PODNIKATELIA
30.11.2023

Chcete žiadať o grant? Skontrolujte si verejné dáta o vašej firme

Ak sa zamýšľate nad možnosťami grantovej podpory, prvým logickým krokom by mala byť príprava. Takáto príprava zahŕňa tvorbu kvalitného projektového zámeru, vyhľadanie vhodnej grantovej výzvy ale aj kontrolu toho, či vaša firma spĺňa všetky formálne podmienky pre získanie grantu. Dobré finančné ukazovatele firmy patria medzi časté podmienky grantových výziev, ktoré musí každý potenciálny žiadateľ spĺňať.

Všeobecné formálne podmienky pre získanie grantu

Žiadateľ o grant musí spĺňať každú podmienku, ktorú stanovuje grantová výzva. Obsahové zameranie výziev sa zväčša líši. V rámci jednej výzvy môžete z grantov financovať nákup technológie, v ďalšej môže byť oprávnenou aktivitou digitalizácia firemných procesov a v inej zasa zateplenie výrobnej haly.

Grantové výzvy majú aj všeobecné formálne podmienky, ktoré sú zväčša rovnaké. Kontroluje sa napríklad bezúhonnosť žiadateľa, nedoplatky, ale aj to, či je firma v likvidácii alebo podnikom v ťažkostiach. Podmienok je samozrejme viacero. Ak všetky spĺňate, znamená to, že vaša firma je formálne oprávnená zapojiť sa do výzvy.

Nesplnenie čo i len jednej takejto podmienky, (napr. nízky nedoplatok v zdravotnej či sociálnej poisťovni, ktorého si ani nemusíte byť vedomý) môže viesť k vyradeniu vašej žiadosti spomedzi žiadateľov. Informácie o vašej firme (napríklad dlhy a iné finančné ukazovatele) kontroluje hodnotiteľ aj prostredníctvom verejných registrov. Preto by malo byť vo vašom záujme sledovať tieto registre pred podaním žiadosti alebo počas hodnotiaceho procesu.

Data monitor

Chcete byť informovaný o zmenách vo verejných záznamoch o vašej firme?

Online informácie o vašej firme

Sledovať verejne dostupné dáta o vašej firme je vhodné aj keď sa neplánujete uchádzať o grant. V digitálnej ére je dôležité, aby si každá firma – od startupu po veľkú korporáciu – aktívne strážila svoj verejný obraz, ktorý je aj výsledkom dát zverejnených v v online priestore (napríklad v rôznych verejných registroch a zoznamoch). Negatívne informácie sa môžu šíriť bleskovou rýchlosťou a môžu mať nečakané následky pre vaše podnikanie.

Vyhľadať všetky informácie, ktoré sú o vašej firme verejne dostupné si vyžaduje množstvo času. Pomôcť vám v tom môže náš partnerský projekt Valida. Služba Data monitor za vás sleduje informácie a zmeny týkajúce sa vašej firmy.

Valida monitoruje verejne dostupné dáta o vašej firme

Valida Data monitor kontroluje údaje o firme vo viac ako 25 verejných registroch (napr. Register právnických osôb, Finančná správa, Dlhy a nedoplatky voči štátu, Úpadok alebo zánik spoločnosti, Register účtovných závierok a ďalšie verejné registre. Či už ide o zmeny v dlžobách, finančných ukazovateľoch alebo iných verejných zdrojoch, Valida Data monitor vás o nich bude informovať prostredníctvom emailovej notifikácie.

Valida Data monitor je nástrojom, ktorý za vás postráži, ako sa verejne dostupné dáta o vašej firme menia. Po aktivácii bezplatnej služby sa dozviete včas, ak o vás verejné záznamy povedia niečo, čo by mohlo znemožniť vaše šance získať grant alebo ohroziť reputáciu vašej firmy.

GRANTY SAMOSPRÁVY
13.11.2023

Ako sme na tom v čerpaní EÚ fondov a ako sa poučiť z chýb?

