Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
29.5.2024
Čas
9:00 – 13:00

Verejné obstarávanie v stavebníctve – stavebné zákazky

Na webinári, ktorý sa uskutoční 29. mája 2024, vám vysvetlíme aktuálnu rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie vo vzťahu k stavebným zákazkám. Webinár je určený predovšetkým pre verejných obstarávateľov, prijímateľov a záujemcov o granty v rámci Programu Slovensko, Plánu obnovy a ďalších verejných zdrojov.

Cena s DPH
119 €
Cena s DPH
119 €

O webinári

Na tomto online seminári vám vysvetlíme novinky v oblasti stavebných zákaziek. Okrem iného vám vysvetlíme nový pohľad na problematiku výkazu výmer vo verejnom obstarávaní. Po novom už neplatí, že všetky činnosti v technickej správe musia byť ocenené vo výkaze výmer. Túto a ďalšie súčasti aktuálne rozhodovacej praxe ÚVO vám priblížime 29. mája.

Všetci registrovaní účastníci dostanú kompletný videozáznam z webinára.

Hlavné témy


1) Opis predmetu zákazky
– nový pohľad na výkaz výmer
– problematika ekvivalentov – čo už nie je ekvivalent
– exotické požiadavky na obsah ponuky – požiadavka na popis opatrení zníženia hlučnosti, prašnosti, predbežné technické riešenie a pod.

2) Podmienky účasti
– sumárna vs. jedna referencia
– hraničná hodnota referencie vo vzťahu k PHZ
– rozsah dokladov vyžadovaných od stavbyvedúceho
– hosťovanie zahraničných stavbyvedúcich
– vzorky vs. katalógové listy.

3) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
– vyhodnocovanie iného kritéria ako cena pri super reverznej súťaži
– nulové položky v ponuke
– mimoriadne nízka ponuka

4) Dodatkovanie
– limity dodatkov
– kedy sa do percenta zmeny počíta zámena materiálu a kedy nie
– posudzovanie nepredvídateľnosti pri dodatkovaní.

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
119 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
30.4.2024
Čas
10:00 – 11:15

Jarný výber grantov s GrantExpertom

Už v utorok 30. apríla vám prinesieme tradičný výber aktuálnych grantov. Tento raz sa pozrieme bližšie na podporu e-vzdelávania, digitálnej inklúzie, smart-cities, rovzoj ekonomickej a finančnej vedy. Predstavíme vám aj novú výzvu z programu Interreg, ktorá podporí projekty v oblasti kultúry a cestovného ruchu v česko-slovenskom pohraničí.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Cieľom webinára je predstaviť vám základné informácie o konkrétnych grantových výzvach, ktoré boli vyhlásené v uplynulých týždňoch. Dozviete sa všetko o podmienkach jednotlivých grantov a získate užitočné tipy ako zvýšiť šance na úspech.

Počas webinára vám tiež ukážeme aj novú unikátnu službu Grant AI, ktorá využíva technológiu umelej inteligencie pri tvorbe projektových nápadov, grantových žiadostí a vyhľadávaní grantov.

Pridajte sa k nám už v utorok 30. apríla 2024 od 10:00.

Hlavné témy

1) Podpora projektov zameraných na e-vzdelávanie, digitálnu inklúziu a smart cities

2) Podpora projektov v oblasti rozvoja ekonomickej a finančnej vedy

3) Podpora kultúry a cestovného ruchu v česko-slovenskom pohraničí

4) Predstavenie služby Grant AI, ktorá je unikátnym pomocníkom využívajúcim technológiu umelej inteligencie pri tvorbe projektových nápadov, grantových žiadostí a vyhľadávaní grantov.

5) Diskusia

Lektor


Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Maroš Janovič je dlhoročnou súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
V archíve
Čas
9:00 – 13:00

Aktuálne pravidlá obstarávania projektov z Plánu obnovy

Na webinári vám predstavíme aktuálne pravidlá obstarávania tovarov, prác a služieb v rámci projektov z Plánu obnovy. Webinár je určený predovšetkým pre verejných obstarávateľov, prijímateľov a záujemcov o granty v rámci Plánu obnovy.

