Aktuálne výzvy

Aktuálne grantové výzvy na predkladanie projektov financovaných z eurofondov v programovom období 2014 – 2020, nájdete v tejto sekcii. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv aktuálne výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Podpora konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v oblasti kreatívneho priemyslu v BSK


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07
Podpora kreatívneho priemyslu v rámci BSK.
Podporované oblasti: Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji.
Oprávnené územie: Bratislavský kraj
Výzva otvorená
Od 28. 04. 2017 Do vyčerpania
financií

Skvalitňovanie monitorovania ovzdušia


Kód výzvy:  OPKZP-PO1-SC141-2017-25
Hlavná časť prostriedkov grantu je určená na zlepšenie a skvalitnenie Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia, vrátane jeho obnovy, údržby, rozšírenia a akreditácií, ako aj odbornej podpory.
Podporované oblasti: Zlepšenie kvality ovzdušia.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 14. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy


Kód výzvy:  OPKZP-PO3-SC311-2017-24
Z grantu je možné investície na riešenie osobitných rizík, zabezpečiť predchádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie systémov zvládania katastrof.
Podporované oblasti: prevencia rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 10. 07. 2017 Do vyčerpania
financií

Zvýšenie počtu európskych filmov a ich divákov v kinách (Europa Cinemas)


Kód výzvy:  Europa Cinemas
Cieľom grantového programu je zvýšenie počtu európskych filmov a ich návštevnosti v kinách, motivácia mladého publika a rozvoj spoločných aktivít na národnej a európskej úrovni.
Podporované oblasti: audiovizuálna kultúra
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 01. 07. 2017 Do 15. 09. 2017

Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia


Kód výzvy:  IROP-PO4-SC421-2017-19
Grant je určený na rekonštrukciu prívodu vody, vodovodných sietí, stokovej siete, budovanie verejného vodovodu, kanalizácie a iné.
Podporované oblasti: Zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 26. 06. 2017 Do vyčerpania
financií

Modernizácia vozidlového parku autobusov MHD


Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2017-21
Z grantu je možné financovať nákup autobusov mestskej hromadnej dopravy, ako aj zabezpečenie informovanosti a komunikácie projektu.
Podporované oblasti: doprava
Oprávnené územie: Bratislavský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 21. 06. 2017 Do 21. 08. 2017

Podpora medzinárodných obchodných zástupcov európskych kinematografických filmov


Kód výzvy:  EACEA/01/2017:
Podpora kinodistribúcie prostredníctvom nadnárodného marketingu, vytvárania značky, distribúcie a uvádzania audiovizuálnych diel.
Podporované oblasti: uvádzanie audiovizuálnych diel
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 16. 06. 2017 Do 03. 09. 2017

Programy a projekty umožňujúce mladým do 29 rokov odbornú prípravu alebo stáže, praxe, tréningy zručností


Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
Z grantu je možné financovať podporu mladých uchádzačov o zamestnanie s cieľom ich zapojenia do vzdelávania alebo odbornej prípravy.
Podporované oblasti: zamestnanosť mladých
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 16. 06. 2017 Do vyčerpania
financií

Podpora literárnych prekladov


Kód výzvy:  EACEA 15/2017
Z grantu je možné financovať preklad, publikáciu, distribúcia a propagáciu beletristických diel.
Podporované oblasti: literárny preklad
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 09. 06. 2017 Do 25. 07. 2017

Vzdelávanie zamestnancov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím


Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01
Z grantu je možné financovať vzdelávacie kurzy zástupcov osôb so zdravotným postihnutím.
Podporované oblasti: Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 09. 06. 2017 Do vyčerpania
financií

Stránky