Pomalé čerpanie eurofondov je jedným z dlhodobých problémov Slovenska. V tejto oblasti už roky zaostávame za priemerom EÚ. Týka sa to nie len veľkých stavebných projektov, ale aj menších projektov spadajúcich pod ministerstvo kultúry. Pomalé čerpanie eurofondov je problematické aj pri projektoch obcí zameraných na rekonštrukciu kanalizácií, na ktoré sme sa sústreďujeme v tomto článku. V niektorých prípadoch sa schvaľovanie projektu predĺžilo až na 5 rokov.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Eurofondy na rekonštrukciu kanalizácie pre obce

V júni 2023 som opäť dostala možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej bienálnej konferencii: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Konferencia, ktorú organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, je skvelou príležitosťou stretnúť odborníkov a zároveň veľká zodpovednosť pripraviť zaujímavú tému na prezentáciu.

Témou konferencie boli nielen nové poznatky, výsledky výskumov, ale aj financovanie rozvoja kanalizačných stavieb a poučenie sa z chýb minulého programového obdobia na strane riadiaceho orgánu a aj prijímateľov. Mojou snahou bolo predstaviť informácie, ktoré doposiaľ nikto nevyhodnocoval. V druhej časti článku nájdete napríklad čiastočné odpovede na otázky ako „kto sú najväčší dodávatelia?“ alebo „v čom sa vieme poučiť?“.  

Zdrojom informácií v tomto texte sú najmä otvorené dáta, ktoré pochádzajú zo štátnych inštitúcií a úradov spravujúcich veľké množstvo informácií. Spracované a očistené dáta z ITMS z programového obdobia 2014 – 2020 so zameraním sa na projekty týkajúce sa výstavby, alebo rekonštrukcie stokových sietí a ČOV ponúkajú základné informácie:

 • Celková alokácia v týchto výzvach dosiahla 711,44 mil. Eur.
 • Žiadaná suma bola takmer dvojnásobná (1257,70 mil. Eur).
 • Schválená výška nenávratného finančného príspevku bola vo výške 878,91 mil. Eur.
Tabuľka 1 Výška žiadaného, zamietnutého a schváleného NFP, vrátane alokácie na výzvu.

Schvaľovanie eurofondov je príliš zdĺhavé

Jedným z extrémov spojených s eurofondami je priemerná dĺžka schvaľovacieho procesu ŽoNFP. Jedná sa o dobu odkedy žiadateľ svoju žiadosť podá, až po odpoveď od poskytovateľa o schválení, resp. neschválení ŽoNFP. Ministerstvo životného prostredia schvaľovalo prichádzajúce žiadosti v priemere za 204 dní. Príkladom môžu byť projekty:

 • Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná (projekt bol najskôr zamietnutý a po druhom podaní následné schvaĺovaný 1907 kalendárnych dní)
 • Pruské – kanalizácia a ČOV schválený za 1871 dní.

Zaujímavé je sledovať aj priemerný čas od schválenia žiadosti po podpis zmluvy o NFP. Ministerstvo životného prostredia je druhé najšikovnejšie, pretože zmluvu dokáže mať podpísanú v priemere za 49,4 dňa.

Čo hovoria dáta o dodávateľoch pre eurofondové projekty?

To čo doposiaľ nesledovala žiadna štatistika je počet dodávateľov zúčastnených na vybraných projektoch. Inými slovami, koľkí dodávatelia sa akým veľkým percentom podieľali na refundovaných výdavkoch od prijímateľov. Všetky informácie z článku sú aktuálne k 26.6. 2023 a pochádzajú zo štátnych registrov, ktoré sú dômyselne prepojené tak, aby ukázali čo skrývajú. Hľadala som v nich poučenie a príbeh. To všetko vďaka šikovnému portálu Valida.sk, ktorý spája dáta z viacerých verejných registrov a umožňuje odborníkom aj laikom urobiť si rýchly obraz o hospodárení firmy na jednom mieste.

Financovanie ešte stále nie je ukončené, napriek tomu už vieme prezentovať predbežné dáta. O refundáciu doposiaľ požiadali prijímatelia vo výške 555,86 mil. Eur. v približne 213 tis. kusov účtovných dokladov.

