Dotácie pre neziskové organizácie

Mimovládne neziskové organizácie majú v súčasnosti široké možnosti získania grantov a dotácií nielen z eurofondov, ale aj z ďalších zdrojov. Najviac grantových výziev ponúka Operačný program Ľudské zdroje, v rámci ktorého je možné podať žiadosti napríklad o podporu zvýšenia kvality vzdelávania, alebo podporu inštitúcií poskytujúcich služby starostlivosti o deti. Ďalšie zdroje poskytujú finančnú pomoc na zefektívnenie verejnej správy či ochranu kultúrneho dedičstva či životného prostredia.

Pre koho sú dotácie určené?

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora sociálneho a pracovného začlenenia znevýhodnených a  marginalizovaných skupín…

VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, podpora informovanosti o predchádzaní vzniku odpadov, triedení odpadov a ochrane vôd…

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Podporované sú projekty na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti či zavádzanie elektronických služieb verejnej správy pre občanov.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Podpora vzdelávania na všetkých úrovniach od škôlok po vysoké školy, podpora odborného vzdelávania a poradenstva, podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít…

VÝSKUM A VÝVOJ

Neziskový sektor výskumu a vývoja môže podporiť modernizáciu a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia, podporovaná je účasť v medzinárodných iniciatívach a pod.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Investície do nemotorovej dopravy: cyklistické komunikácie, cyklokoridory medzi sídlami, doplnková infraštruktúra (cyklostojany, parkoviská), zlepšenie cezhraničných služieb verejnej dopravy a iné.

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Granty podporujú  zachovanie, zlepšenie stavu, či propagáciu prírodných a kultúrnych pamiatok, náučné chodníky, stratégie udržateľného rozvoja cestovného ruchu a pod. Väčšina zdrojov plynie z cezhraničných programov.

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Táto oblasť pokrýva zabezpečenie dokumentov v širokej škále zameraní od nízkouhlikových stratégií, protipovodňových opatrení cez zdravotnú starostlivosť, zlepšovanie verejnej politiky až po boj proti diskriminácii a nerovnosti.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Financie je možné žiadať na výstavbu zariadení využívajúce obnoviteľné zdroje energie, vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií…

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú opatrenia na dosiahnutie udržateľného zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, zvýšenie zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti Rómov, tvorbu nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle…

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na informovanie o ochrane životného prostredia, predchádzanie vzniku odpadov, ochrane vôd, dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000…

Dotácie pre neziskové organizácie

Vyberte si vhodný grant
pre neziskovky

Všetko pohodlne
do 5 minút.

zobraziť aktuálne výzvy

Dôverujú nám

Ako pracujeme?

Chcete využiť eurofondy? My vieme, ako na to.
Vyberte si balíček spolupráce, ktorý vám najviac vyhovuje:

Light – 2,90 €/mesiac – získate mesačný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a eurofondov a k tomu aj eBook: Ako úspešne čerpať eurofondy (bežná cena thto eBooku je 2,90 €).

Basic AKCIA – 19,90 € 9,90 €/rok – získate ročný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a eurofondov, eBook: Ako úspešne čerpať eurofondy, možnosť využívať interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy, aby ste zistili, aké sú vaše šance pri žiadosti o zvolenú dotáciu. A možnosť zadať si až 3 projektové zámery.

Profi – 99,90 €/rok – táto forma registrácie je vhodná pre všetkých, ktorí by radi získali komplexný prehľad o dotačných zdrojoch pre svoju organizáciu. Okrem služieb z balíka Basic získate 30- minútovú telefonickú konzultáciu ZDARMA, kde s vami prediskutujeme vaše projektové zámery. Následne pre vás pripravíme kompletný prehľad všetkých vhodných dotačných zdrojov, ktoré sú aktuálne k dispozícii, alebo plánované v budúcnosti. Zároveň pre vás pripravíme vzorové projektové zámery na portáli. Potom stačí počkať na notifikáciu, kedy bude vhodný dotačný zdroj vyhlásený.

Free – bezplatná forma registrácie – ak si neprajete väčšiu formu podpory zo strany GrantExpert.sk a prístup do detailu grantov, môžete aj naďalej využívať služby portálu zdarma. Budete si môcť zadať jeden projektový zámer pre vami vybraný grant a začať prípravu žiadosti o granty online.

Zvolili ste si balík Light, Basic alebo Free?

1. Po zaregistrovaní na portáli máte možnosť zadať vaše projektové zámery (1, resp. 3).

2. Projektové zámery môžete pridávať priamo z vášho profilu alebo z konkrétnej výzvy.

3. Expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný pre váš zámer. Následne máte možnosť osloviť konkrétnych expertov na spracovanie projektu.

Zvolili ste si balík Profi?                           

1. Po zaregistrovaní na portáli vás budeme kontaktovať a prekonzultujeme vaše potreby.

2. Na základe získaných informácií pre vás pripravíme kompletný prehľad zdrojov financovania.

3. Pomôžeme vám  vytvoriť projektové zámery na portáli, aby ste dostávali  notifikácie, keď budú jednotlivé výzvy z dotačných zdrojov vyhlásené.

Všetci registrovaní klienti môžu využiť nasledujúce služby portálu:

  • Školenia o eurofondoch
  • Prípravu žiadosti o eurofondy
  • Projektový manažment schváleného projektu
  • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
  • Energeticky audit
  • Verejne obstarávanie
  • Kontrolu projektov

Stačí si vybrať vhodnú službu pre váš projektový zámer.

Pre jednotlivé služby môžete vyberať z grantových expertov. Každý z expertov prešiel preverením zo strany prevádzkovateľa portálu GrantExpert a absolvoval osobný pohovor.
Spomedzi expertov vyberáte na základe:

  • Fixnej ceny za službu
  • Referencií (doložené ITMS kódy zrealizovaných projektov)
  • Hodnotenia zo strany klientov portálu

Systém vám automaticky vyberie expertov, ktorí najlepšie zodpovedajú vašim projektovým zámerom a vybraným dotačným zdrojom.

Osloviť môžete viacero expertov a po potvrdení z ich strany vybrať toho, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Následne s ním uzatvoríte zmluvu a zaplatíte za službu na bezpečný účet portálu. Z tohoto účtu sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.

Pozn. Pre niektoré služby ako sú Zápis do registra partnerov, verejné obstarávanie alebo energetický audit máme jedného zmluvného partnera.

Každá služba má svoj špecifický proces. Napríklad pri službe vypracovanie projektu je priebeh nasledujúci:

1. fáza: Úvodné stretnutie s expertom – počas neho si dohodnete, aké podklady je potrebné dodať z vašej strany a určíte si časový plán spolupráce.
2. fáza: Prvý návrh projektu – grantový expert nahrá na portál prvotný návrh žiadosti o dotácie, ktorá bude čakať na vaše schválenie.
3. fáza: Finálny návrh projektu – Expert pre vás vypracuje finálnu žiadosť a po vašom schválení ju odovzdá inštitúcii zodpovednej za daný grantový zdroj v súlade s podmienkami výzvy.

4. fáza:  Klarifikácia: V prípade, že vám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti, expert vám pripraví podklady potrebné pre doplnenie projektu a cez portál vám ich doručí. Až po tomto kroku je expertovi vyplatená posledná platba za jeho služby.