GRANTY PODNIKATELIA
21.11.2022

Sú dotácie vhodné pre všetky firmy?

Dotácia alebo inak povedané, nenávratný finančný príspevok, môže výrazným spôsobom prispieť k rozvoju vašej firmy. Ako vyplýva už zo samotného označenia – ide o financie, ktoré na rozdiel od bankového úveru, nemusíte vracať. Získať peniaze len tak – to znie naozaj dobre. Celé je to však trochu komplikovanejšie, ako sa na prvé prečítanie zdá. Pýtate sa prečo? Čítajte ďalej.

Spolufinancovanie

V prvom rade treba spomenúť, že ak chcete financovať váš projekt z grantu či dotácie, takmer vždy k tomu potrebujete aj svoje vlastné peniaze. Výnimkou sú možno len menšie granty zo súkromných nadácií prípadne iné špecifické typy dotácií. Pri dotáciách z eurofondov, Plánu obnovy či ďalších programov budete zväčša spolufinancovať 40 – 60 % projektu z vlastných zdrojov. V niektorých prípadoch vedia podnikatelia získať podporu aj 100 % oprávnených výdavkov, avšak takýchto výziev je minimum. Samosprávy alebo neziskové organizácie dostávajú spravidla vyššiu intenzitu pomoci, teda nemusia investovať toľko financií zo svojich zdrojov.

V praxi to znamená, že ak podnikateľ pripraví projekt, vďaka ktorému chce nakúpiť vybavenie a techniku za 500 tisíc eur, musí počítať s tým, že 200 tisíc eur bude musieť financovať zo svojho. Toto je však len orientačný príklad. Mieru spolufinancovania určuje každá grantová výzva vo svojich podmienkach. Spolufinancovanie sa často líši aj od miesta realizácie projektu. Ak realizujete projekt v menej rozvinutom regióne, môžete získať podporu napríklad vo výške 70 % celkových výdavkov projekt. Ak ho realizujete v Bratislave, môže to byť len 40 %.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Spôsob financovania – refundácia

Financovanie projektov z dotácií môže prebiehať troma rôznymi spôsobmi – refundácia, predfinancovanie a zálohové platby. Pri dotáciách pre podnikateľov platí, že najčastejšie sa môžete stretnúť práve s refundáciou. Je to spôsob, pri ktorom postupne financujete projekt z vlastných zdrojov a následne, na základe reálnych výdavkov preukázaných účtovnými dokladmi priebežne žiadate o vyplatenie príslušnej časti grantu. Znamená to, že peniaze, ktoré chcete z dotácie získať by ste mali mať k dispozícii už na začiatku. Pre tento účel majú podnikatelia možnosť využiť aj rôzne bankové produkty ako napríklad preklenovacie úvery.

Oprávnené a neoprávnené výdavky

Z dotácií môžu podnikatelia financovať rôzne projekty. Pred tým ako sa rozhodnete žiadať o grant, treba si dobre prečítať výzvu, do ktorej sa chcete zapojiť. Grantové výzvy spravidla v texte definujú aj oprávnené a neoprávnené výdavky. Oprávnené výdavky definujú na čo môžu byť financie použité. Vďaka neoprávneným výdavkom sa zasa dozviete to, aké výdavky financovať nemôžete. Medzi časté neoprávnené výdavky patria:

 • mzdy zamestnancov
 • splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek
 • úhrada správnych poplatkov žiadateľa
 • úhrada výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu
 • režijné výdavky (ako napr. výdavky na telefón, fax, internet, upratovanie, občerstvenie, pohonné hmoty, dary, nákup spotrebného materiálu a tovaru pre riadenie projektu a pod.)
 • iné finančné a nefinančné náhrady priamo nesúvisiace s realizáciou projektu
 • výdavky na ktoré už bola poskytnutá podpora (grant) z verejných zdrojov
 • výdavky spojené s prípravou žiadosti.

Medzi ďalšie obmedzenia v rámci výdavkov patrí limitovaná miera financovania pre konkrétnu aktivitu. Ak chcete z grantu financovať napríklad rozšírenie domova dôchodcov, súkromnej škôlky alebo prevádzky, na nákup samotnej nehnuteľnosti môžete použiť maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Ako už bolo spomenuté, všetky podmienky danej dotácie nájdete v znení výzvy alebo v príručke pre žiadateľa.

Projekty, ktoré nie sú vhodné na grantové financovanie

Z dlhoročnej praxe vieme, že nie všetky projekty sú na financovanie vhodné. Granty z eurofondov alebo Plánu obnovy spravidla nie sú určené pre maloobchod. Podporu nemôžete získať napríklad ani na oblasti súvisiace s hazardnými hrami. V rámci svojich projektových zámerov chcú podnikatelia často vybudovať napríklad novú výrobnú halu. Na takéto aktivity však v najbližších rokoch s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete môcť získať nenávratný finančných príspevok zo žiadnych zdrojov. Podobné je to aj v prípade služieb ako autoservis, kaderníctvo a podobne.

Už teraz je možné pomerne presne povedať, ktoré oblasti sú z grantov podporované najviac. Medzi najčastejšie oblasti podpory patrí digitalizácia a zelené témy. Z grantov môžu podnikatelia financovať napríklad projekty zameraná aj na investície do obnoviteľných zdrojov energie, rôzne produktové inovácie či zlepšenie energetickej efektívnosti budov.

Chcete sa dozvedieť viac o aktuálnych možnostiach dotácií pre vašu firmu? Dohodnite si s nami individuálnu konzultáciu.

POĽNOHOSPODÁRI SAMOSPRÁVY
8.11.2022

Lesníci môžu získať viac ako milión eur z aktuálnych dotácií

Obhospodarovatelia lesov majú aktuálne niekoľko možností na získanie podpory z dotácií. Otvorená je napríklad výzva na výstavbu poľných ciest medzi pozemkami, protierózne opatrenie, opatrenia na ochranu životného prostredia a ďalšie aktivity. Pôdohospodárska platobná agentúra zároveň zverejnila dve nové výzvy, ktorých cieľom je zlepšenie hospodárenia v lesoch, ktoré sú určené na zlepšenie hospodárenia v lesoch.

