DIGITALIZÁCIA veda a výskum
28.3.2024

Top 10 grantov na výskum, vývoj a inovácie v roku 2024

Výskum, vývoj a inovácie (VVaI) patria v aktuálnom programovom období medzi kľúčové oblasti podpory z grantov a dotácií. V tomto článku nájdete niekoľko zaujímavých grantových výziev pre rok 2024. Ak vás téma zaujíma, na našom webinári sa dozviete všetko o grantoch na podporu výskumu, vývoja a inovácií v roku 2024.


Zoznam výziev

1. Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

2. Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

3. Podpora výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska RIS3

4. Podpora projektov výskumu v oblasti školstva – KEGA

5. Podpora aplikovaného biomedicínskeho výskumu

6. Podpora aplikovaného výskumu, vývoja prelomových technológií a inovácií v zdravotníctve

7. Podpora sociálnych inovácií

8. Zvýšenie účinnosti podpory regionálnych inovácií v oblasti digitalizácie priemyslu

9. Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2

10. Horizontálna podpora malého a stredného podnikania


Granty na podporu inovácií a výskumno-vývojových projektov

Granty na podporu výskumu a inovácií pokrývajú pomerne široké spektrum oblastí, vrátane rozvoja inovácií vo firmách, podporu ľudských zdrojov, výskumnej infraštruktúry, medzinárodnej spolupráce, medzisektorovej spolupráce alebo excelentného výskumu či aplikovaného výskumu. Takto široké spektrum podporovaných oblastí má za cieľ nielen posilniť vedeckú a výskumnú základňu na Slovensku, ale aj zabezpečiť, aby výsledky výskumu mali priamy socio-ekonomický vplyv a prispievali k rozvoju inovačnej kapacity krajiny.

Pre rok 2024 je na výskumno-vývojové projekty vyčlenená podpora viac ako miliarda eur, čo odzrkadľuje dôležitosť inovácií pre ekonomický rast a konkurencieschopnosť Slovenska.

Jednou z kľúčových oblastí VVaI je podpora aplikovaného výskumu, ktorý zahŕňa aj zavádzanie inovácií do praxe. Grantová podpora je tu dôležitá najmä preto, že bez dodatočného financovania hrozí takýmto inováciám riziko neúspechu. O granty sa môžu uchádzať najmä malé a stredné podniky, výskumné organizácie, verejné inštitúcie, vysoké školy, ale aj neziskový sektor či zdravotnícke zariadenia.

1. Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Plánované vyhlásenie

December 2024

Plánovaná alokácia

20 mil. €

Výzva podporí vytvorenie excelentného tímu, na ktorého čele bude výskumník so skúsenosťami zo zahraničia. Vedec musí zároveň realizovať svoj výskum v slovenskej výskumno-vývojovej organizácii. ide o dlhodobé iniciatívy (s maximálnou dĺžkou 5 rokov), v rámci ktorých sa výskumní pracovníci dostatočne etablujú, aby mohli úspešne získavať nezávislé projekty financované z európskych vedeckých programov alebo prostredníctvom spolupráce s priemyslom. Maximálna výška podpory pre jeden projekt bude max. 1,5 mil. eur.

Oprávnení žiadatelia: všetky sektory výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z

2. Podpora projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Plánované vyhlásenie

Q1 2024

Plánovaná alokácia

114.2 mil. €

Grantová výzva sa zameriava na podporu zvýšenia inovatívnosti a konkurencieschopnosti podnikateľského sektora prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Hlavným cieľom je podnietenie podnikov k väčšej investícii do výskumno-vývojových a inovačných aktivít, zvýšenie spolupráce medzi súkromným sektorom, výskumnými organizáciami a medzi podnikmi navzájom. Výzva sa sústredí na oblasti, ktoré sú v súlade s doménami RIS3+: inovatívny priemysel, mobilita, digitálna transformácia, zdravé potraviny a životné prostredie.

Očakáva sa, že podpora týchto aktivít povedie k zvýšeniu výdavkov na výskum a vývoj a k posilneniu inovačných kapacít podnikov. Medzi oprávnené aktivity patria priemyselný výskum a experimentálny vývoj, pričom oprávnené výdavky zahŕňajú obstaranie dlhodobého majetku, mzdové výdavky, výdavky na zmluvný výskum, poradenské služby, nákup materiálu, a náklady spojené s patentmi a inými právami duševného vlastníctva.

