnutých v online registračnom formulári pre sprostredkovanie Produktu. Registrácia Záujemcovi umožní uzavretie zmluvy priamo s Dodávateľom.
 4. Za uzavretie obsahu zmluvy s Dodávateľom na nákup Produktu a ich plnenie zmluvnými stranami Grantexpert, s.r.o. nezodpovedá.
 5. Odmenu za sprostredkovanie predaja Produktu na základe faktúr generuje portál automaticky. Sprostredkovateľský poplatok znáša Dodávateľ.

E.     Poskytovanie informačnej a reklamnej služby

 1. Grantexpert, s.r.o. poskytuje užívateľom platformy Grant Expert Informačné  a reklamné služby a propaguje subjekty alebo ich služby, alebo Produkty, ktoré považuje za vhodné alebo užitočné v súvislosti s poskytovaním Grantových služieb.
 2. Odoberanie a prehliadanie Informačných a reklamných služieb  je bezplatné a o ich výbere, umiestnení a stiahnutí rozhoduje výlučne Grantexpert, s.r.o..
 3. Objednanie informačného a reklamného priestoru zo strany tretej osoby je výhradne komerčnou záležitosťou a Grantexpert, s.r.o. poskytne podmienky umiestnenie informácie alebo reklamy v rámci platformy Grant Expert na vyžiadanie na emailovej adrese ahoj@grantexpert.sk.
 4. Na poskytnutie priestoru pre informácie  a reklamy nie je právny nárok.

F.     Úhrada poplatkov za služby.

 1. Grantexpert má právo požadovať platbu za akúkoľvek poskytovanú službu vopred ako podmienku uzavretia zmluvy. Cena služby je pevná a je dostupná v rámci ponuky príslušnej služby na portáli Grant Expert.
 2. Cenu zvolenej služby je Záujemca povinný uhradiť ako súčasť potvrdenej objednávky služby na základe zálohovej faktúry, alebo v odôvodnených prípadoch riadnej konečnej faktúry.
 3. Elektronická faktúra obsahuje  daň z pridanej hodnoty, ak sa podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty daň z pridanej hodnoty aplikuje na cenu služby.
 4. Ak by z akéhokoľvek dôvodu nebola faktúra za služby alebo iné Záujemcovi doručená alebo sprístupnená bezodkladne po potvrdení objednávky, Záujemca túto skutočnosť  bezodkladne oznámi Grantexpert-u na zjednanie nápravy.
 5. Náklady Záujemcu spojené s úhradou ceny služby, alebo faktúr znáša v plnom rozsahu Záujemca. Pri úhrade faktúr zo zahraničia je Záujemca povinný zabezpečiť pripísanie úhrady v plnej výške a včas.
 6. Pri omeškaní s úhradou platby v zmysle zálohovej faktúry je Grantexpert oprávnený žiadať od Záujemcu úroky z omeškania za obdobie po uplynutí doby splatnosti uvedenej na zálohovej faktúre do jej úhrady, alebo za omeškanie do uhradenie riadnej faktúry, ak sa zálohová faktúra nevystavuje. Grantexpert má taktiež právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu omeškania s úhradou platby. Nárok Grantexpert na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 7. Záujemca berie na vedomie, že povinnosť uhradiť cenu služby vzniká okamihom vystavenia zálohovej faktúry.
 8. Pre realizáciu platby je možné využiť platbu kartou, platbu bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Grantexpert, s.r.o. v hotovosti na základe uvedených identifikačných údajov, najmä variabilného symbolu), alebo platbu inou platobnou metódou ktorú povoľuje platobná brána GOPAY.
 9. Poplatky súvisiace s uskutočnením platby znáša Záujemca.
 10. Po riadnej úhrade ceny služby zašle Grantexpert, s.r.o. Záujemcovi na e-mailovú adresu, uvedenú v jeho konte, vyúčtovaciu faktúru.
 11. Všetky ceny dostupné na Portáli Grant Expert sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Daň z pridanej hodnoty bude určená v zmysle aktuálnych právnych predpisov a jej výška bude špecifikovaná v predfaktúre a riadnej faktúre.
 12. Zákazník v súlade s ust. § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí, aby Grantexpert, s.r.o. vydal faktúry podľa týchto VOP ako tzv. elektronickú faktúru a zasielal ich Záujemcovi na e-mailovú adresu, uvedenú v jeho účte, pričom Záujemca sa zaväzuje bezodkladne informovať Grantexpert, s.r.o. o akejkoľvek nefunkčnosti alebo zmene tejto e-mailovej adresy.
 13. Grantexpert, s.r.o.je oprávnený prijať plnenie poskytnuté treťou osobou na splnenie akéhokoľvek záväzku Záujemcu vyplývajúceho zo zmluvy za účelom úhrady ceny služby alebo faktúry Záujemcu.
 14. Grantexpert, s.r.o. má právo započítať svoje pohľadávky voči Záujemcovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné, proti pohľadávkam Záujemcu bez súhlasu Záujemcu.
 15. Grantexpert, s.r.o. má právo započítať svoje pohľadávky voči Zákazníkovi, vrátane pohľadávok, ktoré ešte nie sú splatné, proti pohľadávkam Zákazníka bez súhlasu Zákazníka.
 16. Ustanovenia toho článku VOP sa primerane aplikujú aj na platenie sprostredkovateľských poplatkov medzi Grantexpert, s.r.o. a Dodávateľom a Grantexpert, s.r.o. a osobou ktorej Grantexpert, s.r.o. poskytol prostredníctvom platformy reklamný priestor za úhradu.

