Ostatné grantové programy

V rámci ostatných grantových programov môžete nájsť granty z nadácií alebo súkromných fondov. Medzi najznámejšie nadácie na Slovensku patria Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska alebo rôzne nadácie slovenských bánk či operátorov. Výzvy z nadácií nájdete v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Nadácia Tatra banky

Nadácia Tatra banky podporuje mladých umelcov, študentov na vysokých a stredných školách a vzdelávacie inštitúcie. Granty z nadácie však môžete získať aj v oblasti digitálnych technológii.

Viac informácií

Nadácia Orange

Poslaním Nadácie Orange je meniť svet na lepšie miesto pre všetkých. Pomocou grantových programov pokrýva strategické oblasti – digitálne zručnosti, zdravú dušu a aktívnu komunitu na rôznych úrovniach.

Viac informácií

Stredoeurópska nadácia

Stredoeurópska nadácia podporuje neziskové aktivity organizácií, komunít a jednotlivcov v rámci viacerých programov a projektov, ktoré majú medzinárodný rozmer.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Jej cieľom je prepájať firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov. Granty z Nadácie Pontis môžete získať aj v oblasti zodpovedné podnikanie či v sociálnych inováciách a vo filantropii.

Viac informácií

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je nadácia s celoslovenskou pôsobnosťou zameraná na pomoc deťom a mladým ľuďom prostredníctvom grantových a vzdelávacích programov. Podporuje napríklad vzdelávanie detí i dospelých, venuje sa filantropii a spravuje viacero nadačných fondov.

Viac informácií

Vyšehradský fond

Fond sa zameriava na organizácie, ktorých cieľom je zdieľať vedomosti, posilňovať inovácie a spolupracovať s občanmi krajín V4, strednej a východnej Európy.

Viac informácií

Nadácia Allianz

Grantové programy Nadácie Allianz prispievajú k znižovaniu nehodovosti a predchádzaniu škodám na majetku a zdraví. Aktívne podporujú projekty v oblasti vzdelávania, legislatívy, technickej bezpečnosti a výskumu.

Viac informácií

Nadácia Ekopolis

Vo všeobecnosti je cieľom grantov a výziev Nadácie Ekopolis najmä životné prostredie. Nadácia Ekopolis má viacročné skúsenosti s manažovaním grantových programov zameraných na demokratizáciu občianskej spoločnosti a environmentálnu udržteľnosť.

Viac informácií

Green Foundation

Nadácia so stredoeurópskym presahom sa zameriava predovšetkým na rozvoj sociálnych inovácií a adaptáciu spoločnosti na významné výzvy. Pomáha pripravovať Slovensko na výzvu vyvolanú klimatickou zmenou na planéte a nástupom nových technológií.

Viac informácií

Nadácia SPP

Hlavnou víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Zameriava sa na podporu vzdelávania, ochranu kultúrnych hodnôt a zdravia, regionálny a komunitný rozvoj.

Viac informácií

Fond inovácií a technológií

Poslaním Fondu inovácií a technológií je formou poskytovania rizikového kapitálu podporiť podnikateľskú iniciatívu a tak rozvíjať podnikanie, zamestnanosť a hospodárstvo smerom k inovatívnej ekonomike.

Viac informácií

Nadácia Otvorenej spoločnosti

Prostredníctvom grantových programov určených mimovládnym organizáciám pomáha rozvoju otvorenej spoločnosti, vzdelávaniu, posilňuje ľudské práva a rovnosť príležitostí znevýhodnených občanov s prihliadnutím na špecifické potreby Rómov.

Viac informácií

Nadácia EPH

Vízia nadácie spočíva v rozvoji a ochrane duchovných, kultúrnych, prírodných hodnôt, životného prostredia, podpory vedy, vzdelania, športu a v ochrane zdravia, ľudských práv a iných humanitných cieľov.

