SAMOSPRÁVY ZELENÉ DOTÁCIE
19.5.2022

Získajte dotácie na výstavbu cyklotrás z plánu obnovy

Bicykel je na prepravu do zamestnania výbornou alternatívou automobilovej alebo mestskej hromadnej dopravy. Kvalitné cyklotrasy sú nevyhnutným predpokladom, aby túto ekologickú formu dopravu využívalo čoraz viac ľudí predovšetkým v mestských a prímestských oblastiach. Dotácie na výstavbu cyklotrás z plánu obnovy tomu môžu dopomôcť.

Rozvoj cyklodopravy z novej dotácie

V rámci dotácií na podporu cyklodopravy sú kľúčovými témami – budovanie nových cyklotrás, rekonštrukcia a modernizácia starších, bezpečnosť cyklistov a budovanie ďalšej cyklistickej infraštruktúry.

V roku 2013 prijala Slovenská republika Národnú stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Jej uplatňovaním sa pracuje na dosiahnutí udržateľného rozvoja mobility prostredníctvom cyklistickej dopravy. Je dôležité povedať, že budovanie prislúchajúcej infraštruktúry sa posúva veľmi pomalým tempom. V posledných rokoch boli finančné prostriedky smerované na budovanie cyklotrás v rámci rozvoja voľnočasových aktivít a cykloturizmu. K výraznému nárastu využívania cyklistickej dopravy za účelom dochádzania za prácou však nedošlo. Cieľ vyplývajúci zo stratégie, t.j. „dosiahnuť 10% podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce“ je stále pomerne vzdialený.

Správnym krokom k zvýšeniu využívania cyklodopravy je vyhlásenie novej výzvy z plánu obnovy. Ministerstvo dopravy ju vyhlásilo koncom apríla 2022. V rámci nej sa budú môcť kraje, mestá, obce ale aj rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené samosprávou uchádzať o sumu takmer 36,5 milióna eur. Z plánu obnovy plánuje ministerstvo podporiť napríklad výstavbu cyklistických komunikácií, rôzne SMART prvky, odpočívadlá pre cyklistov, prístrešky ale aj výstavba odstavných zariadení pre bicykle.

Grantový radar

Chceli by ste bezplatné informácie o nových grantoch a dotáciách?

Aktivovať radar

Najdôležitejšie podmienky novej výzvy

Jednou z kľúčových podmienok dotácie na výstavbu cyklotrás z plánu obnovy je, aby bol projekt realizovaný na území mesta, ktoré má viac ako 20 tisíc obyvateľov, resp. realizovaný projekt môže zasiahnuť do okolitých obcí najviac do vzdialenosti 5 km. Projekty budú financované systémom zálohových platieb a refundácie. O grant je možné požiadať od 16. mája do 15. augusta 2022.

Svoje projekty budú môcť úspešní žiadatelia financovať kompletne z grantov, bez potreby spolufinancovania. Maximálna a minimálna výška projektu nie sú určené. Výzva však stanovuje celkovú výšku prostriedkov na 1km cyklotrasy – maximálna suma celkových oprávnených nákladov je 500 tisíc eur vrátane DPH. Za mimoriadnych podmienok môžu byť preplatené aj prostriedky nad rámec 500 tisíc eur na 1 km.

Všetky úspešné projekty budú preplácané aj spätne, t.j. všetky oprávnené aktivity, ktoré budú zrealizované ešte pred podaním žiadosti o grant od 1.2.2020 budú preplatené. Môže ísť o náklady, ktoré žiadateľ vynaložil napríklad na vypracovanie projektovej dokumentácie, zaplatenie rôznych správnych poplatkov alebo na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v rámci budovania nových cyklotrás. Pripomíname však, že je nutné, aby boli náklady súvisiace s realizáciou projektu zahrnuté v samotnom rozpočte projektu. Projekt musí byť kompletne zrealizovaný v období od 1.2.2020 do 31.03.2026. Udržateľnosť zrealizovaných a prefinancovaných projektov bude musieť byť zabezpečená a zdokladovaná v rámci 5 rokov.

Kompletné znenie výzvy nájdete v našej databáze grantov. Bližšie informácie sa dozviete z nášho webinára a v prípade záujmu s vami radi skonzultujeme váš projekt aj individuálne.

partneri pre podporu cyklodopravy

Príbuzné články