Žiadosti o platbu boli viazané na externé výdavky (dodávateľské) a interné výdavky prijímateľa (napr. mzdové výdavky). Výdavky podľa ITMS zatiaľ nepredložili ani v jednom prípade pre výzvu OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 a OPKZP-PO1-SC121-2018-43.

Prvá výzva z roku 2015 má najvyšší podiel žiadostí o platbu zo všetkých. Z výziev roku 2015, ktoré tvorilo spolu 52 malých projektov a jeden veľký bolo vysporiadaných 94,36% zo všetkých žiadostí o platbu. Spolu 23 žiadateľov malo 208 dodávateľov. Najväčších 20 dodávateľov dostalo z výšky žiadaného NFP sumu 534,31 mil. Eur, čo predstavuje 96,12%.

Zdroj: http://www.valida.sk/porovnavac/

Najväčší dvaja hráči si rozdelili takmer 40% (VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s – 19,83%. na spolu 8 projektoch a STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. – 19,24%. na spolu 2 projektoch).

 • Zaujímavosťou zostáva, že vo výzve OPKZP-PO1-SC121-2018-43 boli do systému ITMS nahraté dáta z viac ako 9 tis. účtovných dokladov, z celkového počtu 213 tis. účtovných dokladov, bez uvedenia ID projektu. Tým pádom ich nie je možné správne vizualizovať a napárovať ich na konkrétny projekt. Jedná sa o celkovú výšku preplatených oprávnených výdavkov 7,5 mil. Eur. Je to chybou zdrojového registra (ITMS) a nie chybou na strane spracovania alebo prezentovania dát.
 • Dvadsať najväčších dodávateľov sa podieľalo na 96% refundovaných nákladoch v 10 projektoch.
 • Dodávatelia z Bratislavského kraja „dostali“ 60,57% a z Košického kraja 10,70% celkovej žiadanej sumy. Dodávatelia z Českej republiky získali 20,18 mil. Eur. Najmenší podiel mali dodávatelia z Nitrianskeho kraja, ktorí sa na celkovej sume podieľali výškou 0,02% čo je necelých 80 tis. eur.

Aké poučenia si možno zobrať z realizovaných projektov?

Poučenia ktoré by som chcela na tomto mieste uviesť z už realizovaných projektov vyplývajú predovšetkým z našich osobných skúseností:

 • „Vždy pripraveni“: Nepodceňovať prípravu podpornej dokumentácie ako je Cost Benefit Analýza resp. Finančná analýza. Ak je kvalitne pripravená už na začiatku (pri žiadosti o NFP) a obsahuje vysokú mieru detailu, pomôže pri Záverečnej správe alebo vyhodnotení. Ako? Poskytne silnejšie argumenty.
 • „Nie sme tak bohatí aby sme si kupoval lacné veci“: Nepodľahnúť lákaniu jednoduchšieho definovania interných nákladov na mzdy ľudí ktorí budú napr. spracovávať monitoring projektu, ale pokúsiť sa nájsť elegantnejšie riešenie vo forme služieb externistov.
 • „Mám čas“: žiadatelia by nemali byť pohodlní a chlácholiť sa, že času d odovzdania projektu je dosť. Buďte vopred pripravení, poznajte čo od vás poskytovateľ požaduje. Nie všetko je napísané v príručkách.
 • „Papier znesie“: Toto už dávno neplatí. Buďte rozvážni pri nastavovaní merateľných ukazovateľov (napr. EO, resp. počet novonapojených prípojok), a už dnes vymyslite mitigačné opatrenia pre riziká ktoré nesiete ak ukazovatele nenaplníte.

GRANTY MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE Umelá inteligencia (AI)
26.10.2023

Umelá inteligencia: nový pomocník v písaní grantových žiadostí

Napísať grantovú žiadosť alebo kvalitný projekt je náročnou úlohou. S nástupom umelej inteligencie (AI) sa tento proces mení a otvára nové možnosti. AI dokáže žiadateľom ušetriť čas a peniaze, zvýšiť efektivitu a zároveň úspešnosť projektov. V tomto článku sa pozrieme na to, ako AI mení prístup k tvorbe grantových žiadostí a projektov a ako organizácie a jednotlivci môžu využiť túto technológiu na dosiahnutie väčšieho úspechu.

