Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
25.1.2024
Čas
9:00 – 12:30

Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko)

Nový Operačný program Slovensko mení aj pravidlá pre verejné obstarávanie. Jednou z dôležitých informácií je, že po novom nebudú všetky verejné obstarávania podliehať kontrole. Detaily nových pravidiel si vysvetlíme s lektorom JUDr. Jurajom Tkáčom PhD. vo štvrtok, 25. januára 2024.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

V rámci dokumentov Operačného programu Slovensko bola dňa 5. 10. 2023 zverejnená Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom. V zmysle danej príručky by už nemali všetky verejné obstarávania podliehať režimu kontroly verejného obstarávania.

Kedy bude váš projekt považovaný za rizikový a kedy naopak nebude vaše verejné obstarávanie po novom kontrolované? Všetky informácie sa dozviete na tomto webinári. Podujatie sa uskutoční 25. januára 2024. Nezmeškajte dôležité informácie a prihláste sa ešte dnes.

Webinár bude nahrávaný a kompletný videozáznam dostanú všetci zaregistrovaní účastníci.

Hlavné témy

1. Predstavenie dokumentu Príručka k finančnej kontrole s rizikovo orientovaným prístupom
– účinnosť, na aké projekty sa vzťahuje

2. Individuálny model analýzy rizík verejného obstarávania
– kto je povinný ju vypracovať, rozsah vypracovania analýzy v zmysle prílohy 7 a 8 Príručky

3. Výkon kontroly verejného obstarávania v prípade rizikovosti VO
– kontrolný zoznam verejného obstarávania (príloha č. 9)
– kontrola pred uzavretím zmluvy
– predbežná kontrola , kontrola ex offo po uzavretí zmluvy

4. Rizikovosť a kontrola dodatkov
– rizikové indikátory dodatkov, priebeh kontroly dodatkov, kontrola dodatkov ex post vs ex ante

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
14. 12. 2023
Čas
10:00 – 12:00

Realizácia projektov z digitálnych a inovačných voucherov

Na tomto webinári vám vysvetlíme ako postupovať po podaní žiadosti o digitálny alebo inovačný voucher a čo nasleduje ak je vaša žiadosť schválená. K tomu, aby vám boli vyplatené celkové finančné prostriedky, musíte dodržať presný administratívny postup a splniť všetky podmienky, ktoré určuje príručka pre prijímateľov.

Podujatie sa uskutoční 14. decembra 2023 a je praktickým sprievodcom realizáciou digitálnych a inovačných voucherov.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Koncom októbra bola zverejnená príručka pre prijímateľov digitálnych a inovačných voucherov z Plánu obnovy, ktorá je záväzným riadiacim dokumentom a popisuje jednotlivé fázy implementácie projektu. Príručka je 52 stranový dokument, ktorý určuje aký postup musíte dodržať k tomu, aby ste získal digitálny alebo inovačný voucher resp. aby vám boli úspešne preplatené všetky financie, na ktoré máte nárok.

Spolu s kolegami vám už 14. decembra 2023 ukážeme na čo si dať pri implementácií pozor a priblížime celý postup ako dotiahnuť projekt do úspešného konca.

Hlavné témy

1) Začatie realizácie aktivít projektu

2) Povinná dokumentácia projektu

3) Oprávnené výdavky a zmeny v projekte

4) Žiadosť o preplatenie prostriedkov a účtovanie projektu

5) Kontrola projektu

6) Diskusia

Lektor


Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedomostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
10:00 – 11:00

Nové možnosti financovania – kombinácia úveru a grantu

V utorok 28. novembra 2023 vám počas bezplatného webinára predstavíme nový finančný nástroj na podporu firiem. Pôjde o kombináciu úveru a grantu. Takzvané úvery s grantovou zložkou budú môcť získať malé a stredné podniky, pričom predpokladom úspechu bude okrem iného, dobré finančné zdravie firmy.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

V rámci nových eurofondov budú môcť podnikatelia využiť zaujímavú formu finančnej podpory. Pôjde o kombináciu grantu a úveru. Cieľom úverov s grantovou zložkou by mal byť predovšetkým rozvoj malých a stredných podnikov. Pomoc bude určená najmä výdavky spojené so zefektívňovaním procesov podnikov, inováciou procesov, služieb a produktov, nákupom nových alebo obnovou existujúcich hmotných ako aj nehmotných aktív. Podobný finančný nástroj by pre firmy mal byť dostupný aj z Plánu obnovy. Viac sa dozviete na bezplatnom webinári, v utorok 28. novembra 2023

Hlavné témy

1) Základné informácie o úveroch s grantovou zložkou

2) Podmienky oprávnenosti pre žiadateľov

3) Úverový proces pri poskytovaní financovania bankou

4) Tipy na dobré finančné zdravie firmy

5) Otázky a odpovede

Lektori

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
10:00 – 11:00

Využitie dát z ITMS pri riadení projektov

Na ďalšom bezplatnom webinári vám ukážeme, ako pracovať s otvorenými dátami, aká je budúcnosť ITMS a ako vám manažérsky report pomôže uľahčiť riadenie vašich projektov. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 23. 11. 2023 a je určené predovšetkým pre mestá a obce, samosprávne kraje ale aj ďalších prijímateľov, korí manažujú viaceré projekty.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Vďaka tomuto webináru zistíte, že manažovanie viacerých projektov nemusí byť vôbec zložité. Prostredníctvom dobre zvolených nástrojov a kvalitne pripravenému reportu môžete všetky informácie o vašich projektoch sledovať na jednom mieste. Na webinári sa dozviete ako využívať otvorené dáta ITMS, aká je ich budúcnosť a ako s nimi efektívne pracovať. V druhej časti podujatia vám ukážeme konkrétny report, ktorý viete využiť v praxi.

