PLÁN OBNOVY PROGRAM SLOVENSKO
9.3.2023

Rok 2023 bude pre granty a dotácie na Slovensku kľúčový

Slovensko má necelý rok na dočerpanie viac ako 5 miliárd eur z eurofondov v rámci programového obdobia 2014 – 2020. V tomto roku budú zároveň vyhlásené prvé grantové výzvy z programového obdobia 2021 – 2027 a žiadatelia môžu získať granty aj z Plánu obnovy a odolnosti. Momentálne nie je jasné či sa nám podarí všetky európske peniaze vyčerpať alebo časť z nich prepadne.

Rekordný balík peňazí z eurofondov a Plánu obnovy

Ku dňu 31. 1. 2023 dosiahla Slovenská republika za všetky fondy pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 10,93 miliárd eur, čo predstavuje 65,15 % z celkovej alokácie. Bez Programu rozvoja vidieka (PRV), ktorý je možné implementovať až do roku 2025, predstavuje úroveň čerpania 66,54 % a do konca programového obdobia (koniec roka 2023) ostáva vyčerpať 4,85 miliárd eur. V tomto roku budú tiež vyhlásené prvé grantové výzvy z Programu Slovensko, ktorý bude jediným operačným programom pre PO 2021 – 2027.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje spolu so sprostredkovateľskými orgánmi v roku 2023 vyhlásiť až 138 grantových výziev z nového Programu Slovensko. Malo by ísť o dotácie vo výške 5,8 miliardy eur. Je to takmer polovica z celkového balíka 13 miliárd eur, ktoré Slovensko dostane z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Okrem toho by malo byť vyhlásených viacero dôležitých výziev z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý poskytuje ďalšie možnosti na financovanie projektov z európskych peňazí. Ak zrátame všetky tieto zdroje, môžeme povedať, že podnikatelia, samosprávy, neziskové organizácie ale aj ďalší žiadatelia, budú mať k dispozícii rekordné množstvo peňazí.

Rok 2023 bude preto rozhodujúci. Pomalé čerpanie finančných prostriedkov môže zapríčiniť situáciu, v ktorej Slovensko nestihne využiť pridelené peniaze a časť z nich prepadne. O tom však rozhodne viacero faktorov.

Eurofondy-cerpanie do 2027

Dotácie na energie alebo predĺženie obdobia na čerpanie

Napriek značným možnostiam sa zatiaľ nezdá, že by ministerstvá vyhlasovali grantové výzvy rýchlejším tempom. Dobrou správou je, že aktuálne môžu podnikatelia a samosprávy získať dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny. Dve otvorené výzvy majú celkovú alokáciu takmer pol miliardy eur. Podniky môžu o dotáciu požiadať do konca júna tohto roka a samosprávy až do konca februára 2024.

Európska komisia už skôr Slovensku umožnila presmerovať časť peňazí na zmiernenie dôsledkov pandémie ako aj na pomoc domácnostiam, podnikom a samosprávam s vysokými cenami energií. EK obmedzila maximálnu výšku na 10 percent z celkovej sedemročnej eurofondovej alokácie Slovenska, čo je zhruba 1,5 miliardy eur. Ak by sa podarilo presmerovať aj ďalšie finančné zdroje podobným spôsobom, vyčerpanie zvyšných takmer 5 miliárd eur by sa zdalo reálnejšie.

Ďalšou z možností ako eurofondy zachrániť je predĺženie obdobia na ich čerpanie. Slovensko nie je jediná krajina, kde čerpanie dosahuje pomalé tempo. Problémy má napríklad aj susedné Česko, kde sa už dlhší čas diskutuje o predĺžení času na čerpanie zdrojov z EÚ fondov. Ak by Európska únia predlžila čas na čerpanie, šance na minutie celého balíka peňazí by sa zvýšili.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Bude čerpanie eurofondov rýchlejšie?

Jednoznačná odpoveď na túto otázku neexistuje. Vplyv na úspešné vyčerpania alokácie zo starého programového obdobia budú mať viaceré faktory. Tým kľúčovým je štart nového PO 2021 – 2027. Prvé peniaze z európskeho rozpočtu v rámci nových eurofondov prišli na Slovensko až v roku 2023, čo je pomerne neskoro. Problémom môžu byť personálne kapacity. Novú aj starú agendu budú mať na starosti rovnakí eurofondoví úradníci, čo môže spomaliť celý proces.