Dotácie na výstavbu ciest medzi pozemkami (60/PRV)

Na výzvu je celkovo vyčlenených 55 miliónov eur pričom na jeden projekt môžete získať vysoký príspevok. Celková výška oprávnených výdavkov môže byť v rozmedzí 10 tisíc až 1,5 milióna eur. Žiadosti môžete predkladať až do vyčerpania celkovej alokácie. Žiadateľom môžu byť mestá a obce.

Vďaka tejto dotácii môžete financovať napríklad:

 • a) Cestné komunikácie slúžiace na sprístupnenie pozemkov a súvisiace stavby
 • b) Protierózne opatrenia slúžiace na ochranu pôdy pred veternou eróziou a vodnou eróziou a súvisiace stavby – ochranné zalesňovanie, ochranné zatrávňovanie, vetrolamy, sedimentačný pás, vsakovací pás, zatieňovací lesný pás, zatrávnená údolnica, záchytná protierózna priekopa, zberná protierózna priekopa, zvodná protierózna priekopa, vsakovacia protierózna priekopa a ďalšie
 • c) Opatrenia na ochranu životného prostredia, ktoré spočívajú hlavne vo vytvorení ekologickej stability a podmienok biodiverzity krajiny – biocentrum, biokoridor, mokraď, remízka, stromoradie, sprievodná zeleň pozdĺž komunikácie, brehový porast vodného toku a ďalšie.
 • d) Vodohospodárske opatrenia, ktoré zabezpečujú krajinu pred prívalovými vodami a podmáčaním a zabezpečujú zdroj vody na krytie vlahového deficitu – závlahová stavba, ochranná stavba na ochranu územia pred povodňami, vodná nádrž a ďalšie
 • e) Ďalšie spoločné zariadenia a opatrenia – súvisiace najmä s ochranou povrchových vôd, rekultiváciou poľnohospodárskej pôdy a ďalšie

Viac informácií o aktuálnej dotácii nájdete TU.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Dotácia na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch (62/PRV)

Nenávratný finančný príspevok z tejto výzvy môžete použiť napríklad na činnosti zamerané na zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch, zahrádzanie bystrín v lesoch, budovanie a rekonštrukcia prehrádzok, malé vodné stupne alebo ich zoskupenia a úpravy korýt na bystrinách na účely ochrany pred povodňami, zmiernenie eróznych procesov a pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi a pod.

Maximálna výška oprávnených výdavkov 600 tisíc eur. Celkovo je na výzvu vyčlenených až 10 miliónov eur. Financie môžu získať právnické a fyzické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve: súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi a štátu.

Prečítajte si viac informácií o tejto výzve.

Rekonštrukcia a výstavba lesných ciest (63/PRV)

Do tejto výzvy sa môžete zapojiť do konca februára 2023, pričom celková finančná alokácia výzvy je 26 miliónov eur. Príjemcom pomoci je obhospodarovateľ lesa, ktorý obhospodaruje les s minimálnou výmerou 10 ha. Z hľadiska veľkosti môže o dotáciu žiadať mikropodnik, malý a stredný podnik ako aj veľký podnik.

Dotáciu môžete použiť na rekonštrukciu, prestavbu a výstavbu lesných ciest podľa určených kategórií, ktoré slúžia pre odvoz dreva, približovanie dreva, prístup hasičskej techniky a technologických vozidiel so súčasným zohľadňovaním cieľov ochrany biodiverzity. Na jeden projekt je určená maximálna výška oprávnených výdavkov 1, 25 milióna eur pre menej rozvinuté regióny a 500 tisíc pre ostatné regióny.

Viac informácií o výzve nájdete v databáze Grantexpert.sk

OBNOVA BUDOV PODNIKATELIA SAMOSPRÁVY
29.10.2022

Granty na obnovu historických a pamiatkových budov

Aké možnosti podpory majú majitelia historických a pamiatkových budov? Potenciálni žiadatelia zo súkromného aj verejného sektora môžu získať granty z niekoľkých aktuálnych výziev. Rekonštrukcia, zateplenie alebo podpora energetickej efektívnosti pamiatok a historických budov by mala byť výraznejšie podporovaná aj v nadchádzajúcich rokoch.

Obnova verejných historických pamiatok z Plánu obnovy

Aktuálna grantová výzva s celkovou  hodnotou 120 miliónov eur bola vyhlásená v júli 2022. Ďalšia výzva by mala byť podľa harmonogramu vyhlásená v septembri 2023. Cieľom tejto podpory je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

V rámci obnovy môžu byť popri aktivitách na zlepšenie energetickej hospodárnosti realizované aj relevantné aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou a implementáciou zelených opatrení. Oprávnenými žiadateľmi sú predovšetkým mestá a obce, VÚC ale aj správcovia majetku štátu či ďalšie inštitúcie. Viac informácií o tejto dotácii nájdete v našom staršom článku.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Obnovme si svoj dom

Program Obnovme si svoj dom je tradičný grantový zdroj, ktorý financuje okrem iného aj obnovu kultúrnych pamiatok. Je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Program funguje v ročných intervaloch.  Vždy jedenkrát do roka bývajú vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí. Spravidla to býva na jeseň, resp. koncom roka.

Program sa skladá z viacerých podprogramov pričom veľký záujem je o podprogramy 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok a 1.4 Obnova historických parkov a architektonických  areálov a 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany.

