DIGITALIZÁCIA veda a výskum
28.3.2024

Top 10 grantov na výskum, vývoj a inovácie v roku 2024

Výskum, vývoj a inovácie (VVaI) patria v aktuálnom programovom období medzi kľúčové oblasti podpory z grantov a dotácií. V tomto článku nájdete niekoľko zaujímavých grantových výziev pre rok 2024. Ak vás téma zaujíma, na našom webinári sa dozviete všetko o grantoch na podporu výskumu, vývoja a inovácií v roku 2024.


Zoznam výziev

1. Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

2. Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

3. Podpora výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska RIS3

4. Podpora projektov výskumu v oblasti školstva – KEGA

5. Podpora aplikovaného biomedicínskeho výskumu

6. Podpora aplikovaného výskumu, vývoja prelomových technológií a inovácií v zdravotníctve

7. Podpora sociálnych inovácií

8. Zvýšenie účinnosti podpory regionálnych inovácií v oblasti digitalizácie priemyslu

9. Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2

10. Horizontálna podpora malého a stredného podnikania


Granty na podporu inovácií a výskumno-vývojových projektov

Granty na podporu výskumu a inovácií pokrývajú pomerne široké spektrum oblastí, vrátane rozvoja inovácií vo firmách, podporu ľudských zdrojov, výskumnej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce, medzisektorovej spolupráce alebo excelentného výskumu či aplikovaného výskumu. Takto široké spektrum podporovaných oblastí má za cieľ nielen posilniť vedeckú a výskumnú základňu na Slovensku, ale aj zabezpečiť, aby výsledky výskumu mali priamy socio-ekonomický vplyv a prispievali k rozvoju inovačnej kapacity krajiny.

Pre rok 2024 je na výskumno-vývojové projekty vyčlenená podpora viac ako miliarda eur, čo odzrkadľuje dôležitosť inovácií pre ekonomický rast a konkurencieschopnosť Slovenska.

Jednou z kľúčových oblastí VVaI je podpora aplikovaného výskumu, ktorý zahŕňa aj zavádzanie inovácií do praxe. Grantová podpora je tu dôležitá najmä preto, že bez dodatočného financovania hrozí takýmto inováciám riziko neúspechu. O granty sa môžu uchádzať najmä malé a stredné podniky, výskumné organizácie, verejné inštitúcie, vysoké školy, ale aj neziskový sektor či zdravotnícke zariadenia.

1. Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Plánované vyhlásenie

December 2024

Plánovaná alokácia

20 mil. €

Výzva podporí vytvorenie excelentného tímu, na ktorého čele bude výskumník so skúsenosťami zo zahraničia. Vedec musí zároveň realizovať svoj výskum v slovenskej výskumno-vývojovej organizácii. ide o dlhodobé iniciatívy (s maximálnou dĺžkou 5 rokov), v rámci ktorých sa výskumní pracovníci dostatočne etablujú, aby mohli úspešne získavať nezávislé projekty financované z európskych vedeckých programov alebo prostredníctvom spolupráce s priemyslom. Maximálna výška podpory pre jeden projekt bude max. 1,5 mil. eur.

Oprávnení žiadatelia: všetky sektory výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z

2. Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Plánované vyhlásenie

Q1 2024

Plánovaná alokácia

114.2 mil. €

Grantová výzva sa zameriava na podporu zvýšenia inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikateľského sektora prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Hlavným cieľom je podnietenie podnikov k väčšej investícii do výskumno-vývojových a inovačných aktivít, zvýšenie spolupráce medzi súkromným sektorom, výskumnými organizáciami a medzi podnikmi navzájom. Výzva sa sústredí na oblasti, ktoré sú v súlade s doménami RIS3+: inovatívny priemysel, mobilita, digitálna transformácia, zdravé potraviny a životné prostredie.

Očakáva sa, že podpora týchto aktivít povedie k zvýšeniu výdavkov na výskum a vývoj a k posilneniu inovačných kapacít podnikov. Medzi oprávnené aktivity patria priemyselný výskum a experimentálny vývoj, pričom oprávnené výdavky zahŕňajú obstaranie dlhodobého majetku, mzdové výdavky, výdavky na zmluvný výskum, poradenské služby, nákup materiálu, a náklady spojené s patentmi a inými právami duševného vlastníctva.

Projekty musia byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027. Maximálna podpora na jeden projekt je 2 mil. eur. Ďalších 32,3 mil. eur bude vyčlenených v rámci inej výzvy na projekty z Fondu spravodlivej transformácie. Tie budú zamerané predovšetkým na región Hornej Nitry.

Oprávnení žiadatelia: podniky (držiteľ platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja)

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o aktuálnych grantoch?

