PODNIKATELIA
27.2.2023

Regionálna investičná pomoc pre firmy – ako ju získať?

Okrem grantov z eurofondov či plánu obnovy môžu podnikatelia na Slovensku získať aj dotácie z ministerstiev či VÚC. Získať môžu napríklad dotáciu z Ministerstva hospodárstva SR v rámci Regionálnej investičnej pomoci.

Pre koho je dotácia určená?

O dotáciu môže požiadať každá firma alebo podnikateľ registrovaný na Slovensku, ktorého investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie pomoci podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci. Prijímateľom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá:

 • Podá na MHSR žiadosť o investičnú pomoc
 • Mám miesto podnikania alebo sídlo na území SR
 • Je zapísaná v živnostenskom registri alebo obchodnom registri
 • Spĺňa ďalšie podmienky (všetky podmienky nájdete na tejto stránke)

Aké projekty sú z dotácie podporované?

Tento nástroj je určený na podporu konkurencieschopnosti a znižovanie regionálnych rozdielov v niektorých konkrétnych oblastiach. Financie môžu byť použité napríklad na rozšírenie kapacít alebo zriadenie novej prevádzky.

Oblasti podpory:

 • priemyselná výroba;
 • technologické centrum;
 • kombinácia priemyselnej výroby a technologického centra;
 • centrum podnikových služieb.

Počiatočné oprávnené aktivity:

 • zriadenie novej prevádzkarne;
 • rozšírenie kapacity existujúcej prevádzkarne (aspoň o 15 %);
 • diverzifikácia produkcie existujúcej prevádzkarne o výrobky alebo o služby, ktoré v prevádzkarni doposiaľ neboli vyrábané alebo poskytované;
 • zásadná zmena celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne.

Grantový radar

Chcete dostávať informácie o nových grantových výzvach?

Aktivovať radar

Čo môžete získať?

Žiadateľ sa môže rozhodnúť medzi oprávnenými nákladmi vo forme investičných nákladov alebo mzdových nákladov.

Investičné náklady môžu byť – obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo forme pozemkov, budov, strojov, prístrojov a zariadení; obstaranie dlhodobého nehmotného majetku vo forme priemyselných práv, know-how a licencií; nájom pozemkov a budov.

Mzdové náklady sú vyrátané ako súčet mesačnej mzdy zamestnancov prijatých na nové pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s realizáciou investičného zámeru pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie vynaloženej za obdobie 24 mesiacov.

Výška maximálnej investičnej pomoci:

 • Západné Slovensko: 30 % nákladov
 • Stredné Slovensko: 40 % nákladov
 • Východné Slovensko: 50 % nákladov

V prípade mikro alebo malých podnikov môže byť podpora vyššia ďalších 20%. V prípade stredného podniku je to o 10% viac a v intenzita sa v niektorých okresoch môže zvýšiť o ďalších 10% vďaka Fondu na spravodlivú transformáciu.

Čo musíte splniť?

Prijímateľ regionálnej investičnej pomoci musí splniť nasledovné povinnosti:

 • vynaložiť oprávnené investičné náklady vo výške a v štruktúre podľa rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci;
 • zachovať dlhodobý majetok počas doby čerpania investičnej pomoci, najmenej počas troch rokov od ukončenia prác na investičnom zámere (MSP), resp. päť rokov pre veľký podnik;
 •  poistiť obstaraný dlhodobý majetok proti krádeži, poškodeniu a zničeniu, ak to jeho povaha pripúšťa;
 • vytvoriť všetky nové pracovné miesta v lehote uvedenej v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci, pričom lehota podľa tohto bodu nemôže presiahnuť tri roky od ukončenia prác na investičnom zámere;
 •  udržať každé vytvorené nové pracovné miesto najmenej tri roky odo dňa jeho prvého vytvorenia, resp. v prípade veľkého podniku päť rokov
 •  ak prijímateľ nevytvára pracovné miesta, je povinný zachovať pracovné miesta zodpovedajúce priemeru za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti o investičnú pomoc počas realizácie investičného zámeru a počas troch rokov (MSP), resp. počas piatich rokov (veľký podnik) po ukončení investičného zámeru;
 •  vyplácať zamestnancom mzdu uvedenú v žiadosti o investičnú pomoc;
 •  ukončiť práce na investičnom zámere a začať vykonávať podnikateľskú činnosť uvedenú v investičnom zámere do troch rokov od doručenia rozhodnutia o poskytnutí investičnej pomoci, resp. pri veľkých investičných projektoch do piatich rokov (investícia nad 50 mil. eur);
 • A ďalšie…

V našej databáze nájdete prehľad grantov aj s informáciami o oprávnených žiadateľoch či aktivitách, ktoré môžete financovať z dotácií. Na portáli Grantexpert nájdete tiež ponuku komplexných grantových služieb.