Napísať projekt vyžaduje čas a skúsenosti

Získanie grantu môže byť pre mnoho organizácií a jednotlivcov kľúčovým krokom k financovaniu svojich projektov. Napísať kvalitnú grantovú žiadosť je však komplexným a náročným procesom. Žiadatelia musia nájsť ten správny zdroj financovania, odôvodniť opodstatnenie svojich projektov a splniť všetky podmienky, ktoré vyžaduje výzva. Musia tiež poskytnúť argumenty o realizovateľnosti projektu a presvedčiť poskytovateľa grantu o tom, prečo by mal byť práve daný projekt úspešný.

Napísať kvalitný projekt si vyžaduje odbornosť, čas, skúsenosti a dávku kreativity. Ak sa rozhodnete pre externú pomoc, musíte zasa rátať s dodatočnými financiami, ktoré zaplatíte expertovi za napísanie žiadosti o grant.

Využitie umelej inteligencie pri tvorbe grantových žiadostí

Tu vstupuje na scénu umelá inteligencia (AI), moderný nástroj, ktorý môže byť vašim spojencom v tejto náročnej úlohe. Generatívne jazykové modely ako napríklad ChatGPT alebo Bard sa postupne stávajú bežnou súčasťou našich životov. 

Tieto modely sú veľmi univerzálne a môžu byť prispôsobené mnohým účelom. Môžete ich využiť pri výučbe a štúdiu na získanie odpovedí na vaše otázky. Či už ide o matematiku, históriu, literatúru alebo vedecké koncepty. Model vám môže pomôcť s vysvetlením alebo ponúknuť podrobné informácie k danej téme. Pri kreatívnom písaní vám tieto modely môžu nájsť inšpiráciu pre písanie príbehov, básní alebo scenárov. Môžete s nimi komunikovať v rôznych jazykoch vrátane slovenčiny. Niektoré modely dokážu dokonca aj programovať. Model môže poskytnúť návrhy kódu, riešenia bežných problémov alebo vysvetlenia technických konceptov.

Umelá inteligencia má svoje miesto aj v oblasti grantov a dotácií. Vďaka nástrojom, ktoré využívajú AI dokážete vytvoriť grantovú žiadosť podstatne rýchlejšie a s väčšou šancou na úspech. Základom je stále kvalitný nápad, podporený odbornými argumentmi. Žiadosti o granty však často obsahujú komplikované a rozsiahle textové polia, ktoré je potrebné vyplniť. AI dokáže generovať texty pre grantové žiadosti, ktoré sú použiteľné na konkrétny formulár žiadosti danej výzvy. Formulár žiadosti môže obsahovať kľúčové časti ako napríklad: popis projektu, východisková situácia, prínosy projektu, aktivity projektu rozpočet a ďalšie. Na základe dobre formulovaných pokynov dokáže AI vyplniť takmer celú žiadosť za vás, čo je jedným z kľúčových prínosov AI pri tvorbe grantových žiadostí a projektov.

Využitie AI pri písaní grantov má široké využitie najmä v mimovládnom sektore, medzi neziskovými organizáciami, v školstve či v oblasti vedy a výskumu. Vyplýva to z povahy daných projektov. Grantové výzvy pre neziskové organizácie a školy často vyžadujú na rozdiel od stavebných projektov, značnú dávku kreativity pri tvorbe rozsiahlych textov a majú prehľadné formuláre. Grantové žiadosti sa často podávajú online.

