Zásady ochrany osobných údajov

Úvodné ustanovenia

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ“) obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci platformy Grant Expert (www.grantexpert.sk, www.grant-expert.sk), a pri realizácii služieb objednávaných prostredníctvom platformy, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané, a o zodpovedajúcich povinnostiach a postupoch Grantexpert s.r.o. ako prevádzkovateľa platformy.

Definície pojmov obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach sa aplikujú v rovnakom rozsahu aj na tieto ZOOÚ, a to pokiaľ v týchto ZOOÚ nie je výslovne stanovené inak.

Grantexpert je oprávnená tieto ZOOÚ meniť, pričom o prevedenej zmene informuje užívateľov platformy uverejnením oznámenia o zmene ZOOÚ na platforme spolu s ich novým znením. Užívatelia platformy sú povinní oboznámiť sa s novým znením ZOOÚ.

Tieto ZOOÚ nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na platforme.

Definície pojmov

Zásady ochrany osobných údajov (ZOOÚ) definujú všeobecné pojmy a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré aplikuje obchodná spoločnosť Grantexpert s.r.o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 47 454 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 93256/B, pri spracúvaní osobných údajov užívateľov platformy Grant Expert (www.grantexpert.sk, www.grant-expert.sk) a ďalej pri spracúvaní osobných údajov objednávateľov služieb Grant Expert.

Grantexpert je prevádzkovateľom platformy, dodávateľom služieb, organizátorom školení a iných aktivít v oblasti grantového poradenstva, a zároveň prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR. Grantexpert využíva pri spracúvaní osobných údajov aj služby a nástroje, predovšetkým software, sprostredkovateľov, ktorí sú bližšie identifikovaní ďalej v týchto ZOOÚ.

Užívateľ platformy (a služieb Grantexpert) je každá fyzická osoba, ktorá sa registrovala na platforme alebo poskytla svoje osobné údaje spoločnosti Grantexpert iným spôsobom (napr. v rámci jej účasti na školení) za účelom používania platformy alebo objednávania služieb Grantexpert.

Ochrana osobných údajov je súhrn technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré Grantexpert ako prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov, prijal za účelom bezpečného spracúvania osobných údajov užívateľov platformy a iných (vrátane off-line) služieb Grantexpert.

GDPR je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré sa aplikuje na spracúvanie osobných údajov v rámci EÚ, vrátane Slovenskej
republiky.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým sa popri GDPR riadi spracúvanie osobných údajov v Slovenskej republike. Grantexpert spracúva osobné údaje užívateľov platformy a iných služieb Grantexpert spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a v ich medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd užívateľov, najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje sú údaje týkajúce sa fyzickej osoby ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, cookies alebo online identifikátor (ďalej len „OÚ“).

Informácie o spracúvaní OÚ

Užívateľovi, ktorého osobné údaje Grantexpert spracúva, náležia práva dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sú upravené najmä v § 19 – § 28 tohto zákona (a ďalej v GDPR). Práva dotknutej osoby tvoria predovšetkým tieto okruhy práv, ktoré si užívateľ môže uplatniť voči Grantexpert:

 1. Právo na poskytnutie informácií o spracúvaní OÚ, ktoré spočíva v zodpovedajúcej povinnosti Grantexpert poskytnúť pri získavaní OÚ dotknutej osobe bližšie informácie o ich spracúvaní, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Právo na prístup k spracúvaným OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Grantexpert o vydanie potvrdenia o tom, že sú o danej dotknutej osobe spracúvané OÚ, v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov.
 3. Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Grantexpert, aby bez zbytočného odkladu vykonal opravu spracúvaných OÚ týkajúcich sa danej dotknutej osoby, vymazanie týchto OÚ alebo obmedzenie spracúvania týchto OÚ, v rozsahu a z dôvodov stanovených zákonom o ochrane osobných údajov.
 4. Právo na prenosnosť OÚ, ktoré spočíva v možnosti požiadať Grantexpert o odovzdanie OÚ spracúvaných o danej dotknutej osobe v štruktúrovanej podobe a prenesenie týchto údajov k inému prevádzkovateľovi spracúvania OÚ, ak je to technicky možné.
 5. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči Grantexpert spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na základe nevyhnutného oprávneného záujmu (právny základ). Pokiaľ Grantexpert nepreukáže nevyhnutný oprávnený záujem na spracúvaní, nesmie OÚ namietajúcej osoby ďalej spracúvať na daný účel.
 6. Právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré spočíva v možnosti namietať voči Grantexpert spracúvanie tých OÚ, ktoré sú spracúvané na účel priameho marketingu vrátane profilovania. Pokiaľ dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ na účely priameho marketingu, nesmie Grantexpert ďalej spracúvať OÚ namietajúcej osoby na tento účel.