MÁm ZÁujem

3. Podpora výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska RIS3

Plánované vyhlásenie

Q2 2024

Plánovaná alokácia

49 mil. €

Cieľom tejto výzvy, financovanej z plánu obnovy je podpora inovatívnych prístupov k rozširovaniu digitálnych technológií v spoločnosti, s cieľom zvýšiť bezpečnosť a hodnotu dát produkovaných digitálnymi technológiami a ich aplikácie, vrátane využitia umelé inteligencie, superpočítačov, virtuálnej a rozšírenej reality.

Výzva je otvorená pre výskumno-vývojové projekty, ktoré sa zameriavajú na prioritné oblasti v rámci domény 3 a sú v súlade s transformačnými cieľmi Stratégie inteligentnej špecializácie (RIS3), ktorá sa snaží posilniť integráciu pokročilých technológií do každodenného života a podnikania.

Oprávnení žiadatelia: všetky sektory výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z.

Ďalšia výzva zameraná na podporu digitálnej transformácie Slovenska v rámci RIS3 bude mať alokáciu 15 miliónov a bude vyhlásená v rámci Programu Slovensku v septembri 2024. Predmetom podpory budú aplikačné riešenia v oblasti digitálnych technológii; ľudské, technologické a infraštruktúrne kapacity v oblasti výskumu a vývoja; testovacia a experimentálna infraštruktúra.

4. Podpora projektov výskumu v oblasti školstva – KEGA

Plánované vyhlásenie

Q2 2024

Plánovaná alokácia

4,9 mil. €

Grantová výzva má za cieľ podporovať projekty aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky, a tvorivého a interpretačného umenia, ktoré iniciujú vysokoškolskí riešitelia. Zameriava sa na podporu výskumu v súvislosti pedagogickými modelmi, využitím nových technológií, foriem a metód vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj mimo neho. Cieľom je čiastočne redistribuovať inštitucionálne financovanie prostredníctvom súťažného mechanizmu.

Podpora zahŕňa výdavky na tovary a služby, cestovné, dopravu, konferenčné náklady, materiál a tlač publikačných výstupov. Celková indikatívna alokácia prostriedkov pre túto výzvu je 4,9 milióna eur, pričom maximálna suma podpory na jeden projekt dosahuje 26 556 eur na rok.

Oprávnení žiadatelia: je určená vysokoškolským učiteľom a výskumným, ako aj umeleckým pracovníkom vysokých škôl.

5. Podpora aplikovaného biomedicínskeho výskumu

Plánované vyhlásenie

máj 2024

Plánovaná alokácia

3 mil. €

Táto grantová výzva je zameraná na podporu aplikovaného biomedicínskeho výskumu s konkrétnym dôrazom na personalizovanú alebo precíznu medicínu, vývoj inovatívnych produktov vrátane (bio)materiálov a biotechnológií, ako aj na procesy a postupy v zdravotníctve, a na prelomové technológie v tejto oblasti. Podporované budú bežné výdavky, mzdové a iné osobné náklady, tuzemské aj zahraničné cestovné náhrady, spotrebný materiál, služby, náklady na realizáciu oponentských konaní a kontrol, režijné náklady a kapitálové výdavky.

Celkové dostupné financie pre túto výzvu predstavujú 3 milióny eur, pričom maximálna suma podpory na projekt je stanovená na 100 000 eur ročne, s trvaním projektu do troch rokov. Výzva by mala byť vyhlásená v máji 2024. Na podávanie žiadostí sú oprávnené nemocnice, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, špecializované pracoviská Ministerstva zdravotníctva SR, podniky a neziskové organizácie, ktoré sa venujú výskumu, vývoju alebo inováciám.

Oprávnení žiadatelia: nemocnice, vysoké školy, SAV, špecializované pracoviská MZ SR, podniky a neziskové organizácie uskutočňujúce výskum, vývoj alebo inovácie

6. Podpora aplikovaného výskumu, vývoja prelomových technológií a inovácií v zdravotníctve

Plánované vyhlásenie

Q1 2024

Plánovaná alokácia

3 mil. €

Výzva sa zameriava na podporu unikátneho a aplikovaného výskumu v oblasti medicíny a súvisiacich vedných disciplín s cieľom posilniť postavenie Slovenska ako inovátora na globálnej úrovni. Hlavným cieľom je podporiť tvorbu a rozvoj prelomových inovácií, služieb v zdravotníctve a prenos nových medicínskych technológií v rámci technologickej pripravenosti (TRL). Výzva sa konkrétne zameriava na premenu myšlienok na produkty, vrátane inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov a produktov, ako sú lieky, biotechnológie, zdravotnícka technika vrátane softvéru, a ďalšie inovatívne metódy a produkty.