Nové programové obdobie zároveň prináša niekoľko zmien. Najviditeľnejšou novinkou je jeden operačný program – Program Slovensko. V porovnaní z predošlým obdobím kedy bolo operačných programov viac, by malo ísť o zjednodušenie. V rámci Programu Slovensko by mali platiť jednotné pravidlá, jednotná metodika a efektívnejšia kontrola verejného obstarávania. Pozitívny dopad na eurofondy by malo zabezpečiť práve zjednotenie pravidiel implementácie a zjednodušenie práce pre prijímateľov. V novom nastavení však môže byť problémom nejasné rozdelenie úloh medzi zapojené strany, ministerstvá a ďalšie inštitúcie.

Reforma eurofondov prináša tiež nové regionálne centrá, ktoré budú pomáhať žiadateľom rýchlejšie sa dostať k peniazom. Centrá sa vytvoria v siedmich krajských mestách a zamestnávať budú 200 odborníkov. V rámci krajov budú samosprávam pomáhať aj nové technické sekretariáty a novým prvkom budú aj Regionálne centrá udržateľnej energetiky. Zásadnou zmenou je aj to, že za časť peňazí budú po novom zodpovedné samosprávy. Malo byť ísť o sumu viac než 2 miliardy eur. Samosprávy budú uplatňovať svoje právomoci a rozhodovať o projektoch na základe vlastných investičných stratégií. Na rýchlosť čerpania môže mať vplyv aj politická nestabilita a predčasné voľby. Efektívnejšiemu čerpaniu by určite pomohlo, ak by ministerstvá začali vyhlasovať viac výziev.

V našej databáze nájdete prehľad grantových aj s informáciami o oprávnených žiadateľoch či aktivitách, ktoré môžete financovať z dotácií. Na portáli Grantexpert nájdete tiež ponuku komplexných grantových služieb.

Príbuzné články

GRANTY PODNIKATELIA
28.2.2023

Prehľad dotácií pre startupy z EÚ fondov a Plánu obnovy

Startupy a začínajúci podnikatelia často potrebujú na svoj rozvoj externé zdroje financovania svojich projektov. Na získanie peňazí môžu využiť rôzne spôsoby: od crowfundingu cez úvery a rizikový kapitál až po dotácie. Práve na granty a dotácie pre startupy bude zameraný nasledovný článok.


Obsah článku

Definícia startupu

Granty z Plánu obnovy

Granty z Programu Slovensko


Čo je to startup?

V úvode je dobré vysvetliť si, čo vlastne pojem startup označuje. Definícií máme k dispozícii viacero. Na Slovensku platí už niekoľko rokov zákon o podpore malého a stredného podnikania. Zákon okrem iného definuje aj rámec pre podnikateľov vo fáze budovania firmy. Wikipédia popisuje startup ako „novo vznikajúci projekt či začínajúcu firmu často ešte vo fáze tvorby podnikateľského zámeru“. Popularizácia pojmu sa úzko spája s obdobím okolo roku 2000 kedy vzniklo mnoho spoločností zameraných na nové technológie. Najčastejší záber takýchto firiem sa od vtedy zmenil len mierne. Aj dnes sa jedná predovšetkým o spoločnosti zamerané na inovácie, technológie či internetové firmy.

Hlavné vlastnosti startupov sú: nízke počiatočné náklady, vyššie podnikateľské riziko a zároveň potenciál vyššej návratnosti do budúcnosti.  Z hľadiska grantov a dotácií z verejných zdrojov, je dôležité vedieť akú definíciu používa poskytovateľ financií. Nižšie nájdete európske a slovenské vymedzenie pojmu startup.

Definícia podľa European Startup Network:

 • Startup je nezávislá organizácia, ktorá je mladšia ako päť rokov a je zameraná na vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie škálovateľného, inovatívneho produktu s podporou technológií s vysokým a rýchlym rastom. 

Definícia podľa zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania:

 • Obchodná spoločnosť povinne vytvárajúca základné imanie, so sídlom v Slovenskej republike, od vzniku ktorej neuplynulo viac ako 36 mesiacov a ktorá je ovládaná fyzickými osobami, ktoré sú jej zakladateľmi, a je inovačným podnikom, mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom.

Zákon o podpore malého a stredného podnikania prináša okrem iného aj nové schémy priamej a nepriamej podpory, o ktoré sa startup môže uchádzať. Medzi nepriame druhy podpory môžeme zaradiť napríklad poradenstvo, vzdelávanie alebo podpora účasti na súťažiach a iných podujatiach. K priamym formám podpory zaraďujem napríklad granty a dotácie.

