GRANTY PODNIKATELIA
21.11.2022

Sú dotácie vhodné pre všetky firmy?

Dotácia alebo inak povedané, nenávratný finančný príspevok, môže výrazným spôsobom prispieť k rozvoju vašej firmy. Ako vyplýva už zo samotného označenia – ide o financie, ktoré na rozdiel od bankového úveru, nemusíte vracať. Získať peniaze len tak – to znie naozaj dobre. Celé je to však trochu komplikovanejšie, ako sa na prvé prečítanie zdá. Pýtate sa prečo? Čítajte ďalej.

Spolufinancovanie

V prvom rade treba spomenúť, že ak chcete financovať váš projekt z grantu či dotácie, takmer vždy k tomu potrebujete aj svoje vlastné peniaze. Výnimkou sú možno len menšie granty zo súkromných nadácií prípadne iné špecifické typy dotácií. Pri dotáciách z eurofondov, Plánu obnovy či ďalších programov budete zväčša spolufinancovať 40 – 60 % projektu z vlastných zdrojov. V niektorých prípadoch vedia podnikatelia získať podporu aj 100 % oprávnených výdavkov, avšak takýchto výziev je minimum. Samosprávy alebo neziskové organizácie dostávajú spravidla vyššiu intenzitu pomoci, teda nemusia investovať toľko financií zo svojich zdrojov.

V praxi to znamená, že ak podnikateľ pripraví projekt, vďaka ktorému chce nakúpiť vybavenie a techniku za 500 tisíc eur, musí počítať s tým, že 200 tisíc eur bude musieť financovať zo svojho. Toto je však len orientačný príklad. Mieru spolufinancovania určuje každá grantová výzva vo svojich podmienkach. Spolufinancovanie sa často líši aj od miesta realizácie projektu. Ak realizujete projekt v menej rozvinutom regióne, môžete získať podporu napríklad vo výške 70 % celkových výdavkov projekt. Ak ho realizujete v Bratislave, môže to byť len 40 %.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Spôsob financovania – refundácia

Financovanie projektov z dotácií môže prebiehať troma rôznymi spôsobmi – refundácia, predfinancovanie a zálohové platby. Pri dotáciách pre podnikateľov platí, že najčastejšie sa môžete stretnúť práve s refundáciou. Je to spôsob, pri ktorom postupne financujete projekt z vlastných zdrojov a následne, na základe reálnych výdavkov preukázaných účtovnými dokladmi priebežne žiadate o vyplatenie príslušnej časti grantu. Znamená to, že peniaze, ktoré chcete z dotácie získať by ste mali mať k dispozícii už na začiatku. Pre tento účel majú podnikatelia možnosť využiť aj rôzne bankové produkty ako napríklad preklenovacie úvery.

Oprávnené a neoprávnené výdavky

Z dotácií môžu podnikatelia financovať rôzne projekty. Pred tým ako sa rozhodnete žiadať o grant, treba si dobre prečítať výzvu, do ktorej sa chcete zapojiť. Grantové výzvy spravidla v texte definujú aj oprávnené a neoprávnené výdavky. Oprávnené výdavky definujú na čo môžu byť financie použité. Vďaka neoprávneným výdavkom sa zasa dozviete to, aké výdavky financovať nemôžete. Medzi časté neoprávnené výdavky patria:

  • mzdy zamestnancov
  • splácanie úverov, pôžičiek a úrokov z prijatých úverov a pôžičiek
  • úhrada správnych poplatkov žiadateľa
  • úhrada výdavkov nezahrnutých do rozpočtu projektu
  • režijné výdavky (ako napr. výdavky na telefón, fax, internet, upratovanie, občerstvenie, pohonné hmoty, dary, nákup spotrebného materiálu a tovaru pre riadenie projektu a pod.)
  • iné finančné a nefinančné náhrady priamo nesúvisiace s realizáciou projektu
  • výdavky na ktoré už bola poskytnutá podpora (grant) z verejných zdrojov
  • výdavky spojené s prípravou žiadosti.

Medzi ďalšie obmedzenia v rámci výdavkov patrí limitovaná miera financovania pre konkrétnu aktivitu. Ak chcete z grantu financovať napríklad rozšírenie domova dôchodcov, súkromnej škôlky alebo prevádzky, na nákup samotnej nehnuteľnosti môžete použiť maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Ako už bolo spomenuté, všetky podmienky danej dotácie nájdete v znení výzvy alebo v príručke pre žiadateľa.

Projekty, ktoré nie sú vhodné na grantové financovanie

Z dlhoročnej praxe vieme, že nie všetky projekty sú na financovanie vhodné. Granty z eurofondov alebo Plánu obnovy spravidla nie sú určené pre maloobchod. Podporu nemôžete získať napríklad ani na oblasti súvisiace s hazardnými hrami. V rámci svojich projektových zámerov chcú podnikatelia často vybudovať napríklad novú výrobnú halu. Na takéto aktivity však v najbližších rokoch s najväčšou pravdepodobnosťou nebudete môcť získať nenávratný finančných príspevok zo žiadnych zdrojov. Podobné je to aj v prípade služieb ako autoservis, kaderníctvo a podobne.

Už teraz je možné pomerne presne povedať, ktoré oblasti sú z grantov podporované najviac. Medzi najčastejšie oblasti podpory patrí digitalizácia a zelené témy. Z grantov môžu podnikatelia financovať napríklad projekty zameraná aj na investície do obnoviteľných zdrojov energie, rôzne produktové inovácie či zlepšenie energetickej efektívnosti budov.

Chcete sa dozvedieť viac o aktuálnych možnostiach dotácií pre vašu firmu? Dohodnite si s nami individuálnu konzultáciu.