G.     Reklamácia služby

 1. Záujemca má právo uplatniť si reklamáciu riadneho a včasného poskytnutia služby. Reklamačná lehota je sedem kalendárnych dní od dodania služby Záujemcovi. Pokiaľ Záujemca voči dodanej službe nevzniesol pripomienky v lehote určenej na pripomienkovanie, reklamačná lehota v dĺžke siedmich kalendárnych dní začína plynúť od márneho uplynutia lehoty určenej na pripomienkovanie. Reklamáciu služby je potrebné uplatniť v reklamačnej lehote na základe reklamácie adresovanej Grantexpert s.r.o, v ktorej Záujemca popíše vytýkané vady služby. V prípade nedodržania reklamačnej lehoty Grantexpert s.r.o reklamáciu výstupu neakceptuje a možnosť reklamácie príslušného výstupu zaniká. Služba sa považuje za akceptovanú márnym uplynutím reklamačnej lehoty.
 2. Vybavenie reklamácie služby vykoná Grantexpert s.r.o, ktorá je za týmto účelom oprávnená v rámci komunikačného nástroja platformy. Lehota na vybavenie reklamácie služby zo strany Grantexpert s.r.o je stanovená na desať pracovných dní od obdržania reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie služby je Grantexpert s.r.o povinná oznámiť výsledok reklamácie Záujemcovi. V prípade uznania reklamácie služby má Záujemca primárne nárok na opravu výstupu služby, a to pokiaľ Grantexpert s.r.o nerozhodne o vrátení poplatku za službu. Opravu služby Grantexpert, s.r.o. vykoná do troch pracovných dní od oznámenia výsledku reklamácie. Ak Grantexpert s.r.o rozhodla o vrátení  poplatku za službu, vráti Grantexpert s.r.o v uvedenej lehote  poplatok za reklamovanú službu Záujemcovi. V prípade, že Grantexpert s.r.o posúdi reklamáciu služby ako neoprávnenú, Grantexpert s.r.o reklamáciu odmietne, čím sa príslušná služba považuje za akceptovanú.

H.     Oznamovanie a doručovanie

 1. Akúkoľvek informáciu, oznámenie, objednávku, potvrdenie, odstúpenie alebo iný obdobný úkon doručujú zmluvné strany elektronickou formou. Vykonanie iného úkonu ako uzavretie zmluvy v listinnej forme na adresu sídla zmluvnej strany je možné. Aktuálne kontakty Grantexpert s.r.o. sú dostupné na internetovej stránke https://grantexpert.sk/kontakt/.
 2. Za deň doručenia listinnej zásielky sa považuje aj deň, kedy ju zmluvná strana odoprie prevziať alebo v deň ktorý je na zásielke vyznačená poznámka, že zmluvná strana sa na danej adrese nenachádza, je neznáma alebo poznámka podobného významu a novú adresu zmluvná strana neuviedla.

I.     Príslušné právo a riešenie sporov

 1. Na všetky vzťahy medzi Grantexpert, s.r.o. a Záujemcom sa vzťahuje právny poriadok SR, aj ak je Záujemca rezidentom v inej jurisdikcii ako SR. Vzťahy, ktoré nie sú upravené v Zmluve sa spravujú ostatnými právnymi predpismi právneho poriadku SR.
 2. Strany budú všetky spory riešiť prednostne mimosúdnou cestou, rokovaním alebo dohodou. Ak nevyriešia spor mimosúdne, v prípade súdneho sporu je daná právomoc slovenského všeobecného súdu podľa právnych predpisov SR, pokiaľ strany neuzatvorili osobitnú rozhodcovskú zmluvu.

J.     Záverečné ustanovenia

 1. Grantexpert, s.r.o. má právo meniť a dopĺňať tieto VOP. Zmena alebo doplnenie VOP sa považuje za zmenu zmluvných podmienok.
 2. Na právny vzťah založený zmluvou, sa počas celej doby uplatňujú VOP v ich aktuálnom znení.  Zánik zmluvy sa nedotýka účinnosti tých ustanovení VOP, ktoré s ohľadom na svoju povahu majú pretrvať až do úplného vyrovnania nárokov zo zmluvy, najmä o zodpovednosti za škodu, náhrade škody a ustanovenia o voľbe práva.
 3. Uzavretím zmluvy Záujemca súhlasí s tým, že tieto VOP sú nadradené akýmkoľvek doterajším zmluvám a iným dohodám o poskytovaní služieb uzavretým pred účinnosťou týchto VOP medzi Grantexpert, s.r.o. a Záujemcom.
 4. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 1.mája 2022.