V nasledujúcich rokoch budú mať začínajúci podnikatelia viacero dotačných možností ako financovať svoje projekty. Z hľadiska zdrojov to môžu byť napríklad eurofondy (Program Slovensko), Plán obnovy a odolnosti alebo takzvané bruselské granty (komunitárne programy priamo riadené EÚ). Nižšie vám predstavíme vybrané grantové výzvy na podporu startupov a začínajúcich podnikateľov z domácich programov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch?

Aktivovať radar

Granty pre startupy z Plánu obnovy

Plán obnovy je spoločnou reakciou krajín Európskej únie na pokles ekonomiky v dôsledku pandémie COVID-19. Kľúčovým cieľom plánu je podporiť reformy a investície, ktoré posilnia slovenskú ekonomiku a umožnia začať znova dobiehať životnú úroveň priemeru EÚ. Na základe stanoveného kľúča bude mať Slovensko k dispozícii 6,3 miliárd eur na vykonanie reforiem a investícií obsiahnutých v Pláne obnovy, z toho 1 miliardu pre oblasť digitálnej transformácie.

Kľúčovým prvkom Plánu obnovy z pohľadu finacnovania startupov je tzv. Komponent 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť úroveň výskumu a vývoja a inovačný potenciál Slovenskej republiky a tak zlepšiť jej konkurencieschopnosť. Okrem vyššie uvedeného komponentu budú môcť začínajúci podnikatelia získať financie aj z Kompentnu 17 Digitálne Slovensko.

Výzvy z Plánu obnovy postupne pribúdajú do databázy grantov na portáli Grantexpert.sk

Inovačné, patentové a digitálne vouchere

Plánu obnovy a odolnosti plánuje podporovať podnikateľov z 3 typov voucherov. Na tento účel má byť v roku 2023 alokovaných cca 18 miliónov eur. Prijímateľmi sú prioritne slovenské MSP (ráta sa s počtom 100 – 200 subjektov ročne), s výškou individuálnej kumulatívnej pomoci do 200 000 eur počas obdobia 3 rokov.

Ako to funguje? Na základe otvorenej výzvy a vyhodnotenej žiadosti dostane žiadateľ voucher, ktorý môže uplatniť za výskumné a inovačné služby poskytnuté širokým okruhom poskytovateľov, a to kumulatívne až do limitu vouchra. Plán obnovy, z ktorého môžu podnikatelia žiadať o financie až do roku 2026, ráta s podporou 100 – 200 subjektov ročne.

Inovačný voucher – slúži na stimuláciu spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium). Podporené tiež môžu byť rôzne certifikačné konania a skúšky, napr. za účelom uvedenia nového tovaru na trh, resp. pre vstup na nový trh.

Digitálny voucher – stimuluje digitalizáciu služieb a procesov u MSP. Oprávnenými nákladmi sú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových hardvérových a softvérových riešení), napr. nasadenie a zásadné vylepšenie informačného systému, e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. Predpokladá sa široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium).

Patentový voucher – slúži na podporu ochrany duševného vlastníctva. Je určený pre MSP, výskumné inštitúcie, vysoké školy alebo fyzické osoby. Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady patentového cyklu počnúc podaním patentovej prihlášky až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladateľských a právnych služieb na ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva.

Fast grants – Hackathony

Cieľom týchto grantov je prinášať rýchle, inovatívne a pragmatické riešenia celospoločenských problémov vrátane ich dodávky, testovania a zavedenia do užívania. Podpora formou hackathonov ráta s účasťou inovátorov z radov korporácií, startupov, výskumných inštitúcií, (študentov) vysokých škôl a inej odbornej verejnosti. Ďalšími cieľmi sú:

 • Vytvoriť ekosystém menších inovácii v oblasti digitálnych technológii a digitálnej ekonomiky
 • Podporiť aktívny prístup obyvateľstva k riešeniu spoločenských problémov zlepšením inovačnej kultúry a proaktivitou
 • Zvýšiť mieru adaptácie a využívania moderných a inovatívnych riešení vo verejnej správe

Cieľové skupiny podpory sú najmä: verejná správa, inovátori a odborníci z radov korporácií, startupov, výskumných inštitúcií, stredných a vysokých škôl.

