Dotácie pre samosprávu

Obce, mestá, kraje – priestor kde žijeme, je podporovaný takmer v každej oblasti. Vidiecke obce môžu rekonštruovať kultúrne domy, zlepšiť bezpečnosť v obci, budovať ihriská. Mestá a kraje môžu budovať cesty, podporiť verejnú dopravu. To je len zlomok, všetky granty nájdete nižšie.

Novinky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky otvorilo výzvu s názvom Inteligentný a lepší samosprávny kraj.

Každá VÚC môže pomocou tohto zdroja v rôznej forme skvalitniť fungovanie svojich úradov, podporiť vzdelávanie svojich zamestnancov a mnoho iného.
O príspevok do výšky 2,5 milióna EUR sa samosprávne kraje môžu uchádzať do konca septembra 2019.

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

Financie je možné žiadať na detské ihriská, rekonštrukciu kultúrnych domov, na domy smútku, bezpečnosť a boj proti vandalizmu a mnoho iného.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Výstavba a rozširovanie škôlok, investície do jazykových učební, odborných učební a knižníc na základných školách, investície do stredných odborných škôl, zvýšenie gramotnosti zamestnateľnosti Rómov…

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Skvalitňovanie turisticky zaujímavých objektov vrátane príslušnej infraštruktúry, investície do turistických informácií a informačných tabúľ, budovanie cykloturistických chodníkov, cezhraničné projekty…

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Podporiť môžete investície do celej oblasti dopravy od výstavby a rekonštrukcie ciest II. triedy cez verejnú dopravu až po cyklistickú dopravu.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podporované sú investície do vodovodnej a stokovej siete, verejných kanalizácií, ČOV, triedenia a zhodnocovania odpadov a mnoho iného.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb, programov finančnej gramotnosti či komunitných centier v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami.

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, sociálnej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity…

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na redukciu emisií a znečisťovania ovzdušia, informovanie o ochrane životného prostredia, budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, sanácia environmentálnych záťaží a iné.

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Granty je možné použiť na pokrytie malých obcí širokopásmovým internetom, zavedenie inovatívnych elektronických služieb verejnej správy pre občanov, vybavenie klientských centier IKT…

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ BUDOV

Investície do zlepšenia tepelno-technických vlastností budov, modernizácie vykurovacích systémov, osvetlenia, výťahov, inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie…

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Táto oblasť pokrýva zabezpečenie dokumentov v širokej škále od nízkouhlikových stratégií, protipovodňových opatrení cez akčné plány a optimalizáciu procesov verejnej správy po boj proti diskriminácii a nerovnosti.

previous arrow
next arrow
Slider

GrantExpert služby pre samosprávy

Sledovanie výziev

Už vám žiadna výzva neujde. Vďaka tejto službe vám o každej
alebo len vybraných výzvach príde správa.
To všetko bezplatne.

Predplatné

Znenia grantov, videá o výzvach, založenie projektu na posúdenie,
polhodinová konzultácia a mnoho ďalšieho.
Vyberte si balík predplatného, ktorý najviac vyhovuje vaším predstavám.
Nás portál je váš portál.

Posúdime váš nápad

Máte nápad, ale neviete, z ktorého
z tých všetkých grantov ho je možné podporiť?
Na to sme tu my.

Konzultácia

Najjednoduchšia cesta k odpovediam
na vaše otázky o grantovej problematike.
Sme tu pre vás.

Školenia

Pre pohyb v oblasti grantov a dotácií je aspoň základné
poznanie problematiky obrovskou výhodou.
Získajte cenné informácie o konkrétnych grantoch,
o fungovaní grantového financovania a mnoho iného.

Vypracovanie projektu

Chcete vypracovať žiadosť o nenávratný
finančný príspevok (ľudovo projekt)?
Nechajte to na skúseného odborníka, ktorý vie presne ako na to.
Úspešný projekt začína kvalitnou žiadosťou.