AKTUALITY GRANTY POĽNOHOSPODÁRI
16.6.2022

Ako získať dotáciu pre poľnohospodárov? 10 najčastejších otázok

Mladí poľnohospodári a malé poľnohospodárske podniky majú po 2 rokoch opäť jedinečnú príležitosť uchádzať sa o finančnú podporu. Pôdohospodárska platobná agentúra ešte v marci tohto roka vyhlásila 2 výzvy s celkovou alokáciou takmer 34 miliónov €. O dotácie pre poľnohospodárov môžete žiadať od 1. 7. 2022 do konca septembra 2022.

dotacie pre mladych farmarov

1. Kto môže získať dotáciu z výzvy pre MLADÝCH POĽNOHOSPODÁROV?

V prípade opatrenia 6.1 môžu o dotáciu žiadať mladí poľnohospodári, t. j. fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Z pohľadu právnej formy to môžu byť samostatne hospodáriaci roľníci (ďalej aj „SHR“) ale aj obchodné spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka ako napr. spoločnosti s ručeným obmedzením, akciové spoločnosti, družstvá a iné.

Ďalšie podmienky oprávnenosti:

 • Mladý poľnohospodár nesmie v čase podania žiadosti o dotáciou dosiahnuť vek 41 rokov.
 • Ak je žiadateľom o dotáciu právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať jej najvyšší predstaviteľ, ktorý poľnohospodársky podnik založil, ovláda ho a  súčasne ho aj vedie, t. j. spoločník a konateľ.
 • Mladý poľnohospodár nesmie v čase podania žiadosti o dotáciu podnikať dlhšie ako 24 mesiacov
 • Mladý poľnohospodár má ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie v oblasti poľnohospodárstva alebo veterinárstva. Ekvivalentom je absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho kurzu zameraného na poľnohospodárske podnikanie v oblasti živočíšnej alebo rastlinnej výroby. Túto podmienku môže úspešný žiadateľ splniť aj dodatočne a to do 24 mesiacov od schválenia žiadosti.
 • V čase podania žiadosti mladý poľnohospodár už obhospodaruje poľnohospodársku pôdu alebo chová hospodárske zvieratá (vykonáva teda činnosti v oblasti rastlinnej alebo živočíšnej výroby)
 • Hodnota štandardného výstupu mladého poľnohospodára pri podaní žiadosti o NFP musí byť v intervale od 10 000 € do 50 000 €. Ukazovateľ hodnoty štandardného výstupu sa vypočíta ako súčin obhospodarovanej plochy konkrétnej plodiny a koeficientu pre konkrétnu plodinu, resp. v prípade živočíšnej výroby ako súčin počtu chovaných hospodárskych zvierat a koeficientu pre konkrétne hospodárske zvieratá. V praxi to teda znamená, že žiadatelia o dotáciu z tejto výzvy už majú povinnosť v čase podania žiadosti existovať ako právna forma, t. j. musia byť registrovaní ako SHR, prípadne obchodná spoločnosť a musia obhospodarovať plochu, na ktorú žiadajú v roku 2022 priame platby, prípadne majú evidované hospodárske zvieratá v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat.

Fyzické osoby nepodnikatelia nie sú oprávnení uchádzať sa o dotáciu z tejto výzvy. Zároveň z tejto výzvy nebudú podporení mladí poľnohospodári, ktorým bol schválený nenávratný finančný príspevok z opatrenia 6.1. v rámci predchádzajúcich výziev.

2. Kto môže získať dotáciu z výzvy na podporu MALÉHO POĽNOHOSPODÁRSKEHO podniku?

Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy 6.3 sú malé poľnohospodárske podniky. Sú to fyzické alebo právnické osoby, ktoré podnikajú v poľnohospodárskej prvovýrobe minimálne 24 mesiacov pred podaním žiadosti o NFP. Z pohľadu právnej formy to rovnako ako v prípade výzvy pre mladých poľnohospodárov môžu byť samostatne hospodáriaci roľníci ale aj obchodné spoločnosti v zmysle Obchodného zákonníka ako napr. spoločnosti s ručeným obmedzením, akciové spoločnosti, družstvá a iné.

Hodnota štandardného výstupu v čase podania žiadosti v prípade malých poľnohospodárskych podnikov musí byť v intervale od 4 000 € do 9 999 €. Z tejto výzvy nebudú podporení žiadatelia, ktorým bol schválený nenávratný finančný príspevok podopatrenia 6.3 v rámci predchádzajúcich výziev.

3. Čo je štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku a ako vypočítam jeho hodnotu ?

Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku je súčet všetkých štandardných výstupov každej komodity, ktorú podnik obhospodaruje. Vypočíta ako súčin koeficientu štandardného výstupu a mernej jednotky danej komodity. Ako ilustráciu uvádzame príklad výpočtu hodnoty štandardného výstupu poľnohospodárskeho podniku, ktorý realizuje rastlinnú aj živočíšnu výrobu.

4. Ako a kedy preukazujem hodnotu štandardného výstupu podniku?

Hodnotu štandardného výstupu žiadateľ preukazuje dvakrát:

1. pri podaní žiadosti o dotáciu
2. pri predložení druhej, teda poslednej žiadosti o platbu

Hodnotu štandardného výstupu vypočíta/preukáže žiadateľ na základe nasledovných údajov:

 • V prípade rastlinnej výroby predložením žiadosti o priamu platbu na PPA po vyhlásení výzvy, t.j. v roku 2022. To znamená, že do výpočtu hodnoty štandardného výstupu vstupujú iba tie plodiny, resp. plochy, na ktoré žiadateľ žiada priame platby v roku 2022. Iné plochy/plodiny do výpočtu nevstupujú.
 • V prípade živočíšnej výroby registráciou hospodárskych zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, resp. v obdobnej hospodárskych zvierat ku dňu podania žiadosti o dotáciu. To znamená, že do výpočtu hodnoty štandardného výstupu vstupujú iba tie zvieratá, ktoré má žiadateľ evidované ku dňu podania žiadosti o dotáciu.

V prípade mladých poľnohospodárov aj malých poľnohospodárskych podnikov musia úspešní žiadatelia hodnotu štandardného výstupu minimálne dodržať alebo prekročiť.

5. Musím už podnikať v čase podania žiadosti o NFP?

Áno. V prípade, že sa žiadateľ uchádza o grant, je nutné, aby bol zapísaný v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) alebo mal založenú obchodnú spoločnosť ešte pred podaním žiadosti o NFP.

6. Aká je výška dotácie?

50 000 € paušálny grant pre mladých poľnohospodárov, 15 000 € paušálny grant pre malé poľnohospodárske podniky.

7. Aké výdavky môžem pokryť z dotácie?

Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky súvisiace s realizáciou rastlinnej a/alebo živočíšnej výrobe v podniku a to bez obmedzení. Podmienkou je predloženie a správna realizácia podnikateľského plánu. Vynaloženie konkrétnych výdavkov sa žiadnym spôsobom nepreukazuje.

8. Ako, kedy a aká suma peňazí mi bude z grantu vyplatená?

V oboch výzvach je schválená suma vyplácaná paušálne a nie je potrebné predkladať v rámci jednotlivých žiadostí o platbu účtovné doklady k preukázaniu oprávnenosti. Výška podpory pre mladého poľnohospodára je stanovená v sume 50 000 € a je vyplácaná v 2. splátkach:

 • Prvá splátka vo výške 70% podpory (t.j. 35 000 €) bude vyplatená po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP a súčasne po schválení prvej žiadosti o platbu.
 • Druhá splátka vo výške 30% podpory (t.j. 15 000 €) bude vyplatená po schválení druhej žiadosti o platbu, kedy musí byť preukázaná správna realizácia podnikateľského plánu na základe predloženého odpočtu podnikateľského plánu. Druhá (posledná) žiadosť o platbu musí byť predložená do 30.06.2025.