Digitálna pôžička

Digitálna pôžička má byť poskytovaná vo výške od 10 000 – 200 000 eur so splatnosťou 12-84 mesiacov s účelom použitia, ktorý má smerovať na podporu zavedenia alebo modernizácie digitálnych procesov v malých a stredných podnikoch. Poskytnutie grantového mechanizmu v objeme od 10- 30% z objemu úveru bude naviazané na výšku investície MSP. Pri navrhovanej alokácii 10 mil. eur s priemernou výškou pôžičky 80 000 eur (v cenách roku 2021) sa počíta s poskytnutím približne 125 pôžičiek do roku 2026.

„Early stage“ research granty

Štartovacie granty (10-tisíc ročne; na 1 až 2 roky); v počte 100 grantov ročne, pre doktorandov a do 5 rokov od nadobudnutia titulu PhD. s cieľom naštartovania vedecko-výskumnej produktivity mladých vedeckých pracovníkov a podpory internacionalizácie výskumu a vývoja. Mladí vedeckovýskumní pracovníci dostanú možnosť naštartovať výskum vo svojej vlastnej oblasti a budú tak lepšie pripravení na podávanie projektov v štandardných národných alebo európskych schémach.


Granty pre startupy z Programu Slovensko

Prostredníctvom Programu Slovensko sa v období 2021 – 2027 budú realizovať investície z eurofondov v celkovej výške viac ako 12 miliárd eur. Zdroje z fondov EÚ sú vyčlenené na prioritné oblasti podpory v rozsahu piatich cieľov politiky súdržnosti EÚ. V rámci cieľa politiky 1 „Konkurencieschopnejšia a inteligentnejšia Európa“ sú investície z fondov EÚ zamerané najmä na podporu rozvoja a rozšírenia výskumných a inovačných kapacít a využívania pokročilých technológií.

Podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie

Pre startupy je zaujímavá napríklad podpora v oblasti informatizácie a digitálnej transformácie. Hlavným cieľom opatrenia je zvýšenie inovačnej schopnosti ekonomiky prostredníctvom zavádzania top digitálnych technológií, zvýšenie kvality poskytovaných verejných služieb a zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti.

 • Inteligentné a prepojené senzory a zariadenia
 • Zvýšenie úžitkovej hodnoty všetkých druhov dát a databáz
 • Inteligentné energetické systémy
 • Kybernetická bezpečnosť a kryptografia

Výzvy z Programu Slovensko na podporu malého a stredného podnikania

Hlavným cieľom opatrenia je stimulovať rozvoj mikro, malých a stredných podnikov v rôznych sektoroch hospodárstva. Cieľom je tiež zvýšenie konkurencieschopnosti MSP zlepšením prístupu k financovaniu, vrátane na mieru šitých finančných nástrojov a kapitálového financovania zameraného na podporu startupov. Začínajúcich podnikateľov sa týkajú predovšetkým nasledovné aktivity:

 • Podpora riadenia, prototypovania, testovania a zavádzania inovácií (vrátane produktových a procesných) podporujúcich zvyšovanie konkurencieschopnosti MSP, ako aj prechod na zelené a digitálne hospodárstvo
 • Podpora začínajúcich podnikov so zameraním na rozvoj inovatívnych startupov
 • Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania (zdieľaná ekonomika, strieborná ekonomika a.i.);

Hlavným cieľom je zabezpečenie a rozvoj zručností či kompetencií (technické, nové
vysokošpecializované, digitálne a i.) potrebných pre digitálnu a zelenú transformáciu. Všetko má prebiehať v úzkej spolupráci vzdelávacích inštitúcií s podnikmi. Podporovaná bude napríklad tvorba a zavádzanie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov podľa potrieb priemyslu, podpora tvorby a zavádzania krátkych (non-degree) kurzov a programov terciárneho vzdelávania, podpora tvorby a poskytovania profesijných kvalifikácií a mikrocertifikátov, podpora realizácie praktického vyučovania žiakov (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa).


Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Radi vám poskytneme individuálnu konzultáciu alebo vypracujeme projektovú žiadosť.

Príbuzné články

GRANTY PROGRAM SLOVENSKO
23.2.2023

V roku 2023 bude vyhlásených 138 výziev z Programu Slovensko

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie plánuje spolu so sprostredkovateľskými orgánmi v roku 2023 vyhlásiť až 138 grantových výziev z nového Programu Slovensko. Malo by ísť o dotácie vo výške 5,8 miliardy eur, čo je takmer polovica z celkového balíka 13 miliárd eur, ktoré Slovensko dostane z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027.

