Aktuálne výzvy

Aktuálne grantové výzvy na predkladanie projektov financovaných z eurofondov v programovom období 2014 – 2020, nájdete v tejto sekcii. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv aktuálne výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Kód výzvy:  IROP-PO3-SC31-2016-5
Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP), prioritná os 3, vyhlásilo výzvu na podporu malých a stredných podnikov v odvetviach kultúrneho a kreatívneho priemyslu (KKP).
Podporované oblasti: Podpora kreatívnych činností, dopytu po kreatívnej tvorbe. Pomoc pri začatí podnikania, ale aj pri rozvoji fungujúcich podnikov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 17. 10. 2016 Do 28. 02. 2017

Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
Túto výzvu vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 12. 01. 2017 Do vyčerpania
financií

Výkon opatrení SPODSK v náhradnom rodinnom prostredí

Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02
Túto výzvu vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 05. 01. 2017 Do 22. 09. 2017

V základnej škole úspešnejší

Kód výzvy:  OPLZ-PO1/2016/1.1.1-01
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 30. 12. 2016 Do vyčerpania
financií

Vstup vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01
Túto výzvu vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť účasť mladých ľudí na trhu.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 30. 12. 2016 Do 30. 06. 2017

Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14/IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Podporované oblasti: Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia, rekonštrukcia a energetická efektívnosť budov SOŠ.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 22. 12. 2016 Do 31. 12. 2023

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC222-2016-13/IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Podporované oblasti: Obstaranie jazykových a odborných učební.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 22. 12. 2016 Do vyčerpania
financií

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15
Túto výzvu vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program.
Podporované oblasti: Rekonštrukcia, modernizácia a výstavba infraštruktúry pre nemotorovú dopravu.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 21. 12. 2016 Do vyčerpania
financií

Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

Kód výzvy:  OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Túto výzvu vyhlásila Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje.
Podporované oblasti: Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 13. 12. 2016 Do vyčerpania
financií

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Kód výzvy:  EF-L3-2017-1
Túto výzvu na poskytovanie finančných prostriedkov vo forme dotácií vyhlásil Enviromentálny fond.
Podporované oblasti: Energetická efektívnosť verejných budov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 13. 12. 2016 Do 15. 03. 2017

Stránky