MIMOVLÁDNE ORGANIZÁCIE PLÁN OBNOVY PODNIKATELIA SAMOSPRÁVY
10.8.2022

Grantové výzvy z plánu obnovy sa postupne otvárajú

Plán obnovy a odolnosti bude popri EÚ fondoch jedným z kľúčových zdrojov financovania projektov v nasledujúcich rokoch. Tvoria ho reformy a investície, ktorých cieľom je nasmerovať Slovensko k lepšej, digitálnej, no predovšetkým zelenej budúcnosti.  Na základe stanoveného kľúča bude mať Slovensko k dispozícii 6,3 miliárd eur na vykonanie reforiem a investícií obsiahnutých v pláne. Ministerstvá postupne vyhlasujú prvé grantové výzvy z plánu obnovy.

Prvé výzvy z plánu obnovy

Z pohľadu podnikateľov, neziskových organizácií, škôl či samospráv sú zaujímavejšie práve investície, ktorých súčasťou bude grantová podpora. Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je rozdelený do piatich základných oblastí:

  • lepšie vzdelanie pre každého (892 mil. eur)
  • konkurencieschopné a inovatívne Slovensko (739 mil. eur)
  • zelené Slovensko (2 301 mil. eur)
  • zdravý život pre každého (1 533 mil. eur)
  • efektívny štát a digitalizácia (1 100 mil. eur)

V uplynulých mesiacoch a týždňoch boli vyhlásené prvé výzvy z plánu obnovy zamerané napríklad na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, budovanie cyklotrás či mobilných hospicov. Nižšie vám ponúkame bližšie informácie o vybraných grantoch z plánu obnovy:

Grantový radar

Zaujímajú vás aktuálne granty z Plánu obnovy?

Aktivovať radar

Výzva na obnovu historických a pamiatkovo chránených budov

Ministerstvo dopravy a výstavby vyhlásilo výzvu na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. Výzva má celkovú alokáciu 120 miliónov eur. Celkovo by však v rámci plánu malo ísť na účel obnovy historických a pamiatkovo chránených budov až 240 miliónov eur.

Cieľom výzvy je zlepšenie stavebnotechnického stavu verejných historických a pamiatkovo chránených budov, pričom sa zlepší ich energetická hospodárnosť, predĺži životnosť a zvýšia sa možnosti ich využívania verejnosťou. Kľúčovou podmienkou je minimálne 30% zníženie potreby primárnej energie, pričom sa musí zachovať ich historická a pamiatková hodnota. Podporené budú aktivity ako napríklad opravy plášťa budovy, vegetačné strechy a steny, výmena vykurovacích systémov, osvetlenia, vetracích alebo chladiacich systémov a ďalšie.

Výška grantu na jeden projekt je maximálne 5 miliónov eur bez DPH a financovať môžete až 100% oprávnených nákladov. Oprávnenými žiadateľmi sú samosprávy, verejnoprávne inštitúcie alebo správcovia majetku štátu. Žiadosti môžete podávať od 1. augusta 2022 do 1. decembra 2024 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy.

Viac informácií nájdete v databáze GrantExpert.sk

Výzvy pre školy z plánu obnovy

Ministerstvo školstva vyhlásilo 4 dôležité výzvy, ktoré pomôžu materským, základným aj stredným školám s rozšírením kapacít a debarierizáciou. Dotácie môžu získať samosprávy, cirkvi ale aj žiadatelia zo súkromného či neziskového sektora. Viac o výzvach sa dočítate v našom staršom článku.

Výzvy na rozšírenie a obnovu domácej opatrovateľskej starostlivosti

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo dve grantové výzvy z plánu obnovy zamerané na podporu agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Ich hlavným cieľom je zvýšenie počtu a skvalitnenie služieb domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Obe výzvy sú otvorené do 31. októbra 2022 alebo do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov. 

O financie môžu žiadať podnikatelia (pôsobiaci ako ADOS), neziskové organizácie, občianske združenia alebo príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené ministerstvom zdravotníctva či samosprávami. Celková alokácia výziev je takmer 4,6 milióna eur.

Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti: o financie sa môžu uchádzať ADOS, ktoré vznikli po 1. februári 2020. Peniaze sú určené na materiálno-technické vybavenie a maximálna výška grantu je 127 400 eur.

Viac informácií nájdete aj na našej stránke.

Obnova siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti: o nevratný finančný príspevok sa môžu uchádzať ADOS, ktoré pôsobia dlhšie. Oprávnenými aktivitami sú investície do zlepšovania materiálno-technického vybavenia, zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie dostupnosti domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Výška podpory je stanovená na maximálne 40 400 eur.

Viac informácií nájdete aj na našej stránke.

Výzva na modernizáciu bioplynových staníc

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom je transformácia (na zariadenia vyrábajúce biometán) a modernizácia bioplynových staníc. Dôležitou podmienkou je to, že žiadateľom musí byť existujúca stanica vyrábajúca elektrinu z bioplynu.

Na výzvu je vyčlenených celkovo až 20 miliónov eur. Z výzvy môžu byť podporené stanice, ktoré za kalendárny rok 2021 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 2 000 hodín výroby elektriny alebo v období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 vyrobili elektrinu zodpovedajúcu aspoň 1 000 hodín výroby elektriny. Oprávneným územím realizácie projektu je celé Slovensko.

Získať môžete maximálne 1 milión eur na projekt modernizácie existujúcej bioplynovej stanice vyrábajúcej elektrinu a maximálne 1,5 milióna eur v rámci projektu na transformáciu bioplynovej stanice na zariadenie vyrábajúce biometán. Žiadosti môžete podávať do 31. októbra 2022.

Viac informácií nájdete v databáze GrantExpert.sk