Dotácie pre neziskové organizácie

Mimovládne neziskové organizácie majú v súčasnosti široké možnosti získania grantov a dotácií nielen z eurofondov, ale aj z ďalších zdrojov. Najviac grantových výziev ponúka Operačný program Ľudské zdroje, v rámci ktorého je možné podať žiadosti napríklad o podporu zvýšenia kvality vzdelávania, alebo podporu inštitúcií poskytujúcich služby starostlivosti o deti. Ďalšie zdroje poskytujú finančnú pomoc na zefektívnenie verejnej správy či ochranu kultúrneho dedičstva či životného prostredia.

Pre koho sú dotácie určené?

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora sociálneho a pracovného začlenenia znevýhodnených a  marginalizovaných skupín…

VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, podpora informovanosti o predchádzaní vzniku odpadov, triedení odpadov a ochrane vôd…

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Podporované sú projekty na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti či zavádzanie elektronických služieb verejnej správy pre občanov.

VZDELÁVACIE AKTIVITY

Podpora vzdelávania na všetkých úrovniach od škôlok po vysoké školy, podpora odborného vzdelávania a poradenstva, podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít…

VÝSKUM A VÝVOJ

Neziskový sektor výskumu a vývoja môže podporiť modernizáciu a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia, podporovaná je účasť v medzinárodných iniciatívach a pod.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Investície do nemotorovej dopravy: cyklistické komunikácie, cyklokoridory medzi sídlami, doplnková infraštruktúra (cyklostojany, parkoviská), zlepšenie cezhraničných služieb verejnej dopravy a iné.

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Granty podporujú  zachovanie, zlepšenie stavu, či propagáciu prírodných a kultúrnych pamiatok, náučné chodníky, stratégie udržateľného rozvoja cestovného ruchu a pod. Väčšina zdrojov plynie z cezhraničných programov.

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Táto oblasť pokrýva zabezpečenie dokumentov v širokej škále zameraní od nízkouhlikových stratégií, protipovodňových opatrení cez zdravotnú starostlivosť, zlepšovanie verejnej politiky až po boj proti diskriminácii a nerovnosti.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Financie je možné žiadať na výstavbu zariadení využívajúce obnoviteľné zdroje energie, vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií…

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú opatrenia na dosiahnutie udržateľného zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, zvýšenie zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti Rómov, tvorbu nových pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle…

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na informovanie o ochrane životného prostredia, predchádzanie vzniku odpadov, ochrane vôd, dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000…

Chcete dostávať notifikácie o najnovších výzvach?

Dotácie pre neziskové organizácie

Vyberte si vhodný grant
pre neziskovky

Všetko pohodlne
do 5 minút.

zobraziť aktuálne výzvy

Dôverujú nám

Ako pracujeme?

Chcete využiť grantové finančné zdroje? My vieme, ako na to.
Vyberte si balíček spolupráce, ktorý vám najviac vyhovuje:

Light – 2,90 €/mesiac – získate mesačný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a dotácií a k tomu aj eBook: Ako úspešne čerpať eurofondy (bežná cena tohto eBooku je 2,90 €).

Basic –  19,90 €/rok – získate ročný prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a dotácií, sprístupnenie všetkých eBookov, možnosť využívať interaktívne prehľady úspešnosti uchádzačov o eurofondy, aby ste zistili, aké sú vaše šance pri žiadosti o zvolenú dotáciu.

• Medium –  59,90 €/rok – okrem služieb balíka Basic získate ročný prístup k video obsahu. V ňom vám predstavíme podstatné informácie o najzaujímavejších aktuálnych výzvach. Máte možnosť zadať jeden projektový nápad, ktorý naši experti prehodnotia a priradia k nemu dotačný zdroj.

• Profi – 119,90 €/rok – táto forma registrácie je vhodná pre najnáročnejších klientov. Okrem služieb z balíka Medium získate 30- minútovú telefonickú konzultáciu, kde s vami prediskutujeme vaše otázky zo sveta grantov. Máte možnosť zadať až 3 projektové nápady, ktoré naši experti prehodnotia a priradia k nim vhodný dotačný zdroj. Potom stačí počkať na notifikáciu, kedy bude vhodný grant vyhlásený.

Free – bezplatná forma registrácie -ak si neprajete väčšiu formu podpory zo strany GrantExpert.sk a prístup do detailu grantov, môžete aj naďalej využívať služby portálu zdarma.

Zvolili ste si balík Light, Basic alebo Free?

1. Po zaregistrovaní na portál máte prístup do najkomplexnejšej databázy grantov a dotácií.  V rámci balíka Free sa vám zobrazia len základné informácie o grantoch.

2. Ak chcete preveriť projektový nápad dokúpte si službu Posúdenie projektového nápadu v sekcii Služby GrantExperta.

3. Expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný pre váš zámer. Následne máte možnosť osloviť konkrétnych expertov na spracovanie projektu.

Zvolili ste si balík Medium alebo Profi? 

1. Získavate ročný prístup k videoobsahu.

2. V rámci balíka predplatného Medium môžete zadať 1 projektový nápad, v Profi až 3. Expert z nášho portálu preverí, či je vami zvolený zdroj vhodný pre váš nápad.

3. Získavate plnú technickú podporu prostredníctvom VIP rozhrania s on-line chatom.

Všetci registrovaní klienti môžu využiť nasledujúce služby portálu:

  • Posúdenie projektového nápadu
  • Školenia o eurofondoch
  • Prípravu žiadosti o grant
  • Projektový manažment schváleného projektu
  • Zápis do Registra partnerov verejného sektora
  • Energeticky audit

Stačí si vybrať vhodnú službu pre váš projektový zámer.

Pre jednotlivé služby môžete vyberať z grantových expertov. Každý z expertov prešiel preverením zo strany prevádzkovateľa portálu GrantExpert a absolvoval osobný pohovor.
Spomedzi expertov vyberáte na základe:

  • Fixnej ceny za službu
  • Referencií (doložené ITMS kódy zrealizovaných projektov)
  • Hodnotenia zo strany klientov portálu

Systém vám automaticky vyberie expertov, ktorí najlepšie zodpovedajú vašim projektovým zámerom a vybraným dotačným zdrojom.

Osloviť môžete viacero expertov a po potvrdení z ich strany vybrať toho, ktorý vám najlepšie vyhovuje. Následne s ním uzatvoríte zmluvu a zaplatíte za službu na bezpečný účet portálu. Z tohoto účtu sa bude postupne uvoľňovať expertovi odmena.

Pozn. Pre niektoré služby ako sú Zápis do registra partnerov, verejné obstarávanie alebo energetický audit máme jedného zmluvného partnera.

Každá služba má svoj špecifický proces. Napríklad pri službe vypracovanie projektu je priebeh nasledujúci:

1. fáza: Úvodné stretnutie s expertom – počas neho si dohodnete, aké podklady je potrebné dodať z vašej strany a určíte si časový plán spolupráce.
2. fáza: Prvý návrh projektu – grantový expert nahrá na portál prvotný návrh žiadosti o dotácie, ktorá bude čakať na vaše schválenie.
3. fáza: Finálny návrh projektu – Expert pre vás vypracuje finálnu žiadosť a po vašom schválení ju odovzdá inštitúcii zodpovednej za daný grantový zdroj v súlade s podmienkami výzvy.

4. fáza:  Klarifikácia: V prípade, že vám bola doručená výzva na doplnenie žiadosti, expert vám pripraví podklady potrebné pre doplnenie projektu a cez portál vám ich doručí. Až po tomto kroku je expertovi vyplatená posledná platba za jeho služby.