Výška podpory pre malého poľnohospodára je stanovená v sume 15 000 € a je vyplácaná v 2. splátkach:

 • Prvá splátka vo výške 50% podpory (t.j. 7 500 €) bude vyplatená po nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP a súčasne po schválení prvej žiadosti o platbu.
 • Druhá splátka vo výške 50% podpory (t.j. 7 500 €) bude vyplatená po schválení druhej žiadosti o platbu, kedy musí byť preukázaná správna realizácia podnikateľského plánu na základe predloženého odpočtu podnikateľského plánu. Druhá (posledná) žiadosť o platbu musí byť predložená do 30.06.2025.

9. Aké sú moje šance získať grant?

V roku 2020 boli v rámci podopatrení 6.1 a 6.3 vyhlásené pre malých a mladých poľnohospodárov obdobné výzvy ako sú tieto súčasné. Pre mladých poľnohospodárov predstavovala alokácia zdrojov 13 miliónov €. O tieto zdroje sa uchádzalo len 117 subjektov s priemerným počtom bodov 85 zo 100 v rámci hodnotiacich kritérií. Mladí poľnohospodári požiadali len o 5,85 milióna €, čo je menej ako polovica z peňazí, ktoré boli k dispozícii.

Pre malé poľnohospodárske podniky bolo v rámci alokácie zdrojov vyčlenených 4,92 milióna €. O dotáciu požiadalo len 105 poľnohospodárov v celkovej sume 1,57 milióna €. V rámci hodnotiacich kritérií dosiahli priemerne 81 bodov zo 100.

V prípade podobného záujmu preto predpokladáme, že s veľkou pravdepodobnosťou budú projekty, ktoré splnia podmienky, úspešne schválené.

10. Aké termíny si v rámci výziev treba pamätať?

 • Dátum uzavretia výzvy: 30.09.2022
 • Dátum podávania žiadostí o dotáciu: 01.07.2022 – 30.09.2022
 • Podpis zmluvy o NFP: po schválení žiadosti o NFP
 • Podanie 1. žiadosti o platbu: najneskôr do 6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • Začiatok realizácie podnikateľského plánu: najneskôr do 9 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy
 • Podanie 2. Žiadosti o platbu: najskôr 12 mesiacov od začatia realizácie podnikateľského plánu, najneskôr však do 30.06.2025.

Pomôžeme vám získať dotáciu

V prípade, že sa chcete uchádzať o dotácie pre poľnohospodárov v rámci jednej z aktuálnych výziev, portál GrantExpert vám ponúka niekoľko možností.

1. ŠIKOVNÝ NÁVOD K PODNIKATEĽSKÉMU PLÁNU


Cena: 29 € s DPH

Podnikateľský plán je kľúčovou súčasťou žiadosti o dotáciu. So „šikovným návodom na vypracovanie podnikateľského plánu“ ho zvládnete vypracovať sami – kvalitne a rýchlo. Po objednaní a zaplatení služby vám na mail zašleme podrobný návod vo formáte PDF. Ako bonus vám bezplatne zašleme videonahrávku školenia, na ktorom sme vysvetlili presné podmienky jednotlivých výziev.

OBJEDNAŤ

2. ŠIKOVNÝ NÁVOD K PODNIKATEĽSKÉMU PLÁNU + WEBINÁR: AKO VYPLNIŤ KOMPLETNÚ ŽIADOSŤ

Cena: 69 € s DPH

Podnikateľský plán je kľúčovou súčasťou žiadosti o dotáciu. So „šikovným návodom na vypracovanie podnikateľského plánu“ ho zvládnete vypracovať sami – kvalitne a rýchlo. Po objednaní a zaplatení služby vám na mail zašleme podrobný návod vo formáte PDF. Na webinári vám 7. júla 2022 predstavíme a ukážeme kompletné vypĺňanie žiadosti o dotáciu, ktorá prebieha prostredníctvom portálu slovensko.sk. V prípade, že by ste sa webinára nemohli zúčastniť vám bude zaslaná videonahrávka. Všetky informácie o webinári nájdete na tejto stránke.

OBJEDNAŤ

3. INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA

Cena: 69 € s DPH

Nie ste si istý, či spĺňate podmienky výziev alebo sa potrebujete poradiť? Naši konzultanti vám radi poradia. Po objednaní a zaplatení služby vás budeme kontaktovať, zistíme vaše potreby a dohodneme presný dátum a čas konzultácie.

Viac informácií

4. VYPRACOVANIE ŽIADOSTI O NFP

Kvalitné vypracovanie projektu je kľúčovým krokom k získaniu dotácie. Vieme, že pre väčšinu z vás nie je jednoduché napísať svojpomocne žiadosť dotácie. Radi vám preto pomôžeme a kompletnú žiadosť vypracujeme za vás.

Viac informácií

NEFINANČNÁ POMOC PODNIKATELIA
9.6.2022

Možnosti nefinančnej pomoci pre podnikateľov

Ste podnikateľ alebo len začínate podnikať a chceli by ste vedieť aké možnosti pomoci máte k dispozícii? Nižšie vám ukážeme zaujímavé príležitosti, ktoré môžete pomerne jednoducho využiť.

možnosti nefinančnej pomoci pre podnikateľov

Nefinančná pomoc pre podnikateľov má podobu služieb, ktoré môžete získať bezplatne, alebo s čiastočným spolufinancovaním. Služby na podporu podnikania sa líšia podľa konkrétneho typu, majú vlastné pravidlá a termíny. Treba tiež povedať, že možností pre podnikateľov je pomerne dosť. Pripravili sme preto veľký prehľad aktuálne dostupných možností, ktorý pravidelne aktualizujeme.

Využite 10 hodinové bezplatné poradenstvo

Podnikatelia majú možnosť získať bezplatné služby experta z praxe, v rozsahu 10 hodín. Najčastejšie sa využívajú na konzultovanie témy financií, cenotvorby, marketingu, manažmentu a práva. Administratíva výzvy je jednoduchá, schválenie žiadosti takmer okamžité a zapojiť sa môžu záujemcovia zo všetkých krajov. Ak ste podnikateľ z Bratislavského kraja, nájdete viac informácie TU, ak ste z ostatných krajov TU.

Dlhodobá spolupráca – 80 hodín bezplatného poradenstva

Podnikatelia majú možnosť získať služby externého experta v rozsahu 80 hodín. Jedná sa o dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej firma získa experta z praxe, ktorý firme odovzdá svoje skúsenosti a nasmeruje firmu správnym smerom. Cieľom je motivovať mikropodniky, malé a stredné podniky , ktoré doposiaľ mali limitovanú skúsenosť s online podnikaním, na zavedenie a rozvoj digitálnych technológií vo svojom podnikaní, či využívanie digitálnych nástrojov s orientáciou na internacionalizáciu a rozvoj znalostí a zručností MSP v tejto oblasti. Informácie pre žiadateľov nájdete v našej databáze grantov.