Projekty musia byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027. Maximálna podpora na jeden projekt je 2 mil. eur. Ďalších 32,3 mil. eur bude vyčlenených v rámci inej výzvy na projekty z Fondu spravodlivej transformácie. Tie budú zamerané predovšetkým na región Hornej Nitry.

Oprávnení žiadatelia: podniky (držiteľ platného osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja)

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o aktuálnych grantoch?

MÁm ZÁujem

3. Podpora výskumu a vývoja v oblasti digitálnej transformácie Slovenska RIS3

Plánované vyhlásenie

Q2 2024

Plánovaná alokácia

49 mil. €

Cieľom tejto výzvy, financovanej z plánu obnovy je podpora inovatívnych prístupov k rozširovaniu digitálnych technológií v spoločnosti, s cieľom zvýšiť bezpečnosť a hodnotu dát produkovaných digitálnymi technológiami a ich aplikácie, vrátane využitia umelé inteligencie, superpočítačov, virtuálnej a rozšírenej reality.

Výzva je otvorená pre výskumno-vývojové projekty, ktoré sa zameriavajú na prioritné oblasti v rámci domény 3 a sú v súlade s transformačnými cieľmi Stratégie inteligentnej špecializácie (RIS3), ktorá sa snaží posilniť integráciu pokročilých technológií do každodenného života a podnikania.

Oprávnení žiadatelia: všetky sektory výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z.

Ďalšia výzva zameraná na podporu digitálnej transformácie Slovenska v rámci RIS3 bude mať alokáciu 15 miliónov a bude vyhlásená v rámci Programu Slovensku v septembri 2024. Predmetom podpory budú aplikačné riešenia v oblasti digitálnych technológii; ľudské, technologické a infraštruktúrne kapacity v oblasti výskumu a vývoja; testovacia a experimentálna infraštruktúra.

4. Podpora projektov výskumu v oblasti školstva – KEGA

Plánované vyhlásenie

Q2 2024

Plánovaná alokácia

4,9 mil. €

Grantová výzva má za cieľ podporovať projekty aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky, a tvorivého a interpretačného umenia, ktoré iniciujú vysokoškolskí riešitelia. Zameriava sa na podporu výskumu v súvislosti pedagogickými modelmi, využitím nových technológií, foriem a metód vo výchovno-vzdelávacom procese, ako aj mimo neho. Cieľom je čiastočne redistribuovať inštitucionálne financovanie prostredníctvom súťažného mechanizmu.

Podpora zahŕňa výdavky na tovary a služby, cestovné, dopravu, konferenčné náklady, materiál a tlač publikačných výstupov. Celková indikatívna alokácia prostriedkov pre túto výzvu je 4,9 milióna eur, pričom maximálna suma podpory na jeden projekt dosahuje 26 556 eur na rok.

Oprávnení žiadatelia: je určená vysokoškolským učiteľom a výskumným, ako aj umeleckým pracovníkom vysokých škôl.

5. Podpora aplikovaného biomedicínskeho výskumu

Plánované vyhlásenie

máj 2024

Plánovaná alokácia

3 mil. €

Táto grantová výzva je zameraná na podporu aplikovaného biomedicínskeho výskumu s konkrétnym dôrazom na personalizovanú alebo precíznu medicínu, vývoj inovatívnych produktov vrátane (bio)materiálov a biotechnológií, ako aj na procesy a postupy v zdravotníctve, a na prelomové technológie v tejto oblasti. Podporované budú bežné výdavky, mzdové a iné osobné náklady, tuzemské aj zahraničné cestovné náhrady, spotrebný materiál, služby, náklady na realizáciu oponentských konaní a kontrol, režijné náklady a kapitálové výdavky.

Celkové dostupné financie pre túto výzvu predstavujú 3 milióny eur, pričom maximálna suma podpory na projekt je stanovená na 100 000 eur ročne, s trvaním projektu do troch rokov. Výzva by mala byť vyhlásená v máji 2024. Na podávanie žiadostí sú oprávnené nemocnice, vysoké školy, Slovenská akadémia vied, špecializované pracoviská Ministerstva zdravotníctva SR, podniky a neziskové organizácie, ktoré sa venujú výskumu, vývoju alebo inováciám.