Podpora pokrýva spotrebný materiál, bežné výdavky, mzdové a iné osobné náklady, tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, služby, prípravu regulačných a certifikačných materiálov, náklady na realizáciu oponentských konaní a kontrol, režijné náklady a kapitálové výdavky. Maximálna výška podpory na projekt je stanovená na 3 milióny eur s trvaním do troch rokov a minimálnou podporou 500 000 eur na projekt. Celkový rozpočet výzvy je 43 miliónov eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú spoločnosti, konzorciá, fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú alebo sú pripravené realizovať vývoj medicínskeho produktu s priamym prínosom pre pacienta, zdravotnícke zariadenia, vysoké školy a výskumné inštitúcie. V roku 2026 by mala byť vyhlásená obdobná výzva s alokáciou viac ako 15 miliónov eur.

Oprávnení žiadatelia: nemocnice, vysoké školy, SAV, špecializované pracoviská MZ SR, podniky a neziskové organizácie uskutočňujúce výskum, vývoj alebo inovácie

7. Podpora sociálnych inovácií

Plánované vyhlásenie

máj 2024

Plánovaná alokácia

3 mil. €

Účelom výzvy je stimulovať sociálne inovácie a hľadať komplexné riešenia spoločenských výziev.
Výzva sa sústreďuje na podporu sociálnych inovácií a platforiem, ktoré ich podporujú.
Forma podpory sa týka iniciatív zameraných na rozšírenie overených sociálnych inovácií, činnosti v rámci pilotných projektov s vyhliadkou na ich neskoršie rozšírenie, činnosti vo vstupných etapách inovačného procesu a podporu platforiem určených pre sociálne inovácie a inovátorov v tejto oblasti.

Oprávnení žiadatelia: všetky sektory výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z.

8. Zvýšenie účinnosti podpory regionálnych inovácií v oblasti digitalizácie priemyslu

Plánované vyhlásenie

2024 – 2025

Plánovaná alokácia

0, 375 mil. €

V rámci tohto programu pôjde o rôzne formy podpory – granty, výmeny zamestnancov a výskumníkov, e-governance. Maximálna výška podpory na jeden projekt je plánovaná na 20 000 € čiže pôjde skôr o malé projekty.

Oprávnení žiadatelia: malé a stredné podniky, výskumné inštitúcie, verejné a súkromné vysoké školy, verejná a štátna správa, územná samospráva, sektor výskumu a vývoja v zmysle § 7 písm. a) a d) zákona č. 172/2005 Z. z.

9. Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2

Plánované vyhlásenie

2024 – 2028

Plánovaná alokácia

16, 8 mil. €

Tento národný projekt sa zameriava na podporu výskumno-vývojových aktivít v slovenských podnikoch, zavádzanie inovácií do praxe, ochranu práv duševného vlastníctva, zapojenie do európskych výskumných a inovačných programov, a podporu sieťovania aktérov v inovačnom ekosystéme.

Celkový rozpočet Národného projektu má byť takmer 17 miliónov eur a ukočenie je naplánované na rok 2028. Pôjde o 2 formy podpory:

 • Priama finančná podpora pre podnikateľské subjekty vo forme inovačných poukážok (voucherov): cieľom priamej finančnej je zabezpečiť podnikom prístup k profesionálnym zručnostiam, službám a znalostiam na vývoj nových alebo vylepšenie existujúcich produktov cez inovačné poukážky.
 • Nefinančná podpora (komplexné inovačné poradenstvo, hodnotenie výkonnosti klastrov): poradenstvo bude pokrývať oblasti ako obchodné modely, produktové inovácie, procesné inovácie, a marketingové a komunikačné inovácie, pričom bude spojené s poskytovaním týchto poukážok.

Oprávnené výdavky zahŕňajú mzdové náklady, nákup hnuteľných vecí, a iné služby ako organizačné zabezpečenie podujatí či vzdelávanie.

Cieľová skupina: podniky a klastrové organizácie

10. Horizontálna podpora malého a stredného podnikania

Plánované vyhlásenie

Q1 2024

Plánovaná alokácia

12, 5 mil. €

Národný projekt má za cieľ podporiť rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom nefinančnej a finančnej podpory: priama finančná podpora pre podnikateľské subjekty vo forme poukážok (voucherov) a nefinančná podpora je vo forme poradenstva.

Nefinančná pomoc sa zameriava na poskytovanie špecializovaných služieb, ako aj na systematické hodnotenie vplyvu regulácií na MSP a sledovanie podnikateľského prostredia. Firmy majú možnosť získať podnikateľské vouchery pre rôzne tematické oblasti vrátane obehového hospodárstva, strategických plánov rodinných podnikov, podpory startupov, dlhodobého poradenstva a firemných auditov.