Hlavné témy

1) Manažérsky reporting

2) Aké nástroje je vhodné v rámci reportingu využívať?

3) Zdroje dát a budúcnosť ITMS

4) Odporúčaný obsah reportu (ŽoNFP, ŽoP, hodnotenie)

5) Prezentácia vzorového reportu, ktorý vám zásadne uľahčí prácu

Lektori

Maroš Janovič – je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky.

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
9:00 – 11:00

Úspešné ukončenie realizácie projektu v praxi

Realizujete projekt financovaný z eurofondov alebo iných grantových zdrojov? Či ste projektový manažér alebo zástupca príjemcu, počas tohto webinára získate užitočné vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré vám pomôžu ukončiť projekt a prejsť do obdobia udržateľnosti. Podujatie sa uskutoční 16. novembra 2023.

Cena s DPH
49 €
Cena s DPH
49 €

O webinári

Prijímatelia grantov z minulého programového obdobia musia ukončiť svoje projekty do konca roka 2023. Majú teda už len niekoľko týždňov, aby to úspešne zvládli.

Na tomto webinári si predstavíme konkrétne kroky potrebné pre fyzické ukončenie projektu pri realizácií stavby, obstarávaní technológie či strojov alebo ukončenie projektu z hľadiska miezd.

Ukončenie realizácie projektu je kritickou fázou, ktorá zahŕňa fyzické a finančné ukončenie projektu. Spoločne si ukážeme administratívnu finalizáciu v systéme ITMS 2014+ a tiež v účtovníctve. Prevedieme vás podaním záverečnej žiadosti o platbu a tiež záverečnej monitorovacej správy. Všetky potrebné informácie súvisiace s finálnou fázou projektu sa dozviete na našom webinári.

Hlavné témy

1) Povinnosti prijímateľa pri ukončení realizácie projektu

2) Záverečná žiadosť o platbu a monitorovacia správa, hlásenie o ukončení

3) Ukončenie projektu v ITMS

4) Naše skúsenosti a príklady z praxe

5) Otázky a odpovede

Lektori


Katarína Masná
– Katka pracuje v oblasti projektového riadenia viac ako 10 rokov. Počas svojej praxe realizovala projekty financované z EÚ fondov v oblasti zdravotníctva, školstva, stavebníctva ale aj v oblasti zefektívnenia financovaní samospráv. Ovláda prácu s ITMS2014+ a jej silnou stránkou je účtovníctvo a finančný aspekt projektov (vykazovanie, žiadosti o platbu, monitorovacie správy, zmenové konania).

Lenka Škodová – Lenka je našou finančnou analytičkou. Venuje sa podnikateľskému poradenstvu pre klientov. Pripravuje finančné analýzy k projektom, navrhuje reporting a jej srdcovkou je tvorba podnikateľských zámerov predovšetkým pre malých a stredných podnikateľov. Svoje dlhoročné skúsenosti vzťahového manažéra pre firemnú klientelu v bankovníctve zúročuje v správnej identifikácii a analýze potrieb podnikateľov a nájdení optimálneho riešenia v oblasti financovania firemnej klientely. Pôsobila i na Ekonomickej univerzite, kde svojich študentov v rámci prednášok a cvičení viedla k získaniu odborných vedmostí a zručností v oblasti bankovníctva a predovšetkým firemného financovania. Lenka má skúsenosti aj v oblasti riadenia rizík finančných inštitúcií a niekoľko rokov sa venovala aj implementácii národných a dopytovo – orientovaných projektov z prostriedkov Európskej Únie.

Cena kurzu

Cena s DPH
49 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
200 min.

Verejné obstarávanie cez nový systém eForms

Už 26. októbra 2023 vám predstavíme nový informačný systém pre verejné obstarávanie – eForms. Dlho očakávaná zmena prináša nové funkcie, nové online rozhranie, ale aj nové postupy. Zákazky bude možné po novom vyhlasovať už len prostredí systému eForms. Na tomto workshope vám ukážeme praktické príklady a návody, ako nový systém používať.

Cena s DPH
95 €
Cena s DPH
95 €

O webinári

V oblasti verejného obstarávania platí od polovice októbra dlho očakávaná zmena v komunikácii s ÚVO a Publikačným úradom EÚ prostredníctvom nového portálu eForms. Tento praktický workshop poskytne návody a príklady pre účinné používanie nového systému, ktorý zavádza dôležité zmeny pre verejných obstarávateľov/obstarávateľov.

Po novom budú nové zákazky vyhlasované výlučne cez eForms, ktorý síce nahrádza pôvodnú platformu, ale nezastupuje elektronické prostriedky. Nový portál prináša nový dizajn a prvky kontroly pre formuláre, a pôvodný systém IS ZÚ úplne zaniká, čím sa úpravy oznámení presunú do nového systému eForms. Tento workshop vám pomôže zvládnuť tieto zmeny a efektívne pracovať s novým portálom eForms.

Kompletný videozáznam bude zaslaný všetkým zaregistrovaným účastníkom.

Hlavné témy

1) Čo je to systém eForms a ako ho používať?

2) Nový dizajn formulárov a nové prvky kontroly

3) Ako funguje eForms v spojení s elektronickou platformou a súkromnými elektronickými prostriedkami?

Lektor

PhDr. Matúš Džuppa, LL.M. – Odborník v oblasti verejného obstarávania, expert zadávania zákaziek realizovaných podľa zmluvných pravidiel FIDIC. Expert je tvorcom a prevádzkovateľom informačného systému na elektronickú komunikáciu podľa §20 zákona o verejnom obstarávaní ELENA.

Cena kurzu

Cena s DPH
95 €

Ďalšie webináre