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Tento podprogram financuje a podporuje obnovu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Každá výzva a jej dokumentácia môže špecifikovať ešte konkrétne priority programu pre daný rok.  Z podprogramu  je možné financovať prípravnú aj realizačnú fázu obnovy NKP, v rámci ktorej je možné získať grant na výskumné práce, vykonanie pamiatkového a reštaurátorského výskumu, prípravnú dokumentáciu, stavebno-technické posudky či projektovú dokumentáciu. 

Oprávnenými aktivitami sú stavebné práce na obnovu budovy, reštaurátorské práce vrátane obnovy vonkajšieho areálu, obnova historickej a parkovej zelene ako aj prvky drobnej parkovej architektúry ako sú fontány, lavičky, besiedky a pod. Z tohto podprogramu možno žiadať financie aj na obnovu a reštaurovanie objektov bez súpisného čísla napr. kaplnky, pamätníky, ďalej náhrobky a hrobky, historické cintoríny.  Peniaze viete získať aj na obnovu, reštaurovanie a ladenie historických hudobných nástrojov či obnovu a reštaurovanie historických zvonov.  

Výzva pre tento podprogram nedefinuje maximálne ani minimálnu výšku podpory. V roku 2022 bola podpora v intervale od 1 000 – 80 000 EUR.

Oprávnenými žiadateľmi pre v rámci podporgramu sú:

 • a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, 
 • b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie 
 • c) vyšší územný celok alebo obec, 
 • d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia (VÚC alebo obec)
 • e) občianske združenie, 
 • f) nadácia, 
 • g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou, 
 • h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • i) neinvestičný fond,
 • j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, 
 • k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR
 • l) Matica slovenská, 

1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov

Tento podprogram financuje obnovu rozsiahlejších architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave. Jedná sa hlavne o hradné ruiny, mestské alebo iné opevnenia, pevnostné systémy, kaštiele. Cieľom podprogramu je aj podpora obnovy historických parkov a záhrad. 

Podporgram je určený pre:

 • a) obec, ak obnovu zabezpečuje právnická osoba podľa písmen b) až f),
 • b) nadáciu,
 • c) neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
 • d) občianske združenie,
 • e) registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť a právnickú osobu v SR
 • f) registrovaný sociálny podnik.

1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany.

Tento podprogram má podobné zameranie ako 1.1 avšak kladie dôraz na komplexnosť a podporuje väčšie projekty. Výsledkom projektu musí byť funkčný celok či priestor, ktorý bude možné využívať.  Cieľom je financovať pamiatky, ktoré sú v Zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.  Do výzvy sa môžu zapojiť rovnakí oprávnení žiadatelia ako v podprograme 1.1 Dotáciu môžete získať v rozmedzí 150 tisíc až 950 tisíc eur. Žiadateľ musí projekt spolufinancovať a to minimálne 20% z celkovej výšky poskytnutej dotácie, či pri uvedených sumách predstavuje relatívne vysokú sumu.

Viac o jednotlivých podprogramoch nájdete na stránke ministerstva kultúry.

Obnova pamiatok z Programu Slovensko (eurofondy)

Programe Slovensko na roky 2021 – 2027 možno nájsť niekoľko opatrení, ktorú podporujú investície do kultúrneho dedičstva. Okrem toho budú niektoré výzvy z nových eurofondov zamerané aj na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a tiež investície do infraštruktúry podporujúce udržateľný cestovný ruch. Medzi oprávnené aktivity bude patriť aj obnova národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení. Tiež majú byť podporené pamäťové a fondové inštitúcie čo sú múzeá a galérie, expozície a zbierka knižničného fondu ale napríklad aj sakrálne objekty. Konkrétne detaily o plánovaných grantoch však zatiaľ nie sú známe. Vďaka portálu Grantexpert.sk sa však o možnostiach dozviete včas.

rekonštrukcia pamiatok

Programy cezhraničnej spolupráce

Programy cezhraničnej spolupráce, takzvané „Interregy“ nepodporujú obnovu kultúrnych a historických pamiatok priamo. Podporujú však využívanie prvkov kultúrneho a prírodného dedičstva na rozvoj cezhraničného turizmu a cestovného ruchu. V rámci takýchto projektov teda môžu žiadatelia zahrnúť aj obnovu pamiatkovej budovy. Konkrétna pamiatka by však mala byť súčasťou uceleného produktu cestovného ruchu, s jasne definovanou marketingovou a komunikačnou stratégiou.

Iné zdroje na obnovu historických a pamiatkových budov

V kategórii iné zdroje môžete využiť napríklad „Nórske fondy“, ktoré dlhodobo podporujú kultúru aj obnovu pamiatok. Napriek tomu, že aktuálne nie je plánovaná žiadna výzva a informácie o príprave nového memoranda pre ďalšie obdobie sa zatiaľ neobjavili, je možné predpokladať, že takéto príležitosti sa v štruktúre podpory objavia. V období 2014 – 2021 bola napríklad vyhlásená  výzva, ktorá podporovala obnovu pamiatok s prioritou ochrany až do výšky 1 milióna eur. Spolufinancovanie bolo na úrovní  od 5% do 20% v závislosti od typu prijímateľa. Momentálne je takáto podpora na ďalšie roky len v teoretickej rovine, no určite nie je na škodu, mať tento grantový zdroj v hľadáčiku aj pri obnove pamiatok.

GRANTY
20.10.2022

Možnosti grantovej podpory pre mladých

Kľúčovými prijímateľmi grantovej podpory na Slovenskú sú: verejná správa, podnikatelia, školy a neziskové organizácie. Granty môžu získať aj jednotlivci a fyzické osoby – nepodnikatelia. Do tejto kategórie patria napríklad štipendiá pre študentov či granty pre mladých umelcov. V nasledujúcom texte vám priblížime niekoľko možností grantov pre mladých ľudí.