Ponúkaná podpora zahŕňa skupinové a individuálne poradenské služby, ako aj pomoc pri budovaní medzinárodných výskumných a vývojových partnerstiev. Vouchery možno využiť na pokrytie širokej škály nákladov vrátane miezd, nájmu, nákupu hnuteľného majetku, zásob a iných služieb ako organizácia podujatí, mediálne služby, reklama, vzdelávanie a poplatky za účasť na podujatiach.

Oprávnené výdavky zahŕňajú mzdové náklady, nákup hnuteľných vecí, a iné služby ako organizačné zabezpečenie podujatí či vzdelávanie.

Cieľová skupina: MSP, záujemcovia o podnikanie

Bonus: Podpora výskumu a vývoja vo firmách (2025)

Plánované vyhlásenie

2025

Plánovaná alokácia

50 mil. €

Táto grantová výzva má za cieľ stimulovať investície podnikov do výskumu a vývoja, s osobitným dôrazom na rizikové projekty v počiatočných fázach technologickej pripravenosti (TRL). Hlavným účelom je zvýšiť angažovanosť súkromného sektora v aktivitách výskumu, vývoja a inovácií, podporovať implementáciu týchto aktivít v podnikoch, najmä v skorých fázach TRL, a podnecovať spoluprácu medzi podnikmi a výskumnými organizáciami.

Výzva sa inšpiruje schémami EIC Transition a EIC Accelerator a podporuje dva typy projektov:

(a) projekty, ktoré prenášajú technológie z laboratória alebo konceptu do fázy preukázanej technológie v príslušnom prostredí

(b) projekty s veľkým potenciálom a rizikom, ktoré presúvajú existujúce nápady do prevádzkového prostredia, napriek vysokým nákladom spojeným so škálovaním.

Projekty musia byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027. Oprávnené výdavky zahŕňajú nákup dlhodobého majetku, mzdové náklady, výdavky na zmluvný výskum, poradenské služby, nákup materiálu a náklady spojené s patentmi. Celkový rozpočet výzvy je 50 miliónov eur s maximálnou podporou 2 milióny eur na projekt. Výzva bude vyhlásená v roku 2025.

Oprávnení žiadatelia: podniky uskutočňujúce výskum, vývoj alebo inovácie.


Komplexnejšie informácie o jednotlivých výzvach ale aj celkovej podpore výskumu a vývoja na najbližšie roky nájdete na stránke Výskumnej a inovačnej autority.

V prípade záujmu vám radi poskytneme individuálne konzultácie k vášmu projektu alebo pomôžeme aj priamo s vypracovaním projektovej žiadosti.

PROJEKTOVÉ RIADENIE
26.3.2024

7 tipov na úspešnú implementáciu projektu

Získanie grantu z eurofondov môže byť skvelým spôsobom, ako financovať rozvoj vášho podnikania alebo priniesť pozitívne zmeny do vašej komunity. Aby ste získali grant, treba mať dobrý projektový zámer, napísať kvalitnú žiadosť a zrealizovať projekt. Riadenie alebo implementácia schváleného projektu, financovaného z grantu je pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje odbornosť a skúsenosti. Na portáli Grantexpert nájdete služby zahŕňajúce komplexné grantové poradenstvo.

Implementácia projektu môže byť dôležitejšia ako vypracovanie žiadosti

Vypracovanie kvalitnej žiadosti o grant je jedným z prvých kľúčových krokov na ceste k dotácii. Ak je žiadosť úspešne schválená a vy máte podpísanú zmluvu o poskytnutí grantu, nasleduje fáza implementácie projektu. Pre mnoho firiem, samospráv či neziskových organizácií je implementácia alebo riadenie projektu pomerne náročný proces, nakoľko prijímateľom často chýba potrebná prax.

Skúsenosti s čerpaním dotácií ukazujú, že práve kvalitná a odborná implementácia projektu je najnáročnejšou úlohou v rámci celého projektové cyklu. Mnoho žiadateľov nie je dostatočne pripravených na  realizáciu projektu a v tejto fáze uvítajú pomoc. Následky neodbornej implementácie projektu, či už v oblasti administratívy, financovania alebo riadenia, môžu byť pomerne vážne.

Prečo je to tak? Zatiaľ čo nekvalitne spracovaný projekt môže viesť k neschváleniu, neodborne vedený projektový manažment môže mať podstatne horší dopad. V najhoršom prípade môže poskytovateľ odstúpiť od schváleného projektu po jeho preplatení a požiadať vás o vrátenie celej dotácie.

Ako zvýšiť šance na úspešnú implementáciu projektu?

