OBNOVA BUDOV PODNIKATELIA SAMOSPRÁVY
29.10.2022

Granty na obnovu historických a pamiatkových budov

Aké možnosti podpory majú majitelia historických a pamiatkových budov? Potenciálni žiadatelia zo súkromného aj verejného sektora môžu získať granty z niekoľkých aktuálnych výziev. Rekonštrukcia, zateplenie alebo podpora energetickej efektívnosti pamiatok a historických budov by mala byť výraznejšie podporovaná aj v nadchádzajúcich rokoch.

Obnova verejných historických pamiatok z Plánu obnovy

Aktuálna grantová výzva s celkovou hodnotou 120 miliónov eur bola vyhlásená v júli 2022. Ďalšia výzva by mala byť podľa harmonogramu vyhlásená v septembri 2023. Na toto opatrenie bolo v júni 2023 vyčlenených ďalších 60 miliónov. Dokopy by teraz výzvy mali mať až 210 miliónov eur. Cieľom tejto podpory je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou.

V rámci obnovy môžu byť popri aktivitách na zlepšenie energetickej hospodárnosti realizované aj relevantné aktivity súvisiace so stavebno-technickou obnovou budov, obnovou technických systémov, osadením prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovosťou a implementáciou zelených opatrení. Oprávnenými žiadateľmi sú predovšetkým mestá a obce, VÚC ale aj správcovia majetku štátu či ďalšie inštitúcie. Viac informácií o tejto dotácii nájdete v našom staršom článku.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Obnovme si svoj dom

Program Obnovme si svoj dom je tradičný grantový zdroj, ktorý financuje okrem iného aj obnovu kultúrnych pamiatok. Je súčasťou dotačného systému Ministerstva kultúry SR. Program funguje v ročných intervaloch.  Vždy jedenkrát do roka bývajú vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí. Spravidla to býva na jeseň, resp. koncom roka.

Program sa skladá z viacerých podprogramov pričom veľký záujem je o podprogramy 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok a 1.4 Obnova historických parkov a architektonických  areálov a 1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany.

1.1 Obnova kultúrnych pamiatok

Tento podprogram financuje a podporuje obnovu nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu. Každá výzva a jej dokumentácia môže špecifikovať ešte konkrétne priority programu pre daný rok.  Z podprogramu  je možné financovať prípravnú aj realizačnú fázu obnovy NKP, v rámci ktorej je možné získať grant na výskumné práce, vykonanie pamiatkového a reštaurátorského výskumu, prípravnú dokumentáciu, stavebno-technické posudky či projektovú dokumentáciu. 

Oprávnenými aktivitami sú stavebné práce na obnovu budovy, reštaurátorské práce vrátane obnovy vonkajšieho areálu, obnova historickej a parkovej zelene ako aj prvky drobnej parkovej architektúry ako sú fontány, lavičky, besiedky a pod. Z tohto podprogramu možno žiadať financie aj na obnovu a reštaurovanie objektov bez súpisného čísla napr. kaplnky, pamätníky, ďalej náhrobky a hrobky, historické cintoríny.  Peniaze viete získať aj na obnovu, reštaurovanie a ladenie historických hudobných nástrojov či obnovu a reštaurovanie historických zvonov.  

Výzva pre tento podprogram nedefinuje maximálne ani minimálnu výšku podpory. V roku 2022 bola podpora v intervale od 1 000 – 80 000 EUR.

Oprávnenými žiadateľmi pre v rámci podporgramu sú:

 • a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, 
 • b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie 
 • c) vyšší územný celok alebo obec, 
 • d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia (VÚC alebo obec)
 • e) občianske združenie, 
 • f) nadácia, 
 • g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou, 
 • h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • i) neinvestičný fond,
 • j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky, 
 • k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území SR
 • l) Matica slovenská, 

1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov

Tento podprogram financuje obnovu rozsiahlejších architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave. Jedná sa hlavne o hradné ruiny, mestské alebo iné opevnenia, pevnostné systémy, kaštiele. Cieľom podprogramu je aj podpora obnovy historických parkov a záhrad. 

