GRANTY SAMOSPRÁVY
13.11.2023

Ako sme na tom v čerpaní EÚ fondov a ako sa poučiť z chýb?

Pomalé čerpanie eurofondov je jedným z dlhodobých problémov Slovenska. V tejto oblasti už roky zaostávame za priemerom EÚ. Týka sa to nie len veľkých stavebných projektov, ale aj menších projektov spadajúcich pod ministerstvo kultúry. Pomalé čerpanie eurofondov je problematické aj pri projektoch obcí zameraných na rekonštrukciu kanalizácií, na ktoré sme sa sústreďujeme v tomto článku. V niektorých prípadoch sa schvaľovanie projektu predĺžilo až na 5 rokov.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

Eurofondy na rekonštrukciu kanalizácie pre obce

V júni 2023 som opäť dostala možnosť zúčastniť sa na medzinárodnej bienálnej konferencii: Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd. Konferencia, ktorú organizuje Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava, je skvelou príležitosťou stretnúť odborníkov a zároveň veľká zodpovednosť pripraviť zaujímavú tému na prezentáciu.

Témou konferencie boli nielen nové poznatky, výsledky výskumov, ale aj financovanie rozvoja kanalizačných stavieb a poučenie sa z chýb minulého programového obdobia na strane riadiaceho orgánu a aj prijímateľov. Mojou snahou bolo predstaviť informácie, ktoré doposiaľ nikto nevyhodnocoval. V druhej časti článku nájdete napríklad čiastočné odpovede na otázky ako „kto sú najväčší dodávatelia?“ alebo „v čom sa vieme poučiť?“.  

Zdrojom informácií v tomto texte sú najmä otvorené dáta, ktoré pochádzajú zo štátnych inštitúcií a úradov spravujúcich veľké množstvo informácií. Spracované a očistené dáta z ITMS z programového obdobia 2014 – 2020 so zameraním sa na projekty týkajúce sa výstavby, alebo rekonštrukcie stokových sietí a ČOV ponúkajú základné informácie:

 • Celková alokácia v týchto výzvach dosiahla 711,44 mil. Eur.
 • Žiadaná suma bola takmer dvojnásobná (1257,70 mil. Eur).
 • Schválená výška nenávratného finančného príspevku bola vo výške 878,91 mil. Eur.
Tabuľka 1 Výška žiadaného, zamietnutého a schváleného NFP, vrátane alokácie na výzvu.

Schvaľovanie eurofondov je príliš zdĺhavé

Jedným z extrémov spojených s eurofondami je priemerná dĺžka schvaľovacieho procesu ŽoNFP. Jedná sa o dobu odkedy žiadateľ svoju žiadosť podá, až po odpoveď od poskytovateľa o schválení, resp. neschválení ŽoNFP. Ministerstvo životného prostredia schvaľovalo prichádzajúce žiadosti v priemere za 204 dní. Príkladom môžu byť projekty:

 • Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná (projekt bol najskôr zamietnutý a po druhom podaní následné schvaĺovaný 1907 kalendárnych dní)
 • Pruské – kanalizácia a ČOV schválený za 1871 dní.

Zaujímavé je sledovať aj priemerný čas od schválenia žiadosti po podpis zmluvy o NFP. Ministerstvo životného prostredia je druhé najšikovnejšie, pretože zmluvu dokáže mať podpísanú v priemere za 49,4 dňa.

Čo hovoria dáta o dodávateľoch pre eurofondové projekty?

To čo doposiaľ nesledovala žiadna štatistika je počet dodávateľov zúčastnených na vybraných projektoch. Inými slovami, koľkí dodávatelia sa akým veľkým percentom podieľali na refundovaných výdavkoch od prijímateľov. Všetky informácie z článku sú aktuálne k 26.6. 2023 a pochádzajú zo štátnych registrov, ktoré sú dômyselne prepojené tak, aby ukázali čo skrývajú. Hľadala som v nich poučenie a príbeh. To všetko vďaka šikovnému portálu Valida.sk, ktorý spája dáta z viacerých verejných registrov a umožňuje odborníkom aj laikom urobiť si rýchly obraz o hospodárení firmy na jednom mieste.

