GRANTY PLÁN OBNOVY
26.1.2023

Granty z Plánu obnovy na rok 2023 (výskum a inovácie)

Podpora výskumu, vývoja a inovácií patrí medzi dôležité priority Plánu obnovy. Dlhodobým cieľom Slovenska je vybudovanie modernej a konkurencieschopnej ekonomiky. K tomu je nevyhnutné posilniť inovačný potenciál a investovať práve do výskumu a vývoja. Vďaka grantom z Plánu obnovy budú môcť výskumní pracovníci, akademický sektor ale aj podnikatelia získať financie na svoje projekty. Veľká časť grantových výziev bude vyhlásená v priebehu roka 2023.

Posilnenie financovania výskumu a inovácií

Plán obnovy je rozdelený na 18 komponentov, pričom každý z nich podporuje konkrétnu oblasť. Podpore inovácií, výskumu a vývoja sa venujú Komponenty 9 a 10. Hlavným cieľom je posilniť financovanie, efektívnejšie riadenie ale aj prilákať slovenské talenty zo zahraničia a udržať ich na Slovensku. Na dotácie z Plánu obnovy v rámci týchto komponentov je vyčlenených takmer 740 miliónov eur. Grantové výzvy zahnajú napríklad štipendiá pre výskumníkov, prepájanie súkromného a akademického sektora či podporu digitalizácie ekonomiky. Informácie o podpore digitalizácie firiem nájde v článku Sprievodca digitálnych grantov.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Spolupráca súkromného a verejného sektora

Problémom výskumno-inovačného prostredia na Slovensku je minimálna spolupráca súkromného a verejného sektora, ktorá by mala viesť k novým nápadom. Cieľom grantovej podpory je stimulácia súkromnej participácie na výskume, vývoji a inováciách. Riešenie by mohli priniesť napríklad: stáže doktorandov a zamestnancov medzi podnikmi a akademickými výskumnými organizáciám, transformačné a inovačné konzorciá, ale aj vouchre o ktorých sa dočítate viac v texte nižšie.

Hlavným zámerom grantovej podpory v rokoch 2021 – 2027 je výrazne zvýšiť podiel inovujúcich podnikov, predovšetkým v prípade digitálnych inovácií. Cieľom je dotovať nielen kvantitu, ale aj kvalitu inovácií (vytvárať správne motivácie, nedeformovať a nepodporovať orientáciu na rentu).

Prehľad výziev v oblasti inovácií a podpory výskumu a vývoja nájdete v databáze grantov na portáli Grantexpert.sk

Inovačné a digitálne vouchre

Systém vouchrovej podpory inovácií v podnikoch je zameraný na zintenzívnenie spolupráce slovenských podnikov s ostatnými aktérmi inovačného ekosystému. Prijímateľmi sú prioritne malé a stredné podniky. Výška poukazov je stanovené na maximálne 200 000 eur počas obdobia 3 rokov. Postup bude taký, že na základe otvorenej výzvy a vyhodnotenej žiadosti dostane žiadateľ voucher, ktorý môže uplatniť na výskumné a inovačné služby poskytnuté širokým okruhom poskytovateľov. Pri tejto pomoci je požadovaná aj spoluúčasť žiadateľa.

Plán obnovy ráta s 3 typmi voucherov:

A. Inovačný voucher – slúži na stimuláciu spolupráce MSP s nepodnikateľskými výskumnými inštitúciami, s vysokými školami alebo aj so súkromnými poskytovateľmi výskumnovývojových služieb, či dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium). Podporené tiež môžu byť rôzne certifikačné konania a skúšky, napr. za účelom uvedenia nového tovaru na trh, resp. pre vstup na nový trh.

B. Digitálny voucher – stimuluje digitalizáciu služieb a procesov v MSP. Oprávnenými nákladmi sú individualizované IT riešenia pre firmy (nie nákup hotových hardvérových a softvérových riešení), napr. nasadenie a zásadné vylepšenie informačného systému, ecommerce riešenia alebo kybernetická bezpečnosť. Predpokladá sa široký okruh poskytovateľov počnúc inými firmami, centrami digitálnych inovácií, vysokými školami alebo dokonca samosprávami (napr. Mestské laboratórium).

C. Patentový voucher – slúži na podporu ochrany duševného vlastníctva. Je určený pre MSP, výskumné inštitúcie, vysoké školy alebo fyzické osoby. Oprávnenými nákladmi sú všetky náklady patentového cyklu počnúc podaním patentovej prihlášky až po udržiavacie poplatky, a to vrátane prekladateľských a právnych služieb na ochranu a vymáhanie duševného vlastníctva. Oprávnenými sú náklady na ochranu duševného vlastníctva celosvetovo. Rovnako aj na konania na ochranu úžitkových vzorov, dizajnu, ochranných známok, ale aj dodatkových ochranných osvedčení topografií polovodičových výrobkov.