Podporgram je určený pre:

 • a) obec, ak obnovu zabezpečuje právnická osoba podľa písmen b) až f),
 • b) nadáciu,
 • c) neziskovú organizáciu poskytujúcu všeobecne prospešné služby,
 • d) občianske združenie,
 • e) registrovanú cirkev alebo náboženskú spoločnosť a právnickú osobu v SR
 • f) registrovaný sociálny podnik.

1.5 Komplexná obnova národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany.

Tento podprogram má podobné zameranie ako 1.1 avšak kladie dôraz na komplexnosť a podporuje väčšie projekty. Výsledkom projektu musí byť funkčný celok či priestor, ktorý bude možné využívať.  Cieľom je financovať pamiatky, ktoré sú v Zozname národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy.  Do výzvy sa môžu zapojiť rovnakí oprávnení žiadatelia ako v podprograme 1.1 Dotáciu môžete získať v rozmedzí 150 tisíc až 950 tisíc eur. Žiadateľ musí projekt spolufinancovať a to minimálne 20% z celkovej výšky poskytnutej dotácie, či pri uvedených sumách predstavuje relatívne vysokú sumu.

Viac o jednotlivých podprogramoch nájdete na stránke ministerstva kultúry.

Obnova pamiatok z Programu Slovensko (eurofondy)

Programe Slovensko na roky 2021 – 2027 možno nájsť niekoľko opatrení, ktorú podporujú investície do kultúrneho dedičstva. Okrem toho budú niektoré výzvy z nových eurofondov zamerané aj na rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, manažmentu, služieb a tiež investície do infraštruktúry podporujúce udržateľný cestovný ruch. Medzi oprávnené aktivity bude patriť aj obnova národných kultúrnych pamiatok, pamiatkových objektov, existujúcich kultúrnych inštitúcií a zariadení. Tiež majú byť podporené pamäťové a fondové inštitúcie čo sú múzeá a galérie, expozície a zbierka knižničného fondu ale napríklad aj sakrálne objekty. Konkrétne detaily o plánovaných grantoch však zatiaľ nie sú známe. Vďaka portálu Grantexpert.sk sa však o možnostiach dozviete včas.

rekonštrukcia pamiatok

Programy cezhraničnej spolupráce

Programy cezhraničnej spolupráce, takzvané „Interregy“ nepodporujú obnovu kultúrnych a historických pamiatok priamo. Podporujú však využívanie prvkov kultúrneho a prírodného dedičstva na rozvoj cezhraničného turizmu a cestovného ruchu. V rámci takýchto projektov teda môžu žiadatelia zahrnúť aj obnovu pamiatkovej budovy. Konkrétna pamiatka by však mala byť súčasťou uceleného produktu cestovného ruchu, s jasne definovanou marketingovou a komunikačnou stratégiou.

Iné zdroje na obnovu historických a pamiatkových budov

V kategórii iné zdroje môžete využiť napríklad „Nórske fondy“, ktoré dlhodobo podporujú kultúru aj obnovu pamiatok. Napriek tomu, že aktuálne nie je plánovaná žiadna výzva a informácie o príprave nového memoranda pre ďalšie obdobie sa zatiaľ neobjavili, je možné predpokladať, že takéto príležitosti sa v štruktúre podpory objavia. V období 2014 – 2021 bola napríklad vyhlásená  výzva, ktorá podporovala obnovu pamiatok s prioritou ochrany až do výšky 1 milióna eur. Spolufinancovanie bolo na úrovní  od 5% do 20% v závislosti od typu prijímateľa. Momentálne je takáto podpora na ďalšie roky len v teoretickej rovine, no určite nie je na škodu, mať tento grantový zdroj v hľadáčiku aj pri obnove pamiatok.