Cena s DPH
79 €
Cena s DPH
79 €

O webinári

Na tomto online seminári vám bližšie predstavíme problematiku obstarávania projektov z Plánu obnovy. Pozrieme sa na postupy zadávania zákaziek a pravidlá pre všetky typy zákaziek. Dozviete sa tiež ako postupovať pri prieskume trhu v týchto projektoch.

Všetci registrovaní účastníci dostanú kompletný videozáznam z webinára.

Hlavné témy

9:00 – 9:30: Úvod
– Úvod do problematiky obstarávania projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR
– Prezentácia Príručky k procesu verejného obstarávania pre projekty financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

9:30 – 10:30: Postupy zadávania zákaziek nespadajúcich pod ZVO
– Obsah dokumentácie
– Kontrola o Konflikt záujmov
– Pravidlá pre zadávanie zákaziek z výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO
– Pravidlá pre zadávanie zákaziek do 10 000 eur

10:30 – 11:00: Prestávka

11:00 – 12:00: Prieskum trhu
– Výzva na predkladanie ponúk a jej vyhodnotenie o Internetový prieskum
– Pravidlá pre zadávanie zákaziek tzv. „malého rozsahu“
– Obsah dokumentácie
– Pravidlá pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou cez vlastný prieskum

12:00 – 13:00:
Pravidlá pre zákazky s nízkou hodnotou zadávané na základe zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk
– Obsah dokumentácie
– Lehoty na predkladanie ponúk
– Konflikt záujmov
– Kolúzia
– Proces kontroly verejného obstarávania

Podlimitné a nadlimitné zákazky:
– Lehoty na predkladanie ponúk
– Obsah dokumentácie
– Konflikt záujmov
– Dodatky

Zoznam rizikových indikátorov možného porušenia hospodárskej súťaže:
– Pre aké druhy zákaziek je potrebné ich skúmať
– Čo má obsahovať dokumentácia
– Skúmanie rizikových indikátorov
– Skúmanie kolúzneho správania vo verejnom obstarávaní

13:00: Záver a diskusia

Lektori


JUDr. Juraj Tkáč PhD.
 – Juraj Tkáč je autor a spoluautor viacerých odborných publikácií o verejnom obstarávaní (Veľký komentár k zákonu o verejnom obstarávaní, Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi a iné). Okrem publikačnej činnosti sa snaží aplikovať moderné prvky verejného obstarávania do slovenskej praxe – či už ako expert Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pre zefektívnenie účasti sociálnych podnikoch vo verejných obstarávaniach a tiež ako expert Slovak business agency pre napomáhanie účasti startupov vo verejnom obstarávaní, ale aj v rámci medzinárodných projektov o zelenom verejnom obstarávaní.

Cena kurzu

Cena s DPH
79 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
V archíve
Čas
10:00 – 11:30

Všetko o grantoch na podporu výskumu, vývoja a inovácií v roku 2024

Webinár určený pre všetkých, ktorých zaujímajú výskomno-vývojové projekty ale aj granty na podporu inovácií a digitalizácie. Na webinári vám vysvetlíme špecifiká a najdôležitejšie podmienky výskumno-vývojových projektov a predstavíme vám aktuálne a plánované grantové možnosti v tejto oblasti.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

V prvej časti webinára vám vysvetlíme špecifiká výskumno-vývojových projektov. Zameriame sa najmä na to, čo musia žiadatelia spĺňať, aby sa mohli zapojiť do takýchto výziev. Vysvetlíme vám základné pojmy, podmienky, požiadavky na zamestnancov firmy, ktorá takýto projekt realizuje a povieme si viac aj o tom, ako by mal vyzerať rozpočet výskumno-vývojových projektov.

V druhej časti webinára bude našim cieľom poskytnúť vám prehľad o grantových možnostiach zameraných na výskum, vývoj a inovácie v roku 2024. Okrem základných informácií získate aj užitočné tipy ako zvýšiť svoje šance na úspech. Vďaka týmto informáciám sa budete môcť včas pripraviť na podanie žiadosti.

Všetkým registrovaným účastníkom zašleme po skončení webinára aj kompletný videozáznam.

