GRANTY PODNIKATELIA PROJEKTOVÉ RIADENIE
6.5.2024

Čo je to pomoc de minimis?

grantových výzvach môžete často natrafiť na informáciu, že finančný príspevok je poskytovaný v rámci schémy de minimis. Alebo sa môžete stretnúť s tým, že ako súčasť žiadosti o dotáciu musíte predložiť „Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis“. Čo však pojem pomoc de minimis presne znamená a ako sa pravidlá minimálnej pomoci zmenili od 1. januára 2024? Zjednodušené odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Štátna pomoc a pomoc de minimis

Podnikatelia môžu prijímať od štátu rôzne formy pomoci. Sú to napríklad dotácie, zvýhodnené úvery, úľavy na daniach alebo aj nefinančná pomoc ako poradenstvo či vzdelávanie. Každú formu štátnej pomoci upravuje konkrétna schéma, ktoré definuje pravidlá, za akých podmienok môže byť pomoc poskytnutá. Existujú aj výnimky, pri ktorých môže byť podpora poskytnutá aj mimo schémy štátnej pomoci. Toto sa týka predovšetkým významných investorov, kde môže štát poskytnúť rôzne ad hoc stimuly a podobne.

Štátna pomoc môže svojím spôsobom narušovať hospodársku súťaž, nakoľko zvýhodňuje niektoré podnikateľské subjekty na úkor iných. Preto je Európskou Úniou prísne kontrolovaná a legislatívne upravená.

Pomoc de minimis je forma štátnej podpory, ktorú môže poskytnúť štát alebo iná verejná inštitúcia firmám a podnikateľom. Tento typ pomoci je považovaný za tak malý, že sa predpokladá, že nijak významne neovplyvňuje konkurenciu medzi podnikmi v rámci vnútorného trhu Európskej únie.
Pravidlá pre pomoc de minimis stanovujú maximálnu sumu, ktorú môže podnik za určité obdobie prijať, aby bola považovaná za zanedbateľnú.

Tieto limity sa môžu líšiť v závislosti od sektora a krajiny. Na Slovensku pre väčšinu firiem aktuálne platí, že v rámci tejto schému môžu dostať max. 300 000 EUR za obdobie posledných troch rokov. V niektorých sektoroch ako napríklad poľnohospodárstvo, akvakultúra a odvetvie rybolovu sú limity podstatne nižšie. Naopak, pri podnikateľských subjektoch, ktoré poskytujú služby verejného hospodárskeho záujmu je to až 750 000 EUR. Pozrite si kompletné informácie o nových nariadeniach pre limity de minimis.

Pomoc de minimis je upravená konkrétnym nariadením, ktorým sa „upravujú nízke sumy štátnej pomoci (pomoc de minimis), ktoré sú oslobodené od kontroly štátnej pomoci, keďže sa považujú za pomoc, ktorá nemá vplyv na hospodársku súťaž a obchod na vnútornom trhu Európskej únie. Pomoc de minimis sa vzťahuje na nízke sumy štátnej pomoci podnikom (spoločnostiam), ktorú členské štáty EÚ nemusia notifikovať Európskej komisii. Maximálna výška pomoci je 300 000 EUR pre každý podnik v období troch rokov“.

Grantový radar

Chcem dostávať bezplatné informácie o grantoch a dotáciách

Mám Záujem

Nová výška pomoci de minimis platná od roku 2024

Do konca roka 2023 platilo, že firma môže v rámci pomoci de minimis prijať podporu do výšky 200 000 EUR. Od 1. januára 2024 však platí nové nariadenie, ktoré uvádza, že k narušeniu hospodárskej súťaže medzi podnikateľmi v rámci členských štátov nedôjde ak pomoc de minimis subjektu za tri po sebe idúce roky nepresiahne 300 000 EUR. Vďaka novému nariadeniu sa zvýšil limit a upravilo sa aj to, ako EK posudzuje časový limit troch rokov. Zatiaľ čo v predošlých pravidlách išlo o 3 fiškálne roky, po novom obdobie zahŕňa tri roky pred dátumom poskytnutia pomoci

Nariadenie, ktorým sa mení limit okrem iného mení aj prístup k definícii „jediného podniku“. Viac informácií o tejto, ale aj ďalších zmenách nájdete na tejto stránke.

Ak plánujete žiadať o granty, treba si v rámci konkrétnej výzvy prečítať pod akú schému financovanie spadá. V prípade, že pôjde o schému de minimis, svoj limit si viete bezplatne skontrolovať  na tejto stránke.