V našej ponuka nájdete aj Webinár: Ako vypracovať žiadosť o grant pomocou AI? Vďaka tomuto videu získate informácie ako využiť AI pri písaní projektov spolu s konkrétnymi príkladmi z praxe.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Výhody umelej inteligencie v oblasti grantov a dotácií

AI dokáže zrýchliť proces napísania grantovej žiadosti až 10-násobne. Podľa nedávneho prieskumu, až 15 % vedeckých pracovníkov v zahraničí využíva rozličné AI nástroje pri písaní grantových žiadostí. V rámci vypracovania grantovej žiadosti vám dokáže umelá inteligencia pomôcť nasledovne:

 1. Zbieranie informácií: Pri formovaní projektových zámerov by ste sa mali opierať o realitu v danom odvetví. AI vám môže pomôcť zhromaždiť relevantné dáta pre váš projektový zámer. Pomôže vám identifikovať kľúčové trendy, potreby a príležitosti vo vašom cieľovom odvetví, čím sa váš projekt stáva reálnejším. Týmto spôsobom sa zvyšuje dôveryhodnosť žiadosti a projektu a znižuje sa riziko jeho zamietnutia.
 2. Vytvorenie grantovej žiadosti: Nástroj založený na AI vám môže pomôcť vytvoriť grantovú žiadosť tým, že navrhne šablónu, generuje obsah a dokonca poskytuje usmernenia o štruktúre vášho projektu. Na základe konkrétnych pokynov (promptov) vám dokáže grantový asistent vytvoriť vhodný text pre hodnotiace kritériá danej výzvy. Žiadosť o grant spravidla obsahuje textové polia, ktoré musí žiadateľ vyplniť. Grantový asistent vie navrhnúť texty, ktoré sa dajú kopírovať priamo do textových polí grantovej žiadosti. Vďaka tomu ušetríte množstvo času a zároveň si budete istý, že žiadosť spĺňa kritériá, ktoré určuje výzva.
 3. Vylepšenie textu: AI môže pomôcť pri korektúre, kontrole gramatiky a zlepšení celkovej kvality písania grantovej žiadosti. Zabezpečí, že vaša žiadosť je jasná, stručná, bez chýba a že hodnotitelia ju dokážu pochopiť. Projekt, ktorý v rámci projektovej žiadosti opisujete je pre hodnotiteľov nový, výhoda umelej inteligencie je, že dokáže generovať texty, ktoré sú dobre zrozumiteľné.
 4. Vylepšenie obsahu: Napriek tomu, že sa vám môže zdať váš projektový zámer dokonalý, umelá inteligencia dokáže navrhnúť aj obsahové vylepšenia. Vďaka AI môžete prísť na nové myšlienky alebo získať návrhy ďalších projektových aktivít, ktoré popisujete v žiadosti o grant.
 5. Prispôsobenie podmienkam výzvy: AI vám môže pomôcť prispôsobiť váš projekt konkrétnym hodnotiacim kritériám a podmienkam výzvy. Ak je napríklad vo výzve uvedené bodovanie za jednotlivé časti projektu, umelá inteligencia dokáže vytvoriť text tak, aby ste mali šancu na získanie čo najväčšieho počtu bodov. Na základe vašich pokynov dokáže AI čo najpresnejšie prispôsobiť projektovú žiadosti očakávaniam hodnotiteľov a zvýšiť šancu na úspech.
 6. Hodnotenie a spätná väzba: AI môže poskytovať automatizovanú spätnú väzbu o silných a slabých stránkach vášho projektu. Pomôže vám identifikovať oblasti, ktoré potrebujú zlepšenie, a navrhne spôsoby, ako vašu žiadosť zlepšiť.

V dnešnej dobe je umelá inteligencia stále cennejším partnerom v písaní grantových žiadostí. Pomáha organizáciám a jednotlivcom šetriť čas a úsilie, zatiaľ čo zabezpečuje, že ich žiadosti sú dobre štruktúrované a kvalitné. S pokrokom v oblasti AI je zrejmé, že budeme mať stále viac prostriedkov na podporu našich snáh o získanie grantov a financovania našich projektov.

INTERREG SAMOSPRÁVY
8.10.2023

Dotácie z INTERREG SK-CZ podporia vzdelávanie aj ochranu prírody

Nové výzvy z cezhraničného programu INTERREG SK-CZ podporia projekty v česko-slovenskom pohraničí. Dotácie budú zamerané na podporu vzdelávania a ochrany biodiverzity. Na slovenskej strane je oprávneným územím Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. Nevyhnutnou podmienkou výziev z programu INTERREG je cezhraničný charakter projektov. O dotácie môžete žiadať až do konca januára 2024.