Program Slovensko a nové eurofondy

V nasledujúcich rokoch očakáva Slovensko rekordnú podporu z Európskej únie. Ako už bolo spomenuté, v rámci programového obdobia 2021 – 2027 máme k dispozícii takmer 13 miliárd eur z nových eurofondov, ktoré budeme čerpať až do roku 2030. Do konca aktuálneho roka môžu žiadatelia stále získať dotácie aj z predošlého programového obdobia (2014 – 2020). Tu zostáva naďalej voľných 4,85 miliárd eur (stav k 31. 1. 2023), ktoré sa zatiaľ nepodarilo vyčerpať. Okrem toho môžu podnikatelia, samosprávy či mimovládne organizácie rátať s dotačnými možnosťami z Plánu obnovy, kde je k dispozícii viac než 6 miliárd eur. Tieto financie treba vyčerpať do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť v najbližších rokoch určených na dotácie pre poľnohospodárov.

Dôležitou novinkou programového obdobia 2021 – 2027 je jeden operačný program – Program Slovensko. V porovnaní z predošlým obdobím kedy bolo operačných programov viac, by malo ísť o zjednodušenie. V rámci Programu Slovensko by mali platiť jednotné pravidlá, jednotná metodika a efektívnejšia kontrola verejného obstarávania.

Predpokladá sa, že jeden operačný program umožní jednoduchšie a rýchlejšie reagovať na aktuálne geopolitické, ekonomické a sociálne výzvy. Mal by zároveň vytvoriť podmienky pre kombináciu investícií z rôznych fondov a cieľov politiky (napr. formou integrovaných výziev). Prináša tiež očakávané zjednotenie pravidiel implementácie a zjednodušenie práce pre prijímateľov. Riadiacim orgánom pre Program Slovensko je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR).

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Výzvy z Programu Slovensko na rok 2023

Ministerstvo zverejnilo na svojom webe predbežný harmonogram výziev na rok 2023. Veľká časť dotácií bude smerovať do národných projektov, kde sú oprávnenými žiadateľmi napríklad ministerstvá či organizácie priamo riadené ministerstvami (Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity atď.). Medzi oprávnenými žiadateľmi sú samozrejme aj mestá a obce, podnikatelia či neziskové organizácie.

Dotácie z Programu Slovensko budú v roku 2023 zamerané aj na podporu týchto oblastí.

 • budovanie a modernizácia základných škôl – 53 mil. eur
 • starostlivosť komunitného typu – 89 mil. eur
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti budov a obnoviteľné zdroje energie – 620 mil. eur
 • verejná zeleň v mestách a obciach – 9 mil. eur
 • kanalizácie, vodovody, čističky odpadových vôd – 241 mil. eur
 • odstránenie envirozáťaží a skládok – 240 mil. eur
 • vybavenia stredných odborných škôl a prepojenie s praxou – 46 mil. eur
 • podpora podnikov a zavádzania inovácií – 69 mil. eur
 • cyklotrasy – 20 mil. eur
 • podpora samospráv a mimovládnych organizácií – 27 mil. eur

V našej databáze nájdete prehľad grantov aj s informáciami o oprávnených žiadateľoch či aktivitách, ktoré môžete financovať z dotácií. Na portáli Grantexpert nájdete tiež ponuku komplexných grantových služieb.

Príbuzné články

GRANTY PODNIKATELIA
16.2.2023

Grantexpert je partnerom Tatra banky v rozvoji firiem

Každý podnikateľ potrebujete na svoj rozvoj financie. Okrem vlastných zdrojov môžu využiť úvery, lízing, vstup investora do firmy, ale aj granty či dotácie. Aj preto sme v spolupráci s Tatra bankou pripravili špeciálnu ponuku pre firemných klientov banky, ktorá platí od februára 2023.

Zvýhodnené grantové poradenstvo pre podnikateľov

Cieľom portálu Grantexpert je poskytovať komplexné poradenstvo v oblasti grantov a dotácií z eurofondov, plánu obnovy a iných verejných zdrojov. Práve malé a stredné podniky patria medzi dôležitých prijímateľov grantovej podpory.

Projekty môžu byť zamerané napríklad na výskum a vývoj, inovácie, zlepšenie energetickej efektívnosti, obnoviteľné zdroje či nákup technológie a ďalšie oblasti. Treba však povedať, že možnosti sa v čase menia a nové grantové výzvy sú vyhlasované pomerne často.