Vhodná pomoc a odborné poradenstvo v priebehu celej fázy implementácie projektu môže výrazne zvýšiť šancu na jeho úspešné dokončenie a dosiahnutie vytýčených cieľov. Neváhajte sa obrátiť na expertov, ktorí vám pomôžu s riadením a implementáciou vášho projektu. Ak by ste sa rozhodli projekt implementovať sami, toto sú naše odporúčania:

 1. Dôkladne si preštudujte podmienky výzvy a programovej dokumentácie.
 2. Zamerajte sa na dosiahnutie merateľných výsledkov a udržateľnosť projektu.
 3. Včas a v súlade s požiadavkami riadiaceho orgánu predkladajte všetky požadované dokumenty.
 4. Dodržujte harmonogram projektu a včas riešte všetky problémy a riziká.
 5. Veďte riadnu evidenciu o všetkých výdavkoch a aktivitách projektu.
 6. Buďte flexibilní a spolupracujte s riadiacim orgánom a sprostredkovateľským orgánom.
 7. Dodržiavajte všetky platné pravidlá a nariadenia EÚ.

V prípade záujmu o pomoc s vašim projektom nás neváhajte kontaktovať na ahoj@grantexpert.sk

GRANTY PODNIKATELIA
28.2.2024

Zvýhodnený podnikateľský úver z EÚ fondov a plánu obnovy

Zvýhodnené eurofondové pôžičky sú jedným z nástrojov podpory podnikania v dnešnom ekonomickom prostredí. Firmy využívajú tieto prostriedky napríklad na podporu rastu, rozvoj alebo inováciu produktov. Zrejme už v roku 2024 budú môcť podnikatelia získať zvýhodnené úvery v kombinácii s grantovou zložkou z eurofondov aj z plánu obnovy.

Zelená a digitálna pôžička – kombinácia úveru a grantu

V posledných rokoch sa stal zvýhodnený úver z eurofondov obľúbenou formou pomoci pre podnikateľov. Firmy si za posledné tri roky zobrali viac ako 1,7 miliardy eur prostredníctvom zvýhodnených eurofondových pôžičiek, ktoré administroval Slovak Investment Holding. Takýto typ pôžičky bol pôvodne reakciou na koronakrízu a jej cieľom bolo podnietiť rast firmy. Postupne sa pomoc pretransformovala na trvalé opatrenie, ktoré využilo mnoho slovenských podnikateľov.

V aktuálnom programovom období budú môcť získať malé a stredné podniky (MSP) zvýhodnené úvery nie len z eurofondov ale aj plánu obnovy. V rámci plánu obnovy budú podporené najmä projekty v oblastiach digitálnej transformácie a ekologickej udržateľnosti. Firmy sa budú môcť uchádzať o takzvané Digitálne a Zelené pôžičky, ktoré umožnia kombinovať pôžičkový/úverový produkt spolu s grantovým financovaním. 
 
Zelená pôžička – zvýhodnený úver pre podnikateľov poskytovaný v sume od 10 000 – 200 000 eur so splatnosťou 12-84 mesiacov. Účelom použitia bude pokrytie nákladov spojených s úpravou procesov, rôznymi investíciami alebo technológiami tak, aby podniky znížili negatívne vplyvy na životné prostredie vyplývajúce zo svojej podnikateľskej činnosti. Pôjde o kombináciu úveru a grantu, pričom grantová zložka by mala tvoriť približne 10 – 30% objemu úveru. Pôžičky bude striktne naviazané na merateľné ukazovatele zníženia environmentálneho zaťaženia.
 
Digitálna pôžička – pôžička poskytovaná od 10 000 – 200 000 eur taktiež so splatnosťou 12-84 mesiacov. Investícia financovaná z pôžičky by mala byť zameraná na podporu zavedenia alebo modernizácie digitálnych procesov v podnikoch. Poskytnutie grantovej zložky v objeme 10 – 30% z objemu úveru bude naviazané na výšku investície.
 
Predpokladá sa, že celý proces bude zastrešený komerčnou bankou a priebeh by mohol vyzerať nasledovne:

 1. prijatie žiadosti o pôžičku
 2. posúdenie – skóring žiadateľa
 3. schválenie/zamietnutie žiadosti 
 4. zmluva a určenie podmienok čerpania pôžičky
 5. kontrola splnenia podmienok čerpania
 6. čerpanie
 7. pravidelný monitoring klienta na mesačnej báze

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Zvýhodnené eurofondové úvery s grantovou zložkou

Podobná forma podpory by mala byť k dispozícii aj z eurofondov v rámci Programu Slovensko. Eurofondové úvery budú zamerané na podporu MSP napríklad v týchto oblastiach:

 • podpora zavádzania inovácií (produktových aj procesných);
 • prechod na zelené a obehové hospodárstvo;
 • rozvoj inovatívnych start-upov;
 • zmierňovanie vplyvov neočakávaných krízových udalostí
 • rozvoj konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.
 • automatizácia výrobného procesu
 • digitalizácia skladovej logistiky

Komerčné banky ako poskytovatelia zvýhodnených úverov budú poskytovať úvery s grantovou zložkou nasledovne: ak vaša firma splní podmienky financovania bankou a taktiež splní podmienky vyhlásené v rámci výzvy, banka poskytne úver do výšky 75% investície a grantová zložka max do 25% investície bude odpočítaná pri podpise zmluvy.