Biznis konzultácie pre podnikateľky

Samostatná výzva je pre ženy, ktoré sa venujú podnikaniu. Jedná sa o podobnú výzvu ako je štandardné 10 hodinové poradenstvo s tým rozdielom, že oprávnení žiadatelia sú len ženy, ktoré podnikajú. Informácie nájdete aj v našej databáze grantov.

10 hodinové poradenstvo pre sociálne podniky

Aj podnikatelia, ktorí pôsobia ako sociálne podniky, majú možnosť získať 10 bezplatných konzultačných hodín. Poradenstvo je možné realizovať aj online a slúži na prepojenie sociálneho podniku s expertom z praxe. Viac informácií nájdete na stránke na NPC.

Bezplatné služby na rozvoj podnikania do zahraničia

Malé a stredné podniky, ktoré zvažujú expanziu svojho podnikania do zahraničia, môžu získať bezplatne 10 hodín spolupráce s expertom, ktorý ich nasmeruje. Viac informácií nájdete TU. Rovnako je možné žiadať o pridelenie experta v rozsahu 80 hodín. Služba je určená pre malé a stredné podniky so sídlom na celom území SR. Viac informácií nájdete TU. Navyše je možné využiť službu vytvorenia obchodných a technologických profilov, ktoré slúžia na budovanie medzinárodných partnerstiev. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Bezplatné poradenstvo pre startupy

Samostatná výzva je pre startupy, v rámci ktorej môžu získať bezplatné služby, zamerané na spracovanie štúdie realizovateľnosti, dokončenie vývoja produktu, zhotovenie funkčného prototypu a testovania myšlienky.  Viac informácií nájdete na tejto stránke.

9600 EUR na zlepšenie fungovania firmy

Malé a stredné podniky, ktoré podnikajú viac ako 3 roky, majú možnosť získať vypracovanie firemného auditu. Hlavnou výhodou je nezávislé posúdenie spoločnosti externým realizátorom. Ten sa vie zamerať na jednu z hlavných tém (obchodné procesy, marketing, IT, obchodné vzťahy). Oprávnené sú dokonca aj energetické audity, s výnimkou finančných a účtovných auditov. Celková cena auditu je 9600 EUR  a preplatenie auditu je vo výške 100%. Hlavným prínosom auditu je nezávislý pohľad realizátora na zvolenú tému a vypracovanie odporúčaní na zlepšenie. Ak ste podnikateľ z Bratislavského kraja, nájdete viac informácie TU, ak ste z ostatných krajov TU.

Kreatívne vouchery na rozvoj biznisu

Malé a stredné podniky majú aj tento rok možnosť využiť kreatívny voucher. Výška kreatívneho voucheru je 2400 EUR (pre spoločnosti so sídlom v Bratislavskom kraji) a 3500 EUR (pre spoločnosti so sídlom v ostatných krajoch). Kreatívny voucher je možné využiť na veľké množstvo aktivít, ktoré sú rozdelené do 4 hlavných tém – programovanie, architektúra, dizajn, reklama a marketing. V máji bola uzavretá prvá výzva na tému dizajn, a v blízkej dobe sa očakáva otvorenie ďalších výziev na zvyšné témy. Hlavným prínosom kreatívnych voucherov je zvýšenie inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikov, vďaka 85% preplateniu nákladov na zvolené aktivity. Viac informácií nájdete priamo na webovej stránke kreatívnych poukazov.

Inovačné vouchery na rozvoj inovácií vo firme

Pravidelne sa otvára výzva na rozvoj inovácií vo firme, v podobe inovačných voucherov. Aktuálna výzva je otvorené pre podniky pôsobiace v zdravotníctve. Spoločnosti môžu získať finančné prostriedky na testovanie, rozvoj podnikania, inovovanie podnikateľského modelu, vedu a výskum. Viac informácií nájdete na stránke inovačných poukážok.

Podpora rodinných podnikov na Slovensku

Rodinné podnikanie tvorí významnú časť slovenského hospodárstva a má svoje vlastné špecifiká a mnohé nepísané pravidlá. Jednou z čoraz častejšie diskutovaných tém je nástupníctvo a generačná výmena v riadení rodinného podniku. Práve z toho dôvodu môžu slovenské rodinné firmy získať poradenské služby až do výšky 20 000 EUR. Viac informácií nájdete na portáli Grantexpert.sk v databáze grantových výziev.

Získajte bezplatné služby, ktoré vás zorientujú v ochrane inovácií

Podnikatelia majú možnosť získať bezplatné poradenstvo, zamerané na ochranu inovácií a práv duševného vlastníctva. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

Bezplatná pomoc aj pre budúcich podnikateľov

Krátkodobé biznis poradenstvo v rozsahu 10 hodín

Budúci podnikatelia majú možnosť získať služby lektora, v rozsahu 10 hodín. Najčastejšie sa využívajú na konzultovanie témy financií, výberu správnej formy podnikania, ale aj marketingu či manažmentu. Administratíva výzvy je jednoduchá, schválenie žiadosti takmer okamžité a zapojiť sa môžu záujemcovia zo všetkých krajov. Informácie pre žiadateľov z Bratislavského kraja nájdete v tomto linku, záujemcovia z ostatných krajov nájdu informácie TU.

Coworking na rozbehnutie podnikania (len pre žiadateľov z BA kraja)

Budúci podnikatelia z Bratislavského kraja, majú možnosť získať miesto v coworkingu. Súčasťou je zariadený open space na 6 mesiacov, wifi pripojenie, prístup k tlačiarni a možnosť zúčastňovať sa na mnohých vzdelávacích podujatiach. Tu si prečítate viac o voľných miestach v coworkignu.

Rozbehnite svoje podnikanie (len pre žiadateľov z regiónov)

Akcelerátor na rozbehnutie podnikania je špeciálny program v trvaní 4 mesiacov. Jeho hlavným cieľom je pretvorenie nápadu do podoby úspešného podnikateľského projektu. Záujemca získava coworkingové priestory, poradenstvo od expertov z praxe a množstvo vzdelávacích eventov. Viac informácií nájdete na tejto stránke.

Potrebujete poradiť ako na to?

V prípade, že sa vám nechce tráviť čas hľadaním správnych možností, radi vám poskytneme individuálnu konzultáciu v oblasti podpory vášho podnikania. Viac informácií o službe nájdete na stránke KONZULTÁCIA S GRANTEXPERTOM.

AKTUALITY OZNAMY
2.6.2022

Granty a dotácie máte na dosah vďaka portálu GrantExpert

V najbližších rokoch smeruje na Slovensko rekordná finančná podpora z Európskej únie. Náš vynovený portál GrantExpert bude pri tom. Podnikatelia, mestá a obce, ale aj mimovládne organizácie či školy, budú môcť získať dotácie z eurofondov v rámci aktuálneho programového obdobia 2021 – 2027. Peniaze však budú môcť čerpať aj z toho predošlého. Ďalším dôležitým zdrojom grantov a investícií na najbližšie roky je plán obnovy. Celkovo bude do roku 2029 k dispozícii viac než 30 miliárd eur.

Čerpanie dotácií by malo byť rýchlejšie a jednoduchšie

Grantová podpora bude v nasledujúcich rokoch primárne zameraná na oblasti ako digitalizácia, nové technológie či zelené témy. Výzvy budú určené napríklad aj na rozvoj ekologických foriem dopravy, zlepšenie školstva a podporu využívania obnoviteľných zdrojov. Jednotlivci budú môcť tiež získať dotácie na rekonštrukciu domu.