Preto je dôležité sledovať čerstvé informácie a mať prehľad o aktuálnych grantových výzvach. Na portáli Grantexpert nájdete prehľad grantov – databázu ktorú pravidelne aktualizujeme. V prípade, že máte nápad na projekt, ale neviete či je vhodný na grantové financovanie, radi ho s vami skonzultujeme. Ponúkame tiež službu vypracovania projektovej žiadosti (žiadosti o dotáciu).

Pre firemných klientov Tatra banky od začiatku februára 2023 prinášame možnosť získať služby portálu Grantexpert vo zvýhodnených podmienkach. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aké granty môžu podnikatelia získať?

Kľúčovými zdrojmi grantového financovania firiem na najbližšie roky sú eurofondy a plán obnovy. Zatiaľ čo plán obnovy je úplne novým mechanizmom určeným na obnovu ekonomiky po kríze, EÚ fondy už vstúpili do niekoľkého programového obdobia. Nové programové obdobie 2021 až 2027 bude na Slovensku charakteristické rôznymi zmenami. Azda najvýraznejšou je zjednotenie viacerých operačných programov do jedného Programu Slovensko.

Fondy EÚ aj plán obnovy nachádzajú synergie v kľúčových oblastiach podpory. V tých budú dominantné najmä zelené projekty, energetika, digitalizácia, výskum a vývoj či inovácie. Grantové výzvy pre podnikateľov budú zamerané napríklad na tieto témy:

 • Podpora výroby energie z obnoviteľných zdrojov
 • Zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselných budov a výrobných hál
 • Vzdelávanie zamestnancov a manažérov malých a stredných podnikov
 • Dotácie na nabíjacie stanice pre elektromobily
 • Budovanie vodíkovej infraštruktúry
 • Podpora zeleného podnikania
 • Zvyšovanie environmentálnej výkonnosti podnikov
 • Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania
 • Dotácie na služby podporujúce cestovný ruch
 • Znižovanie produkcie obalov

Kompletnú ponuku služieb portálu Grantexpert nájdete TU.

Príbuzné články

GRANTY PLÁN OBNOVY
14.2.2023

Ako získať dotácie z Plánu obnovy?

Podnikatelia, mestá a obce ale aj neziskové organizácie môžu získať dotácie z rôznych zdrojov. Jedným z nich je aj Plán obnovy, vďaka ktorému budete môcť žiadať o podporu pre svoje projekty až do roku 2026. V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo znamená Plán obnovy, aké projekty podporuje a aká je jeho celková alokácia. Vysvetlíme vám kde hľadať informácie a priblížime proces získania dotácie z Plánu obnovy.

Zdroje grantov a dotácií

Za najdôležitejšie zdroje grantov a dotácií na Slovensku môžeme považovať Európske štrukturálne a investičné fondy (eurofondy), dotačné programy ministerstiev, grantové schémy VÚC alebo napríklad verejnoprávne inštitúcie ako Fond na podporu umenia či Audiovizuálny fond. Do skupiny grantových zdrojov patria aj grantové programy rôznych súkromných nadácií.

V súvislosti s koronakrízou prišla Európska únia s mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti, ktorý má zabezpečiť obnovu hospodárstva a vybudovať lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie. Z pohľadu grantov a dotácií je Plán obnovy, popri eurofondoch, kľúčovým zdrojom nenávratného financovania na najbližšie roky. Celkovo by malo Slovensko vďaka Plánu obnovy získať až 6,3 miliardy eur. Je to približne polovičná alokácia oproti eurofondom z programového obodbia 2021 – 2027.

Čo je to Plán obnovy?

Plán obnovy a odolnosti predstavuje ucelený balík reforiem a investícií. Okrem iného plán zahŕňa opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.

Zjednodušene povedané, Plán obnovy je jeden z prvkov širokého portfólia stratégií, iniciatív a nástrojov EÚ zameraných na dosahovanie politických cieľov v oblasti kohézie, zeleného a digitálneho rastu a ďalších politík.  Pre potenciálnych žiadateľov sú kľúčové práve investície. O tieto peniaze sa budú môcť podnikatelia či samosprávy uchádzať prostredníctvom výziev, ktoré vyhlasujú priamo ministerstvá zodpovedné za danú oblasť.