Firma tak bude splácať už len úver. Výška zvýhodneného úveru, ktorú banky poskytnú by mala byť max. 2,5 milióna eur a všetky tieto úvery budú mať zvýhodnené sadzby a poplatky. Splatnosť úverov sa zatiaľ navrhuje na max 15 rokov. Presné podmienky poskytnutia zvýhodnených úverov zatiaľ nie sú presne nastavené. Predpokladáme, že presné znenie výzvy bude známe v priebehu roka 2024.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.

PROJEKTOVÉ RIADENIE
20.2.2024

Projektový manažér vám pomôže získať dotácie aj zrealizovať projekt

Kvalitný a skúsený projektový manažér môže pomôcť vašej firme alebo obci získať dotácie pre vaše projekty. Okrem toho, že sa postará o prípravu projektovej žiadosti (žiadosti o NFP), zabezpečuje aj následnú implementáciu a riadenie projektu financovaného z fondov EÚ alebo Plánu obnovy.

Hlavné úlohy projektového manažéra

Príprava projektovej žiadosti: Projektový manažér pre eurofondy musí podrobne poznať programovú dokumentáciu a výzvu na predkladanie projektov, aby mohol vypracovať kvalitnú a kompletnú projektovú žiadosť. Musí mať zároveň skúsenosti s tvorbou textov žiadostí, spracovaním rozpočtu a ďalších povinných príloh.

Riadenie projektu: Po schválení projektu je projektový manažér zodpovedný za jeho koordináciu, implementáciu a monitorovanie. Okrem iného to zahŕňa riadenie financií, harmonogramu, ľudských zdrojov a rizík projektu ale aj komunikáciu s poskytovateľom dotácie.

Komunikácia: Projektový manažér musí efektívne komunikovať s riadiacim orgánom, sprostredkovateľským orgánom, partnermi projektu a ostatnými zainteresovanými stranami.

Administratíva a reporting: Projektový manažér je zodpovedný za predkladanie pravidelných správ o stave projektu riadiacemu orgánu. Implementácia projektu tiež zahŕňa

Zaisťovanie súladu: Projektový manažér musí dbať na to, aby projekt spĺňal všetky platné pravidlá a nariadenia EÚ.

Projektový manažér pre eurofondy potrebuje prax

Dobrý projektový manažér môže byť rozhodujúcim faktorom v tom, či vám bude dotácia úspešne vyplatená alebo nie. Zatiaľ čo neodborne spracovaný projekt môže viesť k jeho neschváleniu (čo je nepochybne frustrujúce, ale nespôsobuje veľkú finančnú stratu), neskúsený projektový manažér môže spôsobiť podstatne vážnejšie následky. V najhoršom prípade môže ten, kto vám dotáciu poskytol (riadiaci orgán) odstúpiť od schváleného projektu a požiadať vás o vrátenie celej dotácie alebo jej časti.

Projektový manažér by teda mal mať predpoklady, aby zvládol projekt dotiahnuť do úspešného konca. Medzi kľúčové zručnosti a predpoklady patrí:

Vzdelanie v oblasti projektového manažmentu: Vhodné je vysokoškolské vzdelanie v oblasti manažmentu, ekonómie, financií alebo príbuzných odborov.

Pracovné skúsenosti s riadením projektov: Projektový manažér pre eurofondy by mal mať preukázateľné skúsenosti s riadením projektov, ideálne v oblasti čerpania eurofondov.

Znalosť programovej dokumentácie a výziev: Projektový manažér musí mať podrobné znalosti programovej dokumentácie a výziev na predkladanie projektov pre danú oblasť financovania.

Znalosť pravidiel a nariadení EÚ: Musí poznať všetky relevantné pravidlá a nariadenia EÚ týkajúce sa čerpania eurofondov.

Jazykové znalosti: Projektový manažér by mal mať výbornú znalosť slovenského jazyka a aspoň jednu cudziu reč, ideálne angličtinu.

Komunikačné a prezentačné zručnosti: Musí vedieť efektívne komunikovať s rôznymi typmi ľudí a prezentovať projekt riadiacemu orgánu a ostatným zainteresovaným stranám.

Analytické a logické myslenie: Projektový manažér musí mať analytické a logické myslenie, aby dokázal riešiť problémy a riadiť riziká projektu.

Ako nájsť dobrého projektového manažéra?

Projektový manažér je kľúčovou osobou zodpovednou za úspešnú implementáciu projektu financovaného z fondov EÚ alebo iných zdrojov. Ak chcete zvýšiť svoje šance na úspech a získať dotáciu, mali by ste si byť istí, že vašim projektovým manažérom bude spoľahlivý expert so skúsenosťami. Či už ste vo fáze prípravy projektu alebo máte schválenú grantovú žiadosti, radi vám pomôžeme. Na portáli Grantexpert nájdete služby zahŕňajúce komplexné grantové poradenstvo.