Okrem nových grantových zdrojov prichádzajú aj ďalšie zmeny. Dotácie z eurofondov (bude bude zastrešovať jeden Operačný program Slovensko, ktorý nahradí doterajších šesť operačných programov. Čerpanie peňazí z eurofondov by sa malo zjednodušiť a podmienky by mali byť nastavené transparentnejšie. Slovensko tiež prijalo nový zákon pre rozdeľovanie financií z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Dotácie z plánu obnovy by sa však ?mali riadiť podobnými podmienkami ako eurofondy.

GrantExpert pomáha na ceste k úspešným projektom

V nadväznosti na viaceré novinky zo sveta grantov sme v polovici mája 2022 spustili novú verziu portálu GrantExpert, ktorej ambíciou je zjednodušiť žiadateľom cestu k úspešnému projektu. Už niekoľko rokov pomáhame podnikateľom, mestám a obciam, ale aj ďalším subjektom získavať financie z grantov. Po novom sa portál zameriava aj na dodávateľov tovarov, prác a služieb najmä do eurofondových projektov a ich prepojenie s úspešnými žiadateľmi.

Nájdenie vhodnej grantovej výzvy a spracovanie kvalitnej žiadosti o grant sú totiž len prvými krokmi k financovaniu projektu. Nemožno zabúdať na verejné obstarávanie na  implementáciu projektu, či ďalšie právne a administratívne úkony.

Napríklad, ak v rámci projektu kupujete pre svoju firmu novú technológiu, potrebujete nájsť niekoho, kto vám konkrétnu technológiu dodá. Ak vaše mesto rekonštruuje kultúrny dom, potrebujete nájsť firmu, ktorá vykoná stavebné práce. Či už je to projektant, ktorého zaplatíte z rozpočtu projektu, energetický audítor alebo stavebná firma, na portáli www.grantexpert.sk nájdete po novom aj ponuku overených dodávateľov.

Internetový portál sa tak stáva komplexnejším nástrojom, ktorý okrem širokej databázy grantov a dotácií z rôznych zdrojov ponúka poradenstvo, službu vyhľadania grantu či vypracovania projektu a navyše vám dokáže pomôcť v hľadaní dodávateľa pre váš projekt.

Vylepšené služby v novom šate

Na webe GrantExpert naďalej nájdete platené, ale aj bezplatné služby, ktoré možno využiť ako vstupnú bránu do sveta grantov a dotácií. Stačí ak zaregistrujete váš email a grantové výzvy budeme sledovať za vás. Vždy keď sa objaví zaujímavý grant v oblasti, ktorá vás zaujíma, dáme vám o tom vedieť.  Na portáli si môžete tiež bezplatne overiť vaše IČO a zistiť tak, či spĺňate základné formálne kritériá pre získanie grantu.

Keďže téma grantov a dotácií nie je jednoduchá, vzdelávaniu sme na portáli vytvorili vlastnú sekciu. Nájdete v nej webináre na témy aktuálnych grantových výziev, ale aj odborné školenia týkajúce sa  legislatívy či verejného obstarávania. Za uplynulé dva roky sa našich online webinárov zúčastnilo viac ako 10 tisíc účastníkov, čo svedčí potrebe vzdelávania v grantovej oblasti. Vďaka e-Learningovým kurzom zasa získate základy projektového riadenia či úvodný prehľad do témy grantov a dotácií.

Pri objednávke individuálnej konzultácie si môžete po novom priamo vybrať aj preferovaný termín a čas konzultácie. Naši experti si s vami radi prejdú váš projektový nápad alebo pre vás nájdu vhodnú grantovú výzvu. Súčasťou portálu GrantExpert je naďalej prehľadná databáza grantov a dotácií, ktoré máte aktuálne k dispozícií. Granty môžete po novom jednoduchšie filtrovať aj pomocou textového vyhľadávača. Nová grafická podoba stránky zasa zabezpečuje jednoduchú a rýchlu orientáciu bez zbytočného množstva obrázkov a nepotrebných informácií.

Veríme, že sa vám nová verzia bude páčiť. Ak vás zaujíma obsah grantových výziev a plánujete sa uchádzať o granty z eurofondov alebo iných zdrojov, pridajte sa k našim predplatiteľom a zjednodušte si cestu k úspešnému projektu.

CYKLODOPRAVA SAMOSPRÁVY
19.5.2022

Získajte dotácie na výstavbu cyklotrás z plánu obnovy

Bicykel je na prepravu do zamestnania výbornou alternatívou automobilovej alebo mestskej hromadnej dopravy. Kvalitné cyklotrasy sú nevyhnutným predpokladom, aby túto ekologickú formu dopravu využívalo čoraz viac ľudí predovšetkým v mestských a prímestských oblastiach. Dotácie na výstavbu cyklotrás z plánu obnovy tomu môžu dopomôcť.

Rozvoj cyklodopravy z novej dotácie

V rámci dotácií na podporu cyklodopravy sú kľúčovými témami – budovanie nových cyklotrás, rekonštrukcia a modernizácia starších, bezpečnosť cyklistov a budovanie ďalšej cyklistickej infraštruktúry.

V roku 2013 prijala Slovenská republika Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Jej uplatňovaním sa pracuje na dosiahnutí udržateľného rozvoja mobility prostredníctvom cyklistickej dopravy. Je dôležité povedať, že budovanie prislúchajúcej infraštruktúry sa posúva veľmi pomalým tempom. V posledných rokoch boli finančné prostriedky smerované na budovanie cyklotrás v rámci rozvoja voľnočasových aktivít a cykloturizmu. K výraznému nárastu využívania cyklistickej dopravy za účelom dochádzania za prácou však nedošlo. Cieľ vyplývajúci zo stratégie, t.j. „dosiahnuť 10% podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce“ je stále pomerne vzdialený.

Správnym krokom k zvýšeniu využívania cyklodopravy je vyhlásenie novej výzvy z plánu obnovy. Ministerstvo dopravy ju vyhlásilo koncom apríla 2022. V rámci nej sa budú môcť kraje, mestá, obce ale aj rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené samosprávou uchádzať o sumu takmer 36,5 milióna eur. Z plánu obnovy plánuje ministerstvo podporiť napríklad výstavbu cyklistických komunikácií, rôzne SMART prvky, odpočívadlá pre cyklistov, prístrešky ale aj výstavba odstavných zariadení pre bicykle.

Najdôležitejšie podmienky novej výzvy

Jednou z kľúčových podmienok dotácie na výstavbu cyklotrás z plánu obnovy je, aby bol projekt realizovaný na území mesta, ktoré má viac ako 20 tisíc obyvateľov, resp. realizovaný projekt môže zasiahnuť do okolitých obcí najviac do vzdialenosti 5 km. Projekty budú financované systémom zálohových platieb a refundácie. O grant je možné požiadať od 16. mája do 15. augusta 2022.

Svoje projekty budú môcť úspešní žiadatelia financovať kompletne z grantov, bez potreby spolufinancovania. Maximálna a minimálna výška projektu nie sú určené. Výzva však stanovuje celkovú výšku prostriedkov na 1km cyklotrasy – maximálna suma celkových oprávnených nákladov je 500 tisíc eur vrátane DPH. Za mimoriadnych podmienok môžu byť preplatené aj prostriedky nad rámec 500 tisíc eur na 1 km.

