Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
8. 12. 2022
Čas
10:00 – 11:30

Podpora startupov z domácich a európskych programov

Už 8. decembra 2022 sa počas webinára zameriame na možnosti financovania startupov a začínajúcich podnikateľov. Povieme si viac o nástrojoch programu Horizont Európa, možnostiach kaskádového financovania ale aj o tom, akú podporu môžu získať startupy z eurofondov a Plánu obnovy v najbližších rokoch.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Webinár, ktorý organizujeme spolu s Enterprise Europe Network prinesie účastníkom zaujímavé informácie o grantoch, službách a príležitostiach pre startupy.

Predstavíme si akceleračné služby Európskeho inštitútu inovácií a technológií – EIT, granty a investície Európskej rady pre inovácie – EIC, kaskádové financovanie pre testovanie a validáciu nových produktov a služieb, ale aj služby na podporu internacionalizácie a inovácií prostredníctvom Enterprise Europe Network.

V rámci domácich zdrojov bude pozornosť venovaná grantovej podpore z Programu Slovensko a možnostiam financovania začínajúcich podnikateľov z Plánu obnovy, najmä formou inovačných a digitálnych voucherov.

Hlavné témy

1) Financie a služby EÚ pre startupy
2) Granty a investície Európskej rady pre inovácie
3) Kaskádové financovanie
4) Možnosti podpory startupov z eurofondov a Plánu obnovy
5) Užitočné tipy na záver

Lektor

Tamás SzőkeTamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Ivan Filus – Inovačný expert a konzultant pre mladé ambiciózne inovatívne firmy a progresívne výskumné tímy v akademickej sfére. Už 25 rokov sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Počas tohto obdobia participoval na koordinácii a realizácii viac ako 60 medzinárodných projektov. Podieľa sa na  administratívnom riadení slovenského zastúpenia celosvetovej siete Enterprise Europe Network, ktorá pomáha podnikom inovovať a vstupovať na zahraničné trhy.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
1. 12. 2022
Čas
09:00 – 13:00

Verejné obstarávanie v eurofondoch 2 (pokročilí)

Webinár je určený pre všetkých verejných obstarávateľov/obstarávateľov a prijímateľov dotácií z oblasti súkromnej sféry (osoby podľa §8 ZVO) ale aj samosprávy.

Cena s DPH
95 €
Cena s DPH
95 €

O webinári

Absolventi kurzu sa naučia verejné obstarávanie pripraviť a vyhlásiť zákazku. Ukážeme si ako prebieha vysvetľovanie súťažných podkladov. Vedeli ste, že prostredníctvom otázok Vám môže záujemca zmeniť podmienky účasti, zmluvy alebo opis predmetu zákazky? Vysvetlíme si aj na čo si dať pozor, ako komunikovať so záujemcami a čo urobiť v prípade ak odpoveďami na otázky upravíte podmienky účasti.

Praktickými ukážkami si vysvetlíme kedy použiť elektronický kontraktačný systém a kedy vyhlásiť súťaž vo vestníku verejného obstarávania.

Súčasťou webinára bude praktická ukážka informačných systémov, bez ktorých nie je možné proces verejného obstarávania realizovať.

Hlavné témy

–        Príprava verejného obstarávania – zloženie tímu, opis predmetu zákazky, príprava zmluvy
–        Zákazky s nízkou hodnotou a výzva na predkladanie ponúk
–        Zákazky s nízkou hodnotou a elektronická platforma
–        Register hospodárskych subjektov
–        Informačné systémy vo verejnom obstarávaní
–        Vestník verejného obstarávania a elektronické nástroje (EVO, Josephine, ELENA, ERANET…)
–        Zverejňovanie výziev na predkladanie ponúk a Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
–        Dokumenty vo verejnom obstarávaní
–        Súťažné podklady a vysvetľovanie
–        Vyhodnotenie ponúk
–        Uzatvorenie zmluvy

Lektor

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – Odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Expert je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Cena kurzu

Cena s DPH
95 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
24. 11. 2022
Čas
09:00 – 13:00

Verejné obstarávanie v eurofondoch 1 (začiatočníci)

Webinár určený pre všetkých verejných obstarávateľov/obstarávateľov a prijímateľov dotácií z oblasti súkromnej sféry (osoby podľa §8 ZVO) ale napríklad aj zástupcov samospráv. Cieľom kurzu je predstaviť tému verejného obstarávania.

Vysvetlíme si základné princípy vo verejnom obstarávaní, ktoré je povinný dodržiavať každý verejný obstarávateľ/obstarávateľ v každom úkone, ktorý počas procesu verejného obstarávania urobí.

Cena s DPH
95 €
Cena s DPH
95 €

O webinári

Súčasťou webinára sú praktické ukážky výzvy na predkladanie ponúk, súťažných podkladov a vzory komunikácie vo verejnom obstarávaní. Vysvetlíme si kde hľadať inšpiráciu pri príprave súťaže, vyhľadať zákazky rovnakého alebo podobného charakteru a prispôsobiť ich potrebám svojej zákazky.