Neváhajte nás kontaktovať na ahoj@grantexpert.sk

DIGITALIZÁCIA PODNIKATELIA
15.2.2024

Ako získať dotácie z programu Digitálna Európa

Digitálne technológie zohrávajú dôležitú úlohu v súkromnom ale aj pracovnom živote nás všetkých. Aj vďaka dotáciám z programu Digitálna Európa môžete prispieť k rozvoju v rámci tejto oblasti.  Program je financovaný z rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 a jeho celkový rozpočet je približne 7,5 miliardy eur. Dotácie sú určené najmä pre malé a stredné podniky. Digitálna Európa poskytuje dotácie v piatich kľúčových oblastiach: superpočítače, umelá inteligencia (AI), kybernetická bezpečnosť, digitálne zručnosti a vzdelávanie a využívanie digitálnych technológií v ekonomike.

Čo je to Digitálna Európa?

Digitálna Európa je iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa zameriava na rozvoj digitálnych technológií a ich využitie na podporu rastu, konkurencieschopnosti a inovácie v Európe. Cieľom tejto iniciatívy je okrem iného zabezpečiť, aby mali všetci občania a podniky v Európe prístup k vysokorýchlostnému internetu, digitálnym produktom a službám a aby bola digitálna transformácia základným pilierom európskeho hospodárstva.

Digitálna Európa sa snaží podporovať investície do digitálnych infraštruktúr, ako je napríklad výstavba širokopásmového internetu a rozvoj 5G sietí. Okrem toho sa snaží posilňovať digitálnu gramotnosť občanov a podporovať digitálne inovácie v oblastiach ako umelá inteligencia, kybernetická bezpečnosť, cloudové technológie a internet vecí. Táto iniciatíva je kľúčovou súčasťou snahy Európskej únie o modernizáciu a konkurencieschopnosť v digitálnej dobe.

Ako podať žiadosť o dotáciu v rámci programu Digitálna Európa?

Na webovej stránke programu Digitálna Európa nájdete prehľad pripravovaných alebo už otvorených grantových výziev na predkladanie žiadostí.  Každá výzva má svoj vlastný dokument, v ktorom popisuje presné podmienky, oblasti podpory a informácie o tom, aké projekty môžu byť danou dotáciou podporené.

V prípade, že váš projekt spadá do niektorej z výziev, môžete predložiť grantovú žiadosť. Každá výzva má pritom definovaný aj presný dátum uzavretia, v rámci ktorého musíte stihnúť svoj projekt podať. Všetky projekty  je potrebné predložiť online.

Kľúčový predpokladom pre úspech vašej žiadosti je kvalitne napísaný projekt. Treba si dať pozor na podmienky výzvy pretože je nevyhnutné spĺňať úplne všetky. Nezabudnite do žiadosti zahrnúť všetky povinné prílohy, ako napríklad podrobný rozpočet, harmonogram projektu a popis aktivít či projektového tímu. Pred odoslaním žiadosti o grant odporúčame projekt dôkladne skontrolovať a uistiť sa, že neobsahuje žiadne chyby.

V rámci programu Digitálna Európa neexistuje univerzálna povinnosť mať partnerov. Projekty môžete realizovať aj samostatne, bez zapojenia externých partnerov. Vo väčšine prípadoch však môže spolupráca s partnermi priniesť viacero výhod:

 • získate prístup k širším znalostiam a expertíze: partneri s relevantnými skúsenosťami a kompetenciami vám pomôžu posilniť váš projekt a zvýšiť jeho šance na úspech
 • spojíte sily a zdroje: spolupráca s partnermi vám umožní zdieľať náklady a riziká projektu, ako aj využiť vzájomné kapacity a infraštruktúru.
 • rozšírite si sieť kontaktov: partnerstvo vám môže pomôcť nadviazať cenné kontakty v danej oblasti a rozšíriť si pôsobenie

Ak potrebujete pomoc pri hľadaní potenciálneho partnera s konkrétnymi kompetenciami, vybavením alebo skúsenosťami, využite možnosti vyhľadávania partnerov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Čo nasleduje ak je váš projekt úspešný?

Ak je žiadosť úspešná, Európska komisia uzavrie dohodu o grante s každým z úspešných žiadateľov v rámci limitov prideleného rozpočtu. Dohoda o grante opisuje aktivity, ktoré majú byť vykonané v súlade s cieľmi výzvy, trvanie projektu, rozpočet, náklady, výšku príspevku, práva a povinnosti a iné špecifiká spojené s konkrétnym projektom. Časový rámec na podpis dohôd o grante je 9 mesiacov od uzavretia výzvy.

