PLÁN OBNOVY PROGRAM SLOVENSKO
23.8.2022

Zelené dotácie podporia energetickú efektívnosť aj nabíjacie stanice

Veľký podiel financií z eurofondov a Plánu obnovy je v najbližších rokoch určený na zelené dotácie a energetiku. O peniaze sa môžu uchádzať mestá a obce, ale aj firmy či majitelia rodinných domov. Žiadatelia by mali mať k dispozícií na zelené projekty viac než 6 miliárd eur. V článku vám podrobnejšie predstavíme niektoré oblasti podpory.

Obnova rodinných domov a pamiatkovo chránených budov

S cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti bude z plánu obnovy podporená rekonštrukcia a obnova budov nemocníc, škôl ale aj verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Prvá veľká výzva na obnovu pamiatok bola vyhlásená začiatkom leta 2022 a otvorená by mala byť až do roku 2024.

Veľký objem peňazí je tiež určený na dotácie na obnovu rodinných domov. Plán obnovy ráta s rekonštrukciou takmer 30 000 rodinných domov. Ide najmä o zelené dotácie na zateplenie, výmenu neefektívnych zdrojov tepla a ďalšie zlepšenia tepelnoizolačných vlastností rodinných domov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Eurofondy na energetickú efektívnosť a projekt Zelená podnikom

Výraznou investíciou v rámci dotácií na najbližšie roky sú opatrenia energetickej efektívnosti podnikov. Tie budú podporené v prípade, ak sú odporučené v energetickom audite, kde sa hodnotí spotreba energie a navrhujú opatrenia pre budovy, technologické zariadenia a dopravné prostriedky. Pôjde napríklad o granty na zatepľovanie budov určených na podnikanie, zlepšovanie účinnosti existujúcich, resp. náhrada za nové účinnejšie zariadenia na výrobu elektriny/tepla/chladu v podnikoch, zavádzanie systémov monitorovania, optimalizácie a riadenia spotreby energie, zvyšovanie účinnosti distribúcie energie a pod).

Plán obnovy ráta s významnými investíciami do podpory výstavby nových kapacít obnoviteľných zdrojov energií a modernizácie existujúcich zariadení vyrábajúcich elektrinu z OZE. Dotácie pre podnikateľov z eurofondov budú môcť firmy získať aj v rámci pilotného projektu Zelená podnikom. Ten bude fungovať na báze poskytovania poukážok na inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE v malých a stredných podnikoch.

V rámci Programu Slovensko zastrešuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) opatrenia s cieľom podporiť energetickú efektívnosť, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov. Suma vyčlenená pre tieto účely v rámci aktuálne programového obdobia prekračuje 900 miliónov €.

Cyklotrasy aj nabíjacie stanice pre elektromobily

Z plánu obnovy by na podporu udržateľnej a zelenej dopravy malo ísť viac ako 800 miliónov eur. Financie podporia dekarbonizáciu prostredníctvom elektrifikácie a modernizácie železničných tratí. Podpora bude zameraná aj na zníženie uhlíkovej stopy mestskej hromadnej dopravy a výstavbu cyklistickej infraštruktúry.

Veľká časť financií bude určená práve na rozvoj cyklistickej dopravy nakoľko sa v tejto oblasti chystá vyhlásenie grantových výziev z EÚ fondov aj z plánu obnovy. Rozdiely medzi plánom obnovy a inými európskymi zdrojmi financovania v oblasti podpory budovania cyklistickej infraštruktúry (nové cyklotrasy a parkovacie miesta pre bicykle na železničných zastávkach a staniciach) budú založené na územnom princípe.

Z plánu obnovy budú podporené projekty výstavby cyklotrás v mestských a prímestských oblastiach v mestách a obciach združených v územiach Udržateľného mestského rozvoja (UMR). Ich hlavným zámerom bude zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce. Z prostriedkov EŠIF sa naopak predpokladá realizácia cyklodopravných projektov v územiach, ktoré nespadajú pod UMR, čím sa vylučuje riziko duplicitného financovania, a zároveň sa tým zabezpečuje jednoznačnosť pre potenciálnych prijímateľov. Jednotlivé projekty v rámci UMR v oblasti cyklistickej dopravy budú nadväzovať na platné strategické dokumenty týkajúce sa rozvoja cyklistickej dopravy (napríklad regionálne a lokálne plány udržateľnej mobility).

Popri rozvoji cyklistickej infraštruktúry sú dôležitou súčasťou podpory zelenej mobility aj dotácie na nabíjacie stanice pre elektromobily. Výzvy budú určené pre podnikateľov ale aj mestá a obce. Vytvorený by mal byť finančný mechanizmus schém pomoci pre budovanie nabíjacích bodov pre elektromobily a vodíkových plniacich staníc.

obnovitelne zdroje energie OZE

Znižovanie produkcie obalov a upcycling

Súčasťou dotačnej podpory v programovom období 2021 až 2027 budú aj grantové výzvy na rozvoj obalových technológií znižujúcich produkciu obalov (a následne odpadov z obalov). Podnikatelia budú môcť získať dotácie na podporu technológií, ktoré produkujú opakovane použiteľné obaly, s recyklovanou zložkou, recyklovateľné alebo biodegradovateľné a baliace technológie redukujúce používané obaly.  Podporované bude aj predchádzanie vzniku odpadov vo vybraných sektoroch hospodárstva, ktoré budú vymedzené na základe priorít Cestovnej mapy pre obehové hospodárstvo v SR.

Taktiež budú podporené projekty zamerané na opätovné použitie výrobkov. Budú to napríklad opravy výrobkov a ich upcycling, budovanie centier opätovného používania výrobkov, vytváranie platforiem na opätovné použitie výrobkov. Z dotácií tiež bude možné podporiť zavádzanie a správu lokálnych zálohových systémov a systémov opätovného plnenia.

Pozrite si aktuálne grantové výzvy