PLÁN OBNOVY SAMOSPRÁVY
12.7.2022

Ako získať dotácie na rekonštrukciu verejných budov z plánu obnovy?

Od júla 2022 až do konca roka 2024 majú mestá a obce, VÚC ale aj ďalšie inštitúcie či organizácie možnosť získať dotácie na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Výzva je vyhlásená v rámci plánu obnovy a jej celkový rozpočet bol v júni 2023 navýšených o ďalších 60 miliónov eur.

Kto môže získať dotácie na obnovu historických budov?

Popri pamiatkovo chránených budovách, ktoré sú zapísané v Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok, majú pamiatkovú hodnotu alebo sa nachádzajú v pamiatkovej zóne, sa o dotáciu môžu uchádzať aj historické budovy.

V takom prípade musia byť registrované v Zozname pamätihodností miest a obcí, v Registri modernej architektúry Slovenska alebo stačí, ak sú zapísané do katastra nehnuteľností pred 1. januárom 1980 či preukázateľné užívané pred týmto dátumom. Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú:

 • správca majetku štátu – štátna rozpočtová organizácia, štátna príspevková organizácia, štátny fond alebo právnická osoba zriadená osobitným zákonom, ak na základe zákona spravuje majetok štátu,
 • obec a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 • mesto a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 • mestská časť a ňou zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia – v prípade Hlavného mesta SR Bratislava a mesta Košice,
 • vyšší územný celok a ním zriadená rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia
 • verejnoprávna inštitúcia – verejnoprávna inštitúcia, verejnoprávna ustanovizeň alebo verejná vysoká škola,
 • správca majetku štátu podľa osobitného predpisu – štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky a iné,
 • správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, resp. ostatného majetku vo vlastníctve štátu
obnova historickych budov

Príspevok na zlepšenie energetickej efektívnosti a ďalšie aktivity

Ďalšou dôležitou otázkou, ktorú si musí položiť každý žiadateľ pred tým, ako ide žiadať o dotáciu je to, na aké konkrétne aktivity sú peniaze poskytované. V tomto prípade ide najmä o zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Kľúčové je, aby sa zlepšila ich energetická hospodárnosť. Tým sa samozrejme predĺži aj životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

Financovať môžete obnovu obvodových stien, strechy, vnútorných konštrukcií či tieniacej techniky. Zaujímavé je, že z tejto výzvy môžu byť financované aj aktivity ako osadenie prvkov elektromobility, cyklodopravy či prvky súvisiace s bezbariérovosťou.

Dotácia môže byť použitá aj na:

 • zariadenia na vykurovanie (tepelné čerpadlo, plynový kondenzačný kotol, odovzdávacia stanica tepla, vykurovací systém)
 • zariadenia na získanie teplej vody (tepelné čerpadlo pre ohrev vody, solárny kolektor, zásobník teplej vody)
 • zariadenia na vetranie a chladenie (systém núteného vetrania)
 • fotovoltika
 • osvetlenie
 • systém energetického manažmentu budovy

Zoznam všetkých oprávnených aktivít nájdete v detaile výzvy na portáli Grantexpert.sk

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Výška podpory a ďalšie podmienky aktuálnej dotácie

Jednotlivé projekty budú môcť získať financie až do výšky 6 miliónov eur. Predkladané môžu byť projekty zamerané na zlepšenie energetickej hospodárnosti historických a pamiatkovo chránených budov, ktorým sa dosiahne minimálne stredná hĺbka obnovy budovy. To znamená úsporu energie aspoň na úrovni 30 % primárnej energie. Pri obnove budov treba dbať aj na zachovanie historickej a pamiatkovej hodnoty tak, aby bola dosiahnutá norma STN EN 16883.

V prípade, ak je žiadosť podaná pred dokončením realizácie projektu, ukazovatele nového stavu budovy sa preukazujú Projektovým energetickým hodnotením nového stavu budovy, Dosiahnutie navrhovaných ukazovateľov nového stavu budovy bude po realizácií projektu preukázané Energetickým certifikátom.

Chceli by ste sa poradiť o vašom projekte s expertmi?

Potrebujete pomôcť s vypracovaním projektovej žiadosti?

Kontaktujte nás na ahoj@grantexpert.sk