Všetky úspešné projekty budú preplácané aj spätne, t.j. všetky oprávnené aktivity, ktoré budú zrealizované ešte pred podaním žiadosti o grant od 1.2.2020 budú preplatené. Môže ísť o náklady, ktoré žiadateľ vynaložil napríklad na vypracovanie projektovej dokumentácie, zaplatenie rôznych správnych poplatkov alebo na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rámci budovania nových cyklotrás. Pripomíname však, že je nutné, aby boli náklady súvisiace s realizáciou projektu zahrnuté v samotnom rozpočte projektu. Projekt musí byť kompletne zrealizovaný v období od 1.2.2020 do 31.03.2026. Udržateľnosť zrealizovaných a prefinancovaných projektov bude musieť byť zabezpečená a zdokladovaná v rámci 5 rokov.

Kompletné znenie výzvy nájdete v našej databáze grantov. Bližšie informácie sa dozviete z nášho webinára a v prípade záujmu s vami radi skonzultujeme váš projekt aj individuálne.

partneri pre podporu cyklodopravy
GRANTOVÉ JOBY OZNAMY
18.5.2022

Práca: Senior konzultant pre oblasť grantového poradenstva

Hľadáme niekoho, kto má svet grantov pre súkromný sektor v malíčku. Niekoho, kto počas svojej kariéry napísal a zrealizoval desiatky projektov. Viac ako písanie ho však baví práca s klientmi, obchodovanie, vymýšľanie riešení či manažovanie kolegov, ktorí pod jeho vedením hravo zvládnu day-to-day business.

Plat: 1 800€ + variabilná zložka 
Miesto výkonu práce: Bratislava 
Nástup: ASAP

Čo ťa čaká?

 • Tvojou úlohou bude aktívne podporovať proces digitálnej transformácie grantového poradenstva.
 • Pod palcom budeš mať príležitosti, ktoré prináša rastúca viditeľnosť našej značky grantexpert.sk.
 • Budeš sa stretávať s klientmi, pripravovať a realizovať obchodné kampane, pripravovať a realizovať workshopy a školenia a vymýšľať nové spôsoby plnenia potrieb našich zákazníkov.
 • Potrebujeme, aby si mal prehľad o všetkom, čo sa vo svete grantov deje a aktívne sledoval nové programy, výzvy, zákony, predpisy.
 • Zároveň budeš identifikovať témy, segmenty, ktoré majú v najbližších 10 rokoch najväčší potenciál pre grantové financovanie a prinášať riešenia na potreby našich klientov.
 • Príprava ponúk, účasť sa obchodných rokovania a prezentáciách a vedenie spoľahlivej evidencie obchodných prípadov v našom CRM bude tvojou pravidelnou činnosťou.
 • Skvelou príležitosťou bude koučovať interných kolegov a budovať komunitu externých spolupracovníkov, ktorí ti budú pomáhať pri riešení zákazníckych potrieb

Čo ponúkame?

 • Flexibilitu, ktorá ti umožní pracovať z domu alebo v našich kanceláriách v Bratislave podľa tvojich preferencií.
 • Nemáme striktné štandardy a ani denné reporty. Zaujímajú nás ciele a výsledky.
 • Samozrejmosťou je zabezpečenie softwarové a hardwarové vybavenia. Veď akoby si inak pracoval?
 • Podporíme ťa v sebarozvoji – ak nájdeš na Udemy.com alebo inde kurz alebo konferenciu , ktorý sa ti zdá pri tvojej práci prospešný, firma ti ho rada zaplatí

Čo od teba očakávame?

Nepotrebujeme, aby si vedel, ako si projektový manažér Peter na MIRII SR predstavuje správne naobálkovaný pracovný výkaz, ale rozdiel medzi plánom obnovy a OP Slovensko by si mal vedieť vysvetliť troma vetami poľnohospodárovi aj IT architektovi. Čo však potrebujeme, je:

 • Schopnosť navrhovať a vytvárať obchodné kampane, vyhodnocovať dáta a výsledky.
 • Schopnosť pracovať s textom, písať alebo upravovať obchodnú a projektovú dokumentáciu.
 • Proaktivita, samostatnosť, orientácia na cieľ.
 • Angličtinu na úrovni B2.
 • A min. 5 rokov praxe v rámci grantov.

Ak máš o túto pracovnú príležitosť záujem, napíš nám na kariera@centire.com. Nezabudni pripojiť svoj životopis.

AKTUALITY PROJEKT ŠKOLY
9.5.2022

Skvelý projekt pre školy podporený z grantov

K realizácii vášho projektu môžete využiť rôzne zdroje financovania. Jedným z nich sú aj granty. Príkladom skvelého a prospešného nápadu, ktorý získal financie aj z grantov, je digitálny projekt „Pre lepšiu budúcnosť Zeme“.

Pre lepšiu budúcnosť Zeme

Projekt spája vzdelávanie a zábavu v jednom. Obsahuje tie najdôležitejšie informácie o klimatickej zmene v pútavej forme. Prináša modernú formu vzdelávania prostredníctvom e-learningu, ktorú v dnešnej dobe ocenia všetky školy.

Kurz obsahuje okrem detailne rozpracovanej témy klimatickej zmeny aj vedomostný kvíz, zábavné hry a ďalšie aktivity, ktoré môžu riešiť učitelia so žiakmi priamo na hodine a posunúť zážitok z vyučovania ešte ďalej.

Na začiatku projektu je dobrý nápad

Autorom projektu “Pre lepšiu budúcnosť Zeme sa podarilo získať granty napríklad z Férovej nadácie O2 alebo VÚB banky. Na začiatku každého takéhoto projektu je však dobre premyslený nápad. V prvotnej fáze treba mať ujasnené, kto je cieľovou skupinou a na aké aktivity sa bude projekt zameriavať. Následne je oveľa jednoduchšie začať uvažovať nad samotnými zdrojmi financovania. Zdroje financovania v podobe grantov a dotácií nájdete napríklad aj v našej databáze grantových výziev.

Všetky informácie o projekte nájdete na tejto stránke.

GRANTY PROJEKT
4.5.2022

Dotácie, granty a projekty – slovník základných pojmov

Čo je to projekt? A aký je rozdiel medzi grantom a dotáciou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v stručnom slovníku pojmov, ktoré súvisia s grantovým financovaním. Dozviete sa tiež ako funguje refundácia alebo predfinancovanie projektov a čo presne označuje pojem „operačný program“.

1. Grant, dotácia, nenávratný finančný príspevok

Všetky tieto pojmy označujú nenávratnú finančnú pomoc, balík peňazí, ktorý môžete získať na realizáciu vašej činnosti/projektu. Sú to synonymá. Označenie dotácia sa používa pri podpore zo štátneho rozpočtu, pojem grant používajú väčšinou súkromné nadácie a pojem nenávratný finančný príspevok (v skratke NFP) označuje peniaze poskytnuté z eurofondov.

2. Výzva

Výzva (na predkladanie projektových zámerov;  na predkladanie ŽoNFP) je verejne prístupný dokument, ktorý informuje o tom kto, na aký účel, koľko peňazí a za akých podmienok sa môže uchádzať o grant na svoj projekt. Súčasťou výzvy sú spravidla prílohy, ktoré podrobne špecifikujú podmienky a postup pre získanie grantu. Zverejnením výzvy sa otvára možnosť na predkladanie projektov.