Oprávnení žiadatelia: nemocnice, vysoké školy, SAV, špecializované pracoviská MZ SR, podniky a neziskové organizácie uskutočňujúce výskum, vývoj alebo inovácie

6. Podpora aplikovaného výskumu, vývoja prelomových technológií a inovácií v zdravotníctve

Plánované vyhlásenie

Q1 2024

Plánovaná alokácia

3 mil. €

Výzva sa zameriava na podporu unikátneho a aplikovaného výskumu v oblasti medicíny a súvisiacich vedných disciplín s cieľom posilniť postavenie Slovenska ako inovátora na globálnej úrovni. Hlavným cieľom je podporiť tvorbu a rozvoj prelomových inovácií, služieb v zdravotníctve a prenos nových medicínskych technológií v rámci technologickej pripravenosti (TRL). Výzva sa konkrétne zameriava na premenu myšlienok na produkty, vrátane inovatívnych diagnostických a terapeutických postupov a produktov, ako sú lieky, biotechnológie, zdravotnícka technika vrátane softvéru, a ďalšie inovatívne metódy a produkty.

Podpora pokrýva spotrebný materiál, bežné výdavky, mzdové a iné osobné náklady, tuzemské a zahraničné cestovné náhrady, služby, prípravu regulačných a certifikačných materiálov, náklady na realizáciu oponentských konaní a kontrol, režijné náklady a kapitálové výdavky. Maximálna výška podpory na projekt je stanovená na 3 milióny eur s trvaním do troch rokov a minimálnou podporou 500 000 eur na projekt. Celkový rozpočet výzvy je 43 miliónov eur.

Oprávnenými žiadateľmi sú spoločnosti, konzorciá, fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú alebo sú pripravené realizovať vývoj medicínskeho produktu s priamym prínosom pre pacienta, zdravotnícke zariadenia, vysoké školy a výskumné inštitúcie. V roku 2026 by mala byť vyhlásená obdobná výzva s alokáciou viac ako 15 miliónov eur.

Oprávnení žiadatelia: nemocnice, vysoké školy, SAV, špecializované pracoviská MZ SR, podniky a neziskové organizácie uskutočňujúce výskum, vývoj alebo inovácie

7. Podpora sociálnych inovácií

Plánované vyhlásenie

máj 2024

Plánovaná alokácia

3 mil. €

Účelom výzvy je stimulovať sociálne inovácie a hľadať komplexné riešenia spoločenských výziev.
Výzva sa sústreďuje na podporu sociálnych inovácií a platforiem, ktoré ich podporujú.
Forma podpory sa týka iniciatív zameraných na rozšírenie overených sociálnych inovácií, činnosti v rámci pilotných projektov s vyhliadkou na ich neskoršie rozšírenie, činnosti vo vstupných etapách inovačného procesu a podporu platforiem určených pre sociálne inovácie a inovátorov v tejto oblasti.

Oprávnení žiadatelia: všetky sektory výskumu a vývoja v zmysle § 7 zákona č. 172/2005 Z. z.

8. Zvýšenie účinnosti podpory regionálnych inovácií v oblasti digitalizácie priemyslu

Plánované vyhlásenie

2024 – 2025

Plánovaná alokácia

0, 375 mil. €

V rámci tohto programu pôjde o rôzne formy podpory – granty, výmeny zamestnancov a výskumníkov, e-governance. Maximálna výška podpory na jeden projekt je plánovaná na 20 000 € čiže pôjde skôr o malé projekty.

Oprávnení žiadatelia: malé a stredné podniky, výskumné inštitúcie, verejné a súkromné vysoké školy, verejná a štátna správa, územná samospráva, sektor výskumu a vývoja v zmysle § 7 písm. a) a d) zákona č. 172/2005 Z. z.

9. Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2

Plánované vyhlásenie

2024 – 2028

Plánovaná alokácia

16, 8 mil. €

Tento národný projekt sa zameriava na podporu výskumno-vývojových aktivít v slovenských podnikoch, zavádzanie inovácií do praxe, ochranu práv duševného vlastníctva, zapojenie do európskych výskumných a inovačných programov, a podporu sieťovania aktérov v inovačnom ekosystéme.

