Dotácie pre neziskové organizácie

Vzdelávate, tvoríte, informujete, pomáhate, šírite osvetu, aj bojujete za spravodlivosť. Chceme vám preto pomáhať byť ešte úspešnejší vo vašej činnosti. Pomôžeme vám pripraviť projekty a nájsť zdroje pre financovanie vašich nápadov a aktivít – lebo práve tie robia našu spoločnosť silnejšou a zdravšou.

Tretí sektor a jeho podpora

Ako tretí sektor ste základným pilierom demokracie. Vážime si, čo všetko robíte pre našu spoločnosť.

Vedeli ste, že na vaše aktivity existujú  desiatky výziev? Lokálne, regionálne, národné, cezhraničné i medzinárodné. Na bežnú prevádzku, vzdelávanie, výskum, rozvoj a veľa ďalších oblastí. Využite príležitosti pre financovanie nielen vašej činnosti a ďalšieho rastu, ale i rozvoja našej spoločnosti.

Zaujíma vás cesta ako sa z dobrého nápadu vytvorí kvalitný projekt? Môžete to zistiť hneď z pohodlia vášho domova či kancelárie. Vyberte si alternatívu online kurzu Od nápadu k projektu, ktorá vám vyhovuje najviac, teraz v uvádzacích cenách.  Takisto si môžete vyberať z ponuky služieb šitým vám na mieru.

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora sociálneho a pracovného začlenenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín…

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Podpora vzdelávania na všetkých úrovniach od škôlok po vysoké školy, podpora odborného vzdelávania a poradenstva, podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít…

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Granty podporujú zachovanie, zlepšenie stavu, či propagáciu prírodných a kultúrnych pamiatok, náučné chodníky, stratégie udržateľného rozvoja cestovného ruchu a pod. Väčšina zdrojov plynie z cezhraničných programov.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú opatrenia na dosiahnutie udržateľného zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, zvýšenie zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti Rómov, tvorbu nových pracovných miest…

VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, podpora informovanosti o predchádzaní vzniku odpadov, triedení odpadov a ochrane vôd…

VÝSKUM A VÝVOJ

Neziskový sektor výskumu a vývoja môže podporiť modernizáciu a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia, podporovaná je účasť v medzinárodných iniciatívach a pod.

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Táto oblasť pokrýva zabezpečenie dokumentov v širokej škále zameraní od nízkouhlikových stratégií, protipovodňových opatrení cez zdravotnú starostlivosť, zlepšovanie verejnej politiky až po boj proti diskriminácii a nerovnosti.

OCHRANA ŽP A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na informovanie o ochrane životného prostredia, predchádzanie vzniku odpadov, ochrane vôd, dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000…

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Podporované sú projekty na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti či zavádzanie elektronických služieb verejnej správy pre občanov.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Investície do nemotorovej dopravy: cyklistické komunikácie, cyklokoridory medzi sídlami, doplnková infraštruktúra (cyklostojany, parkoviská), zlepšenie cezhraničných služieb verejnej dopravy a iné.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Financie je možné žiadať na výstavbu zariadení využívajúce obnoviteľné zdroje energie, vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií…

previous arrow
next arrow
Slider

Od nápadu k projektu – online kurz

Kurz vás prevedie cyklom prípravy a riadenia projektu od myšlienky, cez plánovanie, realizáciu, až po ukončenie projektu. Pripraví vás na realizáciu projektových aktivít v rámci vašej organizácie, alebo aj cez žiadosť o externé financovanie.

Naučíte sa projektové riadenie cez vlastný projektový zámer, vytvoríte si maticu logického rámca, naučíte sa kto sú zúčastnené strany a čo všetko sa musí stať, aby ste mohli začať projekt realizovať. Cez štruktúru aktivít si naplánujete, čo bude potrebné urobiť a v akom poradí, aby ste dosiahli stanovené ciele. Čo všetko vás bude vaša plánovaná činnosť stáť si naplánujete v rozpočte. Netreba zabudnúť na riziká, ktoré existujú stále a ktoré je potrebné riadiť. Ukončením aktivít projekt nekončí, čo všetko je spojené s koncom projektu sa dozviete v poslednej časti.

V rámci tohto kurzu sa naučíte
 • Porozumieť základným pojmom projektového riadenia

 • Zorientovať sa v analytických metódach a spôsoboch plánovania
 • Ako si vytvoriť maticu logického rámca a jej následné využitie v projekte
 • Naplánovať aktivity projektu a priradiť k nim potrebné zdroje
 • Zrealizovať a ukončiť projekt s vyhodnotením jeho efektivity
Obsah kurzu
 • Lekcia 1 – Úvod do projektového riadenia
 • Lekcia 2 – Plánovanie projektu
 • Lekcia 3 – Realizácia projektu
 • Lekcia 4 – Ukončenie projektu
Cena kurzu

Ponúkame vám dve verzie kurzu:

 • Od nápadu k projektu s konzultáciou k matici logického rámca vášho projektového zámeru, ktorú v rámci kurzu vytvoríte – 119 € teraz len 59,50 €
 • Od nápadu k projektu bez konzultácie – 79 € teraz len 39,50 €

Podporte svoju činnosť s GrantExpert.sk

Naše služby šijeme na mieru vaším potrebám.

Chcete vedieť viac?

Spoznajte možnosti podpory
tretieho sektora.
My vám všetko vysvetlíme.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do svojej činnosti.