Granty pre mladých ľudí zo súkromných nadácií

Dobrým príkladom je nadácia Tatra banky, ktorá finančne podporuje študentov stredných, ale hlavne vysokých škôl, ktorí chcú absolvovať vzdelávacie podujatie v zahraničí. Nadácia podporuje aj mladých umelcov, študentov a vzdelávacie inštitúcie. V oblastiach ako literatúra, divadlo, dizajn, hudba či výtvarné umenie môžu mladí umelci získať niekoľkotisícové granty. O podporu sa uchádzajú napríklad aj projekty, kde študent pôsobí v praxi alebo vo výskume na pôde školy, ale aj mimo nej. Granty sú zamerané na podporu stredoškolákov a vysokoškolákov.

Ďalším zaujímavým grantovým zdrojom je Nadácia pre deti Slovenska. Pomoc prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov je zameraná najmä na deti a mladých ľudí. Nadácia podporuje napríklad vzdelávanie a venuje sa filantropii. Férová Nadácia O2 zasa poskytuje granty, ktoré pomáhajú bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporujú začínajúcich podnikateľov

Ďalšie možnosti podpory mladých ľudí z nadácií nájdete na našej stránke TU.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Granty a štipendiá z Fondu na podporu umenia

S cieľom podpory mladých umelcov poskytuje FPU finančné prostriedky najmä na tvorbu, šírenie a prezentáciu umeleckých diel; na vzdelávacie programy v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu; podporu medzinárodnej spolupráce; na štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo, či výskumne podieľajú na rozvoji umenia a kultúry.

Viaceré programy zahŕňajú podporu pre začínajúcich umelcov, absolventov umeleckých vysokých škôl, ktorí sa chcú etablovať na domácej profesionálnej scéne, alebo tých, ktorí sa z rôznych dôvodov (iné zamestnanie, materská a rodičovská dovolenka, existenčné prekážky a podobne) nemohli venovať umeleckej tvorbe dlhšie obdobie a chcú sa k nej aktívne vrátiť. 

Viac o grantoch z Fondu na podporu umenia nájdete TU.

Podpora pre mladých ľudí z eurofondov

Eurofondy sú jedným z hlavných nástrojov vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi v EÚ. Fungujú na princípe viacročného finančného rámca a sú financované priamo z rozpočtu EÚ. K občanom, podnikateľom alebo napríklad k obciam sa eurofondy dostávajú v podobe grantov. Podporujú rozličné oblasti od zdravotníctva, poľnohospodárstva cez vzdelávanie až po rozvoj moderných technológií.

V aktuálnom programovom období 2021 – 2027 bude podpora z EÚ fondov zameraná na rozvoj digitalizácie či zelené témy. Aktuálne a plánované grantové výzvy nájdete v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk. Nasledovné opatrenia z Programu Slovensko pre roky 2021 – 2027 sa dotýkajú priamo študentov či vo všeobecnosti mladých ľudí:

 • podpora tvorby a/alebo inovácie a zavádzanie profesijne orientovaných bakalárskych študijných programov podľa potrieb praxe
 • poskytovanie motivačných štipendií pre talentovaných domácich a zahraničných študentov za účelom ich štúdia na vysokých školách v SR
 • podpora tvorby a zavádzania krátkych (non-degree) kurzov a programov terciárneho vzdelávania podľa potrieb praxe;
 • podpora tvorby a poskytovania menších a malých (profesijných) kvalifikácií a mikrokvalifikácií;
 • podpora realizácie praktického vyučovania žiakov (napr. duálne vzdelávanie, praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa);
 • podporu spolupráce vysokých škôl a podnikov pri vývoji, testovaní a uvádzaní produktov na trh, najmä podpora vytvárania prototypových laboratórií  a špecializovaných „testbedov“ v perspektívnych oblastiach RIS3
 • podpora vzdelávacích iniciatív, aktivít a programov (vrátane pilotných aktivít) vychádzajúcej z iniciatívy Európskej komisie Digital Skills and Jobs Coalition;
 • „záruka pre mladých“ – zlepšenie prístupu k zamestnaniu

Erazmus+

Európska únia pomáha mladým ľuďom aj prostredníctvom komunitárnych programov ako napríklad Erasmus+. Cieľom programu je podpora vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe.
Jeho rozpočet je približne 26,2 miliardy EUR. V porovnaní s predchádzajúcim programom (2014 – 2020) ide o takmer dvojnásobok finančných prostriedkov.

Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

Program Erasmus+ riadi a za jeho realizáciu zodpovedá Európska komisia. Za lokálne riadenie progamu zodpovedajú v jednotlivých krajinách národné agentúry (NA). Na Slovensku fungujú tieto dve národné agentúry. Viac informácií o aktuálnych možnostiach grantov či štipendií nájdete na tejto stránke.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
19.10.2022

Verejné obstarávanie v eurofondoch – aktuálne školenia

Popri komplexnom grantovom poradenstve ponúka portál Grantexpert.sk, aj školenia či webináre. V poslednom čase sa veľkej obľube teší téma verejného obstarávania v eurofondových zákazkách. Rozhodli sme sa preto usporiadať 2 komplexné školenia týkajúce sa eurofondového verejného obstarávania.

Školenia (webináre) pokrývajú základy, ale aj pokročilejšie súčasti VO – prípravu súťažných podkladov, vyhlásenie zákazky, vyhodnotenie ponúk či uzatvorenie zmluvy a ďalšie. Z oboch školení bude spravený aj videozáznam, ku ktorému budete mať neobmedzený prístup.

Lektorom webinárov je PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Matúš Džuppa je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Verejné obstarávanie v eurofondoch 1 (začiatočníci)

24. 11. 2022 o 9:00 – 13:00

Súčasťou webinára sú praktické ukážky výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov a vzory komunikácie vo verejnom obstarávaní. Vysvetlíme si kde hľadať inšpiráciu pri príprave súťaže, vyhľadať zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a prispôsobiť ich potrebám svojej zákazky.
Webinár bude orientovaný pre začiatočníkov a mierne skúsených administrátorov zákaziek ale aj pre zástupcov samospráv, členov miestnych zastupiteľstiev alebo hlavných kontrolórov.

