Dotácie pre samosprávu

Obce, mestá, kraje – priestor kde žijeme, je podporovaný takmer v každej oblasti.
Vidiecke obce môžu rekonštruovať kultúrne domy, zlepšiť bezpečnosť v obci, budovať ihriská.
Mestá a kraje môžu budovať cesty, podporiť verejnú dopravu. To je len zlomok, všetky granty nájdete nižšie.

Obce a ich rozvoj

Posuňte vašu obec vpred a získajte financie na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov. Dotáciu z otvorenej výzvy pre samosprávy môžete použiť na nové zariadenia a hnuteľné veci potrebné pre projekt.

Našou snahou je vám pomôcť pripravovať úspešné projekty, hľadať dodatočné financovanie pre vaše zámery – aby ste sa vy mohli venovať správe vašej obce. Chcete dostávať notifikácie o nových výzvach priamo do vášho mailu? Stačí sa prihlásiť.

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Financie je možné žiadať na detské ihriská, rekonštrukciu kultúrnych domov, na domy smútku, bezpečnosť a boj proti vandalizmu a mnoho iného.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Výstavba a rozširovanie škôlok, investície do jazykových učební, odborných učební a knižníc na základných školách, investície do stredných odborných škôl, zvýšenie gramotnosti zamestnateľnosti Rómov…

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Skvalitňovanie turisticky zaujímavých objektov vrátane príslušnej infraštruktúry, investície do turistických informácií a informačných tabúľ, budovanie cykloturistických chodníkov, cezhraničné projekty…

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Podporiť môžete investície do celej oblasti dopravy od výstavby a rekonštrukcie ciest II. triedy cez verejnú dopravu až po cyklistickú dopravu.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podporované sú investície do vodovodnej a stokovej siete, verejných kanalizácií, ČOV, triedenia a zhodnocovania odpadov a mnoho iného.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb, programov finančnej gramotnosti či komunitných centier v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami.

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, sociálnej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity…

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na redukciu emisií a znečisťovania ovzdušia, informovanie o ochrane životného prostredia, budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, sanácia environmentálnych záťaží a iné.

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Granty je možné použiť na pokrytie malých obcí širokopásmovým internetom, zavedenie inovatívnych elektronických služieb verejnej správy pre občanov, vybavenie klientských centier IKT…

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

Investície do zlepšenia tepelno-technických vlastností budov, modernizácie vykurovacích systémov, osvetlenia, výťahov, inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie…

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Táto oblasť pokrýva zabezpečenie dokumentov v širokej škále od nízkouhlikových stratégií, protipovodňových opatrení cez akčné plány a optimalizáciu procesov verejnej správy po boj proti diskriminácii a nerovnosti.

previous arrow
next arrow
Slider

Podporte vašu samosprávu s GrantExpert.sk

Naše služby šijeme na mieru vašim potrebám.

Chcete vedieť viac?

Spoznajte možnosti podpory
vašej samosprávy.
Pozrite si ponuku školení a E-learnigov.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do rozvoja obce.