Vyššie uvedené práva si užívateľ môže uplatniť formou písomnej žiadosti adresovanej Grantexpert, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme optout v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky, prípadne telefonicky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na platforme v sekcii Kontakt).

Účely spracúvania OÚ s určením právneho základu spracúvania OÚ, rozsahu spracúvaných OÚ, doby uchovávania OÚ, identifikáciou sprostredkovateľov/príjemcov OÚ sú nasledovné:

a) Registrácia záujemcu (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)

Grantexpert spracúva OÚ na základe súhlasu záujemcu, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie záujemcu v rámci platformy, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah platformy a využívanie funkcií platformy.

Poskytnuté OÚ Grantexpert ďalej spracúva za účelom zaradenia záujemcu do databázy záujemcov, ktorým Grantexpert zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Grantexpert.

Záujemca udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

b) Registrácia žiadateľa (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)

Grantexpert spracúva OÚ na základe súhlasu žiadateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie žiadateľa v rámci platformy, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah platformy a využívanie funkcií platformy. OÚ žiadateľov sú ďalej poskytnuté konzultantom, ktorí tieto OÚ spracúvajú za účelom dodania poradenských služieb žiadateľom. Bez poskytnutia OÚ konzultantom nie je možné dodanie služieb Grantexpert spočívajúce v sprostredkovaní konzultanta pre vypracovanie žiadosti o NFP.

Poskytnuté OÚ Grantexpert ďalej spracúva za účelom zaradenia žiadateľa do databázy žiadateľov, ktorým Grantexpert zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Grantexpert.

Žiadateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

c) Registrácia dodávateľa (štatutárneho zástupcu alebo iného zástupcu)

Grantexpert spracúva OÚ na základe súhlasu dodávateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie dodávateľa v rámci platformy, ktorému je následne sprístupnený ďalší obsah platformy a využívanie funkcií platformy.

Poskytnuté OÚ Grantexpert ďalej spracúva za účelom zaradenia dodávateľa do databázy dodávateľov, ktorým Grantexpert zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Grantexpert.

Dodávateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

OÚ, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy o registrácii dodáavteľa alebo na zabezpečenie predzmluvných vzťahov dodávateľa a Grantexpert, spracúva Grantexpert s.r.o na základe tejto zmluvy, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, profilová fotografia, e -mail, telefonický kontakt, IP adresa, kontaktná adresa, fakturačné údaje.

d) Objednávka služieb

Grantexpert spracúva OÚ na základe objednávky užívateľa (právny základ spracúvania: zmluva), a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom realizácie objednávky služieb (napr. školení alebo konzultácií) poskytovaných Grantexpert.

Poskytnuté OÚ Grantexpert ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľov do databázy užívateľov, ktorým Grantexpert zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Grantexpert.

Grantexpert spracúva OÚ užívateľa po dobu realizácie objednávky až do uplynutia stanovenej reklamačnej lehoty, resp. až do okamihu oprávneného namietania spracúvania OÚ.

e) Sledovanie nových výziev

Grantexpert spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: užívateľské meno, priezvisko, e-mail, IP adresa, názov organizácie.

Uvedené OÚ spracúva za účelom registrácie užívateľa pre zasielanie špeciálneho informačného obsahu Grantexpert (Oznámenia o vyhlásení nových výziev).

Poskytnuté OÚ Grantexpert ďalej spracúva za účelom zaradenia užívateľa do databázy užívateľov, ktorým Grantexpert zasiela informácie o poskytovaných službách a o novinkách v oblasti grantového poradenstva (priamy marketing). Právnym základom pre uvedené spracúvanie je nevyhnutný oprávnený záujem Grantexpert.

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ na tento účel alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

f) Profilovanie

Grantexpert spracúva OÚ na základe súhlasu užívateľa, a to v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, kontaktná adresa (ulica, číslo domu, obec, PSČ), e-mailová adresa,
telefonický kontakt.

