GRANTY
4.5.2022

Dotácie, granty a projekty – slovník základných pojmov

Čo je to projekt? A aký je rozdiel medzi grantom a dotáciou? Odpovede na tieto a ďalšie otázky nájdete v stručnom slovníku pojmov, ktoré súvisia s grantovým financovaním. Dozviete sa tiež ako funguje refundácia alebo predfinancovanie projektov a čo presne označuje pojem „operačný program“.

1. Grant, dotácia, nenávratný finančný príspevok

Všetky tieto pojmy označujú nenávratnú finančnú pomoc, balík peňazí, ktorý môžete získať na realizáciu vašej činnosti/projektu. Sú to synonymá. Označenie dotácia sa používa pri podpore zo štátneho rozpočtu, pojem grant používajú väčšinou súkromné nadácie a pojem nenávratný finančný príspevok (v skratke NFP) označuje peniaze poskytnuté z eurofondov.

2. Výzva

Výzva (na predkladanie projektových zámerov;  na predkladanie ŽoNFP) je verejne prístupný dokument, ktorý informuje o tom kto, na aký účel, koľko peňazí a za akých podmienok sa môže uchádzať o grant na svoj projekt. Súčasťou výzvy sú spravidla prílohy, ktoré podrobne špecifikujú podmienky a postup pre získanie grantu. Zverejnením výzvy sa otvára možnosť na predkladanie projektov.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

3. Projekt – projektová žiadosť, žiadosť o NFP

Čo je to projekt? Vo všeobecnosti môže ísť o návrh uskutočnenia nejakého konkrétneho zámeru. V eurofondovej terminológii sa pojmom projekt hovorovo označuje žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ide o formalizovaný dokument, prostredníctvom ktorého sa uchádzate o grant, a ktorý obsahuje detailné informácie o vašom projekte ako napr. ciele, aktivity, harmonogram, rozpočet, prílohy.

4. Výška príspevku; intenzita pomoci

Z grantu je spravidla možné financovať iba časť projektu, zvyšnú časť musí žiadateľ financovať z vlastných zdrojov. Intenzita pomoci je udávaná ako pomer výšky grantu k celkovému rozpočtu projektu Časť rozpočtu financovaná zo zdrojov žiadateľa je označovaná ako spolufinancovanie alebo kofinancovanie žiadateľa.

5. Oprávnení žiadatelia/ prijímatelia

Žiadateľom je organizácia, ktorá sa uchádza o grant, napríklad škola, obec, mestofirma alebo iná právnická osoba. Žiadateľ musí spĺňať podmienky stanovené výzvou, musí mať príslušnú právnu formu, nesmie byť dlžníkom na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení, nesmie byť v konkurze a likvidácii, musí byť schopný spolufinancovať projekt z vlastných zdrojov a iné Prijímateľom sa stáva subjekt po schválení grantu, podpísaní zmluvy a poskytnutí NFP.

Je dokument pripravený našimi ministerstvami schválený Európskou komisiou. Každý podporuje určitú oblasť ako napr.: Výskum a inovácie, Životné prostredie, Ľudské zdroje a pod. OP má svoj rozpočet, teda celkový balík, ktorým podporuje projekty rozvíjajúce danú oblasť. OP sa členia na prioritné osi a špecifické ciele, ktoré určujú aké typy projektov sa majú podporovať aby boli dosiahnuté ciele OP.

Sú nástroj na financovanie vyrovnávania rozdielov medzi regiónmi v EU. Najznámejšie sú: Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond a Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka. Každý z týchto fondov podporuje nejakú špecifickú oblasť a sú z nich financované OP vo všetkých krajinách EÚ.

8. Refundácia

Je jedným z troch spôsobov financovania eurofondových projektov, pri ktorom prijímateľ postupne financuje projekt z vlastných zdrojov a následne, na základe reálnych výdavkov preukázaných účtovnými dokladmi priebežne žiada riadiaci orgán o vyplatenie príslušnej časti grantu. Tento spôsob financovania je spravidla určený pre žiadateľov zo súkromného sektora.

9. Predfinacovanie

Je jeden zo spôsobov financovania eurofondových projektov, pri ktorom prijímateľ postupne predkladá riadiacemu orgánu neuhradené faktúry za zrealizované aktivity projektu a následne je mu poskytnutá príslušná časť grantu, ktorú spolu s vlastným spolufinancovaním použije na úhradu faktúr. Tento systém financovania môže využiť verejný aj súkromný sektor.

10. Verejné obstarávanie

Ak financujete projekt z grantu, musíte pri nákupe tovarov, prác a služieb súvisiacich s projektom postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Postup verejného obstarávania závisí od hodnoty zákazky. Postupy verejného obstarávania sa neuplatňujú napríklad pri zmluvných vzťahoch uzavretých na základe zákonníka práce a pri prenájmoch nehnuteľností.

Ďalšie pojmy nájdete v našom videoslovníku.