Celkový rozpočet Národného projektu má byť takmer 17 miliónov eur a ukočenie je naplánované na rok 2028. Pôjde o 2 formy podpory:

  • Priama finančná podpora pre podnikateľské subjekty vo forme inovačných poukážok (voucherov): cieľom priamej finančnej je zabezpečiť podnikom prístup k profesionálnym zručnostiam, službám a znalostiam na vývoj nových alebo vylepšenie existujúcich produktov cez inovačné poukážky.
  • Nefinančná podpora (komplexné inovačné poradenstvo, hodnotenie výkonnosti klastrov): poradenstvo bude pokrývať oblasti ako obchodné modely, produktové inovácie, procesné inovácie, a marketingové a komunikačné inovácie, pričom bude spojené s poskytovaním týchto poukážok.

Oprávnené výdavky zahŕňajú mzdové náklady, nákup hnuteľných vecí, a iné služby ako organizačné zabezpečenie podujatí či vzdelávanie.

Cieľová skupina: podniky a klastrové organizácie

10. Horizontálna podpora malého a stredného podnikania

Plánované vyhlásenie

Q1 2024

Plánovaná alokácia

12, 5 mil. €

Národný projekt má za cieľ podporiť rozvoj a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom nefinančnej a finančnej podpory: priama finančná podpora pre podnikateľské subjekty vo forme poukážok (voucherov) a nefinančná podpora je vo forme poradenstva.

Nefinančná pomoc sa zameriava na poskytovanie špecializovaných služieb, ako aj na systematické hodnotenie vplyvu regulácií na MSP a sledovanie podnikateľského prostredia. Firmy majú možnosť získať podnikateľské vouchery pre rôzne tematické oblasti vrátane obehového hospodárstva, strategických plánov rodinných podnikov, podpory startupov, dlhodobého poradenstva a firemných auditov.

Ponúkaná podpora zahŕňa skupinové a individuálne poradenské služby, ako aj pomoc pri budovaní medzinárodných výskumných a vývojových partnerstiev. Vouchery možno využiť na pokrytie širokej škály nákladov vrátane miezd, nájmu, nákupu hnuteľného majetku, zásob a iných služieb ako organizácia podujatí, mediálne služby, reklama, vzdelávanie a poplatky za účasť na podujatiach.

Oprávnené výdavky zahŕňajú mzdové náklady, nákup hnuteľných vecí, a iné služby ako organizačné zabezpečenie podujatí či vzdelávanie.

Cieľová skupina: MSP, záujemcovia o podnikanie

Bonus: Podpora výskumu a vývoja vo firmách (2025)

Plánované vyhlásenie

2025

Plánovaná alokácia

50 mil. €

Táto grantová výzva má za cieľ stimulovať investície podnikov do výskumu a vývoja, s osobitným dôrazom na rizikové projekty v počiatočných fázach technologickej pripravenosti (TRL). Hlavným účelom je zvýšiť angažovanosť súkromného sektora v aktivitách výskumu, vývoja a inovácií, podporovať implementáciu týchto aktivít v podnikoch, najmä v skorých fázach TRL, a podnecovať spoluprácu medzi podnikmi a výskumnými organizáciami.

Výzva sa inšpiruje schémami EIC Transition a EIC Accelerator a podporuje dva typy projektov:

(a) projekty, ktoré prenášajú technológie z laboratória alebo konceptu do fázy preukázanej technológie v príslušnom prostredí

(b) projekty s veľkým potenciálom a rizikom, ktoré presúvajú existujúce nápady do prevádzkového prostredia, napriek vysokým nákladom spojeným so škálovaním.

Projekty musia byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027. Oprávnené výdavky zahŕňajú nákup dlhodobého majetku, mzdové náklady, výdavky na zmluvný výskum, poradenské služby, nákup materiálu a náklady spojené s patentmi. Celkový rozpočet výzvy je 50 miliónov eur s maximálnou podporou 2 milióny eur na projekt. Výzva bude vyhlásená v roku 2025.

Oprávnení žiadatelia: podniky uskutočňujúce výskum, vývoj alebo inovácie.


Komplexnejšie informácie o jednotlivých výzvach ale aj celkovej podpore výskumu a vývoja na najbližšie roky nájdete na stránke Výskumnej a inovačnej autority.

V prípade záujmu vám radi poskytneme individuálne konzultácie k vášmu projektu alebo pomôžeme aj priamo s vypracovaním projektovej žiadosti.