Aktuálne výzvy

Aktuálne grantové výzvy na predkladanie projektov financovaných z eurofondov v programovom období 2014 – 2020, nájdete v tejto sekcii. Pre lepšiu orientáciu vám odporúčame si najprv aktuálne výzvy vyfiltrovať – podľa typu vašej organizácie a oblasti podpory, o ktorú máte záujem.

Podpora kultúrneho a kreatívneho priemyslu


Kód výzvy:  IROP-PO3-SC31-2016-5
Pomocou grantu môžete financovať investície do výroby a inovácií, renovácie a prenájmu priestorov a do marketingu. Podporiť možno začatie podnikania, ale aj rozvoj fungujúcich podnikov v oblasti kreatívnej tvorby.
Podporované oblasti: Podpora kreatívnych činností, dopytu po kreatívnej tvorbe. Pomoc pri začatí podnikania, ale aj pri rozvoji fungujúcich podnikov.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 17. 10. 2016 Do 31. 03. 2017

Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok


Kód výzvy:  OPKZP-PO2-SC211-2017-21
Z grantu je možné financovať opatrenia, ktoré chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami.
Podporované oblasti: Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami.
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 14. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok v rybnom hospodárstve


Kód výzvy:  OPRH-PMaS-A2-2016-02
Stavebné investície do rekonštrukcie, rozšírenia a modernizácie hygienicko-sanitárnych režimov existujúcich spracovateľských kapacít a nákup či modernizácia zariadení a technológií pre zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok.
Podporované oblasti: Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok v rybnom hospodárstve
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 07. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Úspora energie alebo znižovanie vplyvu na životné prostredie v rybnom hospodárstve


Kód výzvy:  OPRH-PMaS-A2-2016-01
Podpora spracovateľských rekonštrukcie a modernizácie spracovateľských kapacít a nákup či modernizácia zariadení a technológií vedúcich k úspore energie a znižovaniu negatívneho vplyvu na životné prostredie.
Podporované oblasti: Úspora energie alebo znižovania vplyvu spracovateľských kapacít na životné prostredie
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 07. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok


Kód výzvy:  MK SR Obnovme si svoj dom
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom výzvu na predkladanie žiadostí pre podprogram 1.6 - Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Podporované oblasti: Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 06. 03. 2017 Do 18. 04. 2017

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla


Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC451-2017-20
Cieľom grantu je podporiť zníženie primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple
Podporované oblasti: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 03. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

Inovácie prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja


Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05
Prostredníctvom grantu môžete podporiť priemyselný výskum a experimentálny vývoj, ktorého výsledkom bude prototyp, vyvinutý softvér a pod. S tým je spätá podpora na to nadväzujúcich inovačných opatrení vášho podniku.
Podporované oblasti: Priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení.
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 01. 03. 2017 Do vyčerpania
financií

3. výzva z programu Interreg Europe


Kód výzvy:  Interreg_Europe_3_výzva
V rámci výzvy sú oprávnené všetky aktivity v oblastiach výskum, technologický vývoj a inovácie; konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov; nízkouhlíkové hospodárstvo; životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov
Podporované oblasti: Obzvlášť podporované budú v rámci tejto výzvy projekty zamerané na medziregionálnu spoluprácu
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 01. 03. 2017 Do 30. 06. 2017

Fond na podporu umenia - štipendiá a dotácie 2


Kód výzvy:  FPU-06/2017
Z grantu je možné financovať tvorbu literatúry pre deti a mládež a preklady. Peniaze možno získať aj na výskum, publikačnú a prekladateľskú činnosť na diela z oblasti umenia a medzinárodné prezentácie.
Podporované oblasti: umenie
Oprávnené územie: Celé územie SR.
Výzva otvorená
Od 01. 03. 2017 Do 03. 04. 2017

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov


Kód výzvy:  OPKZP-PO4-SC431-2017-19
Verejnoprávne inštitúcie, ústredná správa a samosprávy môžu pomocou tohto grantu financovať opatrenia zamerané na zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Podporované oblasti: Zníženie energetickej náročnosti verejných budov
Oprávnené územie: Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
Výzva otvorená
Od 27. 02. 2017 Do vyčerpania
financií

Stránky