Cena: 95 € s DPH

Verejné obstarávanie v eurofondoch 2 (pokročilí)

1. 12. 2022 o 9:00 – 13:00

Absolventi kurzu sa naučia verejné obstarávanie pripraviť a vyhlásiť zákazku. Ukážeme si ako prebieha vysvetľovanie súťažných podkladov. Vedeli ste, že prostredníctvom otázok Vám môže záujemca zmeniť podmienky účasti, zmluvy alebo opis predmetu zákazky? Vysvetlíme si aj na čo si dať pozor, ako komunikovať so záujemcami a čo urobiť v prípade ak odpoveďami na otázky upravíte podmienky účasti.

Cena: 95 € s DPH

Verejné obstarávanie v eurofondoch 1+2 (ZĽAVA)

Oba kurzy si môžete zakúpiť aj naraz so zľavou 20%. V prípade zakúpenia školení v zlacnenej cene 152 € s DPH ušetríte až 38 €.
PLÁN OBNOVY PODNIKATELIA SAMOSPRÁVY
6.10.2022

10 projektov, ktoré môžete financovať z Plánu obnovy

Plán obnovy a odolnosti má za cieľ pomôcť krajinám EÚ zotaviť sa z pandémie COVID-19 a prispieť k hospodárskemu rastu. Je to ucelený balík reforiem a investícií, pričom hlavnými oblasťami podpory sú zelená a digitálna transformácia. Pre Slovensko je vyčlenených približne 6 miliárd eur, vďaka ktorým môžu svoje projekty realizovať samosprávy, podnikatelia, školy či jednotlivci.

Priority plánu obnovy zohľadňujú kľúčové problémy ekonomiky Slovenska, ale aj aktuálne spoločenské výzvy. Sú to napríklad – vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravotníctvo ale aj spomenutá digitalizácia či podpora zelenej ekonomiky. V tomto texte nájdete príklady konkrétnych typov projektov, na ktoré môžete, alebo budete môcť získať financie v najbližších rokoch.

Dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy

Investície do obnoviteľných zdrojov energie (OZE)

Prvá výzva na podporu výstavby nových zdrojov OZE z Plánu obnovy bola vyhlásená v máji 2022. Jej celková alokácia bola 18 miliónov eur a podporu mohli získať projekty z celého Slovenska. Ďalšia, podobná výzva by mala byť vyhlásená vo februári 2023. V rámci vašich projektov môžete financovať výdavky na výstavbu / inštaláciu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE.

Oprávnené na podporu v rámci predošlej výzvy boli nové zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú: slnečnú alebo veternú energiu na priamu výrobu elektriny, geotermálnu energiu, biomasu, bioplyn, skládkový plyn alebo plyn z čistiarní odpadových vôd na výrobu elektriny pomocou kombinovanej výroby elektriny a tepla. Podobné zamerania by mala mať aj výzva, ktorá bude vyhlásená v roku 2023.

Projekty na podporu digitalizácie

Z Plánu obnovy budú môcť získať granty napríklad priemyselné podniky. Hlavnou témou podpory by mala byť automatizácia. Medzi ďalšie oblasti podpory digitalizácie patria kybernetická bezpečnosť; kvantové technológie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, senzorov a internetu vecí; mikroelektronika a elektronické komponenty, cloudové riešenia; umelá inteligencia a robotika.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Inovačný voucher

Poukážky budú slúžiť na stimuláciu spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium). Podporené tiež môžu byť rôzne certifikačné konania a skúšky, napr. za účelom uvedenia nového tovaru na trh, resp. pre vstup na nový trh.

Digitálny voucher

Digitálny voucher bude stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v MSP. Oprávnenými nákladmi budú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových hardvérových a softvérových riešení). Ide napríklad o nasadenie a zásadné vylepšenie informačného systému, e-commerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. Predpokladá sa široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami.

Patentový voucher

Finančnú poukážku budete môcť získať aj na ochranu duševného vlastníctva. Príspevok bude určený pre MSP, výskumné inštitúcie, vysoké školy alebo fyzické osoby. Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady patentového cyklu počnúc podaním patentovej prihlášky až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladateľských a právnych služieb na ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva.

Aktuálne dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy nájdete aj v našej databáze grantov.

Dotácie pre mestá a obce z Plánu obnovy

Obnova historických a pamiatkovo chránených budov

Od júla 2022 až do konca roka 2025 majú kraje, mestá a obce možnosť získať dotácie na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Dotácie môžu byť použité napríklad na obnovu obvodových stien, strechy, vnútorných konštrukcií či tieniacej techniky ale aj kúpu zariadenia na vykurovanie (tepelné čerpadlo, plynový kondenzačný kotol, odovzdávacia stanica tepla, vykurovací systém) či inštaláciu osvetlenia a zariadenia na vetranie a chladenie.

Projekty na rozvoj cyklodopravy

Z plánu obnovy a odolnosti budú podporené aj projekty na rozvoj cyklotrás a cyklistickej infraštruktúry. Ministerstvo podporí napríklad výstavbu cyklistických komunikácií, rôzne SMART prvky, odpočívadlá pre cyklistov, prístrešky ale aj výstavba odstavných zariadení pre bicykle. Prvá výzva bola vyhlásená v lete 2022. Do roku 2025 bude vyhlásených niekoľko ďalších výziev, do ktorých sa môžu zapojiť mestá ale aj VÚC či združenia miest a obcí.

Projekty_plán_obnovy

Rozširovanie kapacít škôl

Ministerstvo školstva vyhlásilo 4 dôležité výzvy, ktoré pomôžu materským, základným aj stredným školám s rozšírením kapacít a debarierizáciou. Dotácie môžu získať samosprávy, cirkvi ale aj žiadatelia zo súkromného či neziskového sektora. V rámci svojich projektov môžete financovať napríklad výstavbu nových objektov škôl a školských zariadení; rozširovanie kapacít existujúcich objektov prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov; stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby školy a ďalšie aktivity. Výzvy boli vyhlásené na jeseň 2022 a budú otvorené až do vyčerpania financií.