3. Projekt – projektová žiadosť, žiadosť o NFP

Čo je to projekt? Vo všeobecnosti môže ísť o návrh uskutočnenia nejakého konkrétneho zámeru. V eurofondovej terminológii sa pojmom projekt hovorovo označuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ide o formalizovaný dokument, prostredníctvom ktorého sa uchádzate o grant, a ktorý obsahuje detailné informácie o vašom projekte ako napr. ciele, aktivity, harmonogram, rozpočet, prílohy.

4. Výška príspevku; intenzita pomoci

Z grantu je spravidla možné financovať iba časť projektu, zvyšnú časť musí žiadateľ financovať z vlastných zdrojov. Intenzita pomoci je udávaná ako pomer výšky grantu k celkovému rozpočtu projektu Časť rozpočtu financovaná zo zdrojov žiadateľa je označovaná ako spolufinancovanie alebo kofinancovanie žiadateľa.

5. Oprávnení žiadatelia/ prijímatelia

Žiadateľom je organizácia, ktorá sa uchádza o grant, napríklad škola, obec, mestofirma alebo iná právnická osoba. Žiadateľ musí spĺňať podmienky stanovené výzvou, musí mať príslušnú právnu formu, nesmie byť dlžníkom na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení, nesmie byť v konkurze a likvidácii, musí byť schopný spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov a iné Prijímateľom sa stáva subjekt po schválení grantu, podpísaní zmluvy a poskytnutí NFP.

Je dokument pripravený našimi ministerstvami schválený Európskou komisiou. Každý podporuje určitú oblasť ako napr.: Výskum a inovácie, Životné prostredie, Ľudské zdroje a pod. OP má svoj rozpočet, teda celkový balík, ktorým podporuje projekty rozvíjajúce danú oblasť. OP sa členia na prioritné osi a špecifické ciele, ktoré určujú aké typy projektov sa majú podporovať aby boli dosiahnuté ciele OP.

Sú nástroj na financovanie vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi v EU. Najznámejšie sú: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Každý z týchto fondov podporuje nejakú špecifickú oblasť a sú z nich financované OP vo všetkých krajinách EÚ.

8. Refundácia

Je jedným z troch spôsobov financovania eurofondových projektov, pri ktorom prijímateľ postupne financuje projekt z vlastných zdrojov a následne, na základe reálnych výdavkov preukázaných účtovnými dokladmi priebežne žiada riadiaci orgán o vyplatenie príslušnej časti grantu. Tento spôsob financovania je spravidla určený pre žiadateľov zo súkromného sektora.

9. Predfinacovanie

Je jeden zo spôsobov financovania eurofondových projektov, pri ktorom prijímateľ postupne predkladá riadiacemu orgánu neuhradené faktúry za zrealizované aktivity projektu a následne je mu poskytnutá príslušná časť grantu, ktorú spolu s vlastným spolufinancovaním použije na úhradu faktúr. Tento systém financovania môže využiť verejný aj súkromný sektor.

10. Verejné obstarávanie

Ak financujete projekt z grantu, musíte pri nákupe tovarov, prác a služieb súvisiacich s projektom postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Postup verejného obstarávania závisí od hodnoty zákazky. Postupy verejného obstarávania sa neuplatňujú napríklad pri zmluvných vzťahoch uzavretých na základe zákonníka práce a pri prenájmoch nehnuteľností.

Ďalšie pojmy nájdete v našom videoslovníku.

AKTUALITY GRANTY PROJEKT
4.5.2022

Eurofondy a plán obnovy v PO 2021 – 2027

Momentálne sa nachádzame v úvode programového obdobia 2021 – 2027, počas ktorého na Slovensko príde takmer 13 miliárd eur z EŠIF. Tieto peniaze by sme mohli nazvať aj nové eurofondy. Napriek tomu máme k dispozícii ešte 8 miliárd eur zo starého programového obdobia, ktoré treba vyčerpať do roku 2023. Z plánu obnovy je pre Slovensko vyčlenených viac ako 6 miliárd.

Eurofondy vs. plán obnovy

Aký je rozdiel medzi balíkom peňazí z eurofondov a balíkom peňazí z plánu obnovy? Kto bude môcť tieto peniaze využiť a na aké oblasti budú zamerané granty? Ak vás zaujímajú odpovede, čítajte ďalej.

Eurofondy, po správnosti nazvané Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF), sú jedným z kľúčových nástrojov Európskej únie. Ich zámerom je predovšetkým vyrovnávanie rozdielov medzi regiónmi v rámci spoločenstva. Eurofondy slúžia tiež na prehlbovanie spolupráce členských štátov EÚ pri riešení spoločných problémov a spoločnom prístupe k rozvojovým výzvam. Fungujú na princípe viacročného finančného rámca a sú financované priamo z rozpočtu EÚ.

Peniaze z eurofondov sa pre jednotlivé členské štáty vyčleňujú podľa toho, v čom daný štát zaostáva, aby mohol rýchlejšie dobehnúť priemer EÚ. Z celkového rozpočtu fondov má, na základe ekonomických ukazovateľov, každý štát pridelený konkrétny balík peňazí. Tie sa následne prostredníctvom grantových výziev a projektov presunú najmä (nie výlučne) do chudobnejších a menej rozvinutých regiónov, do regiónov s vysokou nezamestnanosťou mladých, nadmernými emisiami skleníkových plynov, či vyššou migráciou. Zjednodušene povedané – časť rozpočtu EÚ smeruje do eurofondov – peniaze z nich smerujú konkrétnym štátom – tie prostredníctvom grantov a dotácií posielajú financie do svojich regiónov.

Plán obnovy a odolnosti je spoločnou reakciou krajín EÚ na silný pokles ekonomiky v dôsledku pandémie. Je to balík reforiem a investícií, ktoré budú realizované do roku 2026. Ich kľúčovým cieľom je zlepšenie životnej úrovne obyvateľov Slovenska a posilnenie ekonomiky. Okrem iného plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na riešenie výziev v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou.

nove eurofondy a plan obnovy

Nové programové obdobie

Momentálne sa nachádzame na začiatku programového obdobia 2021 – 2027. Napriek tomu má Slovensko k dispozícii ešte približne 8 miliárd eur z minulého programového obdobia, ktoré treba vyčerpať do roku 2023. Do toho istého roku máme k dispozícii aj 780 miliónov z balíka REACT na zmiernenie dopadov koronakrízy. Do roku 2023 by teda mali pribudnúť výzvy na dotácie aj z minulého aj z toho aktuálneho programového obdobia. V rámci nového programového obdobia by na Slovensko malo prísť 6,3 miliardy z Plánu obnovy zameraného na investície a reformy do roku 2026. Ďalších približne 5 miliárd by malo byť určených na dotácie pre farmárov.

Takmer 13 miliárd eur z eurofondov by malo byť použitých v rámci projektov na napĺňanie piatich základných cieľov. To znamená: inteligentnejšia Európa, ekologickejšia bezuhlíková Európa, prepojenejšia Európa, sociálnejšia Európa Európa, ktorá má bližšie k občanom. Veľká časť zo spomenutých financií by mala byť premietnutá do grantových výziev v najbližších rokoch.

V období 2021 – 2027 pôjde veľká časť investícii z eurofondov na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Okrem iného je ich cieľom motivovať štáty k prechodu na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boji proti zmene klímy a na plnenie Parížskej dohody. Značné množstvo grantových výziev bude zameraných aj na rozvoj miest a obcí.