Dotácie z INTERREG SK-CZ na podporu biodiverzity

Finančnú podporu z tejto výzvy môžu získať rôzne subjekty ako napríklad mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie, podnikatelia či mimovládny sektor. Projekty by mali byť zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia v regióne a zvýšená informovanosť obyvateľov o praktických spôsoboch ochrany prírody. Celková výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu zo zdrojov EÚ je takmer 10 miliónov eur.

Cieľom výzvy je posilniť ochranu a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, nielen v mestských oblastiach, ale aj v celom regióne a znižovať všetky formy znečistenia. To môže byť dosiahnuté prostredníctvom zberu a výmeny dát, informácií a skúseností, realizácie spoločných stratégií a akčných plánov a osvetových aktivít.

Aktivity, ktoré sú oprávnené pre financovanie z tejto grantovej výzvy, sa zameriavajú na ochranu biodiverzity v cezhraničnom regióne s významným výskytom chránených území a bohatými lesnými porastmi. Peniaze z grantovej výzvy môžu byť použité na projekty, ktoré majú za cieľ udržiavať integrity biotopov a zelenú infraštruktúru a na opatrenia na zníženie znečistenia.

Projekty by mali tiež prispieť k vytvoreniu a posilneniu partnerstiev a sietí zaoberajúcich sa ochranou prírody a rozvojom zelenej infraštruktúry v cezhraničnom regióne. Financovanie môže zahŕňať investičné aj neinvestičné aktivity, pričom investičné projekty musia byť riadne odôvodnené. Ak teda chcete o dotáciu v rámci tohto programu žiadať, potrebujete partnera z Českej republiky a projekt musí byť koncipovaný tak, aby bol obojstranne prospešný.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

INTERREG SK-CZ: Dotácie na podporu vzdelávania

V dnešnej dobe je inkluzívne vzdelávanie a prístup k vysokokvalitným vzdelávacím službám kľúčovým faktorom pre úspech spoločnosti. S cieľom podpory vzdelávania bola vyhlásená grantová výzva, ktorá je otvorená pre rôznych žiadateľov. Medzi nimi patria štát, mestá a obce, samosprávne kraje, školy, podnikatelia, mimovládne organizácie a ďalšie subjekty.

Výzva je zameraná na zlepšenie prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. Jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je rozvoj dostupnej infraštruktúry, ktorá by zabezpečila podporu aj v prípade dištančného a online vzdelávania.

Podporované aktivity zahŕňajú cezhraničnú výmenu vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a osvedčených postupov medzi vzdelávacími inštitúciami na všetkých stupňoch vzdelávania, od predškolských po vysokoškolské.

Ďalším dôležitým aspektom tejto výzvy je zavádzanie inovatívnych spôsobov vzdelávania a nových didaktických prístupov. To zahŕňa špecifické formy vzdelávania, ako napríklad prácu s talentami, študentmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo praktické vzdelávanie zamerané na získavanie zručností potrebných na trhu práce, vrátane digitálnych zručností pre zelenú a digitálnu transformáciu hospodárstva.

Projekty môžu zahŕňať vytváranie spoločných vzdelávacích materiálov a obsahov, podporu rozvoja digitálnych zručností vrátane bezpečnosti na internete a prevencie sociálno-patologických javov. Podporené bude aj financovanie odborných stáží, spoločné vzdelávacie aktivity, mobilita žiakov a študentov medzi vzdelávacími inštitúciami a mobilita učiteľov.

Celková suma finančných prostriedkov určených na túto výzvu z európskych zdrojov dosahuje 4 300 000 eur. Ide o významnú príležitosť pre rôzne subjekty a inštitúcie zapojiť sa do zlepšovania kvality a dostupnosti vzdelávacích služieb a prispieť k inkluzívnejšiemu vzdelávaciemu prostrediu. Využite túto príležitosť a prispievajte k budovaniu lepšieho vzdelania pre všetkých.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.