Budovanie infraštruktúry pre elektromobily

Z Plánu budete môcť financovať aj projekty na budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. Oprávnenými žiadateľmi by mali byť okresné mestá, mestá v sídle VÚC, VÚC a nimi zriadené organizácie. Prvá výzvy by mala byť otvorená v septembri 2023 a ďalšia v roku 2024.

Dotácie pre samosprávy z Plánu obnovy nájdete aj v našej databáze grantov.

Dotácie pre jednotlivcov z Plánu obnovy

Príspevok na obnovu rodinných domov

Obnova rodinných domov je jednou z dôležitých súčastí Plánu obnovy a odolnosti. Jej cieľom je podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc rodinných domov. Pilotná výzva bola vyhlásená v septembri 2022 a do konca roka 2025 ich bude vyhlásených ešte niekoľko. V rámci svojho projektu môžete získať financie na zateplenie obvodového plášťa, podlahy, stropu či rekonštrukciu strechy. Okrem toho si môžete z dotácie nainštalovať fotovoltický panel, solárny kolektor, plynový kondenzačný kotol alebo tieniacu techniku či zelenú strechu.

AKTUALITY PODNIKATELIA
27.9.2022

Získajte pomoc so šetrením energií vo vašej firme

Jednou z najčastejšie skloňovaných tém posledných mesiacov je šetrenie energií. Môžu za to predovšetkým ceny energií, ktoré rastú prudkým tempom. Domácnosti, ale aj firmy či samosprávy hľadajú riešenia ako znížiť svoje náklady spojené s energiami. Skvelou príležitosťou pre firmy je využiť audit, ktorý navrhne riešenia na šetrenie energie vo firme.

Ako môže vaša firma šetriť energie?

Slovak Business Agency ponúka firmám poukážky až do výšky 9600 € na audit zistenia úrovne spotreby energií vo firme. Znamená to, že odborník v oblasti energií odhalí energeticky najnáročnejšie firemné procesy a navrhne úsporné opatrenia. Výsledky auditu následne pomôžu pri plánovaní a realizácii energetických úspor v rôznych procesoch podnikania. Vďaka tomu by mal váš podnik ušetriť náklady na spotrebu energie.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aký je postup?

Prvým krokom k získaniu poukážky je prečítanie podmienok a pravidiel výzvy. Základnými podmienkami, ktoré musíte spĺňať je, že vaše podnikanie funguje minimálne 3 roky od svojho založenia. Okrem toho musíte mať dostatočné ľudské a časové kapacity pre realizáciu auditu. Následne musíte zistiť predpokladaný rozsah a odhad ceny auditu na základe dostupných informácií od ľubovoľnej konzultačnej spoločnosti na trhu.

Nasleduje vyplnenie žiadosti, prezentácia a podpis zmluvy. Ak bude  žiadosť schválená, z ponuky konzultačných spoločností  na trhu si z troch ponúk vyberiete tú, ktorá bude audit vo Vašom podniku realizovať. Samotného realizátora vyberáte na základe administratívnych krokov určených priamo SBA a s ich pomocou. Konzultačná firma bude vybraná na základe princípov hospodárnosti.

Viac informácií nájdete na stránke NPC.

AKTUALITY GRANTY
22.9.2022

Fond na podporu umenia vyhlasuje prvé výzvy na rok 2023

Fond na podporu umenia finančne podporuje rozvoj kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Pravidelne vyhlasuje grantové výzvy na financovanie umenia a rôznych umeleckých aktivít v oblastiach hudby, divadla, tanca, folklóru či literatúry a ďalších. Prvé výzvy na rok 2023 sú už vyhlásené.

Podporované aktivity

Z dotácie FPU môžete podporiť rôzne aktivity, ako napríklad:

 • Tvorba, realizácia a prezentácia umeleckého diela
 • Vydávanie periodických a neperiodických publikácií
 • Realizáciu kultúrnych podujatí, súťaží, festivalov či prehliadok
 • Prezentáciu slovenskej kultúry a umenia v zahraničí
 • Mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov
 • A ďalšie

Ako získať dotácie z Fondu na podporu umenia?

V prvom rade musíte mať dobrý nápad či myšlienku, ktorú môžete realizovať prostredníctvom vášho projektu. Následne je treba preštudovať  si obsahové zameranie jednotlivých programov a podprogramov, aby ste vedeli kam svoj budúci projekt zaradiť. Dôležité je pozrieť si dátumy vyhlásenia a uzavretia jednotlivých výziev, aby ste žiadosť podali včas. V prípade, že chcete svoj projekt vypracovávať samostatne, musíte sa oboznámiť so Štruktúrou podpornej činnosti a ďalšími dokumentmi fondu. Ďalším krokom je registrácia žiadateľa (len pred prvým podaním žiadosti) a príprava samotnej žiadosti.

Presný spôsob podania žiadosti nájdete na stránkach FPU. Po doručení žiadosti o dotáciu nasleduje jej kontrola v kancelárii FPU. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, kancelária vás vyzve o doplnenie maximálne v 10-dňovej lehote. V hodnotení projektov zohráva dôležitú úlohu predovšetkým umelecký prínos, potenciál projektu, doterajšie aktivity žiadateľa v príslušnej oblasti umenia/kultúry, rozpočet projektu a kvalita realizačného plánu.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aktuálne výzvy z FPU na rok 2023

Prvá výzva z Fondu na podporu umenia pre rok 2023 bola vyhlásená 12. septembra 2022, druhá je plánovaná na 26. septembra. Ďalšie výzvy by mali byť vyhlásené v októbri a novembri 2022 a počas januára 2023. O dotácie sa budú môcť uchádzať profesionáli v oblasti umenia, no podporená bude aj neprofesionálna umelecká tvorba. Viac informácií o aktuálnych otvorených výzvach nájdete v databáze grantov Grantexpert.

