Ostatné grantové programy

V rámci ostatných grantových programov môžete nájsť granty z nadácií alebo súkromných fondov. Medzi najznámejšie nadácie na Slovensku patria Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska alebo rôzne nadácie slovenských bánk či operátorov.

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky podporuje mladých umelcov, študentov na vysokých a stredných školách a vzdelávacie inštitúcie. Granty z nadácie však môžete získať aj v oblasti digitálnych technológii.

Viac informácií

Nadácia Orange

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Pomocou grantových programov pokrýva strategické oblasti – digitálne zručnosti, zdravú dušu a aktívnu komunitu na rôznych úrovniach.

Viac informácií

Stredoeurópska nadácia

Stredoeurópska nadácia podporuje neziskové aktivity organizácií, komunít a jednotlivcov v rámci viacerých programov a projektov, ktoré majú medzinárodný rozmer.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Jej cieľom je prepájať firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov. Granty z Nadácie Pontis môžete získať aj v oblasti zodpovedné podnikanie či v sociálnych inováciách a vo filantropii.

Viac informácií

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je nadácia s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na pomoc deťom a mladým ľuďom prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov. Podporuje napríklad vzdelávanie detí i dospelých, venuje sa filantropii a spravuje viacero nadačných fondov.

Viac informácií

Vyšehradský fond

Fond sa zameriava na organizácie, ktorých cieľom je zdieľať vedomosti, posilňovať inovácie a spolupracovať s občanmi krajín V4, strednej a východnej Európy.

Viac informácií

Nadácia Allianz

Grantové programy Nadácie Allianz prispievajú k znižovaniu nehodovosti a predchádzaniu škodám na majetku a zdraví. Aktívne podporujú projekty v oblasti vzdelávania, legislatívy, technickej bezpečnosti a výskumu.

Viac informácií

Nadácia Ekopolis

Vo všeobecnosti je cieľom grantov a výziev Nadácie Ekopolis najmä životné prostredie. Nadácia Ekopolis má viacročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržteľnosť.

Viac informácií

Green Foundation

Nadácia so stredoeurópskym presahom sa zameriava predovšetkým na rozvoj sociálnych inovácií a adaptáciu spoločnosti na významné výzvy. Pomáha pripravovať Slovensko na výzvu vyvolanú klimatickou zmenou na planéte a nástupom nových technológií.

Viac informácií

Nadácia SPP

Hlavnou víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Zameriava sa na podporu vzdelávania, ochranu kultúrnych hodnôt a zdravia, regionálny a komunitný rozvoj.

Viac informácií

Fond inovácií a technológií

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike.

Viac informácií

Nadácia Otvorenej spoločnosti

Prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám pomáha rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňuje ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.

Viac informácií

Nadácia EPH

Vízia nadácie spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Viac informácií

Meet and Code

Cieľom iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom svet technológií a kódovania. Prostredníctvom skúmania širokej škály technológií, digitálnych tém a kreatívneho kódovania tak môžu deti a mladí ľudia rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

Viac informácií

Nadácia Granvia

Nadácia Granvia podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom zaradiť sa do pracovného procesu, alebo napomáhajú rozvíjať solidaritu v spoločnosti.

Viac informácií

Nadácia ZSE

Nadácia ZSE sa v rámci svojej činnosti dlhodobo a systematicky poskytuje granty v 3 kľúčových oblastiach – životné prostredie, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Zároveň podporuje verejnoprospešné aktivity a inovácie.

Viac informácií

Férová Nadácia O2

Férová Nadácia O2 poskytuje granty, ktoré pomáhajú bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporujú začínajúcich podnikateľov

Viac informácií

i-Portunus

i-Portunus podporuje medzinárodné mobility umelcov pôsobiacich v oblasti divadelného alebo vizuálneho umenia. Mobilita je stálou akciou v rámci programu Kreatívna Europa na roky 2021- 2027.

Viac informácií

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Cieľom nadácie je prepájať potenciál a potreby komunity tak, aby sa zvyšovala kvalita života. Zameriava sa na občianske iniciatívy, históriu, tradície a kultúru.

Viac informácií

Gesto pre mesto

Gesto pre mesto je grantový program Raiffeisen banky. Projekt do programu Gesto pre mesto prihlásite vyplnením jednoduchého online formulára. Cieľom programu je zlepšovať kvalitu života v mestách. Svoje pozornosť upriamuje na šport, kultúru, prírodné a sociálne prostredie či vzdelávanie.

Viac informácií

Karpatská nadácia

Víziou nadácie je prosperujúce východné Slovensko. Z rôznych výziev podporuje iniciatívy v miestnych komunitách, spoluprácu jednotlivcov a organizácií, neformálne vzdelávanie a rozvoj občianskej spoločnosti.

Viac informácií

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Cieľom nadácie je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti. Prostredníctvom grantov pomáha Nadácia SĽSP verejnoprospešným projektom v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Viac informácií

Nadácia VÚB

Významnou úlohou nadácie je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje. Prispievajú k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne dedičstvo. Výzvy z Nadácie VÚB navyše podporujú aj talenty v oblasti kultúry.

Viac informácií

Zelený vzdelávací fond

Poslaním fondu je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Viac informácií

Nadácia ESET

Medzi primárne aktivity nadácie patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu. Grantové výzvy Nadácie ESET sa navyše zameriavajú aj na oblasti týkajúce sa občianskej spoločnosti.

Viac informácií

Finančný mechanizmus EHP a Nórska

Finančný mechanizmus EHP a Nórska, tzv. nórske fondy, podporujú projekty v oblasti kultúry a podnikania v kultúre, zlepšenia integrity verejnej správy, účinnosti súdnictva; financuje projekty, ktoré sa snažia predchádzať domácemu násiliu a podporujú obete násilia. Dotácie z Nórskych fondov tiež podporujú miestny rozvoj, sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín ale aj zelené inovácie v priemysle a zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy.
Viac informácií