PODNIKATELIA veda a výskum
1.8.2023

Stupnica TRL, úroveň pripravenosti technológie – čo to je?

Aj vďaka Plánu obnovy a Programu Slovensko sa v grantových výzvach čoraz častejšie vyskytuje pojem TRL. Ide o nástroj na hodnotenie a meranie zrelosti technológií, ktorý sa často používa v oblasti výskumu a vývoja. Stupnica TRL má 9 úrovní podľa toho v akom štádiu sa vaša technológia nachádza.

Výskumné projekty a nová technológia

Stupnica TRL (technology readiness level) sa v grantovom svete týka predovšetkým výskumno-vývojových projektoch. Bola vyvinutá americkou agentúrou NASA v 70. rokoch 20. storočia a neskôr ho začali používať aj iné vládne inštitúcie a organizácie po celom svete. Má 9 číselných stupňov, ktoré reprezentujú postupujúcu úroveň vývoja technológie od konceptuálneho štádia až po praktické použitie a nasadenie. Každý stupeň opisuje, do akej miery je technológia testovaná, overená a schopná byť integrovaná do skutočného prostredia.

Čím vyšší je stupeň TRL, tým zrelšia je technológia a tým je pravdepodobnejšie, že bude úspešne nasadená v praktickej aplikácii. Stupnica TRL je užitočným nástrojom pre hodnotenie a sledovanie postupu technologických projektov, ktoré majú potenciál dosiahnuť komerčný úspech alebo byť využité vo vedeckých a inžinierskych aplikáciách.

Stupnicu TRL spomíname aj v našom nedávnom webinári o výskumno-vývojových projektoch.

Stupnica TRL 1-9

  • TRL 1 – Základný výskum: V tomto štádiu sa vykonáva základný výskum, skúma sa nový koncept alebo nápad, ktorý nemá žiadne dôkazy o svojej realizovateľnosti. Ide o teoretickú prácu, ktorá skúma možnosti a potenciál, ale neexistuje žiadny fyzický prototyp alebo experimentálne dáta.
  • TRL 2 – Aplikovaný výskum: V tomto štádiu začína výskum zdokonaľovať a konceptuálne navrhovať technológie. Môžu byť vykonávané laboratórne štúdie alebo jednoduché experimenty na overenie technických možností, ale stále nie je k dispozícii žiadny funkčný prototyp.
  • TRL 3 – Kritická funkcia: V tomto štádiu sa začínajú vykonávať analytické a experimentálne štúdie, aby sa získali prvé dôkazy o technickej realizovateľnosti. Môžu  sa vykonávať laboratórne testy na malých mierach alebo simulácie, aby sa zhromaždili prvotné údaje o vlastnostiach technológie.
  • TRL 4 – Laboratórne testy prototypu: V tomto štádiu sa vyvinie a testuje prvý prototyp technológie v laboratórnych podmienkach. Tieto laboratórne testy majú za cieľ overiť základné funkcie a vlastnosti technológie. Prvý prototyp môže byť stále v malej mierke a potrebuje ďalšie zdokonaľovanie.
  • TRL 5 – Testy technológie v relevantnom prostredí: Na tomto stupni sa začínajú testovať prototypy technológie v prostredí, ktoré pripomína skutočné použitie. Tieto testy umožňujú overiť, ako technológia reaguje na skutočné podmienky a prostredie. Môžu sa vykonávať aj prvotné testy spoľahlivosti.
  • TRL 6 – Demonštrácia technológie v reálnom prostredí: Na tomto stupni sa vykonáva demonštrácia technológie v reálnom prostredí alebo na relevantných ukážkových príkladoch. Cieľom je overiť, či technológia funguje akejkoľvek predpokladanej aplikácii a aké sú jej výkonnostné parametre.
  • TRL 7 – Demonštrácia systému v prevádzkovom prostredí: V tomto štádiu sa technológia testuje v skutočných prevádzkových podmienkach. Môžu byť vykonávané skúšky na prototypoch technológie v reálnych aplikáciách alebo na testovacích systémoch v skutočných prevádzkových podmienkach.
  • TRL 8 – Validácia technológie v skutočnom prostredí: Na tomto stupni sa technológia považuje za prakticky zrelú. Overuje sa jej účinnosť, spoľahlivosť a schopnosť dosahovať stanovené výsledky v reálnom prostredí. Validácia môže zahŕňať aj skúšky s používateľmi a ďalšie finálne úpravy technológie.
  • TRL 9 – Skutočné prostredie – Plné nasadenie technológie: Na poslednom stupni je technológia plne zrelá a pripravená na komerčné využitie alebo masové nasadenie v reálnom prostredí. Technológia je dostatočne overená, spoľahlivá a schopná dosiahnuť svoj zamýšľaný účel.

Grantový radar

Chcem dostávať pravidelné informácie o možnostiach financovania svojich projektov.

Aktivovať radar