PLÁN OBNOVY PODNIKATELIA PROGRAM SLOVENSKO
8.9.2022

Ako získať dotácie na podnikanie?

Každá firma potrebuje v začiatkoch na svoj rozbeh financie. Inak tomu nie je ani v neskoršej fáze rozvoja podnikania. Základným zdrojom sú pre podnikateľov vlastné úspory. Ďalšími možnosťami sú napríklad úver, lízing, mikropôžička, dotácie na podnikanie, alebo vstup investora do firmy. V tomto článku sa zameriame práve na možnosti podpory z grantov a dotácií.

Dotácie pre podnikateľov z Plánu obnovy a programu Slovensko

Podnikatelia vedia získať dotácie na rôzne projekty. Oblasti podpory sa však v čase menia a s každým programovým obdobím prichádzajú nové témy a nové grantové výzvy. Ak mohla vaša firma napríklad získať pred 3 rokmi dotácie na nákup strojov, dnes už takáto podpora nemusí byť k dispozícii. Preto je dôležité sledovať čerstvé informácie, ale aj plánované a aktuálne grantové výzvy.

Kľúčovými zdrojmi financovania firiem z NFP bude okrem fondov EÚ aj Plán obnovy. Zatiaľ čo plán obnovy je úplne novým mechanizmom určeným na obnovu ekonomiky po kríze, EÚ fondy už vstúpili do niekoľkého programového obdobia. Nové programové obdobie 2021 až 2027 bude na Slovensku charakteristické rôznymi zmenami. Azda najvýraznejšou je zjednotenie viacerých operačných programov do jedného programu Slovensko. Z hľadiska tém sa Plán obnovy aj program Slovensko prekrývajú, no každý má svoje špecifiká.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Dotácie na obnoviteľné zdroje aj IT projekty

Eurofondy aj plán obnovy nachádzajú synergie v kľúčových oblastiach podpory. V tých budú dominantné najmä zelené projekty, energetika a digitalizácia. Grantové výzvy pre podnikateľov budú zamerané napríklad na tieto témy:

 • Podpora výroby energie z obnoviteľných zdrojov
 • Zlepšenie energetickej efektívnosti priemyselných budov a výrobných h
 • Vzdelávanie zamestnancov a manažérov malých a stredných podnikov
 • Dotácie na nabíjacie stanice pre elektromobily
 • Budovanie vodíkovej infraštruktúry
 • Podpora zeleného podnikania
 • Zvyšovanie environmentálnej výkonnosti podnikov
 • Podpora rodinného podnikania a alternatívnych foriem podnikania
 • Dotácie na služby podporujúce cestovný ruch
 • Znižovanie produkcie obalov

Možnosti finančnej aj nefinančnej pomoci

Mnoho podnikateľov sa snaží nájsť pre svoju firmu rôzne alternatívne zdroje financovania alebo inej podpory. Dotácie na podnikanie nie sú jediným zdrojom pomoci pre firmy. Existujú aj možnosti tzv. nefinančnej pomoci. Nefinančná pomoc sa týka zabehnutých firiem ale aj začínajúcich a budúcich podnikateľov.

Nefinančná pomoc pre podnikateľov má podobu služieb, ktoré môžete získať bezplatne, alebo s čiastočným spolufinancovaním. Služby na podporu podnikania sa líšia podľa konkrétneho typu, majú vlastné pravidlá a termíny. Treba tiež povedať, že možností pre podnikateľov je pomerne dosť.
Viac sa o možnostiach nefinančnej pomoci dozviete v našom staršom článku.

dotácie na podnikanie

Aký je postup pre získanie dotácie?

Projektový zámer

V prvom kroku treba mať dobre premyslený projektový zámer teda to, na aký účel alebo aktivity chcete financie získať. Môže to byť napríklad: nákup vybavenia alebo technológie, výskumný projekt, vzdelávanie zamestnancov či investície do zlepšenia energetickej efektívnosti podniku. Výsledkom projektového zámeru má byť zrozumiteľný, merateľný a dosiahnuteľný plán, ktorý pomôže implementovať váš zámer. Projektový zámer by mal vychádzať zo strategických cieľov vašej organizácie či firmy. Zjednodušene povedané – projektový zámer by mal obsahovať čo najpresnejšiu predstavu, na aké aktivity chcete získať peniaze a čo chcete projektom dosiahnuť.

Vyhľadanie vhodnej výzvy

Následne je dôležité identifikovať či sú aktuálne vhodné zdroje na financovanie konkrétneho zámeru. Na tento účel môže slúžiť databáza grantov na portáli Grantexpert.sk, v ktorej nájdete všetky aktuálne možnosti. V prípade záujmu o vyhľadanie grantu k vašim projektom našimi expertmi, odporúčame využiť službu balíka PROFI, v rámci ktorého vám naši konzultanti vedia vyhľadať výzvy k 3 rôznym projektom. V cene máte aj individuálnu konzultáciu a ďalšie služby. Viac o balíku predplatného nájdete TU.

Ďalšou alternatívou môže byť pomoc priamo od našich expertov formou individuálnej konzultácie. To znamená, že váš projektový zámer si pozrie expert a preverí všetky aktuálne možnosti za vás.


Napísanie kvalitnej žiadosti o dotáciu

Ako vypracovať dobrú projektovú žiadosť, ktorá bude úspešná? Táto otázka trápi mnoho potenciálnych žiadateľov. Vo väčšine prípadov je to však pomerne zdĺhavý proces, počas ktorého žiadateľ vypracováva okrem žiadosti aj viacero príloh. Súčasťou žiadosti o grant môže byť napríklad podnikateľský plán, rozpočet, aktivity projektu a podobne.