Webinár bude orientovaný pre začiatočníkov a mierne skúsených administrátorov zákaziek ale aj pre zástupcov samospráv, členov miestnych zastupiteľstiev alebo hlavných kontrolórov.  

Cieľom webinára je zrozumiteľným spôsobom účastníkom vysvetliť úvod do témy verejného obstarávania.

Hlavné témy

–        Čo je to verejné obstarávanie a jeho princípy
–        Aké typy súťaží poznáme a na čo ich využiť
–        Ako urobiť dobrú zákazku aj bez predchádzajúcich skúseností
–        Výzva na predkladanie ponúk a súťažné podklady
–        Kto vyhlasuje verejné obstarávanie, kto je zodpovedný za jednotlivé úkony?
–        Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní.
–        Kontrola verejného obstarávania tretími stranami (riadiaci orgán, ÚVO, NKU, PMU ai)
–        Zmluvy a zmluvné vzťahy vo verejnom obstarávaní

Lektor

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – Odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Expert je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Cena kurzu

Cena s DPH
95 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
100 min.

Praktické ukážky verejného obstarávania v ITMS

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Informácie, ktoré sa na webinári dozviete sú dôležité k tomu, aby ste sa vyhli problémom pri podávaní žiadosti o NFP. Vďaka praktickým ukážkam zistíte ako nahrávať verejné obstarávanie do ITMS ex-post po podpise zmluvy. Priblížime vám aj dôležité informácie, ktoré obsahuje Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.

Webinár je vhodný aj pre ľudí, ktorí nemajú rozsiahlejšie skúsenosti s prácou v systéme ITMS. Z podujatia bude vytvorený kompletný videozáznam, ktorý zašleme všetkým účastníkom.

Hlavné témy

1) Nahrávanie VO v stave ex-post teda po podpise zmluvy o NFP
2) Spracovanie verejného obstarávania pri podávaní žiadosti o NFP
3) Praktická ukážka zmlúv a špecifiká eurofondových projektov
4) Jednotná príručka o verejnom obstarávaní – časť 3.6

Lektor

Katarína MasnáKatka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS2014+ a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančný aspekt projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
90 min.

Dotácie na obnovu historických a kultúrnych pamiatok

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Ste vlastníkom historickej alebo pamiatkovo chránenej budovy? Na tomto webinári sa dozviete ako môžete získať dotácie na jej rekonštrukciu alebo energetickú úsporu. Webinár je určený pre potenciálnych žiadateľov zo súkromného aj verejného sektora.

V nasledujúcom období budete mať niekoľko možností ako získať financie na obnovu budov z grantov. Na tomto podujatí vám odprezentujeme nie len možnosti podpory, ale aj podmienky jednotlivých výziev a dozviete sa tiež užitočné tipy a odporúčania, ako zvýšiť svoje šance na získanie dotácie.

Podujatie bude prebiehať online. Videozáznam bude zaslaný všetkým registrovaným účastníkom.

Hlavné témy

1) Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov (2022-2024)
2) Podpora obnovy budov z eurofondov (Program Slovensko)
3) Program Obnovme si s voj dom 2023
4) Ďalšie zdroje
5) Odporúčania z úspešných projektov

Lektor

Tamás SzőkeTamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
súčasť archívu
Čas
60 min.

Októbrový výber grantov s GrantExpertom

Na webinári vám predstavíme niekoľko aktuálnych grantov, vyhlásených v uplynulých týždňoch. Ukážeme vám kto môže financie získať a vysvetlíme základné podmienky jednotlivých výziev.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Na webinári sa zameriame na podporu kultúrneho a kreatívneho sektora na Slovensku. Povieme si viac o aktuálnych a plánovaných grantoch z Fondu na podporu umenia, ktoré sa postupne začali v septembri otvárať.

Okrem toho vám detailne predstavíme Dotáciu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti z Plánu obnovy. Cieľom výzvy je navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení a sociálno-zdravotných zariadení komunitného zamerania a zároveň účelnou renováciou budov prispieť k úspore spotreby energie.

Pozrieme sa tiež na nový výzvu – Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov. Z tejto výzvy môže získať financie takmer 200 obcí.

Hlavné témy

1) Aktuálne a plánované výzvy z FPU
2) Rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti
3) Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov 

Lektor

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Lenka ŠkodováLenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín
Archív
Čas
180 min.

Povinné zelené verejné obstarávanie platné od októbra 2022

Už 12. októbra 2022 vám na webinári predstavíme zelené verejné obstarávanie a všetky náležitosti s ním spojené. Dozviete sa koho sa to týka, čo všetko sa mení a ako po novom postupovať pri zákazkách.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Na konci augusta vláda uznesením č. 541/2022 schválila povinnosť aplikovania nástrojov zeleného verejného obstarávania v štátnych zákazkách týkajúcich sa výstavby alebo rekonštrukcie pozemných stavieb. Uznesenie, ktoré je účinné od 1. októbra 2022 sa týka zákaziek od 30 000 eur.

Koho sa daná povinnosť týka? Uznesenie sa týka najmä štátnej správy, ústredných orgánov, no na zmeny sa musia pripraviť aj dodávatelia stavebných prác. Zmeny sa netýkajú samospráv.