Viac informácií

Meet and Code

Cieľom iniciatívy Meet and Code je predstaviť deťom a mladým ľuďom svet technológií a kódovania. Prostredníctvom skúmania širokej škály technológií, digitálnych tém a kreatívneho kódovania tak môžu deti a mladí ľudia rozvíjať svoje digitálne zručnosti.

Viac informácií

Nadácia Granvia

Nadácia Granvia podporuje projekty zamerané na sociálnu inklúziu, ktoré pomáhajú dlhodobo nezamestnaným a znevýhodneným uchádzačom zaradiť sa do pracovného procesu, alebo napomáhajú rozvíjať solidaritu v spoločnosti.

Viac informácií

Nadácia ZSE

Nadácia ZSE sa v rámci svojej činnosti dlhodobo a systematicky poskytuje granty v 3 kľúčových oblastiach – životné prostredie, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Zároveň podporuje verejnoprospešné aktivity a inovácie.

Viac informácií

Férová Nadácia O2

Férová Nadácia O2 poskytuje granty, ktoré pomáhajú bojovať proti nezamestnanosti mladých ľudí a podporujú začínajúcich podnikateľov

Viac informácií

i-Portunus

i-Portunus podporuje medzinárodné mobility umelcov pôsobiacich v oblasti divadelného alebo vizuálneho umenia. Mobilita je stálou akciou v rámci programu Kreatívna Europa na roky 2021- 2027.

Viac informácií

Komunitná nadácia Zdravé mesto

Cieľom nadácie je prepájať potenciál a potreby komunity tak, aby sa zvyšovala kvalita života. Zameriava sa na občianske iniciatívy, históriu, tradície a kultúru.

Viac informácií

Gesto pre mesto

Gesto pre mesto je grantový program Raiffeisen banky. Projekt do programu Gesto pre mesto prihlásite vyplnením jednoduchého online formulára. Cieľom programu je zlepšovať kvalitu života v mestách. Svoje pozornosť upriamuje na šport, kultúru, prírodné a sociálne prostredie či vzdelávanie.

Viac informácií

Karpatská nadácia

Víziou nadácie je prosperujúce východné Slovensko. Z rôznych výziev podporuje iniciatívy v miestnych komunitách, spoluprácu jednotlivcov a organizácií, neformálne vzdelávanie a rozvoj občianskej spoločnosti.

Viac informácií

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Cieľom nadácie je prispievať k lepšiemu životu a rozvoju občianskej spoločnosti. Prostredníctvom grantov pomáha Nadácia SĽSP verejnoprospešným projektom v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, tvorby a ochrany životného prostredia, športu a kultúry.

Viac informácií

Nadácia VÚB

Významnou úlohou nadácie je podporovať oblasti spoločenského života, ktorým chýbajú finančné zdroje. Prispievajú k lepšej vzdelanosti ľudí, uchovávať kultúrne dedičstvo. Výzvy z Nadácie VÚB navyše podporujú aj talenty v oblasti kultúry.

Viac informácií

Zelený vzdelávací fond

Poslaním fondu je podporovať realizáciu projektov mimovládnych organizácií zameraných na environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu detí, mládeže a širokej verejnosti v Slovenskej republike.

Viac informácií

Nadácia ESET

Medzi primárne aktivity nadácie patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu. Grantové výzvy Nadácie ESET sa navyše zameriavajú aj na oblasti týkajúce sa občianskej spoločnosti.

Viac informácií

Finančný mechanizmus EHP a Nórska

Finančný mechanizmus EHP a Nórska, tzv. nórske fondy, podporujú projekty v oblasti kultúry a podnikania v kultúre, zlepšenia integrity verejnej správy, účinnosti súdnictva; financuje projekty, ktoré sa snažia predchádzať domácemu násiliu a podporujú obete násilia. Dotácie z Nórskych fondov tiež podporujú miestny rozvoj, sociálnu inklúziu znevýhodnených skupín ale aj zelené inovácie v priemysle a zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy.
Viac informácií