Pre žiadateľov môže znamenať tento proces veľkú časovú investíciu s malou pravdepodobnosťou úspechu a preto sa často obracajú na expertov. Grantexpert.sk je tím skúsených grantových expertov a s prípravou žiadosti vám radi pomôžeme. Viac informácií sa dozviete na našej stránke venovanej príprave projektovej žiadosti.

PLÁN OBNOVY SAMOSPRÁVY ŠKOLY
26.8.2022

Ministerstvo vyhlásilo 4 výzvy na dotácie pre školy z plánu obnovy

Ministerstvo školstva vyhlásilo 4 dôležité výzvy, ktoré pomôžu materským, základným aj stredným školám s rozšírením kapacít a debarierizáciou. Dotácie môžu získať samosprávy, cirkvi ale aj žiadatelia zo súkromného či neziskového sektora.

Cieľom výzvy z Plánu obnovy je vybudovanie viac ako 12 tisíc nových miest v materských školách. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú všetky typy zriaďovateľov – od miest a obcí, cez cirkvi a neziskové organizácie až po súkromné škôlky. Celková alokácia financií určených na túto výzvu je 70 miliónov eur.

Maximálna výška dotácie sa odvíja od počtu nových kapacít, pričom na novovytvorené miesto pripadá maximálna výška 17 388 eur. Minimálny počet nových kapacít je 10. Miera dotácie je až 100 % oprávnených výdavkov, čo znamená, že na financovanie projektu nepotrebujete vlastné zdroje. Počas realizácie projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.

Dôležitou podmienkou je to, aby bola v obnovených priestoroch dosiahnutá úroveň úspory primárnej energie aspoň na úrovní 30%. Z dotácie môžete podporiť nasledovné aktivity:

 • výstavba nových objektov materských škôl a školských zariadení
 • rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov
 • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy (napr. rôzne nevyužité priestory a iné)
 • vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory
 • obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity materských škôl alebo pridruženej infraštruktúry,
 • obstaraním materiálno-technického vybavenia materských škôl

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Hlavným cieľom výzvy je zvýšenie kapacít na základných školách, v ktorých počet žiakov presahuje ich kapacitné možnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú tak ako v predošlej výzve, mestá a obce, orgány štátnej správy, cirkvi, mimovládne neziskové organizácie aj subjekty zo súkromného sektora.

Indikatívna výška peňazí určených na výzvu je 33 847 440 eur, pričom žiadatelia vedia získať 13 750 € na jednu novovytvorenú kapacitu. Minimálny počet nových kapacít je 10. Miera dotácie je až 100 % oprávnených výdavkov, čo znamená, že na financovanie projektu nepotrebujete vlastné zdroje. Počas realizácie projektu je prijímateľ povinný zabezpečiť financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné.
 
Oprávnenými výdavkami pre túto výzvu sú napríklad:

 • výdavky potrebné na zabezpečenie zvýšenia kapacít základnej školy, najmä –  realizácia nových objektov základnej školy
 • rekonštrukcia a modernizácia budov základnej školy
 • prístavby, nadstavby, stavebné úpravy základnej školy
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia školskej jedálne alebo výdajnej školskej jedálne, vrátane vnútorného zariadenia
 • stavebno-technické úpravy vonkajších priestorov základnej školy a ďalšie.

Z Plánu obnovy môžete financovať aj odstraňovanie bariér na stredných školách. Týka sa to však len škôl s počtom žiakov 275 a viac. Indikatívna výška finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre túto výzvu je 32 607 212 eur. Cieľom je debarierizácia aspoň 252 väčších stredných škôl.

Maximálna výška dotácie pre jednu školu je 130 000 eur. Dotácie sú určené na zabezpečenie architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti, alebo architektonickej prístupnosti a bezbariérovosti v kombinácií s informačnou prístupnosťou a bezbariérovosťou.

Oprávnenými výdavkami v rámci výzvy sú napríklad:

 • stavebné práce a stavebné úpravy
 • ostatné výdavky spojené s realizáciou stavby podľa predloženej projektovej dokumentácie
 • výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou,
 • stavebný dozor
 • odborný autorský dohľad (ak relevantné)
 • projektová dokumentácia (v rátane odborných posudkov napr. ako statický posudok, ak relevantné)
 • nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia vrátane prvého zaškolenia obsluhy
 • mzdové výdavky priamo súvisiace s riadením projektu (manažér pre verejné obstarávanie, projektový manažér, finančný manažér)
zvýšenie kapacít škôl

Aj cieľom tejto výzvy je rozšíriť kapacity základných škôl prostredníctvom novostavieb, prístavieb, nadstavieb a rekonštrukcií existujúcich budov. Obnovou priestorov je zároveň potrebné dosiahnuť úsporu primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú všetky typy zriaďovateľov – od miest a obcí, cez cirkvi a neziskové organizácie až po súkromné subjekty. Celková alokácia financií určených na túto výzvu je takmer 35 miliónov eur.

Maximálna výška dotácie sa odvíja od počtu nových kapacít, pričom na novovytvorené miesto pripadá výška 13 750 eur. Minimálny počet nových kapacít je 10. Miera dotácie je až 100 % oprávnených výdavkov

Za oprávnené výdavky v rámci výzvy sa považujú výdavky potrebné na vybudovanie alebo stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry (školské jedálne/ výdajné školské jedálne, vonkajšie priestory), obstaranie nehnuteľností (pozemkov alebo stavieb) za účelom zvýšenia kapacity základných škôl alebo pridruženej infraštruktúry, a obstaranie materiálno-technického vybavenia základných škôl.

Chceli by ste sa poradiť o vašom projekte s expertmi?

Potrebujete pomôcť s vypracovaním projektovej žiadosti?

Kontaktujte nás na ahoj@grantexpert.sk