INTERREG SAMOSPRÁVY
8.10.2023

Dotácie z INTERREG SK-CZ podporia vzdelávanie aj ochranu prírody

Nové výzvy z cezhraničného programu INTERREG SK-CZ podporia projekty v česko-slovenskom pohraničí. Dotácie budú zamerané na podporu vzdelávania a ochrany biodiverzity. Na slovenskej strane je oprávneným územím Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. Nevyhnutnou podmienkou výziev z programu INTERREG je cezhraničný charakter projektov. O dotácie môžete žiadať až do konca januára 2024.

Dotácie z INTERREG SK-CZ na podporu biodiverzity

Finančnú podporu z tejto výzvy môžu získať rôzne subjekty ako napríklad mestá a obce, rozpočtové a príspevkové organizácie, podnikatelia či mimovládny sektor. Projekty by mali byť zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia v regióne a zvýšená informovanosť obyvateľov o praktických spôsoboch ochrany prírody. Celková výška finančných prostriedkov určených na túto výzvu zo zdrojov EÚ je takmer 10 miliónov eur.

Cieľom výzvy je posilniť ochranu a zachovanie prírody, biodiverzity a zelenej infraštruktúry, nielen v mestských oblastiach, ale aj v celom regióne a znižovať všetky formy znečistenia. To môže byť dosiahnuté prostredníctvom zberu a výmeny dát, informácií a skúseností, realizácie spoločných stratégií a akčných plánov a osvetových aktivít.

Aktivity, ktoré sú oprávnené pre financovanie z tejto grantovej výzvy, sa zameriavajú na ochranu biodiverzity v cezhraničnom regióne s významným výskytom chránených území a bohatými lesnými porastmi. Peniaze z grantovej výzvy môžu byť použité na projekty, ktoré majú za cieľ udržiavať integrity biotopov a zelenú infraštruktúru a na opatrenia na zníženie znečistenia.

Projekty by mali tiež prispieť k vytvoreniu a posilneniu partnerstiev a sietí zaoberajúcich sa ochranou prírody a rozvojom zelenej infraštruktúry v cezhraničnom regióne. Financovanie môže zahŕňať investičné aj neinvestičné aktivity, pričom investičné projekty musia byť riadne odôvodnené. Ak teda chcete o dotáciu v rámci tohto programu žiadať, potrebujete partnera z Českej republiky a projekt musí byť koncipovaný tak, aby bol obojstranne prospešný.

Grantový radar

Chcete dostávať pravidelné informácie o nových grantoch?

Mám záujem

INTERREG SK-CZ: Dotácie na podporu vzdelávania

V dnešnej dobe je inkluzívne vzdelávanie a prístup k vysokokvalitným vzdelávacím službám kľúčovým faktorom pre úspech spoločnosti. S cieľom podpory vzdelávania bola vyhlásená grantová výzva, ktorá je otvorená pre rôznych žiadateľov. Medzi nimi patria štát, mestá a obce, samosprávne kraje, školy, podnikatelia, mimovládne organizácie a ďalšie subjekty.

Výzva je zameraná na zlepšenie prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania. Jedným zo spôsobov dosiahnutia tohto cieľa je rozvoj dostupnej infraštruktúry, ktorá by zabezpečila podporu aj v prípade dištančného a online vzdelávania.

Podporované aktivity zahŕňajú cezhraničnú výmenu vedomostí, skúseností, odborných poznatkov a osvedčených postupov medzi vzdelávacími inštitúciami na všetkých stupňoch vzdelávania, od predškolských po vysokoškolské.

Ďalším dôležitým aspektom tejto výzvy je zavádzanie inovatívnych spôsobov vzdelávania a nových didaktických prístupov. To zahŕňa špecifické formy vzdelávania, ako napríklad prácu s talentami, študentmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo praktické vzdelávanie zamerané na získavanie zručností potrebných na trhu práce, vrátane digitálnych zručností pre zelenú a digitálnu transformáciu hospodárstva.

Projekty môžu zahŕňať vytváranie spoločných vzdelávacích materiálov a obsahov, podporu rozvoja digitálnych zručností vrátane bezpečnosti na internete a prevencie sociálno-patologických javov. Podporené bude aj financovanie odborných stáží, spoločné vzdelávacie aktivity, mobilita žiakov a študentov medzi vzdelávacími inštitúciami a mobilita učiteľov.

Celková suma finančných prostriedkov určených na túto výzvu z európskych zdrojov dosahuje 4 300 000 eur. Ide o významnú príležitosť pre rôzne subjekty a inštitúcie zapojiť sa do zlepšovania kvality a dostupnosti vzdelávacích služieb a prispieť k inkluzívnejšiemu vzdelávaciemu prostrediu. Využite túto príležitosť a prispievajte k budovaniu lepšieho vzdelania pre všetkých.

Potrebujete pomôcť s projektom? Napíšte nám prostredníctvom TEJTO STRÁNKY.