Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
archív
Čas
130 min.
projektové riadenie

Plán obnovy a eurofondy – vysvetlenie nových princípov

Všetci žiadatelia o dotácie z nových eurofondov a Plánu obnovy musia vo svojich projektoch dodržiavať nové zásady, ktoré majú podporovať zelenú transformáciu. Ide o zásady „výrazne nenarušiť“ a „nespôsobovať významnú škodu“. Čo znamenajú tieto zásady pre žiadateľov v praxi? Viac sa dozviete v zázname z nášho nedávneho webinára.

Cena s DPH
79,90 €
Cena s DPH
79,90 €

O webinári

Zásada výrazne nenarušiť (Do No Significant Harm – DNSH) je jednou z kľúčových zásad plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky ako aj nových eurofodnov. DNSH sa vzťahuje na všetky projekty financované z plánu obnovy a eurofondov.

DNSH je založená na princípe predchádzania škodám na životnom prostredí a prijímaní opatrení na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých vplyvov, ktorým nie je možné predísť. Aby projekt splnil požiadavky DNSH, musí spĺňať nasledujúce kritériá:
– projekt nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na žiadny zo šiestich environmentálnych cieľov
– projekt musí mať opatrenia na zmiernenie alebo kompenzáciu nepriaznivých vplyvov na ŽP
– požiadavky DNSH sa musia premietnuť do verejného obstarávania projektov financovaných z Plánu obnovy a Programu Slovensko.

Z webinára bude vyhotovený kompletný VIDEOZÁZNAM, ktorý zašleme všetkým registrovaným.

Hlavné témy

I. Pojem “Výrazne nenarušiť” z Plánu obnovy
A. Definícia pojmu “Výrazne nenarušiť” v kontexte Plánu obnovy
B. Podmienky a kritériá na splnenie tohto princípu
C. Príklady opatrení a projektov, ktoré vyhovujú tomuto požiadavku – ako uvedené zapracovať do verejného obstarávania
 
II. Pojem “Nespôsobovať významnú škodu” z Programu Slovensko
A. Význam a výklad pojmu “Nespôsobovať významnú škodu” v dokumentoch Programu Slovensko
B. Konkrétne požiadavky na projekty a investície
 
III. Paralely a odlišnosti medzi oboma princípmi
A. Porovnanie pojmov “Výrazne nenarušiť” a “Nespôsobovať významnú škodu”
B. Spoločné body a základné hodnoty
C. Odlišnosti v požiadavkách a uplatnenie v praxi

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79,90 €

Ďalšie webináre