Základným princípom grantového financovania je poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na konkrétny projekt alebo projektový zámer. Poskytovateľmi finančných príspevkov sú najčastejšie verejné inštitúcie. Rovnako aj súkromné spoločnosti majú vlastné grantové programy, prostredníctvom ktorých podporujú vybrané oblasti. Najvýznamnejším finančným zdrojom pre granty sú európske štrukturálne a investičné fondy. Európska únia financuje prostredníctvom eurofondov rôzne typy aktivít na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Európske fondy sa členia do piatich základných typov, z ktorých každý financuje iné typy aktivít:

 

 

what-are-grants-2

Prostredníctvom nich Európska únia financuje v jednotlivých členských štátoch oblasti ako regionálny rozvoj, nízkouhlíkové hospodárstvo, veda, výskum a inovácie a ďalšie. Finančné prostriedky európskych fondov majú jednotlivé členské štáty k dispozícii v 7-ročných intervaloch, ktoré sa nazývajú programové obdobia. V aktuálnom programovom období 2014 – 2020 má Slovensko k dispozícii sumu vo výške takmer 16 mld. eur z eurofondov.

Oblasti, ktoré budú podporené z týchto zdrojov, sú definované v strategických dokumentoch, nazývaných operačné programy. Každý operačný program (OP) stanovuje jasnú stratégiu pre svoju oblasť a popisuje aktivity, prostredníctvom ktorých sa má stratégia naplniť. Ďalej definuje, kto sa bude môcť o príspevok uchádzať a aj ďalšie podmienky. Pre pridelenie grantu je potrebné podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), a to zväčša na základe výzvy, ktorú zverejňuje konkrétny poskytovateľ. Následne je žiadosť postúpená na hodnotenie a pokiaľ spĺňa všetky podmienky hodnotiacich a výberových kritérií, príslušný žiadateľ dostáva grant na financovanie svojho projektu.

Máte záujem o prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)?

Na našom portáli nájdete informácie a expertov pre tieto grantové programy:

 

Chcete si skúsiť sami vyhľadať vhodný zdroj financovania pre váš projektový zámer? Využite náš nástroj na vyhľadávanie dotácií.

Všetky práva vyhradené © 2020 GrantExpert.sk