PLÁN OBNOVY PROGRAM SLOVENSKO
22.5.2023

Digitálne vouchery a ďalšie poukážky na podporu podnikania

Vouchery alebo poukážky sú jednou z niekoľkých foriem finančnej pomoci určenej predovšetkým pre podnikateľov. Poukážky umožňujú podnikateľom získať konkrétnu službu alebo produkt od špecializovaného poskytovateľa, za ktorú by inak museli platiť zo svojho rozpočtu. Takáto forma pomoci sa často využíva na financovanie inovácií v malých a stredných podnikoch.

Čo sú poukážky?

Poukážkové schémy a ich mnohé varianty sa stali veľmi populárnymi nástrojmi inovačnej politiky za posledných približne 25 rokov. Počnúc Holandskom v roku 1997, v súčasnosti existujú stovky aktívnych voucherových schém v rôznych odvetviach hospodárstva v celej Európe a aj na Slovensku. Vo všeobecnosti tieto schémy umožňujú malým, stredným a mikropodnikom (MSP) z rôznych sektorov nakupovať služby od verejných ale aj súkromných poskytovateľov. Tými sú napríklad inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo organizácie výskumu a vývoja. Cieľom je okrem iného podporiť spoluprácu a stimulovať vytváranie malých inovácií na firemnej úrovni.

Pôvodná logika spočíva v tom, že MSP sa nedostanú do interakcie s veľkými poskytovateľmi inovácií, ako sú univerzity a výskumné inštitúcie, pretože si to nemôžu dovoliť, čím sa pre ne tieto znalosti stávajú nedostupnými. Práve poukážky poskytujú jedinečnú možnosť získať ďalšie financie a iniciovať dlhodobú spoluprácu. Relatívne ľahký prístup a štandardizovaná hodnota podpory robia voucherové schémy jednoduchými a dostupnými.

CHCELI BY STE PODAŤ ŽIADOSŤ O DIGTÁLNY ALEBO INOVAČNÝ VOUCHER? UKÁŽEME VÁM AKO NA TO.

Ako fungujú poukážky?

Podobne ako pri klasických grantoch, aj pri poukážkach poznáme formalizovanú výzvu, ktorou poskytovateľ oznamuje širokej verejnosti, že je možné predkladať žiadosti o poukážku. Výzva je teda verejným dokumentom, ktorý stanovuje najmä:

  • finančné parametre – celkový balík peňazí, hodnotu jednej poukážky, prípadnú peňažnú spoluúčasť žiadateľa
  • časové parametre – časové obdobie predkladania žiadostí (od – do).
  • obsahové parametre – na aké konkrétne aktivity je možné poukážky využiť
  • oprávnenosť žiadateľa – kto môže požiadať o poukážku a aké podmienky musí spĺňať
  • výzva obsahuje prílohy, ktoré definujú detailné pravidlá pre pridelenie vouchera

Vo všeobecnosti sú grantové výzvy vyhlasované predovšetkým v súlade so zákonom o EŠIF alebo zákona o mechanizme obnovy a odolnosti. Vouchery sú v tomto odlišné. Ich vyhlasovatelia (napríklad SIEA) nevystupujú pri konaniach o výzvach ako orgány verejnej moci, ale ako zmluvné strany národných projektov z ktorých sú vouchrové schémy sú financované. Poukážky spravidla neprideľujú priamo ústredné orgány štátnej správy (ministerstvá) ale poveria realizáciou voucherových schém svoje príspevkové alebo rozpočtové organizácie, ktoré sú zodpovedné za administráciu voucherových žiadostí.

Cieľom plánovanej výzvy “Digitálny voucher” je stimulovať digitalizáciu služieb a procesov v podnikoch. Široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami umožní identifikovať možnosti v oblasti digitalizovania procesov a služieb. Výsledkom má byť naštartovanie digitálnej transformácie, ktorá zásadným spôsobom mení fungovanie firiem a poskytovanie hodnôt zákazníkom.

Plánované oprávnené aktivity zahŕňajú realizáciu digitálneho auditu vybraných procesov žiadateľa. Ide napríklad aj o vypracovanie individualizovaného investičného riešenia, zhodnotenie aktuálnej úrovne digitalizácie a automatizácie. Cieľom zvýšenia automatizácie procesov je zvýšiť produktivitu žiadateľa. Výška pomoci na jeden voucher by mala byť maximálne 15 000 eur a z výzvy by malo byť podporených až 800 firiem.

Cieľom plánovanej výzvy s názvom “Inovačné vouchery” je stimulovať spoluprácu podnikateľských subjektov, ktoré majú potenciál zvyšovať svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom inovácií vlastných produktov, služieb a/alebo procesov. Súčasťou toho je spolupráca s výskumnými inštitúciami, vysokými školami, súkromnými poskytovateľmi výskumno-vývojových služieb a samosprávami. Voucher bude slúžiť na sprostredkovanie výskumno-vývojových služieb za účelom riešenia konkrétneho zadania/problému/požiadavky žiadateľa súvisiaceho s jeho inovačnými aktivitami.

Výzva má alokáciu vo výške 7,74 mil. € a je určená pre fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú ku dňu predloženia žiadosti registrované na území SR a sú najmä mikropodnikom, malým podnikom alebo stredným podnikom. Oprávnené aktivity budú výskumno-vývojové činnosti, odborné skúšky, štúdie uskutočniteľnosti, merania parametrov, analytické výstupy vedúce k inovácii vlastných produktov, služieb a/alebo procesov žiadateľa. Výška pomoci na jeden voucher by mala byť taktiež 15 000 eur a podporu by mohlo získať 500 firiem.

Firmy môžu rátať s podporou vlastnej výroby zelenej energie z nového Programu Slovensko. SIEA sa dokonca pre veľký záujem snaží získať prostriedky aj z nevyčerpaných eurofondov. Podpora obnoviteľných zdrojov pre podniky sa v novom Programe Slovensko nachádza v kapitole, ktorá je zameraná na podporu aktívnych odberateľov elektriny, samospotrebiteľov energie z čistých zdrojov a energetických komunít. O samovýrobu energie je vo firmách veľký záujem, čo súvisí s energetickou krízou a istotou, že sa do budúcna investícia do vlastného zdroja pre vysoké ceny energií vyplatí. Poukážky by pri menších projektoch mali mať minimum administratívy, podobne ako je to v prebiehajúcom národnom projekte Zelená domácnostiam. Spustenie prvej výzvy je plánované v už tento rok.