Financovanie ešte stále nie je ukončené, napriek tomu už vieme prezentovať predbežné dáta. O refundáciu doposiaľ požiadali prijímatelia vo výške 555,86 mil. Eur. v približne 213 tis. kusov účtovných dokladov.

Žiadosti o platbu boli viazané na externé výdavky (dodávateľské) a interné výdavky prijímateľa (napr. mzdové výdavky). Výdavky podľa ITMS zatiaľ nepredložili ani v jednom prípade pre výzvu OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69 a OPKZP-PO1-SC121-2018-43.

Prvá výzva z roku 2015 má najvyšší podiel žiadostí o platbu zo všetkých. Z výziev roku 2015, ktoré tvorilo spolu 52 malých projektov a jeden veľký bolo vysporiadaných 94,36% zo všetkých žiadostí o platbu. Spolu 23 žiadateľov malo 208 dodávateľov. Najväčších 20 dodávateľov dostalo z výšky žiadaného NFP sumu 534,31 mil. Eur, čo predstavuje 96,12%.

Zdroj: http://www.valida.sk/porovnavac/

Najväčší dvaja hráči si rozdelili takmer 40% (VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s – 19,83%. na spolu 8 projektoch a STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. – 19,24%. na spolu 2 projektoch).

 • Zaujímavosťou zostáva, že vo výzve OPKZP-PO1-SC121-2018-43 boli do systému ITMS nahraté dáta z viac ako 9 tis. účtovných dokladov, z celkového počtu 213 tis. účtovných dokladov, bez uvedenia ID projektu. Tým pádom ich nie je možné správne vizualizovať a napárovať ich na konkrétny projekt. Jedná sa o celkovú výšku preplatených oprávnených výdavkov 7,5 mil. Eur. Je to chybou zdrojového registra (ITMS) a nie chybou na strane spracovania alebo prezentovania dát.
 • Dvadsať najväčších dodávateľov sa podieľalo na 96% refundovaných nákladoch v 10 projektoch.
 • Dodávatelia z Bratislavského kraja „dostali“ 60,57% a z Košického kraja 10,70% celkovej žiadanej sumy. Dodávatelia z Českej republiky získali 20,18 mil. Eur. Najmenší podiel mali dodávatelia z Nitrianskeho kraja, ktorí sa na celkovej sume podieľali výškou 0,02% čo je necelých 80 tis. eur.

Aké poučenia si možno zobrať z realizovaných projektov?

Poučenia ktoré by som chcela na tomto mieste uviesť z už realizovaných projektov vyplývajú predovšetkým z našich osobných skúseností:

 • „Vždy pripraveni“: Nepodceňovať prípravu podpornej dokumentácie ako je Cost Benefit Analýza resp. Finančná analýza. Ak je kvalitne pripravená už na začiatku (pri žiadosti o NFP) a obsahuje vysokú mieru detailu, pomôže pri Záverečnej správe alebo vyhodnotení. Ako? Poskytne silnejšie argumenty.
 • „Nie sme tak bohatí aby sme si kupoval lacné veci“: Nepodľahnúť lákaniu jednoduchšieho definovania interných nákladov na mzdy ľudí ktorí budú napr. spracovávať monitoring projektu, ale pokúsiť sa nájsť elegantnejšie riešenie vo forme služieb externistov.
 • „Mám čas“: žiadatelia by nemali byť pohodlní a chlácholiť sa, že času d odovzdania projektu je dosť. Buďte vopred pripravení, poznajte čo od vás poskytovateľ požaduje. Nie všetko je napísané v príručkách.
 • „Papier znesie“: Toto už dávno neplatí. Buďte rozvážni pri nastavovaní merateľných ukazovateľov (napr. EO, resp. počet novonapojených prípojok), a už dnes vymyslite mitigačné opatrenia pre riziká ktoré nesiete ak ukazovatele nenaplníte.