Uvedené OÚ získava pri registrácii užívateľa na platforme, alebo na základe vyplnenia príslušného formulára na platforme alebo v tlačenej podobe alebo vo forme on-line formulára zasielaného e-mailom a spracúva ich za účelom analýzy správania užívateľov a následného použitia výsledkov analýzy na selektívne oslovovanie užívateľov vo forme marketingových oznámení alebo obchodných ponúk Grantexpert podľa ich konkrétnych osobných preferencií.

Profilovanie spočíva predovšetkým v monitorovaní správania užívateľov platformy, zhromažďovaní zvykov a záujmov užívateľov a ich následné selektívne oslovovanie na základe týchto informácií a ponúkanie produktov na mieru. Grantexpert na základe automatických notifikácií zo systému podľa aktivity užívateľov v rámci platformy (registrácia, vyplnenie profilu, výber konzultanta, priebeh dodávanej služby, hodnotenie) získava potrebné informácie o charaktere a správaní užívateľov, pričom následne vytvára tieto špeciálne mailingové zoznamy:

 • podľa typu zakúpenej služby/ školení
 • podľa oblasti záujmu o grantové financovanie (napríklad kultúra, priemysel
 • alebo IT)
 • podľa tém stiahnutých E-Bookov,
 • podľa typu organizácie/sektorov
 • podľa typu – klient alebo potenciálny klient

Užívateľ udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu platnosti jeho registrácie na platforme, až do zrušenia jeho registrácie resp. odvolania súhlasu so spracúvaním OÚ alebo oprávneného namietania spracúvania OÚ.

Grantexpert spracúva na účely profilovania aj Cookies – malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) užívateľa počas používania platformy. Grantexpert pomocou cookies skúma účinnosť webstránky a správanie užívateľov. Cookies vo všeobecnosti neobsahujú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých fyzických osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení užívateľa aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve webstránky platformy. Informácie, ktoré Grantexpert zhromažďuje prostredníctvom webstránky platformy, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej sa užívateľ pripojil na platformu, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adwords. Tieto cookies je možné vypnúť v účte Google. Samotný počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, avšak v takom prípade je možné, že niektoré funkcie platformy nebudú prístupné. Viac informácií o fungovaní cookies môžete nájsť napr. na: http://www.youronlinechoices.com/sk/.

Spracovateľské nástroje sprostredkovateľov (predovšetkým on-line aplikácie, software), ktoré Grantexpert používa pri spracúvaní OÚ užívateľov:

Záverečné ustanovenia

Používanie platformy a súvisiacich služieb Grantexpert a s tým súvisiace poskytovanie OÚ je dobrovoľné. Grantexpert získava OÚ užívateľov iba v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na riadne zabezpečovanie služieb. Následkom neposkytnutia OÚ je nemožnosť využívania služieb resp. funkcionalít platformy v ich plnom rozsahu.

Pokiaľ Grantexpert spracúva osobné údaje užívateľa na základe jeho súhlasu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne tento súhlas odvolať – tzn. aj pred skončením platnosti jeho udelenia. Odvolanie súhlasu vykoná užívateľ formou písomného odvolania adresovaného Grantexpert, prostredníctvom e-mailu (alebo automatizovanej odpovede vo forme opt-out v rámci e-mailu) alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).

Odhlásenie sa z odberu e-mailov vykoná užívateľ odkliknutím možnosti odhlásenia sa v rámci zaslaného e-mailu. Zasielanie systémových notifikácií platformy je však možné zrušiť iba na základe zrušenia registrácie užívateľa v rámci platformy, ktoré Grantexpert vykoná na základe e-mailu zaslaného užívateľom.

Pokiaľ Grantexpert spracúva osobné údaje užívateľa na základe svojho nevyhnutného oprávneného záujmu, má užívateľ právo kedykoľvek a bezplatne takéto spracúvanie namietať. Námietky môže užívateľ vykonať formou písomného oznámenia adresovaného Grantexpert, prostredníctvom e-mailu alebo poštovej zásielky (aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na portáli v sekcii Kontakt).

Užívateľ ma právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov postupom podľa § 99 až § 103 zákona o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ má za to, že došlo k porušeniu jeho práv pri spracúvaní OÚ.