Nové pravidlá pri čerpaní eurofondov v rokoch 2021- 2027 predstavujú podporu rozvojových stratégii riadených na miestnej úrovní. To znamená, že presúvajú právomoci viac do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú tak mať vyššiu zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ. Toto sú hlavné témy podpory:

 • spolupráca výskumných inštitúcií a VŠ s podnikmi
 • podpora výskumných kapacít
 • digitálna a dátová ekonomika
 • inteligentné mestá a regióny
 • energetická efektívnosť podnikov
 • podpora energie z obnoviteľných zdrojov
 • rozvoj inteligentných energetických sietí
 • predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia
 • ochrana prírody a biodiverzity
 • podpora mestskej mobility, vrátane cyklodopravy
 • budovanie cestnej aj železničnej infraštruktúry
 • modernizácia školstva aj zdravotníctva

Granty a dotácie z plánu obnovy

Obnova po kríze má byť posilnená prostredníctvom opatrení pokrývajúcich týchto šesť pilierov: zelená transformácia; digitálna transformácia; inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast vrátane hospodárskej súdržnosti, pracovných miest, produktivity, konkurencieschopnosti, výskumu, vývoja a inovácií a dobre fungujúceho vnútorného trhu so silnými MSP; sociálna a územná súdržnosť; zdravie a hospodárska, sociálna a inštitucionálna odolnosť, s cieľom zvyšovať pripravenosť na krízy a schopnosť reakcie na krízy, a politiky pre budúcu generáciu, deti a mládež, ako sú vzdelávanie a zručnosti.

Plán obnovy bude okrem viacerých dôležitých reforiem zameraný na investície, ktoré sa priamo či nepriamo dotknú nás všetkých. Vďaka tomu budú k dispozícii dotácie na podnikanie ale aj dotácie pre mestá a obce či ďalšie subjekty. V tomto zozname nájdete niekoľko najzaujímavejších opatrení:

 • obnova rodinných domov
 • obnova škôl, internátov ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • odstraňovanie bariér v budovách škôl
 • výstavba nových cyklotrás
 • modernizácia železníc
 • rekonštrukcia nemocníc a digitalizácia zdravotníctva
 • rozširovanie kapacít materských škôl
 • zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov
 • rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy
 • zlepšenie ochrany a transformácia Národných parkov
 • podpora digitálnych technológií a výskumu
GRANTY PROJEKT
3.5.2022

Čo sú to granty?

Základným princípom grantového financovania je poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na konkrétny projekt alebo projektový zámer. Granty sa najčastejšie spájajú so slovami dotácie a eurofondy.

Čo sú to granty?

Zatiaľ čo slová grant a dotácia môžu byť považované za synonymá, eurofondy sú len jedným zo zdrojov grantov a dotácií. Ak sa chcete dozvedieť viac aj o ďalších pojmoch z tejto oblasti, pozrite si náš video-slovník základných pojmov.

Poskytovateľmi finančných príspevkov sú najčastejšie verejné inštitúcie. V menšom rozsahu sú to grantové programy súkromných spoločností ako napríklad bánk, mobilných operátorov či rôznych nadácií. Najvýznamnejším finančným zdrojom pre granty sú práve európske štrukturálne a investičné fondy – zjednodušene eurofondy. V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 má Slovensko k dispozícii takmer 34 miliárd eur:

 • približne 8 miliárd eur z nevyčerpaných fondov 2014 – 2020
 • viac ako 6 miliárd z plánu obnovy
 • takmer 13 miliárd z fondov kohéznej politiky EÚ na obdobie 2021 – 2027 (treba využiť do roku 2029)
 • necelých 5 miliárd zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky
 • zvyšok z balíka REACT-EU a z Fondu spravodlivej transformácie

Ako nájsť vhodný grantový zdroj?

Tu prichádzame na rad my. Portál Grantexpert.sk je najkomplexnejšou databázou grantov a dotácií na Slovensku. Sledujeme desiatky zdrojov a vieme Vám pomôcť nájsť vhodný zdroj pre vaše zámery. V rámci balíkov predplatného od nás získate prístup do databázy, v ktorej sa nachádzajú kompletné výzvy prepísané do „ľudskej reči“.

Dotácie z eurofondov a ďalších zdrojov však už nemusíte zložito hľadať. Stačí zadať svoj mail a aktuálne grantové výzvy vám budeme zasielať bezplatne vďaka službe Grantový radar. Notifikácie sú zdarma a bez potreby registrácie. Nenechajte si ujsť žiadnu novú výzvu!

Ako získať dotáciu?

Prvým krokom na ceste k získaniu grantu či dotácie je tvorba projektového zámeru. To, čo chcete podporiť musí byť zhmotnené do podoby projektového zámeru. Výsledkom má byť zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný plán, ktorý pomôže implementovať váš zámer.


Kľúčom k získaniu eurofondov je nájsť vhodný grantový zdroj. Poslednou nutnosťou pre získanie grantu alebo nenávratného finančného príspevku z eurofondov je napísanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Grantexpert.sk je tím skúsených grantových expertov a s prípravou žiadosti vám radi pomôžeme. Viac informácií nájdete na stránke “Vypracovanie projektovej žiadosti“.

AKTUALITY GRANTY
3.5.2022

Eurofondy do každej rodiny, školy, firmy aj obce

Slovensko má na najbližšie roky k dispozícii bezprecedentný balík peňazí z Európskej únie. Peniaze z eurofondov do roku 2029 predstavujú sumu približne 34 miliárd EUR. Pre všetkých potenciálnych žiadateľov je to skvelá správa. Eurofondy tu budú a treba ich minúť.

Samozrejme, granty a dotácie nebudú použiteľné na všetko. Veľkú časť balíka zrejme minie štát na veľké infraštrukturálne a iné národné projekty. Až ďalšími v poradí budú mestá a obce, školy či súkromný sektor. Napriek tomu bude finančných zdrojov toľko, že ani najväčší optimisti nepredpokladajú ich úplné vyčerpanie.

Čo s tým? Treba pripraviť projektové zámery, na ktoré sa tieto financie využijú. Pochopiteľne, také jednoduché to nie je. Eurofondy sú špecifickým nástrojom, určeným na financovanie konkrétnych oblastí. O tých si v tomto texte povieme viac. Okrem hodnotenia súčasného stavu a plánov na najbližšie roky nájdete nižšie aj viaceré užitočné informácie a tipy.

Ako sme na tom teraz?

Buďme úprimní. Nie sme na tom dobre. V čerpaní eurofondov patríme každoročne k najhorším krajinám. Spolu s Chorvátskom, Španielskom či Talianskom si striedame miesta v poslednej päťke z pomedzi 28 krajín Európskej únie.

Okrem dlhodobo skloňovanej korupcie a nehospodárnosti čelia eurofondy ďalším problémom. Zložitá byrokracia, neprehľadnosť  a nekompetentnosť na úrovni zodpovedných ministerstiev či riadiacich orgánov. Jeden príklad za všetky. Čas od predloženia žiadosti o grant po prvé vyplatené peniaze je hrozivo dlhý. V prípade Ministerstva kultúry SR (MK SR) dokonca 1145 dní, PPA: 841 dní alebo SIEA: 838 dní. Ak teda požiadate o grant z MK SR a vaša žiadosť bude schválená, peniaze reálne dostanete až o 3 roky. Toto sú však len niektoré z príčin prečo peniaze nedokážeme efektívne využívať.

