GRANTY PODNIKATELIA
26.4.2023

Financovanie projektov spoločného európskeho významu

Výskumná a inovačná autorita (VAIA) vyhlásila v uplynulom týždni dve nové výzvy projektov IPCEI. Aké projekty majú označenie IPCEI a čo to vlastne znamená? Kto sa do výziev môže zapojiť? Viac informácií o projektoch spoločného európskeho významu sa dočítate v tomto článku.

Čo sú projekty európskeho významu?

IPCEI znamená v anglickom jazyku “Important Projects of Common European Interest”. V preklade je to označenie pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu. Väčšinou sú to projekty, ktoré predstavujú zásadný príspevok k hospodárskemu rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti priemyslu a hospodárstva krajín EÚ. Takéto projekty tiež umožňujú spojiť odborné znalosti, finančné zdroje a hospodárske subjekty v celej Únii. Ich cieľom je, okrem iného, napraviť zlyhania trhu alebo systémové zlyhania a čeliť spoločenským výzvam.

Projekty IPCEI majú byť zamerané na prevratný a ambiciózny výskum a inovácie, ktoré presahujú stav technológie v danom sektore; na aktivity prijímateľov, ktoré vytvárajú pozitívne vedľajšie účinky naprieč celou EÚ; na dosahovanie poznatkov a výsledkov, ktoré z hľadiska kvality aj kvantity presahujú bežnú činnosť zúčastnených subjektov.

Projekty musia teda byť dostatočne významné buď z hľadiska rozsahu a zamerania, alebo musia obsahovať významnú mieru technologického alebo finančného rizika. Maximálna výška pomoci sa stanovuje s ohľadom na zistenú medzeru vo financovaní vo vzťahu k oprávneným nákladom. Ak je to odôvodnené, intenzita pomoci môže dosiahnuť až 100 % z oprávnených nákladov. Projekty spravidla zahŕňajú viac ako jeden členský štát.

Jednou z úloh IPCEI je aj spájať verejný a súkromný sektor, aby prostredníctvom projektov dosiahli prínos pre občanov EÚ. Viac informácií ako aj právny rámec poskytuje Európska komisia.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Aké oblasti podporujú aktuálne výzvy?

Ako už bolo spomenuté, aktuálne boli otvorené dve nové výzvy. Prvá podporuje prechod na digitálne hospodárstvo. Výzva je konkrétne zameraná na podporu projektov  v oblasti mikroelektroniky. Alokovaná čiastka na podporu sú 4 milióny eur. K uzavretiu výzvy dôjde po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Všetky potrebné informácie nájdete na webe VAIA. 

Druhá vyhlásená výzva má za cieľ podporiť projekty v oblasti implementácie vodíkových technológií. Výzva sa zameriava konkrétne na podporu rozvoja vodíkových technológií, ktoré sú považované za jednu z prioritných oblastí v oblasti dekarbonizácie ekonomiky a zelenej transformácie.  Čiastka vyčlenená na výzvu predstavuje 12,2 milióna eur. Informácie nájdete na webe VAIA. 
Dôležité je tiež spomenúť, že grantové výzvy na podporu takýchto projektov budú v aktuálnom programovom období podporené z Plánu obnovy a odolnosti, ako aj z eurofondov (Program Slovensko)

Kompletnú databázu grantov nájdete na portáli Grantexpert nájdete TU.