Viac informácií o grantoch na podporu digitalizácie dozviete v našom článku – Sprievodca digitálnych grantov.

PODNIKATELIA PROGRAM SLOVENSKO
9.2.2024

Využite dotácie na podnikanie aj v roku 2024

Prvým krokom na ceste k získaniu dotácie je vytvorenie projektového zámeru. Následne je dôležité nájsť vhodnú grantovú výzvu, ktorá by konkrétny projekt podporila. Napriek tomu, že väčšia časť dotácií z eurofondov či Plánu obnovy je určená pre verejný sektor, financovanie môžu získať aj podnikatelia. V roku 2024 sú dotácie na podnikanie určené predovšetkým na podporu energetickej efektívnosti firiem, inštaláciu fotovoltiky či tepelných čerpadiel, inovácie alebo výskumno-vývojové projekty.

Dotácie na podnikanie z eurofondov a Plánu obnovy

Podnikatelia môžu aktuálne čerpať dotácie z eurofondov cez Operačný program Slovensko. Pre aktuálne obdobie 2021 – 2027 je Program Slovensko jediným operačným programom a jeho celkový rozpočet je približne 13 miliárd eur. V roku 2024 je v rámci harmonogramu výziev naplánovaných viac ako 180 grantových možností. Časť z nich sa týka aj podpory firiem. Okrem toho sú k dispozícii aj dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy, ktoré umožňujú financovať energetické projekty a digitalizáciu, ale napríklad aj rozvoj nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily či projekty v oblasti zdravotníctva.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových dotáciách?

Mám záujem

Dotácie na fotovoltiku a tepelné čerpadlá

Firmy môžu využiť finančné prostriedky na zlepšenie energetickej efektívnosti budov, technologických zariadení a dopravných prostriedkov. Pre úspešných žiadateľov sú vo väčšine prípadov dôležité energetické audity, ktoré poskytujú hodnotenie spotreby energie a odporúčania pre efektívnejšie využívanie energie. Dotácie môžu pokryť náklady na inštaláciu fotovoltických panelov či slnečných kolektorov. Výraznou zmenou v roku 2024 je, že dotácie na podporu energetickej efektívnosti nie sú obmedzené len na priemyselný sektor, ale sú prístupné podnikom v celom ekonomickom spektre.

Schéma Zelená podnikom, ktorú má na starosti Slovenská inovačná a energetická agentúra umožňuje mikro, malým a stredným podnikom financovať inštalácie OZE, vrátane fotovoltiky, solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel a veterných turbín. Dotácie vo forme finančnej poukážky môžu byť, okrem inštalácie a kúpu zariadenia, využité aj na náklady spojené s vypracovaním energetického auditu. Vďaka výzve Zelená podnikom by malo byť podporených viac ako 1300 firiem. Maximálna výška príspevku je 70 000 eur.

Poukážky môžu pokryť 35 % oprávnených výdavkov projektu, s možnosťou bonusu 5 % za energetický audit potvrdzujúci, že minimálne 90 % vyrobenej energie bude spotrebované vo firme. Podporu ďalších 5 % z oprávnených výdavkov je možné získať za inštaláciu zariadenia s minimálnym zaťažením ovzdušia znečisťujúcimi látkami.

Dotácie na inovácie a výskumno-vývojové projekty

Podnikatelia môžu v roku 2024 získať dotácie aj na digitalizáciu a výskumno-vývojové projekty.  Digitálne projekty by mali byť zamerané na oblasti ako napríklad – automatizácia v priemysle,  kybernetická bezpečnosť, kvantové technológie, senzory, internet vecí, mikroelektronika, elektronické komponenty a cloudové riešenia či umelá inteligencia a robotika.

Pri projektoch v oblasti výskumu a inovácií je kľúčová Stratégia inteligentnej špecializácie RIS3. Jedná sa o dokument, ktorý určuje ciele a obsahové zameranie eurofondovej podpory pre obdobie 2021 – 2027. Stratégia určuje to, aké projekty budú z fondov EÚ podporené. Dokument definuje týchto 5 okruhov:

 • Inovatívny priemysel pre 21. storočie
 • Mobilita pre 21. storočie
 • Digitálna transformácia Slovenska
 • Zdravá spoločnosť
 • Zdravé potraviny a životné prostredie

Pri projektoch financovaných z fondov EÚ, je dôraz kladený aj na spoluprácu medzi podnikmi a výskumnými organizáciami.

Novou možnosťou financovania firiem v roku 2024 je kombinácia grantov a zvýhodnených úverov, kde komerčné banky poskytnú úvery s grantovou zložkou až do výšky 75 % investície. Táto inovatívna forma financovania má zjednodušiť rozvoj firiem.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.