Hlavné témy

1) Špecifiká a podmienky výskumno-vývojových projektov

2) Na čo všetko treba myslieť pred podaním žiadosti

3) Prehľad aktuálnych a plánovaných výziev

4) Otázky a odpovede

Lektor


Tamás Szőke – je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Maroš Janovič je dlhoročnou súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
V archíve
Čas
10:00 – 11:30

Ako získať grant pre váš projekt? (pre začiatočníkov)

Webinár určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, ako získať granty a dotácie, ale zatiaľ nemajú v tejto oblasti skúsenosti. Tento webinár je ideálny pre neziskové organizácie, školy a malé a stredné podniky (MSP), ktoré hľadajú možnosti, ako financovať svoje projekty prostredníctvom grantov.

Cena s DPH
29 €
Cena s DPH
29 €

O webinári

Cieľom webinára je poskytnúť účastníkom základné informácie o tom, ako sa pripraviť na proces získavania grantov, vrátane porozumenia rôznym formám nenávratného financovania. Patria sem napríklad granty, poukážky, zvýhodnené pôžičky a iné možnosti. Okrem toho sa dozviete o základných podmienkach pre získanie grantov a ako zostaviť projektový zámer, ktorý je kľúčovým nástrojom pre identifikáciu vhodnej výzvy a vypracovanie grantovej žiadosti.

Všetkým registrovaným účastníkom zašleme po skončení webinára aj kompletný videozáznam.

Hlavné témy

1) Základy grantového financovania: Predstavíme vám hlavné formy grantového financovania a vysvetlíme, ako každá z nich môže pomôcť vášmu projektu.

2) Základné podmienky pre získanie grantov: Dozviete sa, aké sú základné požiadavky na žiadateľov o granty a ako sa na ne pripraviť.

3) Príprava projektového zámeru: Ukážeme vám, ako vytvoriť kvalitný projektový zámer, ktorý zvýši vaše šance na úspech

4) Identifikácia vhodného programu: Naučíme vás, ako identifikovať vhodný grantový program a ako správne čítať a interpretovať grantovú výzvu.

5) Diskusia

Lektor


Tamás Szőke – Tamás je zakladateľom portálu Grantexpert.sk. Grantom a dotáciám sa venuje od samého začiatku svojej profesionálnej kariéry. Svoje bohaté skúsenosti zbieral z oboch strán barikády, zo strany poskytovateľov aj žiadateľov o granty a dotácie. Okrem grantov je doma aj problematike počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Bol súčasťou riešiteľského kolektívu projektu www.otvorenestrategie.sk v rámci ktorého získal praktické poznatky aj v tejto oblasti.

Cena kurzu

Cena s DPH
29 €

Ďalšie webináre

Podujatie bude prebiehať
Online
Termín:
Archív
Čas
10:00 – 11:00

Výber grantov pre neziskové organizácie v roku 2024

Už v stredu, 13. marca vám prinesieme prehľad tých najzaujímavejších grantových možností pre mimovládne organizácie v roku 2024. Pozrieme sa na konkrétne oblasti podpory z EÚ fondov a rôznych nadácií na Slovensku. Detailne si predstavíme aj niekoľko aktuálnych výziev, do ktorých sa môžete zapojiť práve teraz.

Cena s DPH
ZDARMA
Cena s DPH
ZDARMA

O webinári

Spolu s kolegami vám okrem základných informácií poradíme aj to ako sa môžete do výziev zapojiť a ako sa pripraviť, aby ste zvýšili svoje šance na získanie dotácie. V roku 2024 by mali byť pre mimovládne organizácie k dispozícii desiatky grantových možností.

Hlavné témy

1) Granty zo súkromných nadácií na Slovensku

2) Podpora ekologických projektov

3) Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity

4) Prehľad plánovaných výziev z eurofondov

5) Ako zvýšiť šance na získanie grantu

Lektor

Maroš Janovič je súčasťou tímu Grantexpert.sk, kde využíva svoje dlhoročné skúsenosti. Široké portfólio projektov uskutočnených pod jeho vedením zahŕňa hlavne investičné projekty občianskej infraštruktúry a vybavenosti, životného prostredia, kultúry, elektronizácie služieb pre územné samosprávy a inovatívnych technológií pre malé a stredné podniky

Cena kurzu

Cena s DPH
ZDARMA

Ďalšie webináre