PLÁN OBNOVY PROGRAM SLOVENSKO ŠKOLY
20.9.2023

Prehľad aktuálnych grantov pre školy

Na začiatku školského roka 2023 majú zriaďovatelia niekoľko možností ako získať granty pre školy. Z nového Programu Slovensko, ktorý bude v najbližších rokoch zastrešovať eurofondy, bola vyhlásená výzva pre základné aj stredné školy. Okrem toho nájdete v článku informácie aj o ďalších možnostiach grantov pre školy.

Dotácia na rekonštrukciu základných škôl

Táto výzva má za cieľ podporiť základné školy a zlepšiť ich vzdelávacie podmienky. Žiadatelia môžu predkladať projekty na rekonštrukciu a modernizáciu školských budov, zlepšenie vybavenia tried, a budovanie alebo obnovu školských športovísk. Oprávnenými žiadateľmi sú základné školy zaradené do siete škôl, ktorých zriaďovateľmi sú obec, mestská časť, samosprávny kraj, mimovládna organizácia alebo subjekty zo súkromného sektora.

Výzva je určená pre školy, ktoré realizáciou projektu riešia rekonštrukciu alebo obnovu objektov. Financie nie sú určené pre školy, ktoré chcú riešiť rozširovanie kapacít a energetickú efektívnosť budov základných škôl. Na výzvu je vyčlenených až 50 miliónov eur pričom maximálna výška príspevku na jeden projekt nie je stanovená.

Viac informácií

Viac sa o aktuálnych dotáciách pre školy dozviete aj na našom WEBINÁRI.

Grantový radar

Chcem dostávať informácie o nových grantoch?

Mám Záujem

Rozvoj stredného odborného vzdelávania vo vybraných okresoch

Táto výzva bola vyhlásená v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou nového Programu Slovensko. Jej celková alokácia je viac ako 46 miliónov eur. Hlavným zámerom výzvy je podpora odborného vzdelávania v regiónoch Trenčiansky samosprávny kraj, Košický kraj a Banskobystrický kraj. Cieľom je pripraviť tieto regióny na prechod k zelenšej ekonomike a posilniť ich konkurencieschopnosť.

Výzva umožní školám realizovať komplexné projekty, vrátane rekonštrukcie priestorov, modernizácie technického vybavenia a vzdelávacích programov. Taktiež umožní podporu učiteľov v odborných predmetoch. Oprávnenými žiadateľmi sú stredné odborné školy zapojené do systému formálneho vzdelávania, samosprávne kraje,  mimovládne organizácie ale aj subjekty zo súkromného sektora.

Viac informácií

Grantová výzva: Školy budúcnosti

Táto výzva je zameraná na podporu inovatívnych základných škôl a mimovládnych organizácií v Prešovskom a Košickom kraji. Program podporí projekty v oblastiach ako rozvoj kritického myslenia a schopnosti identifikovať dezinformácie a hoaxy, podpora vzdelávania v oblasti informačno-komunikačných technológií a rozvoju digitálnych zručností či budovanie zodpovedného prístupu k životu, vrátane zodpovednosti voči sebe, spoločenstvu a životnému prostrediu.

Témou s najvyššou prioritou v tejto výzve je rozvoj kritického myslenia a schopnosti identifikovať dezinformácie a hoaxy. Projekty zamerané na túto oblasť budú v hodnotení favorizované a budú mať pri prideľovaní grantov výhodu. Pri hodnotení žiadostí o granty sa bude zohľadňovať aj umiestnenie projektov v menších obciach v súvislosti s rozvojom inovatívneho vzdelávania na vidieku. Hlavným kritériom hodnotenia však zostane kvalita a potenciál konkrétneho projektu.

Viac informácií

Ďalšie granty pre školy

Okrem uvedených možností môžu aktuálne získať financie aj vysoké školy  v rámci výzvy na modernizáciu budov internátov. Z dotácie môžu žiadatelia financovať rekonštrukciu, modernizáciu, alebo iné opatrenia a aktivity, spoločne vedúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti objektu. Dotácia môže byť využitá aj na nákup a montáž interiérového vybavenia, debarierizáciu a digitalizáciu budov alebo úpravu vonkajších areálov.