Na základe výziev z Plánu obnovy, ktoré boli doteraz vyhlásené v tomto a minulom roku môžeme badať niekoľko rozdielov oproti eurofondom. Pri výzvach z eurofondov platí, že v prípade dodržania termínu podania výzvy, rozhoduje o pridelení dotácie bodovanie a odborné hodnotenie daných projektov. Pri výzvach z Plánu obnovy sa stretávame so systémom „First in-first out“, teda ten, kto skôr podá žiadosť, získa dotáciu. Predpokladom je samozrejme splnenie všetkých podmienok a predloženie všetkých povinných príloh. Môže teda nastať situácia, že žiadateľ spĺňa všetky podmienky, avšak dotáciu nezíska pre vyčerpanie finančnej alokácie určenej pre výzvu. Aj preto je dôležité aktívne sledovať plánované a aktuálne grantové výzvy z Plánu obnovy. Ak je vhodná výzva vyhlásená, treba podať žiadosť o dotáciu čo najskôr.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o dotáciách z Plánu obnovy?

Aktivovať radar

Priority a podporované oblasti

Priority plánu obnovy zohľadňujú najdôležitejšie problémy ekonomiky a kľúčové spoločenské výzvy. Boli vybraté na základe porovnania výsledkov krajiny oproti priemeru EÚ ako aj na základe spoločných európskych priorít. Vzdelávanie, veda, výskum a inovácie a zdravie patria k oblastiam, v ktorých Slovensko vo výsledkoch značne zaostáva a Európska komisia v nich opakovanie odporúča zintenzívniť reformné úsilie. Efektívna verejná správa a digitalizácia sú dôležitými faktormi, ktoré ovplyvňujú podnikateľské prostredie aj kvalitu života. Zelená ekonomika podporí environmentálnu udržateľnosť, kvalitu života a prispeje k rozvoju zelených inovácií ako jedného zo zdrojov hospodárskeho rastu.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je rozdelený do piatich základných oblastí:

 • Lepšie vzdelanie pre každého (892 mil. eur)
 • Konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (739 mil. eur)
 • Zelené Slovensko (2 301 mil. eur)
 • Zdravý život pre každého (1 533 mil. eur)
 • Efektívny štát a digitalizácia (1 110 mil. eur)

Reformy, investície a dotácie z Plánu obnovy

Ako už bolo spomenuté vyššie, Plán obnovy sa skladá z reforiem a investícií. Investície sa k žiadateľom dostávajú najmä formou dotácií. Medzi reformy s hlavným prínosom zaraďuje Plán obnovy reformy vo vzdelávacom systéme, zdravotníctve a spravodlivosti. Ďalšia časť reforiem bude pozostávať z ostatných opatrení, najmä z reforiem zameraných na vytvorenie nekorupčného, predvídateľného a konkurencieschopného podnikateľského prostredia a na podporu stabilného rastu investícií a sektora malých a stredných podnikov.

Príklady reforiem:

 • Reforma súdnej mapy
 • Reforma riadenia vysokých škôl
 • Modernizácia policajného zboru
 • Reforma verejných výskumných inštitúcií
 • optimalizácia siete nemocníc
 • Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí (reforma NAKA)
 • Reforma nakladania so stavebným odpadom
 • Reforma verejnej osobnej dopravy
 • Reforma zosúladenia podporných mechanizmov obnovy rodinných domov
 • Dôchodková reforma
 • Kurikulárna reforma
 • Reforma verejného obstarávania
 • Reforma integrácie a financovania dlhodobej sociálnej a zdravotnej starostlivosti
 • Zavedenie povinného vzdelávania pre deti od 5 rokov, zavedenie právneho nároku na miesto v škôlke od 3 rokov

Príklady investícií:

 • Investície do výstavby nových a modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE
 • Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov
 • Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • Rozvoj infraštruktúry nízkouhlíkovej dopravy
 • Budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkových staníc
 • Znižovanie emisií skleníkových plynov v priemyslu
 • Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút
 • Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja
 • Výstavba a obnova staníc záchrannej zdravotnej služby, obnova vozového parku
 • Rozšírenie a obnova kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti
 • Podpora projektov zameraných na vývoj a aplikáciu top digitálnych technológií

Ako získať dotácie z Plánu obnovy?