Lektorom webinára je spoluautor publikácie Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi JUDr. Juraj Tkáč PhD., ktorý počas podujatia ukáže aj modelové príklady ako zákazku nastaviť tak, aby spĺňala parametre zeleného verejného obstarávania.

Hlavné témy

1) Čo znamená povinné použitie zeleného verejného obstarávania?

2) Na aké druhy zákaziek sa aplikuje, od kedy?

3) Môže verejný obstarávateľ vyhlásiť aj zákazku ktorá nie je zelená? Aké sú sankcie za nevyhlásenie zeleného verejného obstarávania?

4) Ako spraviť verejné obstarávanie zeleno?

5) Podmienky účasti: postačuje ISO/EMAS na to, aby bola zákazka považovaná za ekologickú? + požiadavky na strojné vybavenie

6) Zelený opis predmetu zákazky – čo sú katalógové listy (environmentálne charakteristiky) Európskej komisie, ako s nimi pracovať? Je možné abstrahovať len časť týchto charakteristík? Obsahujú tieto charakteristiky aj reálne návrhy ako nastaviť zákazku zelenú?

7) Environmentálne požiadavky v zmluve o dielo – čo je ISO 20 400 a ako ho premietnuť do environmentálnych požiadaviek zmluvy o dielo?

Lektor

JUDr. Juraj Tkáč PhD. – Predseda Únie profesionálov verejného obstarávania. Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
120 min.

Praktické ukážky práce v ITMS

Plánujete sa uchádzať o granty z eurofondov alebo ste už úspešným žiadateľom či prijímateľom NFP? Na tomto webinári sa naučíte základné zručnosti práce v systéme ITMS2014+, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu vášho projektu.

Tento webinár sa už uskutočnil. Radi vám však poskytneme kompletný videozáznam, ktorý si môžete zakúpiť na tomto mieste.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Ukážeme vám ako sa v systéme ITMS zorientovať, čo všetko vyžaduje práca s údajmi a ako ich vkladať. Zameriame sa tiež na postup pri žiadosti o platbu a práce s účtovnými dokladmi. Máme pre vás pripravené aj praktické ukážky rôznych foriem pracovných výkazov, personálnych matíc a sumarizačných hárkov.

Hlavné témy

1) Základná orientácia v systéme ITMS
2) Práca s údajmi a ich vkladanie
3) Žiadosť o platbu
4) Nahrávanie účtovných dokladov v nadväznosti na výdavky rozpočtu projektu
5) Praktické ukážky pracovných výkazov, personálnych matíc a sumarizačných hárkov

Lektor

Katarína MasnáKatka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS2014+ a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančný aspekt projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
súčasť archívu
Čas
60 min.

Aktuálne dotácie pre školy z Plánu obnovy

Tento webinár sa už uskutočnil. Nájdete ho však v archíve webinárov, ktorý je súčasťou balíkov predplatného MEDIUM a PROFI.  

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Z dotácií môžu zriaďovatelia škôl financovať napríklad výstavbu nových objektov, rekonštrukcie, stavebno-technické úpravy pridruženej infraštruktúry, ale aj obstaranie materiálno-technického vybavenia škôl. V rámci výzvy na debarierizáciu stredných škôl to môžu byť výdavky spojené s obstaraním vnútorného a vonkajšieho vybavenia súvisiaceho s debarierizáciou.

Na webinári si predstavíme detaily jednotlivých výziev a pozrieme sa na podmienky, ktoré musia žiadatelia splniť, na to, aby úspešne získali financie. Účastníci sa dozvedia tiež užitočné tipy ako zvýšiť šance na úspech a ako postupovať ak potrebujú pomoc s vypracovaním projektu.

Hlavné témy

1) Zvyšovanie kapacít škôlok
2) Zvyšovanie kapacít základných škôl
3) Výzva na debarierizáciu stredných škôl
4) Výzva na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl

Lektor

Tamás SzőkeTamás sa grantom a dotáciám venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
súčasť archívu
Čas
60 min.

Septembrový výber grantov s GrantExpertom

Tento webinár sa už uskutočnil. Nájdete ho však v archíve webinárov, ktorý je súčasťou balíkov predplatného MEDIUM a PROFI.  

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Na webinári sa tento raz zameriame napríklad na výzvy, z ktorých môžete financovať obnovu a rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Výzvy sú určené na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nových aj existujúcich agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS).

Okrem toho vám detailne predstavíme aj výzvu na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Z tejto výzvy môžete financovať napríklad turistické chodníky, cyklotrasy, rozhľadne či prístrešky v lesoch. Bližšie sa pozrieme aj na Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží.

Spolu s kolegami vám priblížime, kto sa môže uchádzať o granty a dotácie, predstavíme vám aj podmienky či aktivity, na ktoré môžete získať financie.

Hlavné témy

1) Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch (2022)
2) Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (2022)
3) Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti (2022)
4) Grant na popularizáciu vedy a techniky formou súťaží (2022)

Lektor

Maroš Janovič – Maroš je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Lenka ŠkodováLenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre