Dotácie pre neziskové organizácie

Vzdelávate, tvoríte, informujete, pomáhate, šírite osvetu, aj bojujete za spravodlivosť. Chceme vám preto pomáhať byť ešte úspešnejší vo vašej činnosti. Pomôžeme vám pripraviť projekty a nájsť zdroje pre financovanie vašich nápadov a aktivít – lebo práve tie robia našu spoločnosť silnejšou a zdravšou.

Tretí sektor a jeho podpora

Ako tretí sektor ste základným pilierom demokracie. Vážime si, čo všetko robíte pre našu spoločnosť.

Vedeli ste, že na vaše aktivity existujú  desiatky výziev? Lokálne, regionálne, národné, cezhraničné i medzinárodné. Na bežnú prevádzku, vzdelávanie, výskum, rozvoj a veľa ďalších oblastí. Využite príležitosti pre financovanie nielen vašej činnosti a ďalšieho rastu, ale i rozvoja našej spoločnosti.

Zmeňte nápad na podporu vašej organizácie na realitu. Už tento mesiac pre vás otvárame workshop Od nápadu k projektu. Takisto si môžete vyberať z ponuky služieb šitým vám na mieru.

Z dotácií môžete podporiť nasledujúce oblasti

SOCIÁLNE SLUŽBY A ZDRAVOTNÍCTVO

Investície do komunitnej starostlivosti zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, podpora sociálneho a pracovného začlenenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín…

VÝSKUM A VÝVOJ

Podpora vzdelávania na všetkých úrovniach od škôlok po vysoké školy, podpora odborného vzdelávania a poradenstva, podpora rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelaniu, zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných komunít…

KULTÚRA, CESTOVNÝ RUCH A VOĽNOČASOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Granty podporujú zachovanie, zlepšenie stavu, či propagáciu prírodných a kultúrnych pamiatok, náučné chodníky, stratégie udržateľného rozvoja cestovného ruchu a pod. Väčšina zdrojov plynie z cezhraničných programov.

ZAMESTNANOSŤ A TVORBA PRACOVNÝCH MIEST

Podporované sú opatrenia na dosiahnutie udržateľného zamestnania pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, zvýšenie zamestnateľnosti a finančnej gramotnosti Rómov, tvorbu nových pracovných miest…

VODNÉ HOSPODÁRSTVO A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podpora prístupu k pitnej a úžitkovej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít, podpora informovanosti o predchádzaní vzniku odpadov, triedení odpadov a ochrane vôd…

VÝSKUM A VÝVOJ

Neziskový sektor výskumu a vývoja môže podporiť modernizáciu a ďalší rozvoj infraštruktúry a technologického zázemia, podporovaná je účasť v medzinárodných iniciatívach a pod.

ANALÝZY, PLÁNY, STRATÉGIE

Táto oblasť pokrýva zabezpečenie dokumentov v širokej škále zameraní od nízkouhlikových stratégií, protipovodňových opatrení cez zdravotnú starostlivosť, zlepšovanie verejnej politiky až po boj proti diskriminácii a nerovnosti.

OCHRANA ŽP A ENVIRONMENTÁLNE RIZIKÁ

V danej oblasti je možné podporiť opatrenia na informovanie o ochrane životného prostredia, predchádzanie vzniku odpadov, ochrane vôd, dobudovanie a starostlivosť o sústavu Natura 2000…

INFORMAČNO KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

Podporované sú projekty na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti či zavádzanie elektronických služieb verejnej správy pre občanov.

DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY

Investície do nemotorovej dopravy: cyklistické komunikácie, cyklokoridory medzi sídlami, doplnková infraštruktúra (cyklostojany, parkoviská), zlepšenie cezhraničných služieb verejnej dopravy a iné.

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE

Financie je možné žiadať na výstavbu zariadení využívajúce obnoviteľné zdroje energie, vypracovanie a implementáciu nízkouhlíkových stratégií…

previous arrow
next arrow
Slider

Od nápadu k projektu

Máte inovatívny nápad a chcete ho preniesť do života? Ako štrukturovane pristupovať k tvorbe projektov s využitím praktickej logickej matice?

Náš workshop je to, čo hľadáte. Preveďte svoj nápad z myšlienky do úspešného a realizovateľného projektu, ktorý bude správne nastavený pre potreby organizácie a vďaka nemu získate ďalšie financovanie pre rozvoj  vašich činností a dosahovanie stanovených cieľov.

Na poldňovom workshope si vypracujete logickú maticu pre váš projektový zámer. Logická matica je technika, vďaka ktorej si zadefinujete ciele, výstupy, aktivity, podmienky či zdroje pre váš projekt. Vďaka nej si už budete vedieť ľahko vyplniť aj projektovú žiadosť pre financovanie z externých zdrojov.

Workshop je navyše doplnený o praktické rady tímu konzultantov, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Pripravovali a realizovali desiatky interných projektov, ako i projekty pre klientov zo súkromnej i verejnej sféry

Workshop ,,Od nápadu k projektu“, mi poskytol nový pohľad na písanie grantových žiadostí. Vďaka profesionálnemu prístupu školiteľov som sa naučil nové techniky ako Matica logického rámca projektu a získal ďalšie tipy pre prípravu projektu.

Absolvovanie tohto workshopu mi pomohlo získať grant pre realizáciu môjho výskumu.
Oliver, doktorand


Kedy a kde?

Tešíme sa na vás 23. augusta 2019 na Záhradníckej 72 v Bratislave (v priestoroch spoločnosti Centire s.r.o.)
Workshop bude prebiehať od 9:00 do 12:00.

Za koľko?

Účasť na workshope stojí 49,- €

Podporte svoju činnosť s GrantExpert.sk

Naše služby šijeme na mieru vaším potrebám.

Chcete vedieť viac?

Spoznajte možnosti podpory
tretieho sektora.
My vám všetko vysvetlíme.

Máte nápad?

Zistite ako z neho spraviť projekt,
získajte rady a tipy ako ho posunúť
na vyššiu úroveň. Poradíme vám.

Napíšeme vám projekt?

Nechajte vypracovanie žiadosti o grant
na odborníka a ušetrený čas
a energiu vrhnite do svojej činnosti.