Výzva s názvom „Učitelia pre 21. Storočie“ je zameraná na splnenie troch cieľov. Prvým cieľom je vytvoriť regionálne partnerstvá, ktoré budú slúžiť na podporu učiteľov pri implementácii princípov a cieľov nového kurikula základného vzdelávania. Toto sa dosiahne zriadením regionálnych centier, ktoré budú učiteľom poskytovať potrebnú podporu.

Druhým cieľom je podporiť profesionálnu prípravu pedagogických lídrov v jednotlivých regiónoch. Títo lídri budú zohrávať dôležitú úlohu pri implementácii nového kurikula a budú mať za úlohu šíriť odborné znalosti medzi učiteľmi.

Tretím cieľom je zabezpečiť učiteľom v regiónoch podporu počas procesu implementácie nového kurikula základného vzdelávania. Táto podpora bude poskytovaná prostredníctvom mentoringu a poradenstva, čo pomôže učiteľom lepšie zvládnuť nové výzvy a prispievať k úspešnej implementácii kurikula.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.

MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE SAMOSPRÁVY
20.9.2023

Švajčiarske fondy podporia cestovný ruch aj vzdelávanie

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce podporí niekoľko kľúčových tém. Žiadatelia budú môcť získať dotácie v oblasti cestovného ruchu, odborného vzdelávania či ochrany prírody a zdravého životného štýlu. Pre žiadateľov zo Slovenska sú Švajčiarske fondy príležitosťou uchádzať sa o dotácie z celkového balíka približne  44 miliónov eur.

Úspešné projekty švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR má za cieľ pokračovať v implementácii programu, ktorý bol úspešný v predošlom období (2007 – 2017). Zo Švajčiarskych fondov bolo podporených 19 projektov. Tieto projekty zahŕňali zlepšenie sociálnych služieb, rozvoj turistických atrakcií a podporu rôznych kultúrnych iniciatív.

V novom programovom období môžu žiadatelia využiť finančnú podporu až do roku 2029. Švajčiarske fondy podporujú tri hlavné oblasti: zlepšenie kvality odborného vzdelávania, podporu udržateľného cestovného ruchu a biodiverzity v chránených územiach a Švajčiarsko-slovenský program Zdravie. Tieto oblasti majú potenciál zvýšiť kvalitu života obyvateľov a prispieť k udržateľnému rozvoju Slovenska. Program má celkovú alokáciu približne 44 miliónom eur, ku ktorej možno prirátať ešte 15% z prostriedkov na národnej úrovni.

Grantový radar

Chcem dostávať informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Dotácie na podporu cestovného ruchu a vzdelávania

Podpora odborného vzdelávania

Tento program má za úlohu zvýšiť kvalitu, flexibilitu a atraktivitu počiatočného a pokročilého odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Očakáva sa, že toto úsilie prinesie zvýšenie schopnosti mladých ľudí uplatniť  sa na trhu práce, čím sa prispeje k zníženiu nezamestnanosti.

Podpora cestovného ruchu a biodiverzity

Program bude jednak podporovať udržateľný cestovný ruch v chránených územiach a ich okolí a zároveň podporovať ochranu ekosystémov a zachovávanie biodiverzity v týchto lokalitách. Výzva bude otvorená pre verejné a neverejné inštitúcie pôsobiace v oblasti životného prostredia vrátane miestnej a regionálnej samosprávy.

Švajčiarsko-slovenský program Zdravie

Toto podporné opatrenie je zamerané na posilnenie spolupráce medzi národnými a regionálnymi orgánmi s cieľom poskytovať občanom komplexné a vylepšené služby. Okrem toho bude cieľom projektov zlepšiť prevenciu chorôb, predovšetkým medzi zraniteľnými skupinami obyvateľstva. Účelom programu je tiež efektívne realizovať stratégiu verejného zdravia a zdravotnej starostlivosti.  Pilotné iniciatívy na miestnej úrovni, zamerané na podporu zdravia a zdravý životný štýl, budú vybrané prostredníctvom výzvy na predkladanie projektových žiadostí.

Dátum vyhlásenia výziev zatiaľ nie je známy. Návrh na uzavretie Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii druhého Švajčiarskeho príspevku nájdete na tomto odkaze.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.