Pre roky 2014 – 2020 nám bolo z EÚ fondov pridelených približne 16 miliárd. Čerpanie týchto prostriedkov bolo k 31. 5. 2021 na úrovni 7,07 mld. EUR. Predstavuje to len 46,07 z celkovej alokácie. Aj keď je čerpanie umožnené až do 2023, z minulého programového obdobia máme stále k dispozícii takmer 9 mld. EUR.

Paradoxom je, že štát je bezkonkurenčne najväčším prijímateľom podpory z eurofondov. V projektoch realizovaných štátnym sektorom je viazaných takmer 70% všetkých grantov za programové obdobie 2014-2020. Zlé nastavenie pravidiel a ich zlá exekutíva má negatívny vplyv práve na fungovanie samotného štátu a v zásade aj celé smerovanie krajiny. Je to však práve štát, kto je zodpovedný za zle nastavené podmienky, byrokratickú záťaž a ďalšie prekážky, ktoré mu bránia čerpať efektívnejšie.

Svitá na lepšie časy

V prvej polovici roka 2021 bolo možné badať badať takmer dvojnásobne rýchlejšie čerpania ako v rovnakom období predošlých dvoch rokov. Zo starého programového obdobia je za prvých 5 mesiacov vyčerpaných  približne 700 miliónov EUR. Nejedná sa však o zásadnú zmenu.

To, čo môžeme považovať za kľúčové, sú reformy. Nová vláda prišla s viacerými návrhmi. Ich skutočnú pridanú hodnotu ukáže až čas. Napriek tomu, je dobré spomenúť aspoň niektoré z nich.

 • Viac rozhodovacích kompetencií sa presúva z vlády na samosprávy. Podpora do regiónov pôjde na základe integrovaných územných stratégií. Tie by mali obsahovať zoznam projektových zámerov, s ktorými sa budú môcť uchádzať o dotácie.
 • Proces verejného obstarávania pre eurofondy dostane jednotné pravidlá.
 • Pochybnosť poskytovateľa o pravdivosti či úplnosti žiadosti zo strany žiadateľa, ktoré žiadateľ ešte neodstránil, nebude automaticky viesť k zastaveniu konania.
 • Sprístupnené majú byť tiež informácie o nedostatkoch zistených v auditoch. Žiadatelia a verejnosť sa tak môžu vďaka tomu poučiť z predošlých chýb.
 • Okrem toho by mala mať komunikácia elektronickú formu, mal by sa znížiť počet papierov a podmienok poskytnutia grantu by malo byť menej.

Pre efektívne čerpanie je tiež nevyhnutná „predvídateľnosť“. V súvislosti s eurofondami to znamená, že žiadateľ sa vie pripraviť a vie čo môže čakať. Zároveň vie vopred reálne vyhodnotiť svoje šance. Predpokladom k tomu je férová súťaž a jasné pravidlá v oblasti riešenia

Rekordná podpora

V najbližších rokoch bude peňazí rekordne veľa. K 9 miliardám treba prirátať takmer 13 miliárd z „nových eurofondov“ (Programové obdobie 2021 – 2027), 6,3 miliardy z Plánu obnovy a ďalšie financie zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, EU-REACT a Fondu pre spravodlivú transformáciu.

Obdobie rokov 2021 – 2023 sa pritom dá považovať za kľúčové. Je to spôsobené tým, že práve tu sa prelínajú „staré eurofondy s novými“. K tomu treba prirátať Plán obnovy, z ktorého by do roku 2026 malo prísť na Slovensko viac ako 6 miliárd EUR. Graf znázorňuje plánované ročné finančné alokácie. Roky 2014 – 2020 sú skutočne vyčerpané financie. Roky 2021 -2027 vyjadrujú finančný plán, ktorý je založený na odbornom odhade i oficiálnych údajoch MIRRI

Kam pôjdu peniaze?

Aké projekty budú z tohto veľkého balíka podporované? Oblastí podpory je viacero. Budú to najmä zelené – environmentálne témy, inovácie, rozvoj technológií a digitalizácia. Na úrovni štátneho sektora či samospráv to potom budú napríklad investície do infraštruktúry, školstva, zdravotníctva či modernizácia železníc a výstavba cyklotrás.

Z eurofondov bude okrem iného podpora sústredená na tieto témy:

 • spolupráca výskumných inštitúcií a VŠ s podnikmi
 • podpora výskumných kapacít
 • digitálna a dátová ekonomika
 • inteligentné mestá a regióny
 • energetická efektívnosť podnikov
 • podpora energie z obnoviteľných zdrojov
 • rozvoj inteligentných energetických sietí
 • predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia
 • ochrana prírody a biodiverzity
 • podpora mestskej mobility, vrátane cyklodopravy
 • budovanie cestnej aj železničnej infraštruktúry
 • modernizácia školstva aj zdravotníctva

Z plánu obnovy to bude napríklad:

 • obnova rodinných domov
 • obnova škôl, internátov ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov
 • odstraňovanie bariér v budovách škôl
 • výstavba nových cyklotrás
 • modernizácia železníc
 • rekonštrukcia nemocníc a digitalizácia zdravotníctva
 • rozširovanie kapacít materských škôl
 • zníženie regulačného zaťaženia podnikateľov
 • rozvoj infraštruktúry pre alternatívne formy dopravy
 • zlepšenie ochrany a transformácia Národných parkov
 • podpora digitálnych technológií a výskumu

Utópia alebo odvážna ambícia?

Predpokladať , že v nasledujúcich rokoch budeme čerpať niekoľko násobne rýchlejšie sa môže mnohým zdať  ako utópia. Ambície sú nastavené odvážne. Otázne je, ako bude vyzerať jednotný Operačný program Slovensko, ako dobre budú fungovať reformy a či to bude stačiť.

Pozrime sa na dáta. Za predošlých šesť rokov sa nám podarilo vyčerpať približne 7 miliárd. Najviac to bolo v roku 2020, približne 1,8 miliardy EUR. V roku 2019 to bolo iba 1,44 miliardy a v roku 2017 len niečo vyše 1 miliardy EUR. Dokážeme v najbližších rokoch vyčerpať niekoľko násobne viac? Je to pri najmenšom nepravdepodobné.

Dostatok zdrojov je však v konečnom dôsledku pozitívnou správou. Príležitostí 
získať financie pre vašu obec, školu či firmu bude viac než dosť. Treba o ne správne požiadať. Vláda by tiež mala intenzívnejšie vyhodnocovať čerpanie prostriedkov v rámci jednotlivých oblastí.  Tam, kde sa peniaze čerpajú pomaly môže prísť k presunu do oblastí, kde to ide lepšie.

Ako sa pripraviť?

V prvom kroku si treba pozrieť  kam bude smerovať podpora. Už teraz je možné povedať, ktoré oblasti budú najviac podporované. Treba sa zamyslieť nad vlastnými projektmi, ktoré by v rámci týchto oblastí mohli získať podporu. Pri príprave je kľúčové zadefinovať si projektové zámery vhodné na grantové financovanie či sledovať aktuálne výzvy.

Budúci žiadatelia zo súkromného sektora by nemali zabudnúť na formálne a finančné podmienky, ktorých splnenie je podmienkou pre získanie dotácií. Vďaka bezplatným online nástrojom ako napríklad „Overovač oprávnenosti“ viete behom niekoľkých sekúnd zistiť či spĺňate základné formálne podmienky pre získanie grantov a dotácií.

Na úrovni samospráv by nemalo chýbať strategické plánovanie (sektorové stratégie, územné stratégie), definovanie projektov na financovanie či predinvestičná príprava.