Prvým dôležitým krokom sú informácie. Ak chcete získať dotáciu, je dobré mať informácie o tom, aké projekty budú podporované. Veľkou výhodou je, ak už máte aj sformovaný projektový zámer. Na základe toho potom môžete hľadať konkrétne výzvy. Väčšinu informácií môžete nájsť priamo na webovej stránke Plánu obnovy alebo napríklad aj v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Ak máte identifikovanú konkrétnu grantovú výzvu, ktorá vyhovuje potrebám a možnostiam vášho projektu, treba si danú výzvu preštudovať. V prvom rade sa uistite, či ste oprávneným žiadateľom. Každá výzvy totiž presne definuje pre koho je určená. Musíte sa tiež oboznámiť s tým, aké konkrétne aktivity daná výzva podporuje. Tie totiž udávajú presný rámec toho, na čo môžete financie využiť. Každá výzva definuje ďalšie podmienky, ktoré musíte splniť a aké povinné prílohy musíte v rámci žiadosti predložiť, aby bol váš projekt úspešný.

Potrebujete pomôcť s vašim projektom?

Radi vám poskytneme individuálnu konzultáciu alebo vypracujeme projektovú žiadosť.

Príbuzné články

GRANTY PODNIKATELIA ZDRAVOTNÍCTVO
1.2.2023

Získajte financie na projekty v oblasti zdravia

Podnikatelia v oblasti zdravotníctva môžu od 1. februára 2023 požiadať o inovačné poukážky v sume od 10 000 EUR do 50 000 EUR. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) tak podporí zrealizovanie inovácií vo forme štúdií, analýz, výskumných správ, alebo inovovaných procesov, postupov, či produktov v zdravotníctve. Na výzvu je vyčlenený 1 milión EUR.

Kto sa môže uchádzať o inovačné poukážky?

Inovačné poukážky sú určené pre slovenské firmy mimo Bratislavského kraja, ktoré podnikajú aspoň jeden rok od podania žiadosti o grant. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť tak fyzické ako i právnické osoby, ktoré zrealizujú svoj inovačný projekt za 3 mesiace, najneskôr však do 30.09.2023. Na svojich projektoch budú môcť začať realizovať svoje aktivity až po vystavení inovačnej poukážky. O poukážky sa môžu firmy uchádzať od 1. februára 2023 do 15.marca 2023, alebo do vyčerpania prostriedkov z výzvy. Podnikom bude preplatených 85% oprávnených nákladov formou predfinancovania.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aké sú oprávnené aktivity inovačných projektov?

Oprávnené aktivity musia byť v súlade so „Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021-2027 (SK RIS3 2021+). Doménou je „Zdravá spoločnosť“. Inovačné projekty budú zacielené na prioritnú oblasť 4-2 Inovatívne výrobky (vrátane bio materiálov a biotechnológií) procesy a postupy v zdravotníctve.

Oprávnené aktivity môžu byť zamerané na činnosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovied, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení.  Vo svojich projektoch pre oblasť onkológie sa prijímatelia môžu zamerať napríklad na výskum vybraných malígnych ochorení (karcinóm prsníka, pľúc, prostaty). V rámci neurovied sa odporúča vo vedecko – výskumných projektoch zacieliť pozornosť napríklad na tieto ochorenia: Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, skleróza multiplex, poruchy senzorického a motorického nervového systému, či autizmus. V súvislosti s kardiovaskulárnymi ochoreniami budú za oprávnené aktivity považované tie, ktoré cielia na výskum porúch hemokoagulácie, hypertenzie detí i dospelých a ischemických porúch srdca a mozgu. Vedecko – výskumné aktivity projektov môžu byť zamerané aj na raritné, infekčné ochorenia a ďalšie ochorenia spomenuté vo výzve.
 • Projekty pre oblasť materiálov a biomateriálov pre zdravotníctvo. Uprednostnené budú materiály s využiteľným potenciálom v praxi a dôležitá bude jeho účinnosť a bezpečnosť.
 • Lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov). Podporené budú projekty zamerané na zvýšenie bezpečnosti, účinnosti, znižovania toxicity ale podporený bude aj vývoj nových liekov. Projekty sa budú orientovať aj na personalizované preparáty.
 • 3D Tlač a 3D Biotlač. Okrem personalizovaných implantátov budú žiadané i projekty zaoberajúce sa implantáciou kostí, zubov, vstrebateľných materiálov, kože a iných.
 • Senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu. Odporúča sa zamerať sa na systémy monitorujúce zdravotný stav pacienta a jeho diagnostiku bezkontaktne a na diaľku.

Všetky informácie o výzve nájdete na webe SIEA.

Príbuzné články