Aktuálne výzvy

Aktuálne grantové výzvy na predkladanie projektov financovaných z eurofondov v programovom období 2014 – 2020, nájdete v tejto sekcii. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv aktuálne výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Kód výzvy:  IROP-PO3-SC31-2016-5
Pomocou grantu môžete financovať investície do výroby a inovácií, renovácie a prenájmu priestorov a do marketingu. Podporiť možno začatie podnikania, ale aj rozvoj fungujúcich podnikov v oblasti kreatívnej tvorby.
Podporované oblasti: Podpora kreatívnych činností, dopytu po kreatívnej tvorbe. Pomoc pri začatí podnikania, ale aj pri rozvoji fungujúcich podnikov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 17. 10. 2016 Do 31. 03. 2017

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Grant je zameraný na pomoc deťom a rodičom pri riešení výchovných či rodinných problémov. Z výzvy je možné financovať napríklad sociálne poradenstvo, psychologickú pomoc alebo programy zamedzujúce ohrozovaniu členov rodiny.
Podporované oblasti: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 12. 01. 2017 Do vyčerpania
financií

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02
Grant je zameraný na prípravu osôb, ktorá sa chcú stať pestúnmi alebo osvojiteľmi, opatrenia na prispôsobenie sa dieťaťa v novom prostredí a poradenstvo.
Podporované oblasti: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 05. 01. 2017 Do 22. 09. 2017

V základnej škole úspešnejší

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/1.1.1-01
Grant je zameraný na aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu podmienok pre znevýhodnených žiakov, včasnú diagnostiku, predchádzanie segregácie na školách a spoluprácu s rodičmi a komunitou.
Podporované oblasti: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 30. 12. 2016 Do vyčerpania
financií

Vstup vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Zavedenie programov na podporu zamestnávania mladých ľudí zo špecifických skupín. Ide o uchádzačov o prácu so zdravotným postihnutím, pred a po ukončení náhradnej starostlivosti, po výkone trestu odňatia slobody, či ľudí bez prístrešia.
Podporované oblasti: Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť účasť mladých ľudí na trhu.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 30. 12. 2016 Do 30. 06. 2017

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13/IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
Zriaďovatelia ZŠ, ale aj právnické a fyzické osoby môžu získať dotáciu na vybudovanie odborných učební a súvisiace stavebno-technické úpravy.
Podporované oblasti: Obstaranie jazykových a odborných učební.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 22. 12. 2016 Do vyčerpania
financií

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14/IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
Zriaďovatelia môžu získať dotáciu naobstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, internátov a zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.
Podporované oblasti: Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia, rekonštrukcia a energetická efektívnosť budov SOŠ.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 22. 12. 2016 Do 31. 12. 2023

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15
Pomocou grantu môžete financovať budovanie a rekonštrukciu cyklotrás, doplnkovú cyklistickú infraštruktúru (cyklostojany, požičovne). Výzva je určená aj na propagáciu a zvyšovanie atraktivity cykodopravy (napr. cez webové portály, mobilné aplikácie a pod.
Podporované oblasti: Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 21. 12. 2016 Do vyčerpania
financií

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Kód výzvy:  EF-L3-2017-1
Obce a samosprávne kraje a ich príspevkové alebo rozpočtové organizácie môžu prostredníctvom Enviromentálneho fondu požiadať o dotácie na zatepľovanie a ďalšie aktivity.
Podporované oblasti: Energetická efektívnosť verejných budov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 13. 12. 2016 Do 15. 03. 2017

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Zamestnávatelia, obce, občianske združenia i nadácie môžu z tejto výzvy získať prostriedky na financovanie teoretického aj praktického vzdelávania a vypracovanie podnikateľských plánov.
Podporované oblasti: Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